Magyar Horgász, 1950 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1950. január / 1. szám

A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA IV. évfolyam, 1. szám A szerkesztőbizottság elnöke: Gerlóczi Lajos 1950 január hó Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Galamb­ utca 4. V. 1. Telefon: 380—562. Megjelenik minden hónapban. — A „Magyar Horgászat a MOHOSz-ban tömörült egyesületek minden tagja tagilletményként díjtalanul kapja meg. MEGVÁLASZTOTTA új vezetőségét a lő­. SM.. F­orgászegyesület Január hó 8-án délelőtt a csepeli Munkás Otthon dísztermében tartotta meg legnagyobb munkás horgász­­egyesületünk 1949. évi rendes és egy­úttal tisztújító közgyűlését. A közgyű­lésen a csepeli W. M. gyár mintegy 600 dolgozója jelent meg, amikor azt Severnyák János, az egyesület elnöke pontosan 9 órakor megnyitotta. A meg­jelent horgászegyesületi tagok üdvöz­lése után bejelentette, hogy közvetlenül a kórházból jött a közgyűlésre, hogy azon részt vegyen, azonban egészségi állapota még nem engedi meg, hogy a közgyűlést vezesse, azért erre a vá­lasztmány legidősebb tagját, Kolosz­­szeusz József horgásztársat kérte fel. A tárgysorozat tárgyalása előtt Berényi János szövetségi főtitkár hosszabb fel­szólalásában ismertette a soroksári Dunaág s az egész magyar horgászat időszerű problémáit és foglalkozott a Soroksári Dunaág Intéző Bizottságának és Szövetségünk vezetőségének 1950. évben megoldásra váró feladataival. Bejelentette egyúttal azt, hogy a köz­gyűlés után bármely horgász vonatko­zású kérdésre szívesen ad felvilágosí­tást a megjelent horgásztársaknak. A tárgysorozati pontok tárgyalása folya­mán Kántor Ferenc ügyvezető ismer­tette az egyesület 1949. évi működését, majd Lakatos Sándor egyesületi pénz­táros beszámolt az egyesület vagyon­kezeléséről, amit a közgyűlés a szám­­vizsgáló bizottság jelentése és javas­lata után tudomásul vett és a felment­vényt a felelős számadók részére meg­adta. Lakatos pénztáros horgásztárs foly­tatólag ismertette a vezetőség javas­latát az 1950. évi tagsági díjakra és a költségvetésre vonatkozólag. Több fel­szólalás után a közgyűlés az 1950. évi tagsági díjakat a beltagokra 30, a kül­tagokra 60, a vendégekre vonatkozó­lag pedig 150 forintban állapította meg. Kolosszeusz József bejelentette, hogy a tisztikar megbizatása lejárt és az új tisztikar megválasztására jelölő bizottság kiküldetését kérte. A közgyű­lés ezután Takács Lipót horgásztár­sunkat választotta meg korelnökké. A jelölő bizottság nevében Nagy József horgásztárs tett jelentést a közgyűlés­nek, melynek alapján a közgyűlés egyhangú nagy lelkesedéssel Kántor Ferenc W. M. tekercselőt választotta Éljen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 32. évfordulóját meg az elkövetkezendő 3 éves ciklusra a W. M. Gyári Horgász Egyesület el­nökévé. Ügyvezető elnök: Kolosszeusz József, Alelnök: Heltai József, Főtitkár: Tisza Ferenc, Titkár: Mersich András, Jegyzők: Pálkuti György és Seregélyes Tibor, Pénztáros: Lakatos Sándor, Hor­gászmesterek: Molnár Gyula és Bárá­nyos József, Ellenőrök: Szabó József, HORGÁSZTÁRSAK! Lapunk szívesen közöl olyan cikkeket, mel­yekben a horgász beszél a horgászhoz, melyekből a horgásztársadalom tanulhat, átveheti a tapasztaltabbak tudását, módszerei, melyek segítik azon az úton, melynek végén az eszmény: a jól képzett hor-Préda Zoltán és Hajdú Gyula. A fegyel­mi bizottság elnöke: Süle József. Az újonnan megválasztott vezetők nevében Kolosszeusz n. v. elnök kö­szönte meg a tagság egyhangúlag megnyilvánuló bizalmát és ígéretet tett arra, hogy az egyesületet továbbra is a megkezdett úton, a jobb horgászati lehetőségek biztosítása útján fogják vezetni. A tárgysorozati pontok letár­­gyalása után Berényi János szövetségi főtitkár válaszolt a feltett kérdésekre, majd Kolosszeusz József n. v. elnök a közgyűlést bezárta. (B) Kettős jubileum... ötven esztendeje annak, hogy Seli­ger Ferenc, a Budapesti Sporthorgá­szok Egyesületének elnöke odaállott a nyomdai szedőszekrény elé, ötven éven át végezte becsülettel és eredménnyel munkáját, szorgalmával, lelkiismere­­tességével és a munkássághoz való törhetetlen hűségével érdemelte ki azt az ünneplést, melyben a Szikra-nyomda részesítette a ritka évforduló alkal­mával. Senger Fer­­c egyéni jubileuma egy másik évffordulóva­l kapcsolatos, úgy­a­­áznap rendezte 40 éves jubileumát a Budapesti Sporthorgászok Egyesülete a legrégibb, a legnagyobb múltú magyar h­o­rg­ász alakulás, melynek életét 1945 óta Senger Ferenc irányítja, mint egyesületi elnök. A BSE Senger Fe­renc vezetése alatt s­zerrel lépett az újjáépítés útjára, 1947-ben felépít­­te a harci cselekmények során semmivé vált régi patinás horgásztanyáját a lágymányosi téli kikötőben, majd a következő esztendőben a szigetcsépi, halőr lakással is ellátott horgásztanyát avathatták fel ünnepélyes külsőségek között. Az eredményes újjáépítő és fej­lesztő munkában a tagok áldozat­készsége mellett Senger Ferenc bará­tunknak volt nagy érdeme, akit a MOHOSz 1949-e­s közhasznú munkás­sága elismeréseképpen a szövetség díszjelvényével tüntettek ki. A magunk részéről meleg szeretettel üdvözöljük­­a magyar horgászsport lélekben és testben ma is fiatal „öreg” harcosát, aki a jól elvégzett munka után a jól megérdemelt nyugalomba vonul, hogy most már te­ljes munka­készségét egyesületének és a magyar horgászsportnak felvirágoztatására ál­dozza. gász áll­ Felkérjük horgásztársainkat, hogy ilyen irányú cikkeket küldjenek be­­ szerkesztőségünkbe, közöljék érde­kes horgászélményeiket, m­űvekben a lírai elem mellett azonban legyen sok tanító, felvilágosító, mások által hasz­nosítható tapasztalat is: ötven évvel ezelőtt állott oda a nyomdai szedő­­szekrény elé Senger József, a Budapesti Sport­horgász Egyesület elnöke, aki nyugalomba vonultá­val teljes munkaerejét szentelheti a legrégibb magyar horgászegyesület felvirágoztatásának.

Next