Magyar Horgász, 2000 (54. évfolyam, 1-12. szám)

2000. január / 1. szám

RENDKÍVÜLI VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS ÉS A TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA Helyreállt a törvényes rend a MOHOSZ-ban Rendkívüli, tisztújító ülést tartott december 18-án szombaton a Magyar Országos Horgász Szövetség választmánya, s ezen ötéves időtartamra dr. Szabó Imrét választotta meg a MOHOSZ elnökének. Alelnökök lettek: dr. Késmárki István és Lajos Zsigmond. A Felügyelő Bizottság elnökének dr. Hunya Miklóst választották meg. A választmány ügyvezető elnöknek Szalay Ferencet bízta meg. Mint ismeretes a Fővárosi Bíróság 1999. március 10-én megtartott tárgyalá­sán felfüggesztette az országos szövetség vezető testületeinek működését, megsem­misítette az 1998. július 24-i és szeptem­ber 20-i választmányi ülések határozatait és dr. Somlai Zsuzsanna ügyvéd szemé­lyében felügyelő biztost rendelt ki a MOHOSZ-nál előkészítendő, összehívan­dó és lebonyolítandó rendkívüli választ­mányi ülés ellenőrzésére. Feladata volt an­nak elősegítése és ellenőrzése, hogy a Szö­vetségben a választmányi ülés megtartásá­val olyan választásra kerüljön sor, amely az alapszabályi rendelkezésekkel minden­ben összhangban van. A bíróság a választmányi ülés összehí­vására határidőt nem állapított meg. Kilenc hónapig működött törvényes képviselet nélkül az ország egyik legna­gyobb a társadalmi szervezete, míg végül dr. Somlai Zsuzsanna összehívta a rendkí­vüli választmányi ülést a tisztújítás meg­tartására. A december 18-ra összehívott választmányi ülésen dr. Somlai Zsuzsanna személyesen ellenőrizte, hogy az ülés és a választás minden mozzanata megfeleljen a törvényességi előírásoknak. Ennek megfelelően a mandátumvizs­gáló bizottság alaposan és körültekintően ellenőrizte a résztvevők mandátumát és megállapította, hogy a tagszervezetek ré­széről az Alapszabály szerint és a taglét­számok alapján 67 delegáltja lehetne a választmánynak. Ebből azonban csak 63 rendelkezett az Alapszabály szerinti mandátummal. Küldöttnek az volt tekint­hető, akit saját szövetségének legfőbb testülete választott meg választmányi tagnak, s akit ez a testület írásbeli nyilat­kozattal is ellátott. A bizottság nem fogadta el választmá­nyi tagnak a Körösvidéki Horgász Egye­­ sületek által delegált két főt, akiket nem a közgyűlés választott meg az országos vá­lasztmányba, valamint - hitelt érdemlő bi­zonylatok hiányában - a Gyomaendrőd és Vidéke Horgászegyesületek Szövetsége és a DRV Rt. Horgászegesületek Szövetségé­nek 1-1 küldöttet. A megjelent 57 küldöttből 54 rendelke­zett a szükséges írásos nyilatkozattal. Ennek hiányában az ülés munkájában részt vehetett, de nem szavazhatott Tolna megye 2, és Vas megye 1 küldötte. A Hor­gászegyesületek Észak-magyarországi Szövetségének 1 tagja szintén nem rendel­kezett szavazati joggal, miután az előző napon választották meg egy korábbi tag helyett, de erről hitelt érdemlő bizonylat nem állt rendelkezésre. A rendkívüli választmányi ülés mindvé­gig határozatképes volt, ennek megfelelő­en, a lebonyolított eredményes választások eredményeképpen a Magyar Országos Horgász Szövetségben visszaállt a törvé­nyes rend, a választott tisztségviselők 5 éves időtartamra kaptak bizalmat. A VÁLASZTÁS EREDMÉNYE A MOHOSZ elnöke: dr. Szabó Imre (leadott szavazat 50, érvénytelen 1, 41 igen, 8 nem) A MOHOSZ alelnökei: dr. Késmárki István (leadott szavazat 50, érvénytelen 1, 44 igen, 5 nem) Lajos Zsigmond (leadott szavazat 50, érvénytelen 1, 43 igen, 6 nem) A MOHOSZ Felügyelő Bizottságának elnöke dr. Hunya Miklós (leadott szavazat 50, érvénytelen 1, 48 igen, 1 nem) A Felügyelő Bizottság tagjai: Bertalan Zoltán (48 igen, 2 nem) Bobókné Vesztergomi Edit (45 igen, 5 nem) dr. Kurtán Lajos (50 igen) Török Mátyás (26 igen - a 4. tag személyét illetően ismé­telt szavazás vált szükségessé, mert előzőleg a két jelölt egyike sem kapta meg a kellő számú szavazatot.) A MOHOSZ ügyvezető elnöke: Szalay Ferenc (42 igen, 3 nem) A Választmány Szalay Ferencet 2000. június 30-ig bízta meg a MOHOSZ ügy­vezető elnöki teendőinek ellátásával. Kö­telezte az elnökséget arra, hogy ez idő alatt az alapszabály szerint gondoskodjon az ügyvezető elnöki tisztség betöltéséről. A rendkívüli választmányi ülés és vá­lasztás mindvégig törvényességi ellen­őrzés mellett folyt, következésképpen ha­tározatai törvényesek és érvényesek. En­nek eredményeként a MOHOSZ törvényes hatáskörű tisztségviselőkkel rendelkezik. A felügyelő biztos megbízatása pedig vé­get ért. BALATONI HORGÁSZJEGYEK Az új területi horgászengedélyek áráról döntött a Balatoni Halászati Rt. E szerint 2000-ben feljebb megy a jegyek ára. Változás lesz még abban is, hogy 2000-ben megszűnik az eddig kétezer példányban kiadott ked­vezményes jegy. A HORGÁSZJEGYEK ÁRA 2000-BEN: (FT) Általános felnőtt éves horgászjegy 15 000 Általános ifjúsági éves horgászjegy 5000 Kétnapos felnőttjegy 2000 Kétnapos ifjúsági jegy 1000 Part menti felnőtt éves jegy 6000 Part menti ifjúsági éves jegy 1500 Part menti heti felnőttjegy 2000 Part menti heti ifjúsági jegy 500 Part menti napi felnőttjegy 500 Part menti napi ifjúsági jegy 200 SZOCIO-ÖKOLÓGIAI FELMÉRÉS Lapunk áprilisi számában közöltük azt a kérdőívet, amelyen az Európai Horgász Szövetség a horgászati szokásokról tudakozódott tagszervezetei országaiban. A MOHOSZ a válaszokat beküldők között értékes jutal­makat sorsolt ki december 10-én. Keszegező felszerelést nyert Horvát József (Siklós), Fazekas Tibor (Röszke), Sütő Béla (Budapest), pontyozó felszerelést ifj. Szplovák József (Békéscsaba), Suba Fe­renc (Debrecen), Háder Mihály (Adony), Boruzs Imre (Szeghalom), pergető felszerelést pedig ifj. Vidéki Ferenc (Kiskunfélegyháza), Dombai Tamás (Érd) és Vida János (Magyargencs). Az egyaránt 20-20 ezer forint nettó értékű ajándékcsomagokat postán küldjük el. Mind a 1192 beküldő értékes válaszait köszönjük, és az értékelésben felhasználjuk. MOHOSZ 2 Magyar Horgász 2000/1 MOHOSZ FAXBANK 06 (1)319-1445 A horgász egyesületi vezetők tájé­koztatási rendszere. Horgász­szervezeteket érintő jogsza­bályokról (pl.: 1%-os adótámogatás feltételeiről), halkínálatról, vízminőségi, halegészségügyi és egyéb horgászattal kapcsolatos kérdésekről lehet telefaxon faxkészülékre információkat lehívni. A faxbank munkanapokon 07-18 óra között üzemel.

Next