Magyar Horgász, 1986 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1986. január / 1. szám

2 s4 é^eráe^ta jepypete Boldo­g u t­e. k:» ár.ur.k az 'r*B.3. esztendőre a Ked­ves Olvasónak, akinek ez idén szeretnénk az eddigi­nél is inkább a kedvében járni. A Magyar Horgászt ugyanis — jellegéből adódóan — elég nehéz szerkeszteni. A mozgalomnak ez az egyetlen lapja, tehát a legkülönbözőbb mondanivalók tolmácsolására kötelezett. A horgászvezetők és tiszt­ségviselők ezeken a hasábokon szeretnének megismer­kedni szervezeti tudni- és tennivalóikkal. A közhor­gász viszont a legszívesebben csupa jótanácsot és kalandokat olvasna. A kettőt nem könnyű egyeztetni, különösen ha arra gondolunk, hogy a „közhorgász” fogalma legalább nyugdíjasokra, középkorúakra és fiatalokra, más szempontból hímneműekre és nőne­műekre oszlik. Feltétlenül helyet kell szorítanunk mo­rális, szervezeti és fegyelmi ügyeknek, mert a moz­galomban ezek emlegetésére, sajnos, egyre nagyobb szükség van. A fiatalok a legegyszerűbb dolgok iránt érdeklődnek, a „profik” a horgászat felsőfokú is­mereteiről olvasnának kedvükre. Természetesen eddig is igyekeztünk írásban nem rögzített arányokat ki­alakítani, de ezek nem mindig találkoztak azok igé­nyeivel, akik lapunkért példányonként 16,5 Ft-ot fizetnek. Most egy kicsit enyhíteni szeretnénk, az olvasni­való irányába mozdítván az arányokat. Szándékain­kat januári számunk már tükrözi. Egyik fontos kez­deményezésünk a két pályázat. Évekkel ezelőtt, az irodalmi pályázat bizonyította be, hogy gondjaink megoldásában az olvasóra bátran támaszkodhatunk. A beküldött anyag esztendőkre megoldotta szépiro­dalmi szükségletünket. Ezt szeretnénk most elérni szakmai vonatkozásban is. Harmincezer forintos pá­lyázatunk azt a célt szolgálja, hogy ugyancsak eszten­dőkre elegendő olyan anyagunk legyen, amellyel hor­gászni taníthatjuk nemcsak a kezdő, de a gyakorlott sporttársakat is. Abban bízunk, hogy így, halfajokra és tájakra bontva szinte naponként alkalmazható anyaghoz jutunk. És kincset érő részletkérdésekhez. Mert lehet, hogy a horgászok pontyozási módszerei nagyjából egyformák, mégis az egyik sokat fog, a másik keveset, vagy semmit. Pedig mindkettő gyur­mát készített, önetetőt kötött fel. A magyarázatnak valahol a részletekben kell megbújnia és hisszük, hogy ezek az apró fogások kiderülnek majd az anyagból. Mégpedig nemcsak a pontyra, hanem egyéb halfa­jokra is. Fotópályázatunk több is volt már, de úgy igazából egyik sem sikerült. Most új módszerekkel próbál­kozunk, felemeltük a jutalmakat, pontosítottuk a ki­írást, fotóskedvű olvasóink segítségét kérjük, hogy legyen elegendő díszítő anyagunk. A másik nagy vállalkozásunk a Tisza-sorozat. Ugyancsak évekkel ezelőtt, a Körösökről közölt soro­zatunk bizonyította be, hogy a horgász ezt igényli, figyelmesen tanulmányozza még akkor is, ha üte­mezett elképzelései között nem szerepel ilyen kirán­dulás. A Tiszáról a leghivatottab szerző, dr. Zabos Géza ír tizenkét folytatást, fogadják szeretettel. Új utakon próbáljuk fiatal olvasóink kedvét is ke­resni. Volt ilyen rovatunk, de szervezeti irányba csú­szott, ezért megszüntettük. Az idén januártól kezdve (szerintünk) ügyes kis meséket, találós kérdéseket, raj­zokat közlünk majd, amelyek megfejtése szórakoztató, de nem tanulságok nélkül való. És ezen kívül helyet szorítunk a szervezeti tudnivalóknak is. Végül meg­említhetnénk, hogy némileg módosítjuk Távoli vize­ken rovatunkat és közlünk apró történelmi vissza­emlékezéseket. Mindebből már nyilvánvaló, hogy a „szolgálati” jel­legű anyagokra kevesebb helyünk marad. Pedig még az eddiginél is több kellene. Ez az ellentmondás csak úgy hidalható át, ha a — kisbetűvel írott — magyar horgász prédikációk, utasítgatások, jogszabály szajkózások, riogatások nélkül is elhiszi, hogy bol­dogabbak leszünk a vízparton, ha valamennyien — hangsúlyozzuk: valamennyien — megtanulunk öntu­datos állampolgárok, kulturált emberek módjára vi­selkedni horgászat közben is. A szerkesztő jegyzete 2 A hetedik ötéves terv előtt 3 Rekordlista 4 Szolunáris tábla 8 Vízparti állatok 9 Tanácsadó szolgálat 10 Az áruló halpikkelyek 12 Távoli vizeken 14 A MH fotó- és halfogópályázata 16 Végig a Tiszán I. 17 Tudósítóink jelentik 20 Az olvasóé a szó 23 Látogatás a Silver-Staréknál 24 1985. évi tartalomjegyzék 25 Fekete rovat 27 Van humorunk 29 Rejtvény-fejtörő 30 Címoldalunkon: Boldog új évet kívánunk (Kácsor L­ászló felvétele) Hátsó borítónkon Lékhorgászat előtt (Somfalvi Ervin felvétele) A Magyar Országos Horgász Szövetség hivatalos lapja XL. évfolyam, 1. szám - 1986. január Ára: 16 forint Szerkeszti a szerkesztő bizottság A szerkesztő bizottság vezetője: CZAKÓ BÉLA A szerkesztő bizottság: Abonyi Ferencné, T. András Emil, Föl­­deáki Béla (titkár), Gál Pál, Micheller Tibor, Németh Jenő, dr. Pénzes Bethen, Pintér Károly, Rajnai Árpád, Regős János, Rozsman István, Szalai Ferenc, Szász Imre, Vígh József Főszerkesztő: PÉTER RÓBERT Szerkesztőség: 1051 Budapest V., Október 6. utca 20. Telefon: 325-315 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó 1139 Bp XIII., Váci út 73. Telefon: 479-950 Levélcím: 1553. Bp. Pf. 43. Felelős kiadó: KISS JENŐ igazgató Kéziratokat, fotókat stb. nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely kézbesítő postahivatalban, a kézbesítőknél és a Posta hírlapüzleteiben Előfizetési díj egy évre: 192,- Ft. Index: 25 579 ISSN 0133-2112 86.2523/20­01 - Zrínyi Nyomda, Budapest F. v.: VÁGÓ SÁNDORNÉ vezérigazgató

Next