Magyar Horgász, 1952 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1952. január-március / 1-3. szám

A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZOVITSZG HIVATALOS LAPJA TÁRGYSOROZAT: MEGHÍVÓ a Magyar Országos Horgász Szövetség 1952. évi rendes és egyúttal tisztújító közgyűlésére 1952 június 8-án, vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel a Tudomány­­egyetem Természettudományi Karának (A­ épület) előadótermében (Budapest, VIII.­ Múzeum-körút 4/a). 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári beszámoló. 3. Zárszámadás ismertetése. 4. A számvizsgálóbizottság jelentése és a felmentvény megadása 5 MOHOSZ díszjelvények kiosztása 6. Az ingyen felszerelési akció keretében az ajándék-felszerelések kiosztása. 7. Az 1952. évi szövetségi tagdíj megálla­pítása. 8. Az 1952. évi költségelőirányzat ismerte­tése. 9. A vezetőség javaslata az alapszabályok részleges megváltoztatására. 10. Esetleges indítványok. (Az alapszabá­lyok 15. §-ának 9. pontja. Csak írás­beli indítványok tárgyaltatnak, ha azo­kat legalább öt nappal a közgyűlés előtt az elnök címére ajánlott levélben benyújtották.­ 11. Korelnök választása. 12. Jelölőbizottság megválasztása. 13. A jelölőbizottság javaslata alapján az új tisztikar, a választmány és a bizott­ságok megválasztása. 14. Elnöki székfoglaló. Budapest, 1952. évi május hó 5. Básta Rezső s. k. elnök. Az elnök levelezési címe. Magyar Országos Horgász Szövetség, Básta Rezső elnök, Budapest, V., Galamb­ utca 3. szám. Felszereléseket osztunk ki a Szövetség közgyűlésén A május 25-én megtartandó közgyűlésen az elmúlt évekhez hasonlóan azonban , nagyobb méretekben, újból ingyen felszereléseket osztunk ki a horgászegyesületek között. Az ingyen fel­szerelések kiosztása azt célozza, hogy főleg a vidéki horgászegyesületek tagságát megismer­tessük a modern horgászeszközökkel s a hor­gásztársak gyakorlatban is tapasztalhassák, hogy azok használata mennyivel jobb eredmé­ny­eket biztosít, mint az elavult és régi esz­közök. Az egyesületek vezetősége az ingyen felszerelések kiosztásához köteles még egyszer annyi horgásztársat javaslatba hozni a legkö­zelebb megtartandó taggyűlésen, mint ahány ingyen felszerelést az egyesület kapott. A tag­gyűlés vagy elfogadja az egyesület vezetőségé­nek javaslatát, vagy indokolt esetben a kijelö­lésben változtatásokat is eszközölhet. Tájékoz­tatásul közöljük, hogy ingyen felszerelést csak azon horgásztársak kaphatnak, akik dolgozó­alkalmazott voltukat igazolják és havi jövedel­mük a 800 forintot nem haladja meg. A ki­jelölt horgásztársak között a taggyűlés kereté­ben sorshúzás útján kell kiosztani a felszere-

Next