Magyar Horgász, 1956 (10. évfolyam, 1-10. szám)

1956. január-február / 1-2. szám

2 HARC AZ ORVHALÁSZOK ELLEN MINDAZOK az egyének, akik a halá­szatra és horgászatra vonatkozó érvényes jogszabályokat bármilyen vonatkozásban megszegik, a népgazdaság és egyúttal a horgásztársadalom ellenségei. Ma már egyetlen becsületes dolgozó sem szorul arra, hogy orvhalászattal keresse kenyerét. Aki dolgozni akar, bőségesen juthat mun­kához; ha ennek ellenére mégis a halászat meg nem engedett formáihoz nyúl, azt méltóképpen kell sújtani. A halállomány védelméről törvényeink megfelelő módon gondoskodnak. Ezek szerint minden olyan halászati cselekmény, amely a törvényes rendelkezésekbe ütközik és az okozott kár a 30 forintos értékhatárt meghaladja, nem szabálysértés (kihágás), hanem bűntett és a büntetőbíróság elé tartozik. Sajnálatos módon az orvhalászat az utóbbi években ismét jelentős mértékben elburjánzott és az évente okozott kár szinte felbecsülhetetlen. AZ ORVHALÁSZAT kártétele főleg nem a kifogott hal értékében mutatkozik, hanem abban — és talán ez a legveszélyesebb fajta orvhalászat —, hogy a magukról meg­feledkezett és szinte tehetetlenül vergődő ívó halat fogja ki. Az orvhalászok ezzel­­a magatartásukkal nemcsak az anya­halakat fogják meg és viszik el, hanem a bennük levő és még le nem rakott ikrát is meg­semmisítik. Az ivás zavarásával a többi ha­lat is elriasztják az ivóhelyről, ennek következtében ikrájuk tönkremehet, ter­­mékenyíthetetlenné válik. Ezzel a hármas kártétellel nagy jelentőségű kárt okoznak halállományunkban és veszélyeztetik azt a fiatal hal­generációt is, amely arra hiva­tott, hogy benépesítse belvizeinket. Az anya­halak pusztításával darabonként és kilo­grammonként átlagban 100 000 ikra elpusz­tul; ha tehát az orvhalászok évente csak 1000 kg ivópontyot fognak ki, a veszteség százmillió darab ikra. Ha ebből a mennyi­ségből csak egy ezredrész maradna meg és fejlődne ki 1 kg súlyúra, az így okozott kár egy évben már 100 000 kg, ami kg-ként 20 forintos árban számítva, kétmillió forintot képvisel. Nézzük most az orvhalászok módszereit. Hazánkban általában kevés alkalommal használnak robbanó, mérgező­ vagy kábító­szert, a legritkább esetben lőfegyvert vagy elektromos áramot. Ezeknek ismertetése te­hát pillanatnyilag nem érdekes. Marad te­hát a leg­kegyetlenebb halpusztító eszköz, a szigony. Éppen ezért a törvény egész szi­gorával kell felkutatni a szúró orvhalászo­kat, akik a már korábban elmondottak alap­ján nagy kárt okoznak. A Soroksári Duna­­ág, a Balaton, de a Tisza mentén is, a vas­­villát forgatni képes lakosság néha elég szép számban megtalálható a nádasokban és a hínárosokban és akinek nem jut vas­villa, az mint »falazó« ügyel arra, hogy az ellenőrző közegek megjelenése ne érje vá­ratlanul a »munkában« levőket. Sok gya­korlati tapasztalat mutat arra, hogy a szi­­gonyozók éppen a jól megszervezett figyel­meztető őrség útján perceken belül átala­kulnak békés nádvágókká, vagy más me­zőgazdasági munkát végzőkké, esetleg pásztorokká. Ilyen esetben az ügyes ellen­őrző közeg addig, amíg társa lefoglalja a gyanús egyén figyelmét, megnézi, hogy a » békésen” dolgozó ember közelében nincs-e ívóhely és ha van, vizsgálja meg a környe­zetet, a nádast és a partot egyaránt, vajon nincs-e a közelben­ olyan eszköz, amely al­kalmas szigonyozásra, orvhalászatra. Magá­tól értetődő, hogy az orvhalászok nem ön­ként és nem szívesen fedik fel kártevő ténykedésüket, hiszen magatartásuk termé­szeténél fogva túlságosan sok dicsekedni­­v­a­lójuk nincsen. A szigonyt, mint orvha­lász eszközt, azért emeltem ki külön, mert mint már említettem, az orvhalászatnak ez a legkegyetlenebb módja és sok esetben elő­fordul, hogy a szigony csak megsebzi a ha­lat, amely azután később belepusztul ebbe a sérülésbe. EGYÉNI ellenőrzéssel az orvhalászok, il­letve az orvhalászat ellen küzdeni szinte lehetetlen. A horgászegyesületek halőrei és a társadalmi ellenőrök tehát jobban teszik, ha tevékenységüket főképpen igen alapos megfigyelő és helyszíni szolgálattá alakít­juk át. Lehetnek olyanok, akik a halőrök általam javasolt figyelő szolgálatával nem értenek egyet. Lehet, hogy tapasztalati tények is bi­zonyítják azt, miszerint a kellő időben és eréllyel történt fellépés eredményre vezetett. Ezeknek csak azt tudom mondani, hogy az ilyen­­fogások* gyöngék és az egész orv­halász-problémának csak tüneti kezelését je­lentik. Az orvhalász vagy orvhorgász, aki tisztán erélyes fellépésre­­ megadja* magát, bár kártékony a népgazdaságra, de az igazi és jelentős kárt okozó szervezett bandáktól távol áll. Az alapos, gondos és a bármelyik napszakra ötletszerűen, vagy rendszeresen ki­terjedő figyelő ellenőrzés és az ezt követő hatósági intézkedések rendszerint komoly si­kerrel járnak és megelőzik a nagyobb arányú károkozást. Az orvhalászok elleni küzdelem azonban nem ér véget a vizek partjain. Az orvhalá­szok segítői azok az orgazdák, akik a mére­ten aluli, vagy egyébként is jogtalanul ki­fogott halakat a piacokon vagy házaknál árusítják. Ennek a veszélyes munkának meg­akadályozására életre kell hívni a sporthor­gász társadalom széles rétegeit felölelő fi­gyelő szolgálatot. Ezek a horgászok — külö­nösen vidéken — napi munkájukat vagy egyéb tevékenységüket, sőt esetleg családtag­jaik tevékenységét is, úgy állíthatják be, hogy figyelés alatt tarthatják a piacot és mindazokat a helyeket, ahol régebben halárusítással foglalkoztak. A figyelés alatt természetesen nemcsak a látás, hanem egyéb érzékszervek használatát is értem, mert el­ejtett szavakból, elkapott félmondatokból sok mindenre lehet következtetni. KÉSZÜLJÖN FEL tehát minden egyesület saját területének védelmére! A Magyar Or­szágos Horgász Szövetség igen sokat tehet, de az egyesületek és a horgászok össze­fogása még többet. Arról van szó ugyanis, hogy minden egyesületnek — kellő időben — fel kell mérnie területét, abból a szempont­ból, hogy melyek azok a helyek, ahol az orv­halászok általában megfordulnak. A jó ellen­őrzés alatt álló vizeknél a folyamrendészeti szervek is ismerik ezeket a helyeket, de van­nak olyan vízterületek, amelyek fekvésüknél fogva kissé elhanyagultabbak. Az egyesüle­tek tagságának kell szívós munkával felku­tatni azokat a helyeket, ahol általában orv­halászat szokott folyni. Ha az orvhalászok rájönnek arra, hogy éjjel-nappal mindenütt szakadatlanul a sarkukban járnak, úgy ez az elenyésző kisebbség, amely azonban je­lentős károkat tud okozni, feladja teljesen a harcot, vagy kártevő munkája jelentős mér­tékben csökken. Ha az említett módszerek segítségével si­kert érünk el, úgy az orvhalászat végleges, vagy időleges megszüntetési, a rendészeti szerveket kell felhívni. Azokon a helyeken, ahol folyamrendészeti szervek, révkirendeltsé­gek vannak, ott a révkirendeltség az illeté­kes, ahol folyamrendészeti szervek nincsenek, a közbiztonsági rendőrség az illetékes. Tekin­tettel arra, hogy az orvhalászat elleni mun­kában foglalkozásuknál fogva elsősorban a folyamrendészeti szolgálatban állók tekinten­dők szakembereknek, célszerű olyan helye­ken is a folyamrendészet segítségét kérni, ahol a kirendeltség a közvetlen közelben nincs, de területileg egyébként illetékes. Pél­dául Dunaföldváron nincs révkirendeltség, de Sztálinvárosban, Baján van. A közrendvé­delmi szervek a folyamrendészet felkérésére és szakmai irányításával Dunaföldváron is el­járnak, sőt ha nagyobb jelentőségű j­ogász­­ról van szó, úgy a folyamrendészeti járőr is megjelenik a helyszínen. A RÉVKIRENDELTSÉGEK feladatköre meg­lehetősen szerteágazó és munkájuk nemcsak a halállomány megvédésére, a halászok és horgászok ellenőrzésére szorítkozik, éppen emiatt a beosztottak figyelme nemcsak a ha­lászati ténykedésekre terjed ki. Igazságtalan dolog lenne tehát az, ha egy-egy terület vi­szonylagos elhanyagoltságáért a horgász­­egyesületek, vagy az egyes horgászok külön külön az illetékes révkirendeltségeket vagy rendészeti szerveket okolnák. A probléma időleges vagy végleges, egy-egy vízszakaszra vagy az egész országra kiter­jedő megoldása tehát nagyrészt a horgász­társadalom kezében van. Ez a tájékoztatás azt a célt szolgálja, hogy a helyes fogásokra, az orvhalászat elleni küzdelem módozataira rávezesse a horgász­társadalmat. Az egyik vagy másik intézkedés helyességére és az eredményre vezető gya­korlati eljárásra csak menetközben lehet rá­jönni. Célom tehát az, hogy minden horgász­nak olyan előképzést adjak, amely az eddigi gyakorlatukból ismert tudással egyesítve, jó őreit neveli az ország ha­tár­­onlányának A folyamrendészeti szervek hivatásukhoz híven most is teljes erővel őrt állanak a vizek partjain és szolgálati ténykedéseikkel azon vannak, hogy halállományunkat — amely a dolgozó nép és az egész ország számára oly fontos nemzeti vagyont jelent — megvédjék. Lopusny Endre, a Dunai Revkapitányság tisztje VÁLASZOK azokra a bizonyos konkrét esetekre — Lapunk legutóbbi számában ~Azok a bizonyos konkrét esetek...-e cím alatt közöltük Faragó József nagykanizsai horgásztársunk leve­­lét, amely pontos adatokkal, név­­szerint sorolt fel néhány olyan kis­­szerszámos, mellékfoglalkozású ha­lászt, aki állami halászjegyhez ju­tott, holott erre a jogosultsága nem volt meg. Faragó horgásztársunk egyeseknek törvénybe ütköző és a horgászok áldozatos haltelepítési munkáját nemcsak veszélyeztető, de megsemmisítő büntetlen tevékeny­ségéről is beszámolt. A konkrét panaszok tárgyában szerkesztőségünk megkereste az il­letékes hatóságokat. 1. A Megyei Mezőgazdasági Igaz­gatóság állattenyésztési osztálya ré­széről Orbán Gyula halászati fel­ügyelő válaszában megállapította, hogy a kifogásolt jegyek kiadása az alsóbbfokú hatóságok hibájából tör­tént. Egyes esetekben a megye a sa­ját körültekintésének hiányosságát is érzi. A konkrét esetek tanulságát figyelembe véve, ezentúl körültekin­tőbben kívánnak eljárni. 2. A B. M. nagykanizsai járási osztálya részéről Szabó István igaz­gatásrendészeti előadó megkeresé­sünk nyomán már közvetlenül érte­sítette cikkírónkat arról, hogy Ho­­dán Lászlót az illetékes tanács sza­bálysértési előadója megbírságolta. A súlyosabb törvénysértő Hosszú Jó­zsef ügye azonban a cikk megjele­néséig elsiklott a hatóság szeme elől, mert az egyesület — és ez ta­nulság lehet mindnyájunk számára — Hodán és Hosszú egymástól teljesen eltérő törvénysértését egyazon ügy­iraton jelentette. Szerkesztőségünk kérése alapján most már ez az ügy is a megfelelő helyre — az ügyész­séghez — került. Különösen dicséretre méltó és ■példamutató a B. M. járási osztályá­nak panaszunk nyomán önként ki­adott azon intézkedése, amellyel a további törvénysértések megelőzése érdekében felhívta az illetékes rendőrőrsöt, hogy több alkalommal ellenőrizze a csatorna mentén az esetleges orvhalászokat , orvhorgá­szokat és szabálytalanság esetén az eljárást minden esetben indítsa meg.

Next