Magyar Horgász, 1967 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1967. január / 1. szám

Üdvözöljük a jubiláló halászati termelőszövetkezeteket A Földművelésügyi Minisztériumban december 8-án tartották a halá­szati termelőszövetkezetek jubiláris közgyűlését. Bencze Ferenc, a Halászati Termelőszövetkezetek Intéző Bizottságának elnöke, a Paksi Vörös Csillag HTSZ elnöke nyitotta meg a közgyűlést és üdvözölte a termelőszövetkezeti halászokat és a meghívott vendégeket­. Az elnökségben helyet foglalt Nagy Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, az FM Termelőszövet­kezeti főosztályának főosztályvezetője, Halász Péter, az MSZMP mező­­gazdasági osztályának helyettes vezetője, Ribiánszky Miklós, az Országos Halászati Felügyelőség igazgatója, Nádas Gáspár, a Földművelésügyi Mi­nisztérium MSZMP Bizottságának titkára. Meghívták a közgyűlésre és jelen volt Nagy Dániel, az Elnöki Tanács tagja, a Halgazdasági Tröszt igazgatója, Földényi Sándor, a Halértékesítő Vállalat vezérigazgatója, dr. Donászi Ernő, az Országos Mezőgazdasági Minőségellenőrző Intézet osztályvezetője. Szövetségünket Berényi János főtitkár képviselte, Török János, Szövet­ségünk elnöke, betegsége miatt megjelenni nem tudott. Bencze Ferenc ismertette és méltatta az elmúlt 20 év eredményeit, melyből kitűnt, hogy a felszabadulás utáni idők halfogási eredményeit ma már a természetes vizeken és saját maguk építette halastavakban gazdál­kodó HTSZ-ek sokszorosam túlteljesítik. Ismertette azokat az intézkedéseket, amelyeket a HTSZ-ek Intéző Bizottsága a gazdasági és politikai szakisme­retek továbbképzése érdekében tett. jp Részletesen ismertette a halászati termelőszövetkezetek 1965. évi teljes és az 1966. évben várható eredményeit. A küldöttek hozzászólásaikban megerősítették a Bencze Ferenc által elő­terjesztett anyagot és kiegészítették azt a saját maguk területéről vett anyaggal. Nagy Sándor, az MSZMP Központi Bizottsága és a földművelésügyi mi­niszter nevében üdvözölte a jubiláris közgyűlést és a halászati termelő­­szövetkezetek jó munkájának elismerése után további jó eredményeket kívánt a magyar halászoknak. Szövetségünk főtitkára a horgászok baráti üdvözletét tolmácsolta, és ismertette azokat a törekvéseket, amelyeket a Szövetség, az intéző bizott­ságok, valamint az egyesületek vezetői a horgász—halász baráti együtt­működés érdekében tettek. A jubiláris közgyűlés résztvevői a közgyűlés után a Paksi HTSZ Már­tírok útjai halászcsárdájában közös ebéden vettek részt. A szerkesztőség, a Magyar Országos Horgász Szövetség vezetősége és a csaknem 80 000 főt számláló horgásztábor nevében további eredményes munkát kívánunk a halászati termelőszövetkezeteknek, tól pár milliméter távolságra. Az egyes „kaszák” hegyükkel lefelé lóg­nak, és az „élük” befelé, a „fo­kuk” kifelé néz. De a „kaszák” foka erősen rojtozott is és közelségük miatt egyik a másikba kapaszkodik, tehát ezáltal sűrű borosta képződik. Magától értetődően ezek a szilák nem egyforma hosszúak, mert elől a szájban rövidebbek, mint a torok közelében. Ilyen szilasorozat a száj­padlás jobb- és balfelén egyformán van és a szita szerepét játssza, mert a vizet tökéletesen átengedi, de visz­­szatartja a legkisebb állatkát is. Te­hát akár csukva van a bálna szája, akár nyitva, ez a szitaapparátus mindenképpen megszűri a tengervi­zet. „Egy tele száj” a bálnánál pár száz liter vizet jelent, mert a torka bőrének mély ráncai vannak, alapo­san ki tudja a száját tátani és ezál­tal a szájüreg is megnövekszik. Ha becsukja a száját a felső és alsó állkapocs között, akkor is látható a szilák széle és a felesleges víz ott folyik ki, akárcsak vízierőműnél a rácson. És most jön segítségül a nyelv. A szájban maradt vizet ki­préseli a planktonok közül, közben a bálna összeszorítja a torkát, hogy a nyelve kitöltse a szájüreget, amely most végigsepri a borosta eddigi­­ aratását, hátratolja és a bálna nyel egyet. Ily módon táplálkozik a bál­na anélkül, hogy hordószámra inná a tengervizet. Ezek az állatóriások, amelyekhez a legnagyobb cetfajták, a kékbálna és finnbálna is tartozik, jelentős részben éppen a legapróbb állatok­­kal és növényekkel, az ún. plank­tonnal táplálkoznak, ezekkel az alig látható élőlényekkel, amelyek mér­hetetlen tömegekben élnek, lebeg­nek a tenger vízében. Ha a tenger színe néha olajzöld, néha pedig ró­zsaszínű, ez a töméntelen plankton­­állatkáktól ered. De a bálnák táplá­lékához tartoznak még a puhates­tűek és az apró rákok, valamint a seregekben járó parányi halak is. Egy zoológus egy bálnagyomorban ezer liter egy centiméternél kisebb hasadtlábú rákot talált. A tengernek ez a pazarló gazdag­sága planktonállatokban némikép­pen megmagyarázza a sziláscetek táplálkozását, mert a torkuk olyan szűk, hogy csak egészen apró álla­tok férnek be rajta, olyan aprók, amelyek nem vastagabbak egy gyermekkornál. Óriási vándorútjaik is a planktonélet fejlődéséhez iga­zodnak. Már a baszkok, a középkor leghíresebb bálnahalászai pontosan tudták, mikor kell a Biscayai öböl­ben, mikor Izlandnál és mikor Oj­­fundlandnál várni a bálnákat. A tenger planktontartalmának gazdag­ságához tartották magukat. A temérdek plankton kiszűréséhez kell a bálnának a szilákból álló szű­rőberendezés, amely a felső szájpad­lásról lelógó, óriási keféhez hason­lítható. (A szila szarunemű anyag, ami a kereskedelemben „halcsont” néven ismeretes.) Nehéz feladat a szilát leírni, sőt fénykép nélkül ki­látástalan megmagyarázni annak, aki egy bálna hatalmas száját soha­sem látta, és hogy a szellemes be­rendezés hogyan működik. Egyetlen szila a kaszához hasonlít. Egy sor­ban 160—200 ilyen szila lóg egymás­ 2 T&ttea &cLte4*iGLuuS­ hz „Uranus” nevű bremerhaveni halászgőzös legénységének ritka sze­rencséje akadt. A nyugat-grönlandi partok előtt a mélytengeri halászok kb. 400 m mélységben egy két és fél méter hosszú és több mázsa súlyú hólyagosfókát fogtak. Ez az ötödik példány, amit az utolsó hét évben zsákmányoltak. A feltámadt fagyasztott hal A teheráni halpiacon a népek össze­­sereglettek, hogy megszemléljék azt a csodát, miként elevenedett meg egy fa­gyasztott hal. Gholam, a tulajdonos az­nap reggel kapott a Kaspi tengerről egy szállítmány fagyasztott halat, amit húsz nappal azelőtt csomagoltak és indítottak útnak. A tulajdonos, amikor kibontotta a ládát, elképedve látta, hogy 38 hal kö­zül egy felelevenedett és fickándozni kezdett. A kereskedő azonnal bedobta egy készenlétben tartott víztartályba, ahol vidáman úszkált a többi hal között. A rejtély megoldása: még élve csomagol­ták be őket a jég közé, útközben meg­fagytak és ez az egyetlen példány min­dent átvészelt.

Next