Magyar Hírlap, 1999. augusztus (32. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-06 / 182. szám

Hétfő Heti Patika+Pénz Plusz Piac, kedd Ingatlanbörze, szerda Karriere Munkaerőpiac, csütörtök Autók és Piacok, péntek Tv-magazin, szombat Ahogy tetszik Olvassa a Magyar HíRLP-ot, és egy nyelvvel is gazdagabb lehet! Lapozzon a 3-4 oldalra! IHHMHHHHHHIHMHMMlMagyar Hírlap Gondolkodóba ejti a Magyar Hírlap! Intelligenciateszt a 13. oldalon 1999. AUGUSZTUS 6., PÉNTEK POLITIKAI NAPILAP FŐVÁROSI KIADÁS ÁRA: 79 FORINT E-mail cím: levelek@mhirlap.hu; Internet-cím: http://www.mhirlap.hu/Vagyonfeléléssel mérséklik a hiányt / Részvényeket ad el a társadalombiztosítás - Újabb járulékcsökkentés csak 2001-ben A társadalombiztosítási alapok hiá­nya már most harmincmilliárd forint­tal nagyobb, mint az egész évre ter­vezett deficit. Az összeg mérséklése érdekében a tb-alapok teljes vagyo­nuktól megválnak, ősszel eladják OTP- és Richter-részvényeiket - értesült a Magyar Hírlap. Informá­cióink szerint jövőre nem csökkentik a munkáltatói járulékokat. MH-információ Várhatóan ősszel piacra dobják a tár­sadalombiztosítási alapok tulajdoná­ban lévő OTP- és Richter-részvénye­­ket. A két értékpapír-portfólió körül­belül 60 milliárd forintot ér, az eladá­sukból származó bevételből várha­tóan sikerül egyensúlyba hozni a tb­­alapokat - nyilatkozott lapunknak a Pénzügyminisztérium társadalombiz­tosítási alapokat felügyelő politikai államtitkára. Frajna Imre elmondta: a nyugdíj- és az egészségbiztosítási alap hiánya az év első hét hónapjában meghaladta a 72 milliárd forintot. Ez harmincmilliárd forinttal több, mint az egész évre tervezett deficit. A kormány még tavaly határozott az Egészség-, illetve a Nyugdíjbizto­sítási Alap tulajdonában lévő vagyon teljes körű értékesítéséről. Az ingat­lanokat, részvényeket, kötvényeket, üzletrészeket tartalmazó portfolió értéke becslések szerint 80-85 mil­liárd forint. Ebből a legnagyobb té­telt jelentő OTP-részvények jelenleg 42, a Richter-papírok 21,4, a Humán­részvények pedig 2,53 milliárd forin­tot érnek. A kormánydöntés szerint az el­adásból származó bevételből 53,7 milliárd forintot kap vissza a tb, ezt az összeget bevételként be is tervez­ték az idei költségvetésbe. A fenn­maradó hányad felhasználásáról ké­sőbb határoz a kabinet, Frajna Imre szerint nagy valószínűséggel úgy, hogy ebből mérsékeljék az alapok hiányát. Az év első felében a több mint fél­száz milliárd forintból mindössze 8,8 milliárd folyt be, nagyrészt ugyan­csak részvények értékesítéséből. A kormány döntése nyomán a biztosítási alapok az idén felélik va­gyonukat. Ha tehát jövőre a vártnál nagyobb lenne a deficit, a hiány fede­zésére nem lesz már mit eladni. Rá­adásul az egészségbiztosítási reform is késik. Az előkészítésre rendelke­zésre álló idő már rövid ahhoz, hogy a jelenlegi kormány ebbe belekezd­jen (MH, július 27.). Frajna Imre mindezek ellenére bizakodó. Szerin­te elkerülhető, hogy - a korábbi évekhez hasonlóan - 2000-ben ismét tb-pótköltségvetést kelljen készíteni. A deficitet szinte mindig a túlköl­tekezés okozza, ezért elsősorban a kiadásokat igyekeznek megfogni. Ennek érdekében az államtitkár az egyik legsürgetőbb feladatnak a gyógyszer-támogatási rendszer átala­kítását nevezte meg, mivel a gyógy­szerkassza gyakorlatilag az egyetlen, ami évek óta idő előtt kiürül. • Folytatás az 5. oldalon A fővárosi Blaha Lujza téri sajtószékházat is eladásra kínálják FOTÓ:ISZA FERENC Montenegró új szövetséget akar „Szerbia és Crna Gora Közös Állama” - ezt az elneve­zést javasolja Jugoszlávia helyett a montenegrói veze­tőség, amely tegnap nem vett részt a szövetségi kor­mány átalakításáról tartott belgrádi tanácskozáson. A vajdasági Becsén több ezren követelték Milosevics távozását. 2. oldal Magyar mérlegvonás Szlovákiában Ma Trencsénteplicen tartja ülését a szlovák Koalíciós Tanács. A Magyar Koalíció Pártja (MKP) három mi­niszter cseréjét javasolja - nyilatkozott lapunknak Bu­­gár Béla pártelnök. 3. oldal Szigorúbb nyugdíjpénztári hozamgarancia? A kormány várhatóan a jövő héten dönt a jövő évi nyugdíjbiztosítási járulékok mértékéről, értesült la­punk. Jövőre a munkavállalók által fizetendő járulék a jelenlegi 8 százalékról 9 százalékra nőhet, ám az sem ki­zárt, hogy maradnak az idei mértékek. Járai Zsigmond pénzügyminiszter korlátozná azon nyugdíjpénztárak működését, amelyek tartósan az állampapírok hozamá­nál kisebb profittal forgatják a tagok befektetéseit. 9. oldal Leszámolás Pozsonyban Öt merényletkísérletet túlélt, a hatodikba belehalt az a szlovák vállalkozó, akit szerda éjszaka robbanólöve­dékkel terített le egy ismeretlen tettes. Kezdődik a futballbajnokság A Kispest-Haladás-mérkőzéssel ma délután ötkor meg­kezdődik, majd este nyolckor Fradi-Vasas-tévérang­­adóval folytatódik a labdarúgó Professzionális Nemzeti Bajnokság. Az FTC-ben valószínűleg pályára lép Má­­tyus János is, a válogatott védőt ugyanis mégsem vette meg az angol West Ham, bizonytalan viszont a Kaisers­­lauternből hazatért kapus, Szűcs Lajos szereplése, aki­nek nincs rendben valami a játékengedélyével. Zivatar 28 fok Víz: 24 fok Zaporo borult esős idő 31 fok zivatarok 30 fok ////A­RAA. ////A Záporod zivatarok 30 fok HOLNAP Négyszemközt Demszky Gáborral A főváros azért sem támogatja az új Nemzeti Színház városligeti helyszínét, mert nem adhatott más választ a kormány háromsoros előterjesztésére - nyilatkozott la­punknak Demszky Gábor. Budapest főpolgármestere szerint Orbán Viktor megsértette a politika néhány alapszabályát, s nem is akarja, hogy Budapest segítsen neki. Demszky az Erkel Színház átépítését viszont tá­mogatja, az Erzsébet térre pedig konferencia-közpon­tot szeretne. Biztosra veszi a metróépítés sikerét is. Az SZDSZ politikusa szeretne nagyobb szerepet vállalni pártjában és az országos politikában, s hisz a szabad de­mokraták népszerűségének növekedésében. 15. oldal Távol maradnának a parlamenti választásoktól is A fiatalok elutasítják a politikát A fiatalok bizalmatlanok a po­litikával, a politikusokkal és különösen a politikai pártok­kal szemben - derül ki az ifjú­ságszociológiai kutatásokból. Ám a pártok számára létszük­séglet a fiatalok megnyerése, mert a pártszimpátiák a felnőtt lakosság körében többé-ke­­vésbé már kialakultak. Új sza­vazókat s ezzel támogató vok­­sokat a szavazóbázisok stabili­zálódása miatt csak az új, elő­ször vagy másodszor választók köréből nyerhetnek a politikai szervezetek. MH-összefoglaló A legutóbbi felmérések riasztó képet festenek a fiatalság po­litikai aktivitásáról: a közép­­iskolás diákok kétharmada menne el szavazni a parlamen­ti választásokkor. A szocioló­giai kutatások egyik eredmé­nye az is, hogy a politizálás ha­gyományos, pártszerű formái a legkevésbé vonzóak a fiatalok számára. Nem lesz könnyű dolguk a pártoknak, mert a fiatalok szinte minden szervezett kere­tet elutasítanak: alig néhány százalékuk tartozik valamilyen szervezethez, ebből politikai csoporthoz pedig 1 százaléknál is kevesebben. A hazai ifjúsági politikai szervezeteknek - or­szágos hálózatuk ellenére - ke­vés tagjuk van. A legnagyobb, a BIT 10 ezernél több tagot számlál, a Fidelitasnak 1400, az FKGP ifjúsági szervezeté­nek 4 ezer tagja van. Magyarországon a politizá­lás előszobájának tekintett al­ternatív szerveződések még gyerekcipőben járnak, így a fiatalok ezekben a formációk­ban sem sajátíthatják el a po­litizálást. A szociológusok szerint csak a pártok mindennapi po­litikai gyakorlata tudná pozi­tív irányban befolyásolni az if­júság véleményét. A politikai szereplők felelőssége óriási, mert fellépésüknek generá­ciókon keresztül érvényes ha­tása van. A hagyományos, pártszerű formák helyett a politizálást a hétköznapi élet­be kellene beleágyazni - vélik a kutatók. Részletek a 6. oldalon A holocaust túlélői tíz nap múlva kézhez kapják a kérdőívet Beindult a svájci jóvátétel Szerdán megérkeztek az Egyesült Államokból azok a kérdő­ívek, amelyeket a holocaust túlélőinek, illetve az áldozatok leszármazottainak kell kitölteniük ahhoz, hogy részesüljenek a svájci bankok 1,25 milliárd dolláros jóvátételi keretéből. Azoknak, akik jogosultak a magyar életjáradékra, automati­kusan megküldik a kérdőívet, amelyet várhatóan tíz nap múl­va kapnak kézhez - tudtuk meg Sebes Gábortól, a Magyaror­szági Zsidó Közalapítvány (Mazsök) elnökétől. MH-információ Több mint 19 ezer regisztrált magyar holocaust-túlélőnek, illetve az áldozatok leszárma­zottainak kezdte el tegnap postázni a Mazsök az amerikai bíróság által összeállított kér­dőívet. Sebes Gábor elnök a Magyar Hírlappal közölte: összesen 30 ezren számíthat­nak arra, hogy tíz nap múlva megérkezik a küldemény - azt kitöltve október 22-éig kell visszaküldeniük az érintettek­nek Amerikába. A regisztráltakon kívül mindazok jelentkezhetnek, akik úgy ítélik meg, szintén jo­gosultak a kárpótlásra a svájci bankok által felállított, 1,25 milliárd dolláros jóvátételi ke­retből. Az elnök elmondta, a kérdőíven szereplő öt kategó­ria közül meg kell jelölni, hogy az igénylő milyen alapon kéri a jóvátételt. 1945. május 9-e előtt svájci bankszámlával ren­delkezett, olyan vállalatnál végzett kényszermunkát, mely bevételét Svájcban helyezte el; sikertelenül keresett menedé­ket Svájcban; a náci üldözés alatt svájci tulajdonú vagy el­lenőrzés alatt álló cégnél dol­goztatták; a nácik vagy szövet­ségeseik által elkobzott vagyo­nát Svájcba juttatták. A Mazsök regisztrálja a je­lentkezőket, és a 374-3074-es számon felvilágosítással is se­gítik az érintetteket. A visszaküldött kérdőíve­ket amerikai bíróság által ki­jelölt különleges megbízott értékeli. A feldolgozás, vagy­is a világban élő összes jogo­sult számának ismerete után a bíró novemberben dönt ar­ról, méltányos összeghez jut­hatnak-e az érintettek az 1,25 milliárd dolláros keretből, majd elosztási terv készül. A bíróság végleges döntésére, végül a kifizetésekre jövő év április-májusában lehet szá­mítani - tudtuk meg Sebes Gábortól. Stephen A. Whinston ame­rikai ügyvéd egy június végi budapesti tájékoztatón azt kö­zölte, egyelőre nincs pontos adat arról, hány embert érint a jóvátétel. A zsidó jogosultak száma különböző becslések alapján nagyjából megállapít­ható, de a nácizmus által üldö­zött többi csoportról - romák, Jehova tanúi, homoszexuáli­sok, illetve fogyatékosok - még kevésbé vannak megbíz­ható adatok. • Dusza Erika A bevételekből megtérül az illetékhivatal fejlesztése Milliárdos költözésre készülnek Várhatóan még ebben a hónapban növeli az illetékhivatal megfelelő elhelyezésére fordítható összeget a fővárosi önkor­mányzat. Az összességében egymilliárd forint körüli fejlesz­tést halaszthatatlanná tette, hogy - a földhivatal gyorsított ügyintézése miatt - a korábbinál sokkal több ügyben kell ki­szabni a vagyonátruházási illetéket. Ugyanakkor a földhivatal is pótösszegre számít: vezetője azt javasolja, hogy az eddigi 800 milliót 300 millió forinttal egészítse ki a minisztérium. MH-információ__________ A Fővárosi Illetékhivatalban torlódást okozott, hogy fel­gyorsult a földhivatali ügyin­tézés. A két szervezet műkö­dése összefügg: az ingatlanok átruházásáról szóló szerződé­seket a földhivatal illetékki­szabásra megküldi az illeték­­hivatalnak. Mint Gál Dezsőné, a Fő­városi Kerületek Földhivata­lának megbízott vezetője la­punknak elmondta, a január elején kezdődött egyéves prog­ram szerint a vidéki földhiva­talok segítségével valószínűleg sikerül megszüntetniük az el­múlt években felhalmozott hátralékot. Az elintézésre váró 670 ezer ügy közül július vé­géig 330 ezret feldolgoztak. A bejegyzések kétharmad ré­szét a vidéki, egyharmadát pe­dig a fővárosi ügyintézők vé­gezték el túlmunkában. Gás­pár Miklós, a Fővárosi Földhi­vatal vezetője ugyanakkor ar­ról tájékoztatott: a feladat tel­jesítéséhez szükséges, hogy a Földművelésügyi és Vidékfej­lesztési Misztérium növelje az erre szánt összeget. A posta­­költség és a számítógépek mű­ködtetése ugyanis többe kerül a tervezettnél. Gáspár Miklós nemrégiben azt kérte: az év elején meghatározott 821 mil­lió forintot minél előbb egé­szítse ki a minisztérium 300 millióval. A hivatalvezető gon­dolt arra is: tárgyalást kezd a Magyar Postával, adjanak en­gedményt a küldemények szállítási költségeiből, hiszen a földhivatal mostanában tíz­ezerszám küldi az ügyfeleknek az ajánlott leveleket. A gyorsabb földhivatali ügyintézés halaszthatatlanná tette a Fővárosi Illetékhivatal régóta esedékes fejlesztését is. • Folytatás a 4. oldalon BudaFest-nyitány az Operában FOTÓ: MÜLLER JUDIT - WESTEL 900 - KODAK DIGITFOTÓ Ma este Seregi László korszakos jelentőségű táncdrámájának, a Spartacusnak a felújításával megkezdődik a Buda- Fest opera- és stettfesztivál az Operaházban. A főpróbán készült képünkön Végh Krisztina és ifj. Nagy Zoltán

Next