Magyar Hírlap, 1997. szeptember (30. évfolyam, 203-215. szám)

1997-09-02 / 204. szám

18 Magyar Hírlap Öt város 2004-ért Pénteken szavaznak Lausan­­ne-ban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagjai, hogy melyik város legyen a 2004-es olimpiai játékok házigazdája. A választék: Athén, Buenos Aires, Fokváros, Róma és Stockholm. Nincs a világon az az elnök­­válaszási kampány, amely akár csak megközelítené méretei­ben egy olimpia rendezési jo­gáért folytatott hadjáratot. Az utóbbi események bebizonyí­tották, hogy vendégül látni a sportvilág legnagyobb ese­ményét nagy üzletet jelent, a házigazda - város, esetleg az egész ország­­ fejlődését rend­kívül meggyorsítja a rendez­vény. Gazdasági tanulmányok szerint a barcelonai olimpia huszonöt évvel vitte előre a vá­rost, hiszen rengeteg régi, használhatatlan épületet le­bontottak, nagyon sok újat építettek, az infrastruktúra tel­jesen átalakult... A televíziós közvetítések adatai azt mutatják, hogy a vi­lágon legtöbben az olimpiákat nézik - bár a franciaországi labdarúgó-világbajnokság szervezői azt jósolják, hogy ők még nagyobb nézőszámot pro­dukálnak, mint Atlanta -, a tő­kebefektetők szívesen tárgyal­nak olimpiai szervezőkkel, ar­ról nem is beszélve, hogy egy országnak ekkora reklámot más módon nemigen lehet csinálni. Los Angeles óta nagy üzlet Az 1984-es Los Angeles-i olimpia keltette fel igazán a já­tékok rendezése iránti érdek­lődést, az ottani szervezők ugyanis nyereségessé tették a kéthetes sportparádét. Addig deficitesek voltak az olimpiák, Montreal például még ma, 21 évvel az ottani olimpiai után is nyögi a felvett kölcsönöket. A sport és az üzlet világa még néhány évtizeddel ezelőtt sem állt közel egymáshoz, ezért új­donság volt a Los Angeles-i szervezők koncepciója. Ők már nem adták bagóért a tele­víziós közvetítési jogokat, mert a sporteseményeknek már akkor is nagy reklámérté­kük volt, eredményesen kötöt­tek szponzori szerződéseket, és jól megnézték, hogy mit mi­re költenek. A végelszámolás­nál pedig 164 millió dollár tisz­ta nyereséget mutattak fel. Los Angeles előtt csak két­­három város jelentkezett egy olimpia rendezési jogáért, 1984 óta - vagyis 1985 óta, mert akkor döntöttek Barcelo­náról - hatnál kevesebb jelent­kező egyszer sem volt. Olyan sok a pályázó, hogy a NOB szelektálni kénytelen, az idén bevezették a kétfordulós rend­szert, az első körben kiestek a leggyengébbek. A 2004-es olimpiára 11­­város jelentke­zett, az öt „döntős” mellett a listán volt még Isztambul, Lille, Rio de Janeiro, San Juan, Se­villa és Szentpétervár; március­ban a NOB végrehajtó bizott­sága­­ a benyújtott pályázati anyagok és a helyszíni szemlék alapján - szelektált, a végén to­vábbjutott Athén, Buenos Ai­res, Fokváros, Róma és Stock­holm. A diplomáciai háború már akkkor elkezdődött, Isz­tambul - a 2000-es pályázat egyik vesztese - támadta a NOB-ot, mondván, nincs joga önkényesen válogatni, szerinte egyenesben kellett volna sza­vazni mind all városra. A tét nagy, a pályázó váro­sok sok mindenre képesek, hogy megkapják a rendezési jogot. Különféle huncutságok­ról hallani, Atlantában például a pályázati bizottság állítólag jó kiállású embereket fizetett le, hogy kocogjanak és tor­násszanak egy kicsit azon az útvonalon, ahol a NOB külön­bizottsága elhalad, hadd lássa mindenki, milyen sportos vá­ros ez az Atlanta. A korrupcióról csak suttognak Az ilyen jópofa trükkök mel­lett mindig - főképpen a szava­zás előtt - előkerül a korrupció vádja. A barcelonai olimpia előtt jelent meg egy könyv, a Lord of the Rings, amelyben a szerzők azt állították, hogy a NOB tagjai pénzt fogadtak el a szavazataikért, négy évvel ez­előtt a 2000-re pályázók közül Berlin hazai ellenzéke szivá­rogtatta ki, hogy melyik NOB- tag mennyi pénzt kapott... A téma örök, bizonyítékok nincsenek, néhány éve a NOB mindenesetre szabályozta, hogy tagjai csak valóban jelké­pes ajándékokat fogadhatnak el. Hogy az olimpiai rendezé­sek környezetében nem lehe­tetlen a titkos pénzek vándor­lása, azt a NOB elnökének, Juan Antonio Samaranchnak egy nyilatkozata is elárulja. Mostanában többen is javasol­ják: a rendező városok maguk döntsenek arról, hogy bizo­nyos sportágak a programba kerülhetnek-e vagy nem. Sa­maranch ezt határozottan el­lenzi, mert úgy véli, ez a mód­szer korrupcióhoz vezetne. „A különféle sportágak vezetői megpróbálnák lefizetni a ren­dezőket, hogy az ő sportjuk kerüljön a műsorba. Mindent elkövetnének, mert egy sport­ágnak katasztrófa, ha lekerül­ne az olimpia műsoráról” - mondta. Igaz, hogy ebben az esetben nem a NOB-tagok, hanem a rendezők esetleges lefizethetőségéről van szó, de a játék ugyanaz. Egy rendezési jogot elbukni ugyanolyan ka­tasztrófa, mint kikerülni a programból: megéri nagy pén­zeket fizetni az asztal alatt. A mostani szavazás előtt meglepő csend van ebben a té­mában, de azért egy-két plety­ka most is akad. Nyilvánvaló­nak tűnik, hogy Fokváros pá­lyázatát az összes afrikai or­szág támogatja - az Afrikai Egységszervezet a múlt héten jelentette be, hogy Fokváros mellett van de a dél-afrikai szervezők néha célozgatnak rá, hogy talán mégsem lesz ak­kora az egység a kontinensen. Emlegettek egy országot, amelynek olimpai képviselője már kapott is egy házat Olasz­országban, tehát valószínűleg Rómára fog szavazni. Aki egy olimpia rendezési jogát pályázza meg, számítson arra, hogy támadni fogják - néha nem is igazán úriember­hez méltó módon. Négy évvel ezelőtt Peking naponta kapott legalább egy szúrást a világ va­lamelyik pontjáról, hogy Kíná­ban baj van az emberi jogok­kal. Berlint hasonlóképpen piszkálták, hogy ott már volt egy rossz emlékű olimpia - ezt a belső ellenzék is szívesen hangoztatta a mostani ver­senyfutásban is látunk ilyen akciókat. Athén olimpiai kam­pányra használta fel az augusz­tusban rendezett atlétikai vi­lágbajnokságot, felbosszantva ezzel a Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség elnökét, az olasz Primo Nebiolót, aki tisz­teletbeli elnöke a konkurens város, Róma pályázati bizott­ságának. Nebiolo gyalázta az athéni szervezőket, hogy azok ugyan nem lettek volna képe­sek tisztességesen lebonyolíta­ni az atlétikai vb-t, ha a nem­zetközi szövetség nem nyújt nekik segítséget, a görögök vá­laszul a közvetlen a vb után Szicíliában, nagyon amatőr módon rendezett Universiadét támadták, nem is lehet normá­lis szervezést várni ezektől a maffiózóktól - mondták. Az Universiadét egyébként ma­guk az olaszok is emlegették: „Az Olasz Olimpai Bizottság semmilyen garanciát nem tud nyújtani, hogy az 1990-es lab­­darúgó-vb és az 1997-es Uni­versiade káosza ne ismétlőd­jön meg 2004-ben, ha Róma kapná meg az olimpia rende­zési jogát” - írta a Corriere della Sera. Stockholmot kívülről nem nagyon támadja senki, elég ne­ki a belső ellenállás. Már az év eleji felmérések is azt mutat­ták, hogy a svédek csaknem 80 százaléka közönyös vagy el­lenséges a stockholmi pályá­zattal szemben, de száz felmé­résnél is meggyőzőbb egy bomba: nyolc gyújtogatás és két bombarobbantás került a pályázat ellen tiltakozók bűn­­lajtsrámára ezen a nyáron. A felelősséget egy kevéssé is­mert csoport vállalta magára, azt hangoztatja, hogy Svédor­szág szociális gondokkal küzd, semmi szükség most egy olim­­piai csinnadrattára. Bennfen­tesek szerint a svéd rendőrség könnyen elnémítaná az ilyen csoportokat, tehát a pályázat­nak nem ártanak különöseb­ben ezek az akciók, de nem szabad elfelejteni, hogy Mün­chen óta a legkisebb durranás­ra is idegesen rándulnak össze az olimpiai mozgalom vezetői. Mostanáig úgy tartották nyilván, hogy ha valahol nem­zeti ügy a pályázat, akkor Gö­rögországban az, tegnap mégis robbantottak ott is. A Görög Olimpiai Bizottság székházá­nak bejáratánál robbant a há­zilag készített szerkezet, a fele­lősséget magukra vállaló kor­mányellenes gerillák ennyit üzentek: „Ez a véleményünk az olimpiai pályázatról.” Sőt, a napokban egy másik csoport is hallatott magáról, közölte, hogy törvényes úton fog küz­deni Athén pályázata ellen. Ennél jelentéktelenebb tá­madások mindennap előfor­dulnak, említésre sem méltók, egy dél-afrikai fegyveres cso­port például a NOB lausanne-i központjába küldözgeti leve­leit, hogy vérfürdőt rendeznek Dél-Afrikában, ha Fokváros lesz a rendező. A tradícióktól a pénzig A centenáriumi olimpiai ren­dezési jogát Atlanta szerezte meg, pedig a világ hagyomány­­tisztelőbb része Athént várta befutónak. Szidták is sokan a NOB-ot, hogy eladta az olim­piát a Coca-Colának, még töb­ben kajánkodtak tavaly, ami­kor maga a NOB elnöke, Juan Antonio Samaranch is meg­állapította, hogy az olyannyira profinak tekintett amerikaiak elég csapnivaló módon ren­dezték meg az olimpiát. Aján Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nem­zetközi Súlyemelő-szövetség főtitkára, a Nemzetközi Sport­­szövetségek Szervezetének (AGFIS) alelnöke szerint a NOB 103 éves fennállása óta legnagyob hibáját követte el, amikor Atlantára szavazott. „De el kell ismerni - mondta hogy akkor a görögök is egé­szen másképp álltak hozzá a pályázathoz, mint ma.” Vagyis 1989-ben Athén meg volt győződve róla, hogy más nem is kaphatja a rende­zést, mint „az olimpia bölcső­je”, így elég semmitmondó pá­lyázatot nyújtott be. Azóta ta­nult a hibákból, kifogástalan tervekkel jelentkezett. Rájött, hogy a hagyományok mellett - sőt, előtt - a létesítmények összessége, a tömegközleke­dés, az infrastruktúra számít. A város északi részében alakít­ják ki az olimpiai komplexu­mot, benne a nyolcvanezres olimpiai stadionnal - itt volt az atlétikai vb -, mellette a tenisz­központ, az uszoda, a kerék­párstadion, a hatalmas sport­csarnok. .. Gyakorlatilag min­den a helyén van, a szükséges létesítmények átalakítása még 22 millió dollárt igényel. Új nemzetközi repülőtér épül, bővítik a metrót, fejlesztik a komunikációs rendszert, és már sokat tisztult a város leve­gője. Az egyik legnagyobb gond ugyanis a levegő szeny­­nyezettsége, de azért Athén az egyik igazi esélyes. Személyeskedések Róma az egyetlen város az öt közül, amely a világháború óta rendezett olimpiát (1960), at­létikai vb-t (1987) és labdarú­­gó-vb-t (1990). A szükséges lé­tesítmények közül 30 már áll, még nyolcat kellene építeni, vagyis nagyjából minden meg­van. A pályázati bizottság filo­zófiája: egyesíteni a kulturális értékeket és a sportot - ez illik is az Örök Városhoz. Az Olasz Olimpiai Bizottság nagyhata­lom az olimpai mozgalomban, az anyagi források is megvan­nak, szóval Rómának is jók az esélyei. Aján Tamás szerint vi­szont az olasz főváros ellen szól, hogy közelmúltban lesze­repelt a Mediterrán Játékok és az Universiade rendezésével, és nem használtak neki bizo­nyos személyeskedések sem (olasz körök a nyáron felmele­gítették a témát, hogy Sama­ranch Franco kormányának leghűségesebb tagja volt). Stockholm gazdag, tiszta le­vegőjű, létesítményei kiválóak - vagy azok lesznek -, egészen biztos, hogy tökéletesen ren­dezné meg az olimpiát, nem is lehet semmit sem mondani el­lene. Csak az a robbantgató el­lenzék ne lenne... Aján Tamás úgy véli, Athén mellett a má­sik esélyes a svéd főváros. Buenos Aires akkor lépett előre, amikor Rio de Janeiro kiesett: most az argentin fővá­ros képviseli Dél-Amerikát, ígéretes pályázati anyagot nyújtott be, de még maradtak kétségek a kormánygaranciá­val kapcsolatban, igaz, az ál­lamfő, Carlos Menem az egyik legnagyobb sportrajongó a vi­lágon. Viszont az argentin sportolók nemigen hallatnak magukról, 1952-ben nyertek utoljára olimpiai aranyat. Jó a város infrastruktúra, kiválóak a szállodák - bár még kellene építeni néhányat a létesít­ményekkel sem lenne baj, a közlekedés az elmúlt években sokat javult. A Dél-afrikai Köztársaság elnöke, Nelson Mandela hang­súlyozza, hogy az ország fejlő­désében rendkívül sokat jelen­tene, ha Fokváros rendezné az olimpiát. A pályázati bizottság már ki is számította, hogy mennyi lenne a nyereség, hány új munkahelyet lehetne terem­teni, mekkorát lendítene a tu­rizmuson az esemény... A lé­tesítmények készen lennének, a lakosság támogatja a pályá­zatot, szóval nincs különösebb probléma, Fokváros legfőbb erőssége talán mégis az, hogy Afrikát képviseli. Az olimpiai mozgalomban többen úgy vé­lik ugyanis, hogy itt az ideje végre Afrikában is olimpiát rendezni, mivel a földrészek közül egyedül ott nem volt még - ha Észak- és Dél-Ame­rikát együtt vesszük. Buenos Aires támogatói azzal vála­szolnak, hogy csak ne vegyük együtt, mert még Dél-Ameri­­kában sem volt. A legerősebb­nek mégis azok a hangok tűn­nek, amelyek azt mondják: le­gyen ismét Európában az olimpia. A NOB 116 tagja szavaz péntek este, a győzelemhez abszolút többség kell. Ha vala­melyik város az elején meg­kapja az 51 százalékot, nyert, ha nem, a legkevesebb szava­zatot kapó kiesik. Ez így megy akár egész addig, amíg csak két város marad a listán. • Kósa Tamás sport ­ Per Újpesten? Lehetséges, hogy ifjabb Lacz­­kó Mihály bepereli Szabó Bencét, mert az ÚTE elnöke a vasárnapi Újpest-MTK lab­darúgó-mérkőzés utáni saj­tótájékoztatón hazugsággal vádolta. Az elnök azért támadta Laczkót - aki étteremtulaj­donos, és annak idején éppen Szabó Bence felkérésére lett a szakosztály-elnökség tagja mert szerinte összevissza nyilatkozott a csapat bel­­ügyeiről, valótlanságokat ál­lított. Laczkó Mihály ugyanis azt mondta, hogy a szakosz­tálynak máig sincs költségve­tése, Sólyom Sándor, a labda­rúgók elnöke olyan, mint egy pénzintézet, csak kölcsönt ad a klubnak (Sólyom ezt a tájé­koztatón cáfolta, ő csak egy­szer, még belépésekor adott kölcsönt, már jó ideje szpon­zori pénzt juttat a csapat­nak), továbbá ő 500 ezer dol­lárnál több pénzért tudta vol­na eladni Kovács Zoltánt, a válogatott csatárt. Ifj. Laczkó Mihály lapunk­nak úgy nyilatkozott, tiszta a lelkiismerete, mert nem állí­tott valótlant. Nem akar a sárdobálásba belemenni, mert primitív dolognak tart­ja, és édesapja, az MLSZ el­nöke is ezt ajánlotta neki. Az ÚTE-elnök szerint az elnökségi tagnak az lenne a feladata, hogy befektetőket, szponzorokat hozzon a csa­pathoz. Laczkó erre azt vála­szolta, hogy amikor tudott volna vevőt Kovácsra, akkor nem kellett, pénzt eddig tényleg nem hozott, de nem is vitt el egy fillért sem. Véle­ménye szerint, ha majd lesz költségvetése a szakosztály­nak, jönnek a befektetők is. Azt még nem tudni, lesz-e folytatása a vasárnapi nyilat­kozatnak, az is elképzelhető, hogy Laczkót kizárják a szak­osztályból. Ő viszont már be­szélt az ügyvédjével, s erősen gondolkodik, hogy nyilvános rágalmazás miatt pert indít Szabó Bence ellen. • K. B. L. Kispályás Predator Az FTC népygeti sporttelepén szeptember 21-én az Adidas és az MLSZ szervezésében bo­nyolítják le a Predator Kupa kispályás labdarúgótornát. A 7 és 20 év közötti fiatalok szeptember 8-ától jelentkez­hetnek. A csapatoknak (négy játékos plusz egy tartalék) 9000 forintos nevezési díjat kell fizetniük, ezért nemcsak tudásukat tehetik próbára, hanem Adidas által felaján­lott trikót és futball-labdát is kapnak. Az érdeklődőket Budapesten a XIII., Váci út 10-12. szám alatti Adidas márkaboltban várják, kor­osztályonként 24 csapat foga­dására van lehetőség. Az esemény sajtótájékoz­tatóján köszöntötték Albert Flóriánt, a Ferencváros lab­darúgó-szakosztályának alel­­nökét, akit 30 éve a konti­nens legjobb futballistájának választottak: az akkori arany­labda mellé most egy arany­cipőt kapott az Adidas Buda­pest Kft.-től, valamint a szö­vetségtől egy új, névvel ellá­tott válogatott lezt. Ugyancsak tegnap az Adi­das és az MLSZ négyéves együttműködési megállapo­dást írt alá, amelynek értel­mében a magyar válogatot­tak 2002. december 31-éig a cég termékeit viselik. TENISZ Az US Open eredményei, férfi egyes, 3. forduló: Rios (chilei, 10.)- Haas (német) 6:4, 3:6, 6:3, 1:6, 6:1, Agassi (amerikai)-Woodforde (ausztrál) 6:2, 6:2, 6:4, Chang (amerikai, 2.)-Szargszjan (örmény) 6:1, 6:3, 7:5, Bruguera (spanyol, 7.)-Gumy (argentin) 6:1, 6:4, 5:7, 3:6, 6:4. Női egyes, 4. forduló: Spir­­lea (román, 11 .)-Coetzer (dél-afri­kai, 5.) 7:6, 6:4, Novotna (cseh, 3.)-M-J. Fernandez (amerikai, 12.) 7:5, 6:4, Davenport (amerikai, 6.)­­Serna (spanyol) 6:0, 6:3, Sánchez- Vicario (spanyol, 10.)-McQuillan (ausztrál) 6:1, 6:2, Hingis (svájci, 1.)-Labat (argentin) 6:0, 6:2. Ju­nior leány egyes, 1. forduló: Guba­csi Zsófia-I­oue (japán) 6:4, 6:4, Marosi Katalin (7.)-Seguerra (ve­nezuelai) 7:6, 6:1. KOSÁRLABDA Négy hónapos, egy évre felfüg­gesztett börtönbüntetésre ítélte a szombathelyi városi bíróság Ma­gyar Lajost, az SZSE NB I-es női kosárlabdaklubjának volt ügyveze­tő elnökét. A Vas megyei egész­ségbiztosítási pénztár feljelentette a sportvezetőt, mivel nem fizetett társadalombiztosítási járulékot, 5 millió forintot. Magyar azt tervezi, hogy feljelentést tesz olyan klub­vezetők ellen, akik ennek az összegnek a sokszorosával tartoz­nak a társadalombiztosításnak. Egypontos győzelemmel kezdett a BSE női csapata a dél-franciaor­szági Narbonne-ban, az Eurostars 1997 elnevezésű tornán: BSE-Aix­­en-Provence (francia) 62:61. Két amerikai játékossal erősített a DKSK-BorsodChem női csapata: Wendy Palmer és Lejuana Anja­­nette Hardman egyaránt egyéves szerződést írt alá. LABDARÚGÁS A spanyol bajnokság első forduló: Tenerife-Deportivo La Coruna 0-0, FC Barcelona-Real Sociedad 3-0. Az olasz bajnokság nyitófordulójá­ban: Sampdoria-Vicenza 2-1. A portugál bajnokság 2. fordulójá­ban: Setubal-Benfica 1-0, Spor­ting Lisszabon-Chaves 2-0. Az élcsoport: 1. FC Porto 6 pont, 2. Guimaraes 6, 3. Sporting Lissza­bon 4. Nagy-Britanniában semmilyen sporteseményt nem tartanak szombaton, Diana hercegnő teme­tésének napján. Egyelőre nem le­het tudni, mikor játsszák le a szom­batra kiírt Skócia-Fehéroroszor­­szág világbajnoki selejtezőt. EVEZÉS A franciaországi Aiguebelette-ben zajló világbajnokság második ver­senynapján a Weller Ferenc, Ko­kas Gergely férfi könnyűsúlyú kor­mányos nélküli kettes előfutamá­ban a második helyet szerezte meg, s a reményfutamban próbál­hatja meg a továbbjutást. SAKK Polgár Judit vereséget szenvedett Vlagyimir Kramnyik orosz nagy­mestertől Kölnben egy bemutató mérkőzésen. AUTÓSPORT Élete első futamgyőzelmét aratta a brazil Gugelmin­a Cart (IndyCar) sorozatban a vancouveri verse­nyen. A pontversenyben az olasz Zanardi vezet. LOVASSPORT A sporthivatal, a Földművelésügyi Minisztérium és a lovasszövetség képviselői köszöntötték tegnap Lázár Zoltán kettesfogat-hajtó vi­lágbajnokot, valamint az ötödik helyezett csapat tagjait és szakve­zetőit. Bejelentették, hogy két év múlva Kecskemét lesz a kettesfo­gat-hajtó vb házigazdája. MOTORSPORT Az olasz Alessio Chiodi nyerte a motokrosszozók 125 kcm-es gép­osztályának világbajnoki címét. A vb-pontverseny végeredménye: 1. Chiodi­­(olasz, Yamaha) 378 pont 2. Pazar (olasz, KTM) 338 3. Federice (olasz, Husqvarna). A Castrol Kinizsi mini és motoros szakosztálya szeptember 13—14- én rendezi meg a győri likócsi go­kartpályán a MAMS nemzetközi minimotoros és ifjúsági tömegsport gyorsasági bajnokság 6-7. futa­mát. Előzetes nevezés és felvilá­gosítás Wodicska Beánál (1136 Budapest, Pannónia utca 22.). TOTÓNYEREMÉNYEK 13 plusz egy találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 417 970 forint, 13-as 37 darab, 71 968 forint, 12-es 1100 darab, 2453 forint, a 11 -esekre 243 forin­tot, a 10-esekre 78 forintot fizet­nek. Góltotó: 4-es 3 darab, 108 694 forint, 3-as 62 darab, 1924 forint. A telitalálatos szel­vény: 1, 2,1, 1, 2, 1, X, 1, 2, 2,1, X, 2, X. ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK A NAP SZÖVEGE A háromszoros olimpiai és kétszeres Európa-bajnok ír úszónőt, Michelle de Bruint, valamint edző-férjét kritizál­ták azért, mert titokban tartják felkészülési módszereiket. A holland szakembert, aki diszkoszvető volt, 1993-ban doppingolás miatt eltiltották a versenyzéstől. - Ha valaki elmegy Írországba és iszik egy Guinness sört, hiába kéri el a receptjét, nem adják oda neki - mondta E­rik de Bruin. 1997. SZEPTEMBER 2., KEDD Elment a balszélső Meghalt Czibor Zoltán. Tegnap reggel Komáromban, életének 69. évében, gyógyíthatatlan betegség következtében hunyt el a magyar labdarúgó-aranycsapat legendás balszélsője, olimpiai bajnok, aki 43 alkalommal ölthette magára a válogatott mezét, volt bajnokcsa­pat tagja itthon, majd Spanyolor­szágban is. Közönségkedvenc volt. Kiismerhetetlen cseleitől, bo­hóckodásaitól, vibráló egyéniségétől lett az. Igazi figura volt, megkülönböztethető az elegáns Bozsiktól, a tipiku­san pesti vagány Puskástól, a szorgalmas Zakariástól vagy a gigerli Kocsistól. Kicsit slampos volt, „rongylábú”, nem­ritkán egzaltált benyomást keltett. Abban persze nem tért el a többiektől, hogy imádott fo­cizni. Komáromban kezdte, a Fradiban folytatta, játszott Csepelen, majd őt is elvitte a Honvéd, a futball tervgazdál­kodása. A balszélső kicsit olyan volt a csapatban, mint a bohóc a cirkuszi társulatban, amikor hozzá került a labda, a néző szája már mosolyra nyílott, és tágra nyílt szemmel leste, várta, hogyan kergeti majd a balszélső az őrületbe az ellenfél védőit, elcikázva köztük, eljátszadozva velük. A „rosszeszű” - mert így is emlegették a társai - össze­nőtt szerepével, s ezáltal mintha másodlagossá szürkült volna az idők során, hogy ő bizony az abszolút futballtu­­dásával is egyenrangú tagja volt az aranycsapatnak. Akik csak akkor látták játszani, amikor a tévé bemutatta a lon­doni 6:3 teljes felvételét, megfigyelhették, milyen nagy ér­zékkel vett részt a parádés összjátékban, milyen fegyelme­zetten rohant hátra védekezni, s zavarta, szerelte a legen­dás angol jobbszélsőt Matthews-t. Czibor Zoltán viselte az aranycsapatban a 11-es számú mezt. És ő már a hetedik, aki abból a meseszerű tizenegy­ből örökre elment. Szekeres István Ronaldo az Interneten Új lapot nyitott az Interneten a világ legjobb futballistájának tartott Ronaldo. Az Interna­­zionale brazil csatára - aki a nyáron igazolt át 27 millió dol­lárért a Barcelonából - így próbál állandó kommuniká­ciós kapcsolatot tartani hívei­vel. Kezdetben angolul és por­tugálul lehet vele „társalogni”, néhány napon belül azonban spanyolul és olaszul is kereshe­tő Ronaldo. Egyelőre négy té­mában „kínálják” a szurkolók­nak a brazil labdarúgót „a hét hírei”, „a sportoló históriája”, „intimitások”, illetve „beszél­getés Ronaldóval” alcímek alatt. A Nemzetközi Labdarú­gó-szövetség által a tavalyi év legjobb futballistájának vá­lasztott játékos folyamatosan frissíti majd a vele foglalkozó fejezeteket. Ronaldo interne­tes címe: http://www.ronaldo. com.br. TOTÓTANÁCSADÓ 1. Szeged—III. Ker. TVE X2 2. Nyíregyháza-Matáv Soproni 3. Komló-Tiszaújváros 1 4. Pescara-Cagliari X2 Kedves Olvasónk! Részletes ada­tokat, útmutatót, statisztikákat a Sportfogadás című lapban talál. Minden szerdán jelenik meg. 5. Andria-Chievo 1 6. Castel di Sangro-Ancona X 7. Foggia-Venezia 1 8. Genoa-Lucchese 1X 9. Ravenna-Perugia X1 10. Reggina-Reggiana 2X 11. Torino-Padova 1 12. Treviso-Salernitana X2 13. Verona-Monza 1 14. Németország-Portugália 1

Next

/
Thumbnails
Contents