Magyar Hírlap, 2000. július (33. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

HÉTFŐ: PÉNZ PLUSZ PIAC ■ KEDD: INGATLANBÖRZE ■ SZERDA: KfrRRIER + MUNKflERÖPIflC ■ CSÜTÖRTÖK: AUTÓK ÉS PIACOK ■ PÉNTEK: TV-MAGAZIN ■ SZOMBAT: AHOGY TETSZIK Magyar Hírlap 2000. július 1., szombat 33. évfolyam, 152. szám POLITIKAI NAPILAP Fővárosi kiadás Ára: 79 forint VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS E-mail cím: levelek@mhirlap.hu; Interneteim: www.magyarhirlap.hu/ MAI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Kálvin-szobor a Kálvin téren Több ezer ember részvételével a ferencvárosi stadionban nyitották meg a magyar reformátusok világtalálkozóját. Az ünnepségen Orbán Viktor összefogásra szólított fel a mostoha helyzetbe került nemzetrészekkel és a szegényekkel is. A két héten át tartó ünnepség hi­vatalos nyitánya előtt a Duna Mellé­ki Református Egyházkerület püspö­ke, Hegedűs Lóránt istentiszteletet celebrált a Kálvin téri templomban. Az eseményen Göncz Árpád köztár­sasági elnök is részt vett. 3. oldal Kofi Annan roma vezetőkkel tárgyalt Kofi Annan ENSZ-főtitkár tegnap a roma kisebbség veze­tőivel találkozott, és a kérdés Orbán Viktorral folytatott megbeszélésein is szóba került. A kormányfő lapunknak kijelentette: egyetért a kritikákkal, amelyek a romák jelen­legi oktatási, szociális, kulturális helyzetét illetik. Úgy gon­dolja azonban, hogy a kormány ezzel kapcsolatos munká­ját jogtalanul bírálják. 3. oldal Elkezdik építeni a 4-es metrót Július végén döntünk a 4-es metró építésének megkezdéséről - jelentette ki tegnap Demszky Gábor főpolgármester. A kormánnyal folytatott pereskedés végét meg sem várva 30 milliárd forintból kezdik a beruházást. 4. oldal Rehabilitálható-e Hóman Bálint? Miközben igazságügyi antropológusok a háborús bűnösként elítélt Hóman Bálint kultuszminiszter és történettudós feltételezett porhüvelye azonosításán fáradoznak, mind többször merül fel legalább akadémiai rehabilitálásának kérdése. 8. oldal Startol a módosított lakástámogatás Júliustól a vállalkozói lakásépítést is támogatja az állam, így aki értékesítésre vagy bérbeadásra épít lakást, legfeljebb 10 millió forint kiegészítő kamattámogatású hitelhez juthat. 9. oldal Vásárhelyi: csak a hatalom megtartása a cél Az a baj a magyar konzervativizmussal, hogy rendre eszközül használja a szélsőjobbot - mondta lapunknak Vásárhelyi Miklós­­, aki szerint a liberalizmus térvesztése a demokráciát is fenyegeti. A Soros Alapítvány elnöke reagál lapunk Soros-interjújára, s arról is beszél, örülne-e Nagy Imre a magyarországi fejleményeknek. 12. oldal Schwajda György kormánybiztos exkluzív interjúja a Magyar Hírlapnak „A pályázati színjátékhoz bohócnak szerződtettek” MH-összefoglaló Schwajda György elmondása szerint egyszerű állampolgárként, de kormány­­biztosként is gyomorforgató mindaz, ami a Nemzeti Színház legutóbbi terv­­pályázata elbírálásánál történt. Úgy látja, ehhez a pályázathoz őt „bo­hócnak szerződtették”. Exkluzív inter­júnkban kifejti, a pályázat kiírásával el­fogadta és törvényi kötelességévé vált, hogy a pályázatra fordított összeg 25 szá­zalékát a bírálóbizottság tagjai kapják meg. Hogy személyenként félmillió fo­rintot kell adnia kétszer két órás mun­káért. Amiről számára később kiderült, az egész színjátékot előre lejátszották. Schwajda, aki kizárólag egy eklekti­kus stílusú Nemzeti Színházat tud elkép­zelni, a pályázat nyertesének, Vadász Györgynek tegnap küldött levelében újabb ajánlatot tett, és legkésőbb hétfő éjfélig várja az építész pozitív válaszát. A kormánybiztos kijelentette: „Meg­ígértem több színészóriás barátomnak, hogy végigcsinálom, és amíg a miniszter­­elnök mellettem áll, addig folytatom a munkát.” Interjú a 6. oldalon „Ilyen megalázóan és lekezelően nagyon régen bántak velem” FOTÓ: SZIGETVÁRY ZSOLT Tüntettek az egészségügy megmentéséért Gógl Árpád miniszter bejelentette: jövőre 350 milliárd forint jut fejlesztésre MH-összeállítás Az ország félszáz városában rendezett tegnap demonstrá­,­ciót az Egészségügyben Dol­gozók Demokratikus Szak­­szervezete (EDDSZ). A meg­mozdulásokon sok ezren tilta­koztak a gyógyításban részt vevők tarthatatlan helyzete, a betegellátás veszélyeztetettsé­ge ellen. Az elmúlt tíz évben ez volt az első olyan tüntetés, amelyen közösen léptek fel az egészségügyi és szociális ágazatban működő érdek­­képviseletek, és amelyet szá­mos más szakszervezet és ci­vil csoportosulás is részvéte­lével támogatott. Mindaz, ami az egészség­ügyben történik, nemcsak az ágazatban dolgozók, hanem az egész társadalom ügye - hangoztatta Bertái Olga, az Egészségügyi Dolgozók De­mokratikus Szakszervezeté­nek budapesti elnöke a Hő­sök terén, ahol a szervezők becslése szerint 8-10 ezer em­ber gyűlt össze. Cser Ágnes EDDSZ-elnök emlékeztetett Orbán Viktor tíz évvel ezelőtt, ugyancsak a Hősök terén elhangzott szavaira, mi­szerint a Nyugathoz történő felzárkózás egyetlen esélye, ha rászorítjuk a hatalmat, hogy biztosítsa az élethez, a szabadsághoz való jogot. Székesfehérváron 5-600 ember jelent meg. A tüntetők a Magyar Király­i Szálló elé hirdettek gyülekezőt, majd végigvonultak a belvároson. Szegeden mindössze százöt­ven-kétszázan demonstráltak a II-es kórház udvarán. A különböző tiltakozó ak­­tikus az egészségügy szerep- bejelentette, jövőre 350 mn­­­monstrációk egyetlen hely­­csakat az egészségügyi mi­­lőinek megnyilvánulása, nem b­árd jut az ágazat fejlesztése­ színén sem jelent meg.­niszter tegnap az Aktuálisban létező szervezetek nyílt level­re és bérfejlesztésre. ............................................................. úgy kommentálta, hogy „kap- leket írhatnak.” Gógl Árpád A miniszter a pénteki de- Részletek a 4. oldalon A gyógyítóknak láthatóan nem elég a kormánytól kapott Semmelweis-napi egyszeri juttatás FOTÓ: SZIGETVÁRY ZSOLT Júniusban is az MSZP vezetett Két százalékponttal csökkent a Fidesz-MPP támogatottsága az összes megkérdezett, vala­mint a pártválasztók körében, egy százalékkal nőtt viszont a biztos részvételt ígérők cso­portjában. Az MSZP az összes megkérdezett körében egy, a pártot választók köré­ben négy, a szavazáson biztos részvételt ígérők között két százalékkal növelte táborát - állapította meg a Tárki és a Századvég Politikai Elemzé­sek Központja júniusi felmé­résében. A többi pártot illetően je­lentősebb változást csak a kis­gazdáknál regisztráltak. Az FKGP támogatottsága három százalékponttal csökkent, amely így megegyezik az SZDSZ-ével. A településtípusok szerinti megoszlásban egyedül a bu­dapesti adatok mutatnak négy százalékpontot megha­ladó változást. A fővárosban a szocialisták támogatottsága Az összes megkérdezett kor­­­mánypárttal, a Fidesz-MPP- ellenben hat százalékponttal ben Budapesten 13 százalék­­vel szemben­ növekedett, a Fidesz-MPP-é pontra növelte előnyét az .............................................................. öt százalékponttal csökkent. MSZP a legnagyobb kor- Bővebben az 5. oldalon Zavarok a készpénzszámlák legújabb szabályozása körül Ellentétesen foglalt állást a PM és az APEH A készpénzes számlákat nem érintik azok a változások, melyek július elsejétől lép­nek érvénybe, ezzel kapcso­latban hibás útmutatás jelent meg az adóhatóság közlö­nyében. A többi számlán vi­szont megkövetelik a részle­tezést. MH-összeállítás Míg korábban elegendő volt az általános forgalmi adó visszaigényléséhez a számla alján feltüntetni az áfa össze­sített értékét, július elsejétől minden egyes termék mellett rá kell írni az áfa összegét és a bruttó árat is. A változás teljes káoszt te­remtett a számlapiacon, olyannyira, hogy az adóala­nyokat időnként megtévesztő „öszvér” megoldások is szü­lettek. Egyes nyomtatvány­gyártóknak ugyanis nem volt egészen egyértelmű, hogy a készpénzfizetéses (egyszerű­sített) számla esetében mit je­lent az új jogszabály, így a nagyszámú ingerült vevőre hivatkozva ebből a nyomtat­ványból is készítettek új, részletezett változatot. A legnagyobb nyomtat­ványgyártók kérésére a Pénz­ügyminisztérium állásfogla­lásban közölte: az egyszerűsí­tett számlát nem érintik a vál­tozások. Mint Cserteg Rita osztályvezető lapunknak el­mondta: az említett bizonyla­ton továbbra is a bruttó árat kell feltüntetni, valamint azt, hogy a számla végösszege „fe­lülről számítva” hány százalék áfát tartalmaz. A PM irány­mutatásától azt remélik a for­galmazók, hogy megoldódik végre a számlanyomtatvá­nyok körüli, több hónapja tar­tó bizonytalanság. Kővári Ist­ván, az AB Nyomtatványbá­zis Kft. ügyvezetője azonban attól tart, az Adó- és Ellenőr­zési Értesítő 7. számában megjelent írás újabb káoszt idéz elő. Eszerint ugyanis az egyszerűsített számla eseté­ben is fel kell tüntetni az adó alapját és összegét az adóér­ték szerinti részletezésben. Az adóhivatalban elismer­ték, hogy az írás hibás, és a készpénzfizetéses számlákat valóban nem érinti a változás. Mivel azonban havilapról van szó, a helyesbítés csak július­ban, tehát a rendelet életbe­lépése után kaphat nyilvános­ságot. MTI Százötvenezer tisztviselőnek nyilatkozni kell Minden köztisztviselőnek nyilatkoznia kell jövőre a tu­lajdonában lévő ingatlanról, autóról, részvényről és taka­rékbetétről - áll a Belügymi­nisztérium legújabb terveze­tében. A vagyonnyilatkozat hasonlít a parlamenti képvi­selők bevallásához, ám jóval szigorúbban ellenőrzik majd a köztisztviselők anyagi hely­zetét a politikusokénál. MH-információ/Joób Sándor A 2001-ben bevezetni javasolt új törvény tervezete szerint az összes köztisztviselőnek rész­letes vagyonnyilatkozatot kell tennie. A nyilatkozat szövege lényegében megegyezik azzal a dokumentummal, amelyet a parlamenti képviselőknek kell kitölteniük mandátumuk elején és végén. Ha a tervezetet elfogadja az Országgyűlés, jövőre csak­nem 150 ezer köztisztviselő­nek kell részletesen nyilat­koznia a tulajdonában lévő la­kásról, üdülőről, telekről, sze­mélyautóról, műkincsről és részvényről. Be kell vallani a mindenkori köztisztviselői il­letményalap harmincszoro­sát, mintegy 850 ezer forintot meghaladó értékű ingóságot vagy készpénzt. A tisztvise­lőknek fel kell tüntetniük a ta­karékbetétekben elhelyezett pénzüket, tartozásaikat, vala­mint gazdasági társaságokban viselt tisztségeiket és érde­keltségeiket is. A tervezet szerint a bevallási kötelezett­ség az állami, önkormányzati, rendészeti, rendőrségi köz­­tisztviselőkre, valamint a ha­tárőrségnél, a büntetés-végre­hajtásnál, a katasztrófavéde­lemnél, a vám- és pénzügyőr­ségnél dolgozó tisztviselőkre egyaránt vonatkozik. Emlékezetes, Orbán Vik­tor miniszterelnök június 18- án egy rádióinterjúban be­szélt arról, hogy „kieszel­ egy tervet” a tisztviselők vagyon­nyilatkozatára. Eszerint min­denkinek kötelező lesz beval­lania vagyonát, s vállalni, hogy anyagi helyzetét még a parlamenti képviselőkénél is szigorúbban ellenőrzik. A be­jelentés akkor még a Belügy­minisztérium illetékeseit is meglepte, ám június 26-ai kel­tezéssel elkészült az ennek megfelelő tervezet. Nem utasítjuk el a vagyon­nyilatkozatot, ám ez a tervezet számos alkotmányossági ag­gályt vet fel - mondta a Ma­gyar Hírlapnak Fehér József, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszer­vezetének főtitkára. Fehér ag­gályosnak tartja, hogy a nyi­latkozat óhatatlanul érinti a családtagok vagyonát is, pél­dául amikor a házastárssal kö­zös takarékbetétről vagy örö­költ vagyontárgyról van szó. akciói C­IPRUS-IZKfiEL-eqYtPTOM .HdUotK tölAtty +*foLc -fvafx alatt­ RétfUéULi /rCjt 184 900 Ft/fő helyett 165 000 Ft/fő VII. Indulási időpontok: 1-8.; VII. 8-15.; VII. 15-22.; VII. 22-29.; VII. 29.-VIII. 5. Utóját CíjHMM «­MfiLÉV eHavtevjáuitával. EUuLycyé* Ulmm letyjtLL -tUfáctiltaQOt 2. 3 luMJUjó*, teljes ellátással Izrael és Egyiptom érintésével, ahol fakultatív programokra van lehetőség. A helyszínen magyar nyelvű idegenvezető kíséri a csoportot. A hajóút után a hazautazásig tartózkodás Larnacában a fenti szálláson. TotMíllÁ, l&JluLyotv JaoAA+AAlop tours 1056 EuJUfteA, HelyUIA \akjpa\t (^vethfttASfi (jtjMUothdJ TeL: (*36-1) m-ttOlú; (*36-1) m-W16; (*36-1) m-W1S. fi** (*36-1) 319-VWi (*36-1) 266-1*223

Next

/
Thumbnails
Contents