Ipari szabványosítás, 1924 (3. évfolyam, 2. szám)

Tárgymutató

TÁRGYMUTATÓ. 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Lap Cotel Ernő: A magyar ipar válsága ....................... 45 Ereky Károly­­. közélelmezési miniszter: A romló valuta hatása a hitelpolitikára .............................. 1 Kelemen Móric: Stinnes és a két Rathenau ......... 33, 37 Láner Kornél: Az osztrák államvasutak újjászerve­zése. — A, Ackworth tanulmánya az osztrák szövetségi vasutak átszervezéséről. — B, Az osztrák szövetségi vasutak tényleges átszerve­zése ............................................................................. 29 Marusák Dezső: Első segélynyújtás villamos bal­eseteknél. ................................................................... 21 — A munkaidő szabályozása a külföldön.......... 41 Verebély László: Energiagazdálkodásunk fel­adatai ........................................................... 9, 13 és 17 Zelovich László: A külföldi kölcsön problémái. (A „Nemzeti Újság“ külföldi kölcsönpályázatán má­sodik díjat nyert munkájából.) ........................... 25 * Létszámapasztás és közérdek ...................................... 5 Román bányatörvény, Az új ............................. 46 Üzemtechnikai kiállítás Budapesten ........................... 49 2. Közgazdasági irodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Lósy Schmidt Ede, egyleti könyvtárnok. Kelemen Móric: Négy jelentés: Jelentés a takarék­­pénztárak és bankok egyesületének 1919—1923. évi működéséről. 1923. — A magyar gyáriparosok országos szövetségének évi jelentése. 1923. — A magyar vasművek és gépgyárak országos egye­sületének évkönyve. 1923. — Kereskedelmünk és iparunk az 1922. évben. A Budapesti Kereske­delmi és Iparkamara jelentése. 1924.........22, 27 és 35 — A kontárság kultusza. Irta Faguet Emil. Ford. dr. Szánthó Gyula. —„... És a felelősségtől való rettegés.“ „A kontárság kultuszának“ folytatása. Irta Faguet Emil. Ford. dr. Szánthó Gyula • • • • 43 — A drágaságról. Valutatanulmány. Irta Schilling Zoltán .......................................................................... 47 Lósy Schmidt Ede: A Magyar Tudományos Aka­démia Sztrókay-díjának odaítéléséről ............... 6 Pirovits Aladár: Magyarország gazdasági talpra­­állítása. Rövid tanulmány és vázlat a gazdasági krízis megoldásáról. Irta Szabó Miklós.......... • • • 39 Dr. Veress Gábor: Magyarország szociálpolitikája. Irta Heller Farkas. ................................................. 5 3. Munkabérek, anyagárak. (Statisztikai adatok.) 1/B. Építőipari munkabérek......... 6, 10, 20, 28, 32, 36 40 III.Ácsok bérei. 6, 10, 20, 28, 32, 40 II. Építőanyagok nagyban való beszerzési árai ■ ■ 7, 40 4. A Magyar Szabványosító Bizottság közleményei. Angol szabványok. Építési anyagok. — Általános gépészet, acél és vas. — Csövek és esőalkatrészek. Lap — Vasúti és villamosvasúti anyagok. ................... 19 — Automobil és repülőgép. — Hídépítés. — Hajó­építés ......................................................... 23 — Elektrotechnika. — Távíró és távbeszélő. — Kü­lönféle ............................................................................. 35 C­savarmenet-szabvány tervezetek .............................. 3 Előfizetés az „Ipari Szabványosítás“-ra .................... 7 Nemzetközi együttműködés az ipari szabványosítás­ban .................................................................................... 15 5. Közlemények az érdekeltség köréből. Acélbeton.......................................... 11, 24, 28, 36, 40 és 47 Ajánlati felhívás távírófenyőfa és tölgyfaoszlopok szállítására .............................................. 50 Alkalmazott mérnökök fizetése 10, 20, 28, 36, 40, 44 és 50 Címadományozás ........................................................... 50 Csiszológép, Új rendszerű —. ...................................... 48 Darmstadti állami anyagvizsgáló intézet ................ 20 Előadás a szénkérdésről ............ 4 Észtország külügyminisztériumának értesítése — 36 Eszme­pályázat ............................................................... 28 Felhívás .............................................................................. 50 Födmérő Magánmérnökök Országos Szövetsége.■ 10 Ganz-gyár újabb lengyel megrendelései.................... 23 Gáztüzelésű kazánoknál elért eredmény .................... 44 Hamburgi Barsonator szerszámgépgyár ................ 16 Helyreigazítás ............................................................... 8 Internationaler Donau-Lloyd ...................................... 8 Internationaler Strassenbahn- und Kleinbahn­verein ................................................................... 12, 36 Istrángfonó gép ............................................................... 12 Jugoszláviában feltöltésű munka .................................. 48 Kinevezés .......................................................................... 50 Községi villamos telepek ...................................... 44, 47 Lakbérváltozás Budapesten 1917 óta........................... 48 Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara ................ 12 Magyar ipar térfoglalása Görögországban ............. 44 Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége 32 Magyar Nemzeti Szövetség szociálpolitikai előadá­sainak sorrendje .................................................... 8, 12 Magyar Posztógyár R. T. elektromos függővasútja 16 Magyar Vegyészek Második Országos Kongresszu­sának pénztár­számadása ......................................... 7 Magyar vasúti forgalmi részvénytársaság................ 40 Magyarország állam jegy forgalma 20, 23, 32, 48 Magyarország külkereskedelmi mérlege ......... 4, 8, 11 Mezőgazdasági villamos telep Kaposváron ............. 24 Mértékügyi intézet, m. kir. központi ........................ 28 Műegyetem új tisztikara ............................................ 36 Nemzetközi vilamossági kiállítás Barcelonában 3 8 Német vízderítő vállalat ................... 48 Országos tenyészállatvásár, Az idei .. .................... 8 Osztrák jegybank keletkezése ...................................... 7 Orvosi hőmérők megbízhatósága ............................... 44 Pályadíj: Ezer angol fontos ....................................... 8 Pályázat műszaki tanácsosi állásra ........................... 50 Pályázati hirdetmény 8,12,16, 20, 24, 32 Pályázati felhívás ........................................................... 48 Személyi hírek ............................... 4, 10, 15, 32, 36, 47, 50

Next

/
Thumbnails
Contents