Magyar Hírlap, 1999. augusztus (32. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-03 / 179. szám

IV Magyar Hírlap NAPFOGYATKOZÁS 1999. AUGUSZTUS 3., KEDD / ___ Árnyék borul Európára A XX. század utolsó teljes napfogyatkozása az Atlanti­óceán északi részén indul kö­rülbelül 300 kilométerre délre Nova Scotiától, ahol a teljes holdárnyék először érinti a Földet 9:30:57 UT-kor. (Az UT a világidőt jelenti, a nyári időszámítást az UT-hez két órát adva kapjuk.) 10:10-kor a totalitás eléri a Scilly-szigete­­ket Anglia délnyugati partjai­nál, majd 10:16 UT-kor a déli határvonal érinti Normandia partjait. Újabb 4 perc múlva a centrális vonal is eléri a szá­razföldet Észak-Franciaor­­szágban. Belgium és Luxem­burg érintése során Dél-Né­metország felett halad tovább az árnyék legsötétebb sávja. A legnagyobb német váro­sok közül Stuttgart és Mün­chen lesz közel a centrális vo­nalhoz, majd 10­41-től Auszt­riában folytatja útját az ár­nyék. Bécset 40 kilométerre közelíti meg északi határvona­la, miközben súrolja Szlové­niát, és­ 10:47-kor belép Ma­gyarországra. Dél-Alföld után Szerbia érintésével Romániá­ban folytatódik a totalitás. A legnagyobb fogyatkozás pilla­nata 11:03:04 UT-kor követke­zik be az Olt menti Rimnicu- Vilceaban. Négy perccel ké­sőbb Bukarestre borul az ár­nyék, majd a román-bolgár ha­táron kilép a Fekete-tengerre. Az árnyék 12:28-kor érke­zik utolsó állomáshelyére, In­diába. A szubkontinensen se­bessége gyorsan nő, a totalitás időtartama pedig már keve­sebb 1 percnél. Az árnyék utolsó percét a Bengáli-öböl fölött tölti, ahol 12:36:23 UT- kor, helyi napnyugtakor el­hagyja a földfelszínt, és vissza­tér az űrbe. A Hold árnyéka 3 óra 7 perces útja során a felszí­nen nagyjából 14 ezer kilomé­tert tesz meg, lefedve a teljes felszín 0,2 százalékát. Magyar Csillagászati Egyesület A fővárosban a bekapcsolást, a Balatonnál a kikapcsolást kell kérni Nem kapcsolják be a közvilágítást a fővárosban a napfo­gyatkozás idején - tudta meg lapunk az Elektromos Mű­veknél. Budapesten egy hangfrekvenciás jel kibocsátásá­ra gyúlnak fel a fények. Az egyes önkormányzatok még nem keresték meg az áramszolgáltatót, de ha igénylik a közvilágítást, az Elmű természetesen eleget tesz a kérés­nek. A lapunknak nyilatkozó szakember szerint nem kell tartani a teljes sötétségtől, hiszen úgy tudják, a napfo­gyatkozás világosabb lesz, mint egy holdas éjszaka. Más a helyzet a Balaton környékén, ahol nem közpon­ti jelre kapcsolódik fel a világítás, hanem a sötétedést ér­zékelik a műszerek. Amelyik önkormányzat kéri, - mint például a veszprémi - annak biztosítjuk augusztus 11-én a közvilágítás úgyneve­zett bénítását, azaz kikapcsoljuk aznapra az érzékelőket - közölte lapunkkal Katona Imre, az Észak-dunántúli Áram­­szolgáltató Rt. veszprémi üzemvezető-helyettese. Természetesen a műveletről (mivel csak Veszprém­ben például több száz érzékelőt kell bénítani) számlát küldenek az önkormányzatoknak. Ahol viszont nem ké­rik a kikapcsolást, ott működni fog aznap tovább a közvi­lágítás, s az sem kerül kevés pénzbe. Úgy tudjuk, hogy Siófokon sem kapcsolnak majd be napfogyatkozáskor az utcai lámpák, ugyanakkor a sötétség jó alkalmat adhat a bűnözők aktivizálódására is. A balatoni város vezetése ezért azt ajánlotta a kereskedőknek (szemben azokkal a híresztelésekkel, hogy kötelezővé tette volna), hogy zár­ják be üzleteiket a sötétség idejére. F. K.-J. B. Ha úgy érzed, lemaradtál vagy kevés volt a nyári programod, meghívunk a SZEMÉLYISÉGFORMÁLÓ Balaton-parti táborunkba. Időpont: 1999. augusztus 9-16-ig. Programízelítő: délelőttönként etikett és protokoll, öltözködéskultúra, színpadi mozgás, sminkórák, fotózás, aerobik, délutánonként hajókirándulás, strandolás, vetélkedők stb. ... és még valami! Augusztus 11-én elintéztük neked a NAPFOGYATKOZÁST! Programokról és szemüvegről mi gondoskodunk, és ígérjük, felejthetetlen élményben lesz részed! Részvételi díj: 22 500 Ft /fő Kérjük, küldj egy fotót magadról! CHANTAL MODELLÜGYNÖKSÉG ZANKAI IFJÚSÁGI CENTRUM 1134 Budapest, Csángó u. 28. 8250 Zánka Tel./fax: (1) 330-7440 Tel.: (87) 568-581. Fax: (87) 568-588 http: www.extra.hu/chantal http: www.zankaedu.sednet.hu Menetrend szerint közlekednek a járatok A Mahart Rt. minden bérbe vehető ha­jója elkelt augusztus tizenegyedikére. A napfogyatkozás alkalmából a TIT-tel közösen különjáratokat indítanak Du­naújvárosba és Paksra, de ezekre az utakra nincs már jegy. A menetrend szerinti hajójáratok ezen a napon is közlekednek, és a város­néző sétautakat is a szokásos rendben indítják. Azok, akik a Dunakanyarban közlekedő egyes menetrend szerinti ha­jókra vagy a Vigadó térről induló déli sétahajóra jegyet váltanak, a folyóról figyelhetik a rendkívüli természeti ese­ményt. Kricsnai Zsolt, a Mahart Tours utazási iroda vezetője elmondta, hogy ezekre a járatokra csak az indulás nap­ján válthatók jegyek. Hozzátette: a nap­­fogyatkozás ideje alatt az augusztus hu­szadikai tűzijáték idején szokásos meg­növekedett vízi forgalomra számítanak. A megváltozott fényviszonyok és a vár­ható torlódás nem okozhat fennakadást, mert a hajóvezetőik az éjszakai hajózás­ban gyakorlottak, és a kormányállás ki­képzése miatt a természeti jelenség nem zavarja látásukat. A tiszai hajók szintén menetrend sze­rint közlekednek, különleges intézkedé­seket nem terveznek a napfogyatkozást érintő szakaszon. A Balatoni Hajózási Rt. már koráb­ban bejelentette, hogy ezen a napon fel­függesztik menetrendjüket. A kisforgal­mú járatok nem indulnak augusztus ti­zenegyedikén. Kecskés Gyula, a siófoki állomás főnöke elmondta, a részletekről MTI-közleményt adnak ki, időben tájé­koztatják az utasokat. A vállalat tizen­három nagy hajóját bérbe adta a napfo­gyatkozás idejére, ezért különjáratok indítását nem tervezi. A közlekedő, me­netrend szerinti hajójáratok folytatják útjukat a teljes elsötétülés idején is. A hajóvezetőket felszólítják, hogy foko­zott figyelemmel közlekedjenek, de egyéb óvintézkedéseket nem lát szüksé­gesnek a vezetés. Információink szerint egyetlen csó­nakot vagy vízibiciklit sem lehet már bé­relni a Balaton-parton a nagy napra, mert minden elképzelhető vízi alkalma­tosság elkelt. Természetesen készenlét­ben lesz a vizen - a közutakon szolgáló társaikhoz hasonlóan - a balatoni vízi rendőrség is, mert a nagy tavi kavalkád­­ban és sötétségben vízibalesetek is elő­fordulhatnak. A Mahart és a vízi rend­őrség hajóin sötétben is „látó” radarok segítik majd a biztonságot. A Volánbusz Rt. semmiféle különle­ges intézkedést nem tervez a napfogyat­kozás alkalmából. Menetrend szerinti járataik rendesen indulnak. Abban az esetben, ha jegy-elővételi pénztárak je­lentései alapján szükségesnek látszik, a vállalat a hétvégén szokásos mértékben sűríti a járatait, de nem indít különjára­tokat. A teljes napfogyatkozás sávjában közlekedő buszok nem állnak meg a napfogyatkozás idején. Az érintett terü­letek közútjain feltehetően kialakuló torlódás miatt ezen a napon jelentős ké­sésekre lehet számítani - tudtuk meg a Volánbusz Rt. illetékesétől. A MÁV augusztus tizenegyedikén sűríti balatoni járatait, a szokásosnál jó­val több vonat indul a Balaton-partra. A menetrend szerinti járatok kapacitá­sát plusz vagonokkal növelik meg. A napfogyatkozás idején a Malév já­ratai menetrendszerűen fognak közle­kedni, s nem lesz semmilyen különleges készültség a társaságnál. A repülők az érintett sávon olyan gyorsan áthalad­nak, hogy az utasok szemének károso­dásától nem kell tartani. Ezért a gépe­ken nem osztanak védőszemüvegeket, és az ablakok elsötétítését sem teszik kötelezővé. A Malév gépei korábban már többször is átrepültek olyan terüle­ten, ahol részleges vagy teljes napfo­gyatkozás volt, ám eddig még egyetlen utas sem jelzett egészségkárosodást. • SZ.Á.-J.B. A rendőrök a nap helyett a tolvajokat figyelik A rendőrség megerősített szol­gálatot tart a napfogyatkozás idején. De nem csak tolvajok­ra, komoly közlekedési káosz­ra is számítanak, hiszen akár 5 millió ember is megindulhat a Balaton felé. Ráadásul nem ki­zárt: lesznek települések, ame­lyek lezárják útjaikat. A főközlekedési útvonalak közül elsősorban az M7-es lesz túlterhelt, de a napfogyatkozás tengelyébe eső M5-ös, M6-os, M8-as utak is várhatóan nagy forgalmat bonyolítanak majd - tájékoztatta a Magyar Hírla­pot Galambos László rendőr alezredes. Utazási szokásainkat ismer­ve a szakember erős közleke­dési dugókra számít: késve in­dulunk és korán szeretnénk odaérni, vagyis mindent a köz­lekedésen akarunk behozni. Nem kizárt, hogy bizonyos utak le lesznek zárva a Bala­tonnál. Ugyanis amint az M7- es elkerülte Siófokot, végig la­kott területen halad át. Az ön­­kormányzatok pedig itt saját hatáskörükben lezárhatnak egyes útszakaszokat. Ez to­vább fokozhatja a türelmet­lenséget. A Veszprém Megyei Rend­őr-főkapitányság külön bizto­sítási tervet dolgozott ki a rop­pant embertömeg és gépkocsi­áradat „kezelésére” - hangsú­lyozta lapunk érdeklődésére Kiss Mihály ezredes, a főkapi­tányság vezetője. Intenzív adatgyűjtést foly­tatnak az önkormányzatok és turisztikai cégek körében, hogy viszonylag pontosan megbecsülhessék a tópartra, il­letve az egész megye területé­re érkező tömeget. Mivel nem feltétlenül lesz mindenki kí­váncsi a természeti jelenségre, a továbbhaladni szándékozók­nak a teljes napfogyatkozás idején is biztosítani kell az utat. Éppen ezért a rendőrség arra kéri majd az autósokat a balatoni utakon, hogy álljanak le az útszélre, szálljanak ki jár­műveikből, s úgy szemléljék a jelenséget. A rendőrség gondolt a zsebtolvajokra, a besurra­­nókra és a járműfeltörések várható megnövekedő szá­mára is. Sokan arra akarhat­ják kihasználni, amíg az ál­lampolgár „tátja a száját”, hogy értékeit eltulajdonítsák. A rendőri állomány figyelmét felhívták erre a Balaton egész területén, de a Duna-Tisza mentén is. A közterületi szolgálatot az esemény idejére megerősítik, és nyomozók sokasága figyeli majd a zsebtolvajokat a tö­megben. Az érintett kapitány­ságokon megerősítik az ügye­letet a várhatóan megnövekvő bejelentések miatt. A rendőrség együttműkö­dik a társszervekkel, a tűzoltó­sággal, mentőkkel, de a pol­gárőrség segítségére is számí­tanak. A Balaton térségében helikopterek állnak majd ké­szenlétben az esemény ideje alatt, azonban a rendőrség nem látja értelmét, hogy min­den ok nélkül a levegőben kö­röztesse azokat. A Balatonon, a Dunán és a Tiszán várhatóan sokan csó­­nakból fogják nézni a világra szóló eseményt. A rendőrök kérik, ne szálljanak többen ví­zi járműbe, mint ahány sze­mélyes az, és mentőmellény, evező nélkül ne induljanak út­nak. A strandokon a hangos­bemondó fogja figyelmeztetni a vízre merészkedőket, hogy használjanak mentőmellényt. Kiszámíthatatlan, hogy mi­lyen lehűlést okoz a napfo­gyatkozás, és az sem kizárt, hogy ennek következtében komolyabb szél támad, amely elsodorhatja a gyanútlan für­­dőzőket. •F.K.-J.B. A fényképeket az Első Magyar Napvadász Kft. bocsátotta rendelkezésünkre. A cikkek megírásában támaszkodtunk a Magyar Csillagászati Egyesület anyagaira. Ünnepfolyam a hold takarásában A napfogyatkozás teljességének magyarországi 112 kilométeres sávjába hozzávetőlegesen 50)1­-700­ ezer külföldit várnak - mondta lapunknak Nagy András, az Első Magyar Napvadász Kft. egyik vezetője. Főként amerikai és angol, belga és izraeli vendégek érkeznek. Sokan jönnek a skandináv országokból, Olaszországból és Japánból is. Ezen belül legalább öt nagy létszámú, 70-100 fős kutatóstáb, valamint öt-tíz kisebb, 40-50 fős amatőr csoport is várható. Számos külföldi folyó­­ irat, a Times, a Newsweek, a National Geographic munkacsoportja is ná­ lunk szeretné élőben látni a csillagászati jelenséget. A Napvadász Kft.-től azt is megtudtuk: elmarad a 11-ére tervezett Táklyás élőlánc, amit várhatóan a 2000. év megünneplésére szerveznek majd meg. r.fww»1 ' W' «*'»■$.­ f* -L . Lázban ég a Balaton-part Somogy megyében SIÓFOK lesz a központja a napfogyatkozáshoz kap­csolódó rendezvényeknek, ahol többek között utcazenész-fesztivált tar­tanak. Augusztus 8-áig már minden készen áll majd a Siófok—Kinti vá­sártéren felállított „csomagkonyhában” ahhoz, hogy mindenki a saját ho­roszkópjának megfelelő ételkülönlegességek közül válogathasson. A Balaton-part többi településén is nagy a készülődés. FONYÓDON például a teljes napfogyatkozás idején a kikötőben zenei kíséret mellett szemlélhetik az eget a vendégek. BALATONFÜREDEN augusztus 10-én délután kezdődik a népszerű együttesek, mint például a M. E. Z. vagy az Amadinda fellépésével kísért rendezvénysorozat. Szerdán egész nap térzene, indiai tánc és más színes programok várják a látogatókat. A programot a Swing-Swing zárja. . KESZTHELYEN neves magyar és külföldi dj-k gondoskodnak az eclipse night zone party hangulatáról 10-én. Másnap pedig napfogyatko­zás partyt tartanak. RÉVFÜLÖPÖN és BALATONUDVARDIN is koncertekkel ünnepüik a napot. NAGYVÁZSONYBAN egész napos kirakodóvásár lesz, valamint kézművesbemutatók. Délután lovas haditorna-bemutatóra várják az ér­deklődőket, és napkirályválasztást tartanak. Fellép a Cotton Club Sin­gers és Somló Tamás is. A nagyvárosok felkészültek SZOMBATHELYEn már augusztus elsején megkezdődött a gazdag programsorozat. A város főterén felállítják a naprendszer modelljét. Au­gusztus 9-től 1­1-éig tudományos tanácskozást tartanak a városban a nap­­fogyatkozásról. Tizenegyedikén három fő helyszínen zajlanak a kulturá­lis és szórakoztató események: a főtéren, a csónakázótónál és a Sugár úti sportpályán. Majorettek, rézfúvósok vonulnak fel a városban, délután számos előadó között fellép az Irigy Hónaljmirigy, a Kozmix, Császár Előd és a Republic. Este Lézershow-val zárul az ünnepség. SZÉKESFEHÉRVÁRON, a napfogyatkozás valódi centrumában is egész napos programot szerveztek: musicalösszeállítás, fúvószene, jazz­­tánccsoportok szórakoztatják a nagyérdeműt. Este a Madách Színház művészei és Vikidál Gyula lép fel, az utcabál előtt pedig a Pa Dö Dö kon­certezik. Tolna megyében PAKS a legideálisabb pontja a természeti jelenség megfigyelésének. Az egyik helyszín az Atomerőmű SE sportcsarnoka melletti zöld terület lesz, ahol szabadtéri színpadot állítanak fel. A stran­don a gyermekeknek sportversenyeket, a családoknak pedig ügyességi játékokat szerveznek. A csillagászat szerelmeseit kora esti programként a strand mögötti dombon professzionális távcsövekkel csillagászati be­mutató, a művelődési házban pedig űrshow várja. Bács-Kiskun megye is sok érdeklődőre számít. BUGACON lovas­programot szerveznek, KISKUNHALASON légibemutató, DUNA­­PATAJON pedig augusztus 9-étől háromnapos kulturális rendezvény­­sorozat várja a látogatókat. SZEGEDEN már augusztus 4-én megkezdődnek a rendezvények. A teljes napfogyatkozás a Tisza-parti városban látható majd a leg­hosszabb ideig, csaknem két és fél percig. A különleges látványossághoz kapcsolódó programok közül kiemelkedik a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorában szereplő nemzetközi musicalshow augusztus 5-én este. A Széchenyi téren többek között St. Martin tart koncertet, a Forrás Szál­lóban pedig a KFT lép fel. Az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban többek között sámándobokkal igyekeznek majd elriasztani a rossz szel­lemeket, és misztikus táncok mellett tüzes nyíllal gyújtják meg az újjáéle­dés máglyáját. A fogyatkozás előestéjén fellép többek között az Animal Cannibals, a TNT, a Bestiák és az Emergency House. BÜKFÜRDŐN a majorettek és rézfúvósok felvonulását követően sramli, néptánc és operett, az est végén pedig tűzijáték várja a látogató­kat. Koncertekkel, fesztiválokkal és pogány szokások életre keltésével készül Európa az augusztus 11-ei teljes napfogyatkozásra - derül ki a DPA német hírügynökség összeállításából. Fesztivál egész Európában A brit hatóságok attól tartanak, hogy Cornwall grófságban, a druidák földjén pogány kultuszok kelnek életre, és illegális fesztiválokat tartanak majd. Ezért sok helyütt nagy kövekkel zárják el a földutakat. Akad olyan vállalkozás, amely repülőjegyeket kínál vendégeinek, hogy együtt repüljenek a napfogyatkozással. FRANCIAORSZÁGBAN a kastélyszállók és éttermek már most rendkívüli kínálattal csalogatják a vendégeket. Fecampban a nem min­dennapi látványt követően nagyszabású ünnepséget rendeznek a tenger­parton. LUXEMBOURGBAN a belváros egyik terén augusztus 11-én tudo­mányos ismertetést tartanak azok számára, akik a sötétségért érkeztek a városba. Déli 12.50 óra tájban éri el a teljes napfogyatkozás NÉMETOR­SZÁG déli részét. Az alapításának ezredik évfordulóját ünneplő Saar­­brückenben augusztus 11-én megrendezik a Nap ünnepét. A müncheni olimpiai stadionban négyórás fesztivált tartanak táncokkal, valamint mí­toszokat és legendákat bemutató élőképekkel. Este tűzijáték világítja be az eget és zárja az ünnepségsorozatot. SALZBURGBAN, ahol két percen át lesz teljes a napfogyatkozás, egy spanyol színjátszócsoport utcai színházzá alakítja át a belváros utcáit. A város környékén több hegycsúcson szabadtéri koncerteket rendeznek. Stájerországban megfigyelési táborokat nyitnak a turisták számára és he­gyi túrákat kínálnak augusztus 11-ére. BÉCS városa is lázban ég a napfogyatkozás előtt, noha ott is, miként Budapesten is csak 99 százalékos lesz a fogyatkozás. Wiener Neustadt fő­terén például hat kakas kukorékolása köszönti a rövid éjszakai sötétség utáni nappalt s farkasok is üvölthetnek a holdra. BUKAREST az egyetlen európai főváros, ahol százszázalékos lesz a napfogyatkozás. A Ceausescu által építtetett bukaresti parlament épüle­te előtti téren szabadtéri koncerten lép fel az olasz sztártenor, Luciano Pavarotti. BULGÁRIÁBAN különleges megfigyelési állomásokat bocsátanak a kíváncsiak rendelkezésére. A teljes napfogyatkozás a legjobban a Fe­kete-tenger partjáról lesz megfigyelhető.

Next