Magyar Horgász, 1962 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1962. január / 1. szám

2 tv.éu Lákigátig.tér­asz, 1962. évbe. Az előbbi évekhez hasonlóan a MOHOSZ 1962-ben is támogatást fog nyújtani zsenge pontyivadék és korlátolt számú süllőfészek juttatá­sával. (A süllőfészek juttatása attól függ, hogy azt a Halgazdasági Tröszt rendelkezésünkre tudja-e bocsátani!) Ez évben ugyan még nem sok re­ménnyel, de megkíséreljük a csuka­ikra beszerzését olyan mennyiség­ben, hogy csukaivadékkal is támo­gathassuk az intéző bizottságokat. Éppen ezért — ha az ez évi kelte­zés még bizonytalan is! — kérjük, hogy a jövőre vonatkozó tájékozta­tás végett is jelentsék be, hogy meny­nyi csukaivadékra lenne szükségük. Kérjük az intéző bizottságokat, hogy a működési területükhöz tar­tozó horgászegyesületek részére a fentiekre vonatkozó igényüket leg­később 1962. év február hó 15-ig a MOHOSZ-ba küldjék be. Intéző bi­zottságokhoz tartozó horgászegye­sületek kü­lön-külön ne nyújtsanak be igényléseket, mert csak az inté­ző bizottságok által elbírált, összesí­tett és ide időben beérkezett igény­léseket fogadhatunk el. Az igényléseknek feltétlenül tar­talmazniuk kell az alábbi adatokat: 1. Az igénylő pontos nevét és pos­tai címét. 2. A működési területhez tartozó és horgászkezelésében lévő vízterü­­letek nagyságát katasztrális holdak­ban. 3. A rendelkezések alá tartozó nyújtótavak felsorolását, a nyújtó­tavak pontos helyének, területének katasztrális holdakban, vagy négy­szögölekben való feltüntetésével. 4. Mit és mennyit igényelnek zsenge pontyivadékból, csukaivadék­ból, valamint süllőfészekből. 5. Az intéző bizottságok által a zsenge ponty- és zsenge csukaivadék átvételével megbízott személy nevé­nek és távirati címének pontos meg­jelölését, valamint a süllőfészek szállításával kapcsolatban azt a vas­úti vagy postai címet, ahová annak szállítását kérik. Tekintettel arra, hogy az eddigi gyakorlat szerint a süllőfészkeknek saját fuvarral tör­ténő elszállítása nagyban elősegí­tette az igénylések teljesítését, kér­jük azt is közölni, hogy a süllőfész­keknek helyszínen történő átvételét és onnan való hazaszállítását (va­lószínűleg Alsóörsről) saját szállítási eszközükkel vállalják-e? Hivatkozva a múlt tapasztalataira, arra kérjük az intéző bizottságokat, hogy a hozzájuk beérkezett horgász­egyesületi igényléseket jól bírálják felül és csak a gondos szakszerűség­gel felülvizsgált és így átjavított igényléseket foglalják kimutatásba. Így elkerülhetők a „csillagászati számoknál” is nagyobb, szakszerűt­len ivadékigénylések és az, hogy minden felülvizsgálat nélkül, ere­detiben, csupán borítékba rakva ér­kezzenek hozzánk be az igénylések. Az intéző bizottságok részére az iva­dék átvételének és jó elszállításának, illetve helyes kezelésének érdeké­ben megismételjük az ezzel kapcso­latos tudnivalókat: a) Minden 1000 db ivadékra kb. 4—5 órán belüli szállításnál leg­alább 2 liter szállítóvizet kell szá­mítani. A szállítóvíznek a lehetőség­hez képest való továbbnövelése csak előnyös. b) A szállításra használt és jól kimosott kannákat (felhasználhatók a közismert és szabványos tejszál­lító kannák is) csomagoló vagy újság­ stb. papírral vastagon kell jól becsomagolni, illetve szigetelni és gondosan körülkötözgetni, hogy a szállításnál a papírburkolat le ne hulljon. c) Útközben a víz levegőztetésére egy autó- vagy kerékpár-pumpát le­het használni úgy, hogy lehetőleg porlasztóval ellátott végű olyan hosszú gumicsövet kell rászerelni, hogy az a szállítóedény aljára le­érjen. A zsenge ivadék szállításánál az oxigénpalack használata nem kí­vánatos. d) 15 C fokon felüli hőmérsékletű szállítóvíznél kívánatos a víznek 10 literenként 1 kg jéggel való hűtése. Miután jég Ráckevén nem szerez­hető be, kívánatos, ha a szükséges jeget ponyvába jól becsomagolva (így az olvadás veszélye csökkent­hető) az ivadékot átvevő magával hozza. e) Nagyon fontos a leggyorsabb szállítóeszköznek (autó!) igénybevé­tele. f) Nagyobb mennyiségű ivadékot — nagyobb távolságokra is — leg­jobban teherautón elhelyezett több egységből álló 2—300 literes kádak­ban, hordókban stb. lehet szállítani, ahol a szállítóvíz mennyiségével, illetve a szállítóedények számával nem kell takarékoskodnunk. g) Nagy súlyt helyezzenek arra, hogy a zsenge ivadékot ne közvetle­nül a természetet vizekbe helyezzék ki, hanem 4—5 hónapig kis ivadék­nevelő tavacskákban tartsák és a felerősödött ivadékkal népesítsék be a horgászvizeket, mert így elkerül­hetik a nagy kallódási veszteségeket. Teljesen megfelelnek a célnak — természetesen a népesítendő vízte­rület nagyságával arányosan — már a 4—500 négyszögölön (1440—1800 ml) felüli kis tavacskák, ahol 50—60 cm átlagmélységű és gyengén átfo­lyó víz, valamint a lecsapolás, il­letve a zavartalan lehalászás biz­tosítható. Az ivadék átvételének idejét min­den esetben a megadott címekre táviratban fogjuk közölni. Kérjük tehát az intéző bizottságokat, hogy a folyó évi ivadékok átvételére, il­letve szállítására az előbbiek szerint­­ jól készüljenek fel. Horgászrovat a Népsportban Értesítjük a horgásztársakat, hogy a jövőben a Népsport minden pén­teki számában horgászrovatban fog­lalkozni fog az időszerű horgászati kérdésekkel. Felhívjuk a horgásztársakat, az egyesületeket és intéző bizottságo­kat, hogy a Népsport állandó hor­gászrovatát helyi vonatkozású, ér­dekes horgászcikkekkel támogassák. Írásaikat a Népsport horgászrovata Budapest, VIII., Reikk Szilárd utca 6. sz. címére küldték be. Horgászösszejövetelek A Nagybudapesti Horgász Egyesület március hó végéig, minden szerdán este filmvetítéssel egybekötött horgász szak­előadásokat rendez. Az előadásokat szerdán este 1 órai kezdettel tartják az Építők Klubhelyisé­gében (Budapest, V., Alpári Gyula utca 22. il. em.). Megközelíthető a Bajcsy- Zsilinszky úton közlekedő villamosokkal, a Bank utcai megállónál kell leszállni. Az előadásokon az egyesület vezető­sége szívesen látja az összes horgász­­társakat, tekintet nélkül arra, hogy me­lyik egyesülethez tartoznak, valamint a horgászsport iránt érdeklődő vendége­ket is. Belépés díjtalan, olcsó büfészol­gálat. Az előadás-sorozat keretében az ismert horgász-szakelőadók, halbiológusok tar­tanak előadást halélettani kérdésekről, a különböző halak horgászatáról, a hor­gászeszközökről, valamint az új horgász versenysporttal kapcsolatos kérdésekről.

Next