Magyar Horgász, 1999 (53. évfolyam, 1-12. szám)

1999. január / 1. szám

HÍREK FELHÍVÁS a XXIII. Országos Ifjúsági Hor­gászvetélkedőre. A MOHOSZ Ifjúsági Szakbizott­sága az 1999. évre is meghirdeti az Országos Ifjúsági Horgászvetélkedőt. Korosztály-kategóriák:­­ gyermek kategória (ebbe tartoz­nak az 1985. január 1. és 1998. de­cember 31. között született 10-14 évesek); -ifjúsági kategória (amelybe az 1981. január 1. és 1984. december 31. között született 14—18 évesek tar­toznak). Javasoljuk, hogy a szellemi vetél­kedőből és barkácsolásból álló hor­gászegyesületi versenyeket az egye­sületek április 15-ig bonyolítsák le, s mindkét korcsoportból a legeredmé­nyesebb 2-2 horgászfiatalt delegálják horgászszövetségük döntőjébe. Horgász­szövetségeinknek java­soljuk, hogy a halfogó versenyből, célba dobásból, barkácsolásból és szellemi vetélkedőből álló ifjúsági vetélkedőjüket legkésőbb július 15- ig rendezzék meg, hogy korcsoport­győzteseiket időben benevezhessék az országos döntőre. Az országos döntőket 1999. július 20-át követően az Országos Ifjúsági Horgásztábor keretében bonyolítjuk le, amelyre szövetségenként a leg­eredményesebb 1-1 horgászfiatalt várjuk. Az országos döntő legjobb eredményeket elérő gyermek- és ifjú­sági résztvevőket minden szinten dí­jazzuk. LÁNYOK, TI IS JELENTKEZ­ZETEK! A MOHOSZ IFJÚSÁGI SZAKBIZOTTSÁGA HORGÁSZ FALUNAPTÁR HALAK, HORGÁSZOK 1999 A naptár megrendelhető a Magyar Horgász Centrumban (1066 Bp., D u. 3. Tel.: 311-3232), a Danár Nyomdában (1131 Bp., Dolmány u. 14. Tel.: 359- 4168), és kapható a horgászboltokban. Lapzárta után érkezett: LEMONDOTT DR. LOVÁSZY CSABA Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy a MO­HOSZ választmányának december 12-i ülé­sén lemondott tisztségéről dr. Lovászy Csa­ba, a MOHOSZ nemrégiben megválasztott elnöke. A választmány üléséről februári szá­munkban számolunk be. TISZTÚJÍTÁS FEJÉR MEGYÉBEN A Horgász Egyesületek Fejér megyei Szövetsége november 28-án tartotta tisztújí­tó közgyűlését. A küldöttközgyűlés Boleraczky Istvánt választotta meg a szövetség elnökének, Ma­­róthy Lászlót pedig alelnöknek. Járosi Antal­lal együtt Boleraczky István és Medveczky Endre képviselik a megyei szövetséget a MOHOSZ választmányában. A szövetség ügyvezető elnöke Purgel Ist­ván lett ismét, ő pedig az országos szövetség elnökségében képviseli a HOFESZ-t. HORGÁSZ-RENDŐR SZÖVETSÉG A MOHOSZ Közép-Tisza vidéki Hor­gászegyesületek Szövetsége és a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapi­tányság közösen értékelte az elmúlt időszak - különösen a nyári idény - tapasztalatait. A rendőrség és a MOHOSZ között 1994 óta van együttműködés, amit az elmúlt két évben igyekeztek egyre jobban kiterjeszteni. A megbeszélésen a szövetség elnökségén, valamint a főkapitányság vezetőin és a Tiszai Vízirendészeti Kapitányságon túl részt vet­tek a megye rendőrkapitányai is. A munkaértekezletet többek között az is időszerűvé tette, hogy az utóbbi időben elő­térbe került a környezet- és a halvédelem, valamint az új jogszabályokból eredően új feladatokat kell meghatározni. A megbeszé­lés résztvevői leszögezték, hogy a Tisza-tó továbbra is kiemelt figyelmet igényel. A Ti­szai Vízirendészeti Rendőrkapitányság mun­katársai napi kapcsolatban vannak ugyan a horgászokkal, a rendőri vezetés azonban fon­tosnak tartja azt is, hogy a más területeken dolgozó rendőrök is nagyobb figyelmet for­dítsanak az ezen a területen jelentkező fel­adatok végrehajtására. Kopasz Árpád rendőr ezredes, főkapitány, beszámolójában elhang­zott, hogy a rendőrség továbbra is a megelő­zést tartja elsődlegesnek, de az orvhalászok­kal szemben a törvény szigorával is követke­zetesen eljárnak, ezért a bűnüldözői munkát is javítani kell. MÉG KAPHATÓ AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL ÉS A HORGÁSZBOLTOKBAN A HORGÁSZKALAUZ 1999 a legnépszerűbb magyar hobbilap, a Magyar Horgász kalendáriuma Az évkönyv, több évtizede megszokott hagyományaihoz híven a részletes naptároldalak és az 1999. évre érvényes szolunáris táblázat mellett hasznos tanácsokat, fogásokat, fortélyokat, színes és tanulságos olvasnivalókat, horgászélmény-leírásokat tartalmaz. Rejtvények, fejtörők teszik még változatosabbá a kötetet. Közli a magyar abszolút rekordlistát, s az egyes halfajok rekordlistáját. A Magyar Horgász szerkesztői mellett számos neves horgász-szakíró írásai között válogathat az olvasó. Élménybeszámolók távoli vizekről. Természetesen ismét bőséges (és ízletes) receptek gyűjteményében válogathatnak a halételek kedvelői. Krimi, humor, élménybeszámolók, rejtvények teszik változatossá az évkönyvet. Rejtvénypályázatunk fődíja: egy tízkilós ponty. Kapható az újságárusoknál, a horgászboltokban és a horgászegyesületeknél. Ára 245 Ft HORGÁSZKALAUZ 1999 a magyar horgászok évkönyve A résztvevők határoztak arról is, hogy januártól új együttműködési megállapodást fogadnak el, amelyet április 30-ig az elsőfo­kú rendőri szervek is megkötnek a horgász­egyesületekkel. A rendőség munkatársai hangsúlyozták, hogy a jövőben is partneri kapcsolatot akarnak tartani a horgász társadalommal és igyekeznek biztosítani a nyugodt kikapcsolódását a tisztes­séges horgászoknak. BENKŐ IMRE A MAGYAR HORGÁSZ CENTRUM ajánlata Könyvek: Horgászkalauz 1999. Horgász Kislexikon. Horgász Kalauz 1997 és 1998. Halgazdálkodás I—II., Pénzes-Tölg: Horgászoknak ha­lainkról Nyerges: Első horgászkönyvem. Rácz: A magyar nyelv halnevei. Botár G.: Horgászbottal a Balaton körül. Videokazetták: Horgászvizek: Baranya megye - 32 perc. Térképek: Magyarország horgászvizei. Horgász falinaptárak Folyóiratok: Magyar Horgász 1997. évi példá­nyai (egybekötött példányok is). Poszterek: Tó és halai. Holtág és halai. Magyarországi folyók felső szaka­szának halai és egyéb poszterek. Horgászpóló A videofilmek és kiadványok sze­mélyesen megvásárolhatók a Magyar Horgász szerkesztőségében (Cím: 1066 Budapest,­­ u. 3.), vagy utánvét­tel megrendelhetők. 2 Magyar Horgász 1999/1 Elhunyt FRÁTER GEDEON Fráter Gedeon a Balatoni Horgász Egyesület Hor­gászközösségének közis­mert és megbecsült szemé­lyisége volt. Az Állami Operaházban 50 évig diri­gált a karmesteri dobogón, míg az egyesületnél 30 évig volt elnök s csak betegsége miatt vonult vissza pár éve. Három terület között zajlott élete: a karmesteri dobogó, az egyesület, valamint a fo­­nyódi akadok között. Har­minc évig küzdött a Bala­ton megmentéséért. Több bizottságnak is tagja volt. Munkáját példamutató lel­kiismeretességgel, becsü­lettel és pontossággal látta el. Ezt a szellemiséget kap­ta tőle örökül a tagság és a vezetőség. Élt 79 évet.

Next