Magyar Horgász, 1948 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1948. január / 1. szám

Mit kell tudni AZ IVADÉK ÉS IKRA­ írta: Woynárovich Elek dr. KIHELYEZÉSRŐL? egy jó pontyzsákmány rit­kaság­­számba megy. Téli pihenő alkal­m­ával a ponty a szűkeim­ű kóborlási körzetében a mélyebb vizeket ke­­resi fel, ahol az oxigén ellátása és zavartalan telelése biztosítva van. A Balatoni és Velencei tavi pontyjel­ölési kísérletek bebizonyí­tották azt, hogy a kihelyezett pontyivadék a legritkább esetekben fogható azon a helyen, ahol kihe­lyezték, hanem azonnal felfedező körútra indul és rövid pár nap alatt eljut a legtávolabbi zugokba is. A négyezer holdas, nádas szi­getekkel tarkítolt Velencei tóban Kisvelencénél kihelyezett ivadékot pár nap múlva Sukorónál vagy Dinnyésnél fogták ki. Természetes azután az, hogy ha a kihelyezett ivadék kóborlása köziben alkalmas táplálkozási területre talál, ott elidőzik, esetleg végleg ott is ma­rad. Mivel a kóborlás a jelek sze­rint nem határozott irányú, így feltehető, hogy az egymással szo­ros összeköttetésben álló részvizek minden helyére eljut a ponty­iva­dék, még abban az esetben is, ha egy helyen eresztették be. A tógazdasági nemes ponty kb. 2 nyárral a­ kihelyezés után éri el általában a kilón felüli súlyt. Ez hosszú idő, bőséges időbeli lehető­ség a kóborlásra. Más a­ helyzet a csak folyóvizek­kel összekötött holtágak esetében. Az ellustult tógazdasági nemes ponty nem érzi otthonosan magát a gyorsabb folyású vízben- termé­szetesen nem szívesen merészkedik ki oda, ha pedig egyszer kijutott, nem valószínű, hogy a bérelt terü­let szomszédos holtágába vagy csendesen folyó szakaszába ismét betévedhetne. Ebben az esetben te­hát minden pontynevelésre alkal­mas vizet, külön kell népesíteni. A kihelyezésre szánt pontyiva­dékot nem szükséges a bérelt te­rület részvizeire elosztani, m­ert hiszen az a legalább 2 esztendeig tartó kóborlási lehetőség alkalmá­val mindenüvé eljuthat; ez azon­ban csakis az állóvizek vagy álló­víznek tekinthető igen lassú folyá­sú folyóvizek esetére vonatkozik. A népesítési helyek kiválasztása­ szál­lítási szempontok mellett elsősor­ban az ivadék kihelyezésére való alkalmasság szerint történjék. Az ivadéknak egy helyen való beeresz­tése tehát­­ álló­vizek vagy álló­víznek tekinthető lassú folyású fo­lyóvizek esetében a részvíz bérlők­re semmiféle hátránnyal nem jár, a beeresztett nortvivadékot meg­rong­olása közben eljut a vízterület legtávolabbi pontjaira is. A csak sebesebb folyású folyó­vízzel összekötött pontyos vizeket (holtágak, csendes folyású folyó­ágak stb.) ezzel szemben külön­­külön ajánlatos népesíteni. A süllő. A süllő, hasonlóan a pontyhoz, nem vándorló, csak kóborló hal A süllőikrákkal telt u. n. fészkek ki­helyezésekor a hely megválasztó­i­­nál igen nagy körültekintéssel kell lenni. Szennyezéstől mentes, oxi­­géndús, lehetőleg köves vagy ho­mokos aljú, tisztavizű, hullámzás­tól, áramlástól mentes vízbe kell kihelyezni a keltetésre szánt ikrá­kat, melyeket az ikrapusztító halak elől (csaknem minden hal ikra­­pusztító, ha erre alkalma van!) költőkosárba kell tenni. Szükséges még a fészkek állandó ellenőrzése, sőt so­k esetben az ikrák napon­kénti mosogatása is. Ennek kö­vetkeztében a süllőikrát az ellen­őrzést és a mosogatást végző sze­mély tartózkodási helyének köze­­léb­e kell kihelyezni. Egyegy bé­­reltvízterületen kevés olyan hely van ahol mindezen követelmények­­­főssítv­a lehetőségei maradéktalanul meg­volnának. Míg a kihelyezett ikrából kifog­ható süllő lesz, 3 év is eltelik, a szintén kóborló süllőnek tehát bő­séges alkalma van az életi körülmé­­nyeinek legalkalmasabb vízterület kiválasztására. A svájci Rajnában végzett eredményes­­süllőbetelepítés azt bizonyítja (a Rajnában a süllő nem volt, honos, hanem csak 1883- ban telepítették azt be),­­hogy a süllő a folyókban is megmarad. Igaz ugyan, hogy a nagy süllő védettebb telelőhely felkeresése céljából lefelé vám b­írói­a, svájciak megállapítása szerint. Ez azonban ne vegye el a folyami halászok kedvét, a hazai folyóvizekben tele­lésre alkalmas helyek vannak, te­hát­ nem kell a süllőknek az ország területét elh­agyniuk. A süllő népesítésén­él a folyóvi­zek népesítésére is gondolni kell, mert a süllő itt is alkalmas élet­viszonyokat talál. A keltetést azon­ban ajánlatos a fent már leírt kö­vetelményeknek megfelelő, a fo­lyóvízzel állandó összeköttetésben álló helyeken végezni. Innen raj­zanak ki a fiatal süllők megerősö­dés után és az egész folyósza­kaszt benépesítik. Lefűződött a holtágak esetében, ahonnan a fölös számú szaporulat nem vándorolhat ki, vi­gyázni kell tehát, nehogy azokat túlnépesítsük. Tógazdasági tapasztalat szerint egy kis, mintegy 20.000 ikrát tar­talmazó süllőfészek 40 kát, hold népesítésére elegendő. A természetes vizek esetében sem ajánlatos többet kihelyezni, mert bár itt az elpusztulás veszélye na­gyobb ugyan, de az így előállott hiánnyt az időközönként jól sikerű­ Az állammal kötött bérleti szer­ződések a bérlő halászszövetkezetet vagy h­orgá­sz egyesületet bizonyos mennyiségű nemes pontyivadék és süllőikra kihelyezésére kötelezik. Ez a bölcs intézkedés a természetes '-■■/ék nemes halállományának az utánpótlását kívánja szolgálni , és annak betartása tehát minden bérlő érdeke. Az állam általában nagyobb víz­­területekre kötött szerződéseket; előfordulhat, hogy az egész terüle­tet, nem lehet egy helyről közpon­­tiasan­ kezelni a nagy távolságok és kedvezőtlen összeköttetés miatt, hanem halászbokrok alakulnak, amelyek önállóan halásszák a kör­zetükbe tartozó vizeket; hasonló az helyzet a horgászvizeken is, ahol nagyobb vízegység esetében több egyesület bérli a horgászvíz meg­határozott szakaszait. Természete­sen a népesí­tés költségei minden halászbokrot, vagy horgrászegyesü­­letet a használt vízterület nagysága és jósági foka arányában terhelik. Ha valamelyik halászbo­kor vagy horgászegyesü­let a nemes hal né­­s­esítése érdekében anyagi áldozatot hoz, elvárná, hogy a nemes halat naary annak reá eső részét az ő szűkebb területén helyezzék ki. Itt­ jutottunk el tulajdonképpen a megvilágítandó kérdéshez, neve­zetesen, szükséges-e a kihelyezendő nemes ivadékot vagy ikrát a hí­rett terület részvizeire kínos pon­tossággal elosztani, hogy egyik halászbokor vagy horgászegyesület magát megrövidítve ne érezhesse, továbbá, hogy milyen hátránya származhat a részvíz bérlőinek ab­ból, ha az ivadék és ikra kihelyezés egy másik, de erre a célra feltétle­nül alkalmas helyen történik? A ponty ivadék. Kezdjük a pontyivadék kihelye­zésével. A ponty nem tartozik a vándorló halak csoportjába, mint a tokféléik nagy része, vagy pél­dául a külföldön ismert lazac vagy angolna. A ponty iváskor felkeresi ugyan az ivóhelynek alkalmas, gyepes aljú­­Belvizeket, azonban csak onnan vándorol el, ahol ezt nem­ találja meg. Egyébként a­ ponty­­kóborló hal, ami azt jelenti, hogy minden rendszer vagy hatá­rozott­ irány nélkül barangol és ott tartózkodik huzamosabban, ahol a táplálékszerzési lehetőségek a leg­kedvezőbbek. Ezért lehet a pontyo­kat bizonyo­s helyekre beetetni és ezért vannak a természetes vizek­nek jó pontyozó részei olyan hr­­ it? .*18 if1 B]

Next