Magyar Horgász, 1983 (37. évfolyam, 1-12. szám)

1983. január / 1. szám

A tartalomból: A szerkesztő jegyzete2 Hogyan tovább?3 Rekordlista: ismerkedjünk a mormiskával8 Vita: A horgász élményre vágyik9 Tanácsadó szolgálat 10 A felelőtlenség áldozatai 12 Olvasnivaló horgászoknak 12 Oktalan halál 13 Távoli vizeken 14 Az olvasóé a szó­ló Tudósítóink jelentik 18 Tanuljunk meg: öltözködni 21 Irodalmi pályázat Szolunáris táblázat Halfogó totó (III.) 25 A Magyar Horgász 1982. évi tartalomjegyzéke 27 Cserebere 28 Van humorunk 29 Keresztrejtvény 30 Címoldalunkon: Lékhorgászat, téli verőfényben (Izostály Szabó Mihály felvétele) Hátsó borítónkon: Ladik csendélet (Csapory Gyula felvétele) A Magyar Országos Horgász Szövetség hivatalos lapja XXXVII. évfolyam I. szám - 1983. január. Ára: 12.­ forint Szerkeszti a szerkesztő bizottság A szerkesztő bizottság vezetője: KESZEI KÁROLY Szerkesztő bizottság: Abonyi Ferencné, T. András Emil, Föl­­deáki Béla (titkár), Gál Pál, Micheller Tibor, Németh Jenő, Dr. Pénzes Bethen, Pintér Károly, Rajnai Árpád, Regős János, Rozsman István, Szalai Ferenc, Szász Imre, Vigh József Főszerkesztő: PETER RÓBERT Szerkesztőség: 1051 Budapest V., Október 6. utca 20. Telefon: 325-315 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó 1139 Bp. XIII., Váci út 73. Telefon: 497-950 Levélcím: 1553 Budapest, Pf. 43. Felelős kiadó: DR. JANDEK GÉZA igazgató Kéziratokat, fotókat stb. nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely kézbesítő postahivatalban, a kézbesítőknél és a Posta hírlapüzleteiben Előfizetési díj egy évre: 144.— Ft. Index: 25 579 ISSN 0133-2112 832523/2­1 — Zrínyi Nyomda, Budapest F. v.: VAGY SANDORNÉ vezérigazgató 22 23­ ­4 apercfajta jegyzete Az év vége a számvetés időszaka. A mérleg ezúttal sem mutat rossz képet az Október 6. utcában. Az elmúlt eszten­dőben nemcsak országos szövetségünk, de a mellette műkö­dő szakbizottságok is alapos munkát végeztek. Egyik-má­sikét külön is érdemes említeni. Például az ifjúsági szakbi­zottságét, amelynek ..tarsolyában olyan eredmények vannak, mint a jó­ sikerült Vll. Országos Ifjúsági Horgászvetélkedő megrendezése, a megyei ifjúsági táborok sokrétű, színes és eredményes munkája, jó néhány külföldi táborban való rész­vétel. Vagy a gazdasági bizottságét, amelynek tagjai több fontos kérdésben végeztek alapos vizsgálatot. Olyanokban, mint a makádi tógazdas­ág beruházásfejlesztése, a halter­melés növelése, a Tisza II. víztározón társulás létrehozása, a horgászszolgáltatások lehetőségének bővítése, s még sorol­hatnánk. Kétségtelen azonban, az egyik legaktívabb az ok­tatási, nevelési és propagandabizottság volt. Munkájuk so­rán nagy gondot fordítottak a horgászok szakmai ismeretei­nek bővítésére, a felvilágosításra. Ennek érdekében számos oktatófilmet készítettek, bővítették a horgászirodalom tárhá­zát, olyan alapvető fontosságú könyvet jelentettek meg, mint Antos Zoltán: Horgászok kézikönyve, s elkészítették a hazánk vizeiben élő halakat ábrázoló két színes posztert. Hogy ezek­re a kiadványokra milyen szükség volt, azt bizonyítja, hogy a könyvek napok alatt elfogytak, a poszterek ott lógnak a fa­lakon az ország legkülönbözőbb vizein található horgászta­nyákban, vízparti bungalókban, horgászok által látogatott hivatalokban. A bizottság ezekből is okulva készítette el 1983-as tervét, amely minden eddiginél többet ígér. Az év első negyedévében kerül az üzletekbe Dr. Zabos Gé­za: Horgászoknak a Tiszáról, Szász Imre: Fürdik a hal c. könyve, valamint a Keszeghorgászat - versenyhorgászat má­sodik kiadása. A későbbiek során jelenik meg Vígh József: Kisebb horgászvizeink, örley—Kövi: Pergető, legyező horgá­szat című könyve, s elkezdik többek között a Horgászok bar­­kácskönyvének a szerkesztését. Ez utóbbi bizonyára a „hor­gászkönyvek kiskönyvtára” sorozat egyik legnépszerűbb ki­adványa lesz, mert a gyakorló horgászokat hozzásegíti a horgászattal összefüggő olyan módszerek megismeréséhez, amelyek a horgászsport örömeinek kiszélesítését és a siker­élményeket gazdagítják, nem is szólva az egyre fontosabb pénzmegtakarításokról. Nem kisebb mértékben segíthetik a horgászok ismeretei­nek bővítését a Csuka és horgászata a Harcsa és horgásza­ta, a Horgászat és környezetvédelem című filmek, valamint a hazánk védett halairól készülő színes tabló. Lesz hát mivel „tömni a fejüket" a horgászoknak, de ezért bizonyára senki sem neheztel majd. Egyrészt sok olyan je­lenség van még a vizek, a vízpartok táján, amelyeken jó len­ne változtatni, segíteni. Mindez csak az egyre szélesebb is­meretekkel rendelkező, szabályokat, rendet, módszereket jól ismerő horgászok segítségével lehetséges. Ezért is dicséretes a nevelési, oktatási és propaganda-szakbizottság ilyen irá­nyú igyekezete. Mindebből mégsem szabad olyan következtetést levonni, hogy a horgászok általában „tudatlanok”. Hogy nem így van, azt jól igazolják a lapunkban indított halfogó totóra beérkezett megfejtések. Ezekből kiderül, a megfejtők negy­ven százaléka mind a tíz feltett kérdésre, további harminc százalék pedig nyolc-kilencre helyes választ tudott adni. Ami egyben azt is jelenti, hogy sokan lapozgatják a horgásziro­­dalmat, hiszen a kérdésekre a helyes választ abban találják meg. A szólásmondás szerint „a jó pap holtig tanul . A hor­gász nem kevésbé. S ez így van jól.

Next