Magyar Horgász, 2006 (60. évfolyam, 1-12. szám)

2006. január / 1. szám

| I *agra / Horgász www.mahor.hu mahor@t-online.hu Alapítva: 1947. LX. évfolyam, 1. szám Megjelenik minden hónap elsején FŐSZERKESZTŐ: SZALAY FERENC Szerkesztőségi titkár: Paukovits Adrienn Olvasószerkesztő: Diósdi László Művészeti szerkesztő: Gyurka Györgyi Szaktanácsadó: Orley Dénes Munkatárs: Blázy Zsuzsanna Szakírók, állandó munkatársak: Balázs Piri, Bokor Károly, Füstös Gábor, Gyulai Ferenc ifj., Hajdú Lívia, Hunyady Attila, Katus Gyula, Kovách Sándor, Magyar Szilárd, Matula Gy. Oszkár, Orley Dénes, Papp Károlyné dr., Páskándy János, Pásztor István, Christian Schlott, Szarka László, Szarvas Zoltán, Szörényi Zoltán, valamint a megyei, fővárosi és külföldi tudósíták. Fotók: Hancsovszki János és a szerzők Szerkesztőségi szakmai bizottság: Bokor Károly, Montska Éva, Nagy András Béla, Nyerges Csaba, Rajnai Árpád, Szalay Ferenc, dr. Székely Ádám, Dr. Varga Miklós A SZERKESZTŐSÉG CÍME: 1066 Budapest, 6 u. 3. Telefon: 311-3232 Levélcím: 1373 Budapest, Pf. 611. Fax: 331-3300 e-mail: mahor@t-online.hu info@mahor.hu kep@mahor.hu Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén, a 311-3232 telefonon és az info@mahir.hu címen munkanapon 8-12 óra között, valamint a 331-3300 faxon. KIADJA A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG FELELŐS KIADÓ: DR. SZABÓ IMRE 1124 Budapest, Korompai u. 17. Levélcím: 1511 Budapest, Pf. 7. Telefon: 248-2590 e-mail: mohosz@t-online.hu Internet: www.mohosz.hu Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága 1008 Budapest Orczy tér 1. Előfizethető valamennyi postán, kézbesítők­nél, e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu faxon: 303-3440. További információ: 06 80 444 444 Terjeszti a Magyar Lapterjesztő Rt. és a regionális részvénytársaságok, a Color Interpress Kft., valamint a kiadó. Nyomdai előkészítés: Onotone Repró Kft. Tördelés: Tóth Viktor Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelős vezető: MÁTHÉ SÁNDOR vezérigazgató. Internet: www.szikralapnyomda.hu, e-mail: info@szikralapnyomda.hu. Ára: 245 Ft, előfizetésben 225 Ft. Előfizetési díj: egy évre 2700 Ft. Kéziratokat, fotókat nem érzünk meg, nem küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. Minden jog fenntartva. Copyright Magyar Horgász, 2006. ISSN 0133-2112 ÜNNEPI ÜLÉS A MOHOSZ 60. ÉVFORDULÓJÁN Hatvan évvel ezelőtt, 1945 júliusában alakult meg a Magyar Országos Horgász Szövetség. Ebből az alkalomból a szövetség országos választmánya kibővített, ünnepi ülést tartott Budapesten, a Stadion Szálló konferenciatermében. A választmány és elnökség tagjain kívül az ülésen részt vettek a tagszerve­zetek elnökei, ügyvezető elnökei, az országos szövetség állandó bizottságának vezetői valamint meghívott bel- és külföldi vendégek, a szövetség irodájának munkatársasá­ gának alelnökét, a Haltermosz igazgatóját, dr. Pintér Károlyt, a Földművelésügyi és Vidékfejleszté­si Minisztérium Vadászati és Halá­szati főosztályának helyettes vezetőjét, dr. Lantos Csabát, a Kör­nyezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium politikai államtitká­rának kabinetvezetőjét és Szakáll Tamást, a Balatoni Halászati Rt. horgászati ágazatvezetőjét. A MOHOSZ ügyvezető elnöke külön köszöntötte a meghívott kül­földi delegációk tagjait: Ausztriából Karl Schatzl-t az Osztrák Munkás Horgászszövetség alelnökét, Alfred Brust-ot a szövetség főjegyzőjét, Csehországot Petr Semeniuk, a Cseh Horgász Szövetség elnöke és Otakar Broz, a szövetség gazdasági igazgatója képviselte; a Lengyel Or­szágos Horgász Szövetséget Eugeniusz Grabowski elnök és Wladyslaw Waligóra ügyvezető A Himnusz elhangzása után Szalay Ferenc, a MOHOSZ ügyvezető elnöke köszöntöt­te az ünnepi ülés résztvevőit, s a vendégeket. Közöttük Filló Pál országgyűlési képviselőt, az Or­szággyűlési Képviselők Horgász Ba­ráti Körének elnökét, Karakas Já­nos és dr. Rubovszky György képviselőket, dr. Orosz Sándor parlamenti képviselőt, az Ország­­gyűlés Környezetvédelmi Bizottsá­Az ünnepi választmányi ülés megnyitója (jobbról balra): dr. Késmárki István alelnök, dr. Pintér Károly, FVM­P. főosztályvezető, dr. Szabó Imre elnök, Szalay Ferenc ügyvezető elnök, dr. Orosz Sándor, a Haltermosz igazgatója, Lajos Zsigmond alelnök igazgató, Németországot Werner Steffens, a Német Horgászok Szö­vetségének alelnöke és Michael Winkel, ügyvezető képviselte. (Or­szágos gyűlése miatt a szlovák szö­vetség nem tudott részt venni az ülésen). A köszöntők után dr. Szabó Im­re, a MOHOSZ elnöke mondott ünnepi beszédet. A horgászat irán­ti vonzalmam akkor keletkezett, amikor olyan tíz éves fiúcska lévén szülőfalum kis patakocskájának vizéből az első sneciket horogra akasztottam - kezdte beszédét. - Volt ebben bizonyára valami ősi vadászszenvedély, a cimborákkal szembeni győzni akarás, hogy én ügyesebb vagyok, és valami olyan megérzés, hogy a patak partján lenni jó. Ma már tudom, hogy ezt a jót az a helyzet adta, amelybe az épített (és ma már túlépített) környezetből magát kiszakítani tu­dó, a természeti környezetbe vis­szatérő ember kerül, ha horgásszá lesz. A gondolat tehát, hogy mind­azok, akik e jó­ érzet megszállottai, fogjanak össze és valamennyiük örömére, cselekedjenek együtt, bölcs gondolat volt. Természetes, hogy az alapítást követő évek, évti­zedek cselekvései, a létrehozott szervezet működése, nem lehetett ► dr. Szabó Imre, a MOHOSZ elnöke mondott ünnepi beszédet Magyar Horgász 3

Next