Magyar Hírlap, 1999. augusztus (32. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-03 / 179. szám

1999. AUGUSZTUS 3., KEDD NAPFOGYATKOZÁS Magyar Hírlap III U­K­HHIGHITEST HOTELS RÉSZ­V­É­N­YTÁ­R­S­A­S­Á­G Szállodai ajánlataink a TELJES NAPFOGYATKOZÁS IDEJÉN! A McDonald’s Kft. figyelmét 1998 nyarán hívták fel a teljes napfogyat­kozás jelenségére. A távolinak tűnő eseménnyel igazán akkor kezdtünk el foglalkozni, mikor kiderült, hogy a napfogyatkozás kapcsán Magyarország a turizmus egyik kiemelt célterületévé válik, valamint hogy az eseményt nem lehet „akármilyen” napszemüveggel végignézni, mert az könnyen ma­radandó károsodást okozhat. Körültekintő kutatómunka eredményeként si­került olyan gyártót találnunk, akinek termékét a Sugárbiológiai Intézet is biztonságosnak minősítette. Célunk a vendégek megelégedését kiváltó szolgáltatás biztosítása. Úgy gondoltuk, a napfogyatkozás kapcsán olyan értéknövelt szolgáltatást tudunk nyújtani vendégeinknek, amellyel elősegíthetjük e jelenség maximális élve­zetét. Mivel értéket kívánunk adni vásárlóinknak, az elsődleges szempont a minőség és a biztonság volt. A Napfogyatkozás menü segítségével biztosít­hatjuk vendégeinknek az egyedülálló McDonald’s-élményt és a ritka termé­szeti jelenség élvezetét is. A Napfogyatkozás menü augusztus 11-ig kapható a McDonald’s-ban; eh­hez a menühöz automatikusan megkapja minden vendégünk a képeslap ala­kú szemüveget, amit akár barátainak is elküldhet, így gondoskodva biztons­águkról. Meglepetésként augusztus 11-én minden vendégünk, aki behozza és lepecsételteti a képes­lapot valamelyik éttermünkben, ajándék tölcséres McFreeze-t kap. A napfogyatkozás maradéktalan élményéhez ezúton is minden jót kívánunk vendégeinknek. Teljes napfogyatkozás. Különleges esemény, mely csak 2,5 percig tart. Opel Sió Autóház Kamatfogyatkozás akció. Rendkívüli lehetőség, mely csak egy hétig tart A napfogyatkozás alkalmából, egy hétig - augusztus 9-14 - rend­kívül kedvező ajánlatokat kínálunk minden Opel típusra.* Például: Opel Vectra GL Plus 1.6i 16V 100IJE 4 392 500 Ft-tól 70% kezdő befizetés:........3 074 750 Ft 30% hitel: ..........................1 317 750 Ft 4% kezelési költség:...............52 710 Ft Havi részlet:...........31 137 Ft/48 hónap THM: 8,76% Kihagyhatatlan. Akár a napfogyatkozás. •Más kedvezménnyel, akcióval együtt nem vehető igénybe! Az Opel Zafirára az akció nem vonatkozik! OPEL SIÓ AUTÓHÁZ 8600 SIÓFOK, Vak Bottyán u. 28. Tel./Fax: 84/313-188, 319-188 Amikor megállt a Nap A napfogyatkozás, holdfogyatkozás, illetve a nagyobb üstökösök megjele­nése minden korban riadalmat oko­zott, s baljós jövendölésekre adott al­kalmat - tudtuk meg Bartha Lajostól az Armilla csillagásztörténeti kutató­­csoport vezetőjétől. A félelem is oka annak, hogy elő­deink minden rendelkezésükre álló eszközzel igyekeztek meghatározni az ilyen jelenségek várható időpont­ját. Írások, számítások maradtak fenn, amelyek ma is segítik a csillagá­szokat, történészeket abban, hogy re­konstruálni tudják az évezredekkel ezelőtti eseményeket. Az új-babiloniak, antik görögök és később a kínaiak is felismertek bizo­nyos szabályosságokat, ismétlődése­ket a napfogyatkozások időpontjá­ban. Ezek a számítások a mai napig megbízhatónak bizonyulnak. A legtöbb ókori nép istenként tisztelte a napot, esetenként a holdat is. Úgy vélték, hogy a fogyatkozások idején egy szörny, sárkány falja fel az istenséget. A nap erejének fo­gyatkozása így misztikus félelemmel töltötte el őket. A magyar hitvilág­ban is kialakulhatott hasonló hiedelem. Erre utal, hogy a pa­lócok még száza­dunkban is úgy vél­ték: a napot, illetve a holdat a markoláb vagy markoláb nevű szörny tünteti el. Az egyiptomiak a napkultusz miatt csu­pán egyetlen napfo­gyatkozást jegyeztek fel. Hitük szerint ugyanis ez Ré, a napisten uralmának megingását és vele a hatalmon lévő dinasztia bukását is eredményezheti. Márpedig úgy gon­dolkodtak: amit nem írnak le, az nem is létezett. A kínai mitológiai rendszerre nem jellemző a napimádat, ezért ők nem tartották fájdalmasnak, ha egy sár­kány vagy más szörny elfogyasztja a napot. Időnként a császári íjászok, nyilaikkal próbálták elijeszteni eze­ket a tolakodókat. A legrégebbi napfogyatkozásról szóló adat is Kínából származik. Az eseményt i. e. 1302. július 5-én jegyez­ték fel. A beszámolók lapos csonto­kon, illetve teknősbéka hasi páncél­ján maradtak fenn. Időpontot általá­ban nem írtak, de a bolygóállások le­jegyzéséből utólag kiszámítható a pontos dátum. A Közel-Keleten egy Ugaritból előkerült ékírásos agyagtábla tanús­kodik arról, hogy - mint később pon­tosan meghatározták - i. e. 1262. áp­rilis 14-én elsötétedett a nap, és látha­tóvá vált a Mars. Ez, mint utóbb kide­rült, teljes napfogyatkozás volt. Érde­kessége, hogy Pomori Török Aurél ebbe az időpontba helyezte annak a napfogyatkozásnak az idejét, amit a bibliában a nap megállításának cso­dájaként tartanak számon. A törté­net szerint, amikor a zsidók bevonul­tak hazájukba, az ottani lakossággal csatát kellett vívniuk; ezt a gideoni csata néven tartják számon. A harcok alkonyat előtt még döntetlenre áll­tak, amikor a biblia szerint Józsué megállította napot, s addig maradt vi­lágos, amíg a zsidó csapatok meg nem nyerték a csatát. Török Aurél szerint a történet alapja, hogy nap­nyugta előtt fél órával teljes napfo­gyatkozás következett be. Erről azt gondolták, hogy sötétedik, majd ami­kor a nap újra előbukkant, a jelenlé­vők mindezt Józsué tettének hitték. Török Aurél kiderítette, hogy ez az időpont egybeesett az ugariti napfo­gyatkozáséval. Ugarit a Földközi­tenger partján található, tehát a két helyszín nincs távol egymástól. A nap megállításának gondolata később is előkerült. 1595. október 1- jén Brassóban egy polgár azt írta naplójába, hogy a nap elsötétedett, és másfél órára megállt. Ez a gondolko­dás alátámasztja Pomori azon felte­vését, hogy egyszerű emberek mi­képp vélekedtek a nap megállításával kapcsolatban. Kevesen tudják, hogy az ókori gö­rögök időszámítását is egy napfo­gyatkozáson keresztül tudjuk értel­mezni. Ők kétféleképpen számoltak. A városállamoknak külön időszámí­tásuk volt, melyek eltértek az olim­piai időszámítástól, amelynek során mindent a legutóbbi olimpiához kap­csoltak. A problémát sokáig az jelen­tette a tudósok számára, hogy nem tudták, mikor volt az első olimpia éve. Ennek kiszámítása Hérodotosz feljegyzése alapján történt, miszerint a 48. olimpia 4. évében a lndiai és a méd uralkodók összevesztek, és há­borúzni kezdtek. Az ütközet közben teljes napfogyatkozás következett be, a katonák szétfutottak, és a had­vezérek sereg nélkül maradtak, így békét kötöttek. Erről a háborúról a tudósok csak annyit tudtak, hogy i. e. 620-580 kö­zött lehetett. Kiderült: ezen a terüle­ten i. e. 585. május 28-án volt teljes napfogyatkozás. Az első olimpia így i. e. 776-ra esett. Megtudtuk, hogy a magyar hon­foglalást is napfogyatkozásra lehetett visszavezetni. A régi krónikák hiá­nyosságai miatt, eleinte csak 40-50 éves pontossággal lehetett megadni a honfoglalás idejét. Később találtak egy bizánci krónikát, melyben az állt, hogy Bizáncban az i. sz-i 800-as évek végén napfogyatkozást láttak, melyet hatalmas zivatar követett. A történe­lemben ezt követte a bolgár háború, mely közvetlenül megelőzte a ma­gyar honfoglalást. Lakits Ferenc csil­lagász kiszámolta, hogy azon a terüle­ten i. sz. 881-ben volt olyan teljes nap­­fogyatkozás ami valóban rémületet kelthetett. Ehhez az időponthoz hoz­záadta a követő események hozzáve­tőleges időtartamát, és így jött ki vé­gül: a magyar honfoglalás hivatalos ideje: i. sz. 895-896. Nem sokkal ké­sőbb Bécsben előkerült egy másik kódex, amelynek feljegyzéseiből pontosan ki tudták számítani a hon­foglalás idejét. Ez lett a 895-ös év, ami megegyezik a Lakits által szá­molt adatokkal. Bartha Lajos megemlítette, hogy napfogyatkozások a földnek egyazon a pontján ritkán ismétlődnek. Azon­ban van egy kivétel: Spalatóban, mai nevén Splitben, 1239-ben észleltek teljes napfogyatkozást, majd két év­vel később 1241-ben ismétlődött meg ugyanott. Spalato számunkra annyi­ban lehet érdekes, hogy azokban az időkben még a Magyar Királysághoz tartozott. A nap- és holdfogyatkozás újkori jelentősége, hogy ezek segítségével tudjuk a hold mozgásának és a föld tengelyforgásának a nagyon lassú változásait évezredekre visszamenő­leg követni. E. Halley 1693-ban megállapítot­ta, hogy ha visszafelé haladva kiszá­mítja az középkori és ókori napfo­gyatkozások idejét, és ezen adatokat összehasonlítja a valóban megfigyelt adatokkal, akkor több óra különbség adódik a saját számítása és a valóban bekövetkezett időpont között. A XX. században kiderült, hogy minél ré­gebbi időre megyünk vissza, annál nagyobb az eltérés a kiszámított és a megfigyelt jelenségek között. Szeren­csére a babilóniaiak olyan pontosan kémlelték az eget, hogy azokból az adatokból percnyi pontosan lehet ki­számolni, hogy mi­kor láttak napfo­gyatkozásokat. Maunder angol csillagász arra ju­tott, hogy amikor az egyiptomiak szárnyas napko­rongot ábrázoltak akkor napkoronát rajzolnak. Tehát a szárnyas napisten ábrázolása a nap­koronából ered. Kínai sírfeltárások során is találtak hasonló ábrázolá­sokat, de azok var­júképekben jelen­tek meg. Bartha Lajos szerint Petőfi szemkárosodása nem a napfogyatko­zás rovására írható. A tudomány sze­rint a napfogyatkozás 1842-ben volt, viszont az erről szóló versét 1844-ben írja. Ha a szemének valami baja lett volna, akkor azt közvetlenül az ese­mény után megírta volna, nem pedig évekkel később. 1844 közepétől Pe­tőfi segédszerkesztőként dolgozott, ezért rengeteg olyan munkát végzett, ami látáskárosodást eredményezhe­tett. Például kéziratokat olvasott, ami az akkori írás miatt nem lehetett könnyű, illetve tördelte a kész anya­gokat. A csillagásztörténész szerint semelyik irodalomtörténeti szöveg­ben nincs nyoma Petőfi szembeteg­ségének, csak a saját versében és Or­­lay Petries Soma írásában. Fennma­radt azonban Petőfi olvasónagyítója, mely bizonyítja, hogy Petőfinek való­ban volt látáskárosodása de inkább távollátó volt. 1842-ben kiszámolták, hogy hol kell húzódnia az az évi napfogyatko­zásnak, majd az eseménynél kiderült, hogy a számítások tévesek voltak, és a teljesség határa 5 kilométerrel észa­kabbra húzódott a vártnál. Az 1842- es napfogyatkozás érdekessége az is, hogy ekkor bizonyították be, hogy a napkorona a napot követi, nem pedig a holdat. A napfogyatkozás érdekes­sége, hogy ismétlődése periodikus, ugyanis 18 év és 11 nap után ismétlő­dik ugyanaz a napfogyatkozás a föld egy másik pontján, melyet az ókori görögök ismertek fel először. Esze­rint, ha 18 évig lejegyezzük a napfo­gyatkozásokat, akkor megfelelő szá­mításokkal megadhatók a következő 18 év várható fogyatkozásai. • Bodnár Kriszta A béke, a Vízöntő korának nyitánya Általános világbéke és egy új korszak be­­köszöntének az elő­hírnöke az augusztus 11-ei teljes napfogyat­kozás. Paradigmavál­tás előtt áll a világ, az eddigi descartes-i, newtoni racionalizmust felváltja egy új spiri­tuális értékrend. Hernádi Gyula író már fél évszázada tudja ezt. Oroszországi hadifog­sága idején, 1945 és ’48 között a Krím-félszi­­geten szemtanúja volt egy teljes napfogyat­kozásnak egy német filozófus, Rudolf Fi­scher Aue társaságában, aki bevezette őt az asztrológia tudományának titkaiba. A filo­zófus már akkor kijelentette, hogy az 1999- es magyarországi napfogyatkozás a Vízöntő korszak nyitánya lesz. Nem a ritka természeti jelenség hozza el a változásokat, és nincs is direkt hatása a horoszkópokra, ám az, hogy a Nap eltűnik a Hold mögött, majd újjászületik a fény, egy­fajta költői metaforája a New Age bekö­­szöntének - véli Hernádi Gyula. A Nap 3-4 ezer évenként lép új csillag­jegybe. Most még a Halakban van, amely a keresztény világrendet jelképezi, az őske­reszténység szimbóluma ugyanis a hal volt. A korszakra pedig az Istennel való folyto­nos vívódás, összeütközés volt a jellemző. Jézus mint a szeretet szimbóluma előhírnö­ke volt a Vízöntő korszakának, ahol az ad­digi szeretetigény végre beteljesedik - mondja Hernádi. Ez azt is jelenti, hogy rövi­desen átalakul a keresztény világ, a külön­böző vallások eddig csak megfogalmazott, de soha meg nem valósított céljai a minden­napi életben is realizálódnak. Az egyházak szakítanak az agresszív politikával - tette hozzá Hernádi. V.Z. H­ áborúkat hoz az augusz­tus 11-ei napfogyatkozás - legalábbis ezt olvassa ki a csillagok állásából Bojta Mar­git asztrológus. Az oroszlán csillagjegyben együtt áll a Mars, a harc istene, a Szatur­nusz, vagyis a legártóbb égites­tek egyike és az Uránusz, ame­lyet a forradalmakkal hoznak kapcsolatba a szakavatottak. Ebben a bolygóállásban takar­ja majd el a Hold a napot, még­pedig a tűz jegyében. Bojta Margit szerint mind­ebből egyértelműen követ­kezik a háborúskodás. Alátá­masztja ezt az is - véli az aszt­rológus hogy a bibliai özön­víz idején szintén napfogyat­kozás volt - csak akkor a víz je­gyében került sor minderre. Az 1999-es teljes napfo­gyatkozás zűrzavart okoz az emberek lelkében, beteges ambíciók, rögeszmék, szen­vedélyek vakítják el a Föld la­kóit még ott is, ahol nem lesz látható a ritka természeti je­lenség. A hatás ugyanis koz­mikus eredetű. Magyaror­szág viszonylag szerencsésnek mondható. Bojta Margit sze­rint ugyanis itt nem leselkedik semmiféle veszély: nem hoz­nak a csillagok sem háborút, sem más katasztrófát. Az em­berek csak „eszmei síkon őrül­nek meg, rosszul használják az értelmüket, a Merkúr negatív sugárzása miatt”. Szélsőséges szekták és poli­tikai mozgalmak erősödnek meg egészen 2000. május 5-éig; házasságok bomlanak fel, és a sajtó végképp a belpolitikai háborúskodás színterévé válik - állítja az asztrológus. Washingtonban félreértő- Pusztít a napfaló oroszlán­ ­ok támadnak egy bizonyos biológiai fegyverrel kapcsolat­ban - olvassa ki a csillagokból Bojta Margit. Mindez diplo­máciai botrányhoz vezet. Nagy bajtól azonban nem kell tarta­ni: az amerikai vezetés hamar felismeri, hogy hibázott, és helyre is hoz mindent. Moszkvát sorsszerű polgár­­háborúba sodorja a napfogyat­kozás. Pekingnek „megsebzik a lelkét, meggyalázzák kultú­ráját”. Ezen túl még járvá­nyokra, merényletekre is szá­míthatnak a kínaiak. Bagdadot sem kerüli el a sorscsapás, amely háború for­májában jön el a közel keleti országra. Ezt követően azon­ban nagy változás várható Szaddám Huszein birodalmá­ban. A megújulás egy erős egyéniséghez fűződik - állítják az égi jelek. Belgrád újabb polgárhábo­rú elébe néz - mondja az aszt­rológus. Az égbolt veszedel­mes büntetőpereket mutat Ju­goszláviában. A napfogyatkozás másnap­ján földrengések rázhatják meg a világot. Belgrádban reg­gel hatkor, New Yorkban hét és nyolc között, Los Angeles­ben hat és hét óra között van jó esély a földindulásra - figyel­meztet Bojta Margit. VAJTA ZOLTÁN Horoszkóp 11-ére T­KOS: Hivatás: Az elkövetkező idő­szakban nehéz napok várnak önre, hiszen nagy vállalkozásba kezdett. Reménykedik, hogy elképzelései beválnak, de tart is az új dolgoktól. A jövőjében vetett hit mellett a félelem is a gondolataiba férkő­zik. Anyagiak: Ne sajnálja a pénzt mindenre, egy kis könnyelműséget most komoly veszé­lyek nélkül is megengedhet magának. Szere­lem: A legfontosabb, hogy megértse és elfo­gadja partnerét. Ne akarja a véleményét rá­erőltetni, ha hagyja szabadon szárnyalni, nem lesznek mindennaposak a viták otthonában. /­­­ BIKA: Hivatás: Az évnek ez a leg- V­/ nehezebb időszaka a Bikák számá-­­ ra. Különösen sok erőfeszítés árán tudja csak érvényesíteni az akaratát, felette­seivel, munkatársaival szinte állandóan össze­tűzésbe kerül. Előmenetelről most szó sem le­het, örülhet, ha nem bocsátják el. Anyagiak: Adó-, hitel- és pénzügyekkel kapcsolatban le­gyen nagyon körültekintő és ezekben a na­pokban minden szabályt, előírást és határidőt igyekezzen betartani. Szerelem: A bolygó­konstellációk feszültté, ingerültté teszik, sok vitából pont az ön türelmetlensége és indula­tossága miatt lesz veszekedés. K IKREK: Hivatás: Fáradt, kime­rült, nem igazán tud összpontosí­tani. Ezekben a napokban semmi­képpen ne vállaljon az eddigiektől eltérő fel­adatot, még a rutinmunkákban is hajlamos hibázni. Most lenne nagyon időszerű szabad­ságra mennie. Anyagiak: Óvatlansága és fi­gyelmetlensége most kárt okozhat, komoly veszteségek érhetik, ezért a fokozott körül­tekintés nagyon ajánlott. Szerelem: Most ér­kezett el az ideje, hogy kiküszöbölje a csor­bát. Az otthoni sértettséget orvosolhatja egy kis kedvességgel, tegyen meg mindent, hogy partnerét kibékítse. v RÁK: Hivatás: Jó ötletei vannak, Ön hogyan tehetne hathatós lépéseket­­ karrierje érdekében, esetleg jelen­legi pozíciója megszilárdításáért. Maradjon azonban meg a tervezésnél, a cselekvés ideje még nem érkezett el. Anyagiak: Pénzügyi vál­ságban van és ezen most csak az ügyes gazdál­kodás segítheti át. Kétségbeesés helyett húzza össze magát, spóroljon, de semmiképp ne kér­jen kölcsön. Szerelem: Partnere, csakúgy, mint ön, gondokkal küzd, az ő támogatására sem számíthat. Az átmeneti nyugis időszak­ban azonban boldog, önfeledt perceket élhet­nek át. OROSZLÁN: Hivatás: Az ön urál­ik­i­kodó bolygója a Nap, ezen a napon L/ V ön meglehetősen furcsán érzi ma­gát. Az utóbbi időben drasztikus változásokat élt át, ez tehát a csendes szemlélődés és az al­kalmazkodás ideje. Anyagiak: Egy elképzelé­se, vagy terve mostanában fut zátonyra és ez anyagi veszteségekkel jár. Emellett bőven akadnak váratlan kiadásai, tehát minden tar­talékát mozgósítania kell. Szerelem: Házassá­ga, partnerkapcsolata a jóakarók fülbe sutto­gása, pletykák miatt kerül válságba, szeren­csére ez korántsem végzetes. YYYZ SZŰZ: Hivatás: Olyan célokért, I. II' eredményekért küzd, amelyek ké­­­­sőbb játszva elérhetők lesznek. Munkahelyén ne vállalja a békítő szerepét, a személyes konfliktusokból maradjon ki, ha teheti. Anyagiak: A problémák és nehézsé­gek szerencsére nem okoznak anyagi veszte­séget, tehát legalább financiális gondokkal nem kell most megküzdenie. Szerelem: Kicsit zavaros a magánélete, családi konfliktusait most tudja véglegesen lerendezni, vagy hosszú ideig szenvedni fog miatta. A MÉRLEG: Hivatás: Egy nemrégi­­ben elmulasztott kötelezettségét most számon kérik, és ezzel kelle­metlen helyzetbe kerül. A megoldás az, ha haladéktalanul pótolja a hiányosságot. Kollé­gái segítségnyújtását nyugodt szívvel elfogad­hatja. Anyagiak: Áldozatot hoz családja vagy egy bizalmas barátja érdekében, de egy csep­pet sem sajnálja. Átmeneti pénzügyi problé­máit ne kölcsönből oldja meg. Szerelem: Ag­gódik partnere, házastársa miatt, nem is alap­talanul. A túlzásoktól azonban igyekezzék megszabadulni, ne dramatizálja el a dolgokat. SKORPIÓ: Hivatás: Nemrégiben i­s még mélyponton volt és most sok­­ tekintetben érzi a felemelkedést. Véleményét kikérik, munkája és főleg szor­galma révén egyre jobban közeledik az önt megillető pozícióhoz. Anyagiak: Ne döntsön most pénzügyekben, mert tisztánlátását több dolog is megzavarja. Semmiképpen ne vállal­jon kockázatot, ne intézzen befektetéseket, ne vegyen fel hitelt. Szerelem: Boldog, békés napokat él át, ha még magányos, ebben az időszakban nagy esélye van rá, hogy megta­lálja az igazit.­­ NYILAS: Hivatás: Nagyon ese­­­­ménydús időszak a mostani, ám a dolgok nagy része kedvező a kö­zeljövőre nézve. Új, felelősségteljes megbíza­tást kap, vagy méltatják szakmai eredménye­it, karrierje felfelé ível. Anyagiak: Kisebb pénzügyi veszteség éri, de szerencsére a dolog hamar rendeződik. Egy nagyon jövedelmező lehetőségről is értesül ezekben a napokban. Szerelem: Megoldja a házasságában, partner­­kapcsolatában felmerülő problémákat, har­monikus, nyugodt életre törekszik. Valószí­nűleg pontot tesz egy szenvedélyes, de viha­ros kapcsolat végére. /Lz BAK: Hivatás: Önnek szerencsére nincsenek komoly munkahelyi zűr­­jei, de olyan problémákról hall, amelyek elszomorítják. Felesleges saját pozí­cióját veszélyeztetve kiállnia mások érdeké­ben. Most törődjön saját magával. Anyagiak: Kicsit könnyelműbb, mint általában, viszont nagyon szerencsés, mert meggondolatlan köl­tekezése nem sodorja bajba. Visszakap egy kölcsönt is. Szerelem: Kísért a múlt, felbukkan az életében egy régi szerelme, aki felkavarja az érzéseit. Ne menjen bele a kapcsolat felújí­tásába, nem szabad jelenlegi biztos helyzetét kockáztatni. VÍZÖNTŐ: Hivatás: Sok idegeske­­déssel jár, de eredményeket produ­kál. Ne számítson gyors, látványos előmenetelre, apró, de biztos lépésekkel ha­ladhat előre sok küzdelem árán. Anyagiak: A Napfogyatkozás utáni bolygóállások kritikus napokat hoznak, minden leleményességére, sőt protekcióra is szüksége van, hogy elkerül­je a veszteségeket. Szerelem: Kerülje a vitá­kat, nézeteltéréseket, mert most a jelentékte­len problémákból is könnyen szakítás lehet. Ha ezt tartja megoldásnak, akkor maradjon igazságos és korrekt, egy válás esetén is. X HALAK: Hivatás: Már most érzi a változtatás kényszerét, de várjon még. Most nem szabad új állást ke­resni, munkahelyet váltania. Hamarosan el­jön az erre alkalmas időpont, addig viszont húzza meg magát. Anyagiak: Bár környezete, barátai aggódnak ön miatt, felesleges, hiszen pontosan tudja, mit miért csinál. A kívülről kockázatosnak tűnő ügyletek nagyon jövedel­mezőnek bizonyulnak. Szerelem: Döntő lé­pésre szánja el magát, de gondolja át, mielőtt meg is teszi. Az észérvek mellett arra is figyel­jen, amit a szíve súg.

Next