Magyar Horgász, 1949 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1949. január / 1. szám

MIKOR KAPJUK MEG AZ ÁLLAMI HORGÁSZJEGYET? Kimerítő, részletes tájékoztatásunk ellenére, melyet horgásztársainkkal az állami horgászjeggyel kapcsolatosan la­­punkban már közöltünk, a horgászok nagy része még mindig tájékozatlan eb­ben a kérdésben. Szövetségünket és an­­nak vezetőségét okolja azért, hogy ja­­nuár hónapban az állami horgászjegy hiányában nem horgászhattak. Újból ismertetjük tehát az állami hor­­gászjegy ügyének állását. Szövetségünk még a nyár folyamán megtette a szük­­séges intézkedéseket az állami horgász­­jegynek a MOHOSz kezelésébe való uta­lása érdekében. Rajtunk kívül álló okok miatt ez ügyben a végleges döntés csak január hó 26-án történt meg, most már végleges az az intézkedés, hogy az ál­lami horgászjegyeket a MOHOSz igazol­­vánnyal együtt Szövetségünk adja ki a horgászegyesületi tagoknak. A fővárosi horgászok számára talán nem jelentett nagy fáradságot, legfeljebb költséget, hogy külön 12 Ft városi ille­ték lefizetésével az állami jegyet az elöl­­járóságon kellett megváltaniuk. Vidéken azonban, ahol a polgármesteri, illetve fő­jegyzői hivatalok gyakran nagy távol­ságokra fekszenek, az állami horgász­jegy kiváltása igen nagy fáradságot és utánjárást jelentett horgásztársainknak. Ez a jövőbeli megszűnik, mert minden horgásznak csak az egyesületével kell a kontaktust fenntartania. A jövőben tehát, amikor az egyesületi tag az egyesületi tagsági igazolványának kiváltása végett az egyesületéhez fordul, egyúttal befizeti a MOHOSz tagsági dí­ját, valamint az állami horgászjegy árát is —­ minden külön illeték nélkül —, és további utánjárásra szükség nincsen. Egy-két napon belül az egyesületi iga­­zolvánnyal együtt az egyesített fényké­pes állami és MOHOSz .igazolványt is megkapja. Mivel az állami horgászjegy kiadása mind a mai napig hatósági jogkörbe tar­tozott, ezen jogkörnek Szövetségünk ha­táskörébe való átutalása több miniszté­riumtól függött, ezért késett hosszú ideig a végső döntés. Azt hisszük, hogy az a néhány horgász, aki elesett a ja­nuári csukázástól, be fogja látni, hogy Az Üzemi horgászegi felk­eteli­­ számának állandó szaporodása, taglétszá­muk ugrásszerű emelkedése fényes bizo­nyítéka annak, hogy a kétkezi dolgozók felismerték azokat a nagy lehetőségeket, melyeket a horgászás nyújt. Hála az el­múlt év során bekövetkezett nagy válto­zásnak, , a dolgozó százezrek életszín­vonala állandó emelkedést mutat, a jobb életlehetőségek, a fizetéses szabadságidő és a szociális igazságoknak a való,életbe történő átplántálása azok számára is le­hetségessé teszi a horgászást,,akik erre a múltban nem is gondolhattak, akik a kö­zelébe sem juthattak azoknak a­ vizeknek, melyek néhány kiválasztottnak voltak szigorúan zárt területei. Ifjabb és újabb dolgozó ezrek bekapcsolódása várható, amit a szövetségünkbe befutó igazolvány­­kérelmek számának gyarapodása mutat, így például a csatornázási művek hor­gászegyesülete ,63 régi tag számára kért igazolványt, ugyanakkor az új, tehát ed­dig még nem horgászott tagjainak szá­ma nem­ kevesebb, mint 57 (!), ami majdnem százszázalékos gyarapodást mu­tat. Igen, a­ horgászat ma a dolgozók üdítő, erőt nyújtó­ szórakozása és aki a horgá­szat ügyéért dolgozik, az a dolgozók ügyét szolgálja... LENIN Huszonöt évvel ezelőtt, 1924 január 21-én a Moszkva mel­letti Gorkijban meghalt Vla­­dimir Iljics Lenin, a történelem egyik leghatalmasabb alakja, a forradalmi munkásmoz­galom és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom vezére, a világ proletariátusa­nak ta­nítómestere. „A kőszáli sas, aki a harcban soha nem is­mert félelmet", befejezte me­rész szárnyalását, eszméi és a mű azonban, melyet alko­tott, ma már a földkerekség dolgozó százmillióinak jelent útmutatást és gyökerében for­málta át az új kor politikai és társadalmi történetét. Lenin ma már úgy áll az emberiség előtt, mint a forra­dalom utolérhetetlen szerve­zője és vezére, a lenyűgöző erejű logikával rendelkező filozófus, a marxizmus tovább­fejlesztője, a szovjet állam megteremtője. Lenin a győze­delmes forradalomban a világ egyhatodát kiszakította a ka­pitalista rendből és felépítette a munká­sok és parasztok országát. A világ dolgozói negyed­század után mélységes gyász­­szál tisztelegnek a Vörös-téren lévő emlékmű előtt, de tiszte­legnek az élő Lenin előtt is akinek tanítása lehetővé teszi a szocializmus megvalósulá­sával a dolgozó tömegek fel­­emelkedését. V. sokezer vidéki horgásztársa érdekében ezt­ az áldozatot meg kellett hoznia. A szükséges nyomtatványokat szövet­ségünk már megrendelte, a közös állami és MOHOSz.igazolványok kiállítása és folyamatos szétküldése február 6-a után megkezdődik. Tö­bbezer igazolványt kell most egyszerre kiállítani, kérjük hor­­gástársaink türelmét, hogy ezt a rövid időt várják meg. Legutóbbi felhívásunkból kimaradt az, hogy az állami és MOHOSz igazolványt kiváltó horgászok kimutatásba foglalása­kor mindenkinél az anya leánykori ne­vét is fel kell tüntetni. Ezt a rendelke­zést utólag kaptuk az Országos Haláá­szati Felügyelőségtől s így pótlólag kérjük az egyesületeket, hogy ezt figye­lembe véve állítsák ki a kimutatásokat és a már beküldött kimutatásokhoz pót­­kimutatást juttassanak el a szövetség­hez, feltüntetve benne a tag anyjának nevét is. Al soroksári dunaági horgászegyesü­letek intézőbizottságának új elnöke: Kántor Ferenc A soroksári dunaági horgászegye­­sületek intézőbizottsága mint tudjuk még decem­b­r hóban lemondott, a le­mondásiok következtében szükségessé vált az új int­­ézőbiz­ottság megválasz­tása. A végrehajtói bizottság — mely a Dunaá­gban működő egyesületek ki­küldötteiből alakul­t január 28-ikán ült össze, hogy megválassza az ú­j há­romtagú intézőbizottságot. Az ülést Tatár László, az intéző­bizottság elnöke nyitotta meg, aki megerősítet­te lemondási szándékát és átadta az ülés vezetését Básta Rezső­nek a MOHOSz a-1 elnökének. Básta a­ 1- elnök meleg szavakkal foglalkozott azokkal az érdemekkel, melyeket Tatár László szerzett a soroksári Dunaág horgászatának fejlesztésével kapcsolat­ban, amikor a legnehezebb időkben vetette latba minden erejét, hogy a Dunaágban, az ország legjobb horgász­vizében meleg otthont találjon a több mint háromezer, túlnyomórészt kétkezi dolgozó horgász. Javasolta, hogy a VB elnökké a legnagyobb dunaági munkás horgás­zegyesület­, a VM jelöltjét vá­lassza meg és felkérte Berényi Jánost, a lemondott titkárt, hogy vállalja el ismét a nagy hozzáértést igénylő tit­kári munkakört. A végrehajtóbizottság egyhangú lelkesedéssel tette magáévá az elnöki javaslatot és az Intézőbizott­ság elnökévé egyhangúlag Kántor Fe­renc WM tekercselőt, titkárává Beré­­nyi János postafel­üigyelőt választotta meg. Az IB alelnöki tisztsége nem ke­rült egyelőre betöltésre. Kántor Ferenc s személyében k­önszer­­vezetben álló, igazi horgász kerül a legnagyobb taglétszámot felölelő hor­gászalakulat vezetői tisztségébe. Kán­tor régi eredményes horgász, ismeri a horgászok minden égető kérdését­, nép­szerűsége, munkabírása és közismert lelkesedése­t alkalmassá teszik­ arra, hogy munkakörét jól ellátva biztosítsa a fejlődésnek folyamatosságát és szol­gálja a nagy célt, a soroksári Dunaág további fejlesztését a horgászat szem­pontjából. FEGYVER-, LŐSZER- ÉS SPORTÁRU KFT ezelőtt SKABA ÉS PLÖKL BUDAPEST, VI., BAJCSY-ZSILINSZKY-ÚT 33 HORGÁSZCIKKEK nagy választékban kaphatók! Halasításssal a nemzeti vagyont szaporítod!

Next