Magyar Nemzet, 1939. augusztus (2. évfolyam, 173-198. szám)

1939-08-01 / 173. szám

KEDD, 1939 AUGUSZTUS 1. Magyar Nemzet A Balkán a tengelyhatalmak élelmezési terü­lete lesz háborúban — írja egy német lap Berlinből jelentik. A „Deutsche Allgemeine Zeitung** tengerészeti szakértője megállapítja, hogy Anglia és Franciaország a Föld­közi-tengeren, Gibraltártól a Dar­danellákig katonai támaszpontokat épít ki, amelyek számára az után­pótlást és ellátást a Földközi-ten­geren, a Vörös-tengeren és a Perzsa-öblön át akarják biztosítani. Ennek az erődítmény-láncolatnak keleti végét Bulgária ellen építik ki, hogy a központi hatalmak eset­leges támadását a Dardanellák el­len kivédhessék és a tengerszoroso­kat nyitva tarthassák Románia és Szovjet-Oroszország felé és így tel­jessé tegyék a totális államok be­kerítését. Az angol—francia törek­vésekkel kapcsolatban a lap ten­gerészeti szakértője leszögezi, hogy most a központi hatalmak minden­esetre előnyösebb helyzetben van­nak, mint a világháborúban, mert az esetleges blokád határa nem az Alpok szorosaiban lesz, hanem ezer kilométerrel délebbre, a bal­káni partvidéken s ezzel élelmezési területük hatalmas darabbal meg­­növekszik, mert abba az egész Balkán-félsziget beletartozik, ame­lyet a nyugati hatalmak nem tud­nak elzárni előlük. A központi ha­talmaknak ezt a védelmi állását nehéz lesz megingatni. A német sajtó vasárnap vezér­cikkekben emlékezik meg a világ­háború kitörésének 25. évforduló­járól. A Völkischer Beobachter egyebek között így ír: Ha egy német még egynéhány évvel ezelőtt, 1914 augusztus 2-ában csak egy feltartóztathatatlannak látszó összeomlás kezdetét látta, akkor ma már önbizalmunk és megdönthetetlen erőnk tudatában egy új korszak kezdetét látjuk benne. Het, de a legutóbbi választáson a bolgár kisebbség számához mérten csak egész csekély bolgár képviselő jutott be a parlamentbe: a 600.000 főnyi bolgárságnak mindössze há­rom­ törvényes képviselője van. Dobrudzsában egyetlen bolgár is­kola sincsen és még bolgárul be­szélni is veszélyes. Igazságot Bulgáriának­ — kiált fel az olasz tudósító. Ez az igazság azonban — írja — nem jöhet azoktól, akik 1919-ben Dobrud­zsát elválasztották Bulgáriától. Ezt az igazságot — talán nem is olyan sokára — a szent bolgár jogok és a fegyverek ereje hozhatja meg annak a férfiúnak a segítségével, aki már alaposan bebizonyította, hogy a háború utáni igazságtalan­ságok jóvátételére törekszik. Lengyelország bojkottálja a danzigi árukat Danzigból jelentik. A danzigi nemzeti szocialista párt hivatalos lapja, a danziger Vorposten hétfőn feltűnést keltő híreket közöl, ame­lyekben azzal vádolja meg Lengyel­­országot, hogy bojkottszerű intéz­kedésekkel véget akar vetni a Dan­­zig és Lengyelország közötti gazda­sági közösségnek. A lap hangsú­lyozza, hogy ha ez valóban bekö­vetkeznék, akkor Danzig kénytelen volna ellenintézkedésekhez folya­modni. Mint a lap közleményéből ki­tűnik, Lengyelország korlátozni akarja bizonyos Danzigban működő külföldi vállalatok működését. Az egyik ilyen vállalat margarint gyárt Danzigban, míg a másik — egy né­metalföldi cég — heringhalászattal foglalkozik. A lap hírei szerint Len­gyelország akadályokat gördít annak útjába, hogy ezeknek a vállalatok­nak árait Lengyelországban elhe­lyezhessék. A danziger Vorposten hangsúlyozza, hogy ezek a cégek teljesen törvényszerű alapon mű­ködnek, úgyhogy Lengyel­ország magatartását nem csupán danzigi áruk bojkottjának kell tekinteni, hanem a Danzig és Lengyelország közötti gazdasági közösséggel való világos szakításnak. A nemzeti szo­cialista lap végül annak a gyanújá­nak ad kifejezést, hogy Lengyelor­szágnak ez a magatartása összefüg­gésben áll azokkal a sérelmekkel, amelyeket lengyel részről a lengyel vámfelügyelők tevékenységének ál­lítólagos korlátozásával kapcsolat­ban hangoztatnak. Cseh nemzetiségű legénységből és tisztekből kormány­csapatot létesítenek a protektorátusban Prágából jelenti a német Európa­ Press híreit terjesztő Információ. A csehszlovák hadseregnek a protekto­rátus kihirdetése nyomán történt fel­oszlatása után most „kormánycsapat** néven kislétszámú új hadsereget állí­tanak fel, amelynek létesítéséhez Hitler kancellár elvben már régebben megadta hozzájárulását. A „kormány­­csapat" feladata a közrend és biz­tonság fenntartása a cseh­-morva protektorátusban. A protektorátus el­nöke egyben a cseh kormánycsapat főparancsnoka, míg a kis hadsereg közigazgatási ügyeit a miniszterelnök intézi legfelsőbb fokon. A kormány­csapat parancsnoka főfelügyelői ran­got visel és Prágában székel. Köz­vetlen alárendeltje a prágai, a brünni és a königgratzi felügyelő. A protek­­torátus területén több városban léte­sítenek helyőrséget, egy-egy vegyes zászlóaljjal. A kormánycsapatnak ki­zárólag cseh nemzetiségű tagjai le­hetnek. A kis hadsereg felállításánál elsősorban a régi cseh hadsereg volt katonái jöhetnek szóba, később az utánpótlást önkéntes jelentkezők szol­gáltatják. A kormánycsapat tagjai huszonötesztendős szolgálati kötele­zettséget vállalnak, összlétszáma hét­ezer főnyi legénység és 280 tiszt. Bolgár revíziós igény Dobrudzsára • és Tráciára Rómából jelentik­ A Corriere della Sera Bulgáriába kiküldött tu­dósítója hosszú jelentésben szá­mol be a dobrudzsai kérdés állásá­ról. A tudósító megállapítja, hogy a bolgár külpolitika alapelve válto­zatlanul a Dobrudzsát és Tráciát érintő követelések kielégítése. Bul­gária számára Dobrudzsa a leg­ősibb bolgár földet jelenti, amely gazdaságilag is rendkívül jelentős terület Bulgária szempontjából. A helyzet ma Dobrudzsában rend­kívül súlyos. Bulgária és Románia között teljes határzár van. Ennek ellenére Dobrudzsából nap-nap után tömegesen érkeznek a bolgár menekültek. Százezerre tehető azok­nak a bolgároknak a száma, akiket a románok Dobrudzsából elüldöz­tek. A tudósító beszélgetést folytatott három bolgár fiatalemberrel, akik a belicai vérfürdő után menekül­tek át Bulgáriába. A dobrudzsai bolgárok élete — mondották — húsz év óta ebben a három szó­ban foglalható össze: elnyomás, üldözés, terror. Az új alkotmány ugyan elismeri a bolgár kisebbség Kitűnő eredménnyel végződött az olasz földközitengeri légi gyakorlat Rómából jelentik: Fényes ered­ménnyel lezárult szombaton a Föld­közi-tenger középső részében végre­hajtott olasz légi gyakorlat. Az olasz légi haderők július 25-től 28-ig, ki­terjedt légi gyakorlatozást végeztek. A légi haderők 408 gépe vett részt a nagyszabású gyakorlatozáson. A gé­pek Szardínia, Szicília, Apulia, Líbia és az Égei-szigetek olasz légi tá­maszpontjairól indultak ki. A nagy sikerrel végrehajtott hadgyakorlaton bebizonyosodott az olasz légi had­erő anyagi teljesítőképességének és a pilóták teljesítményeinek kiváló­sága. Az angol légi Holta a görög és török haderővel egyetértésben gyakorlatozik Londonból jelentik. Hétfőn meg­kezdődött az angol flotta nagy gya­korlatozása, amely nyolc hétig tart. A nagyszabású flottagyakorlatra 12.000 tengerésztartalékos vonult be és a gyakorlatozásokra az egész an­gol északitengeri hajóhad 52 hadi­hajóját vonták össze Invergordon és Rosyth skóciai flottatámaszipon­­tokon. A légi haderő, a légelhárító osz­tagok és a territoriális hadsereg jövő héten kezdődő gyakorlatozásá­val kapcsolatban a lapok megjegy­zik, hogy ebben az időpontban olyan nagyszámú angol haderő vesz részt a gyakorlatozásokon, ami­lyenre eddig még nem volt példa. Johannesburgi jelentés szerint augusztus első napjaiban Észak- Transvaalban nagyszabású védelmi gyakorlatok kezdődnek. A jelenté­sek úgy szólnak, hogy Dél-Afrilá­ban eddig még nem hajtottak végre oly nagyszabású védelmi gyakorla­tozásokat, mint ezúttal. A hadgya­korlatokon gépesített gyalogság, tüzérség és légi haderő vesz részt. Az angol bombavető légirajok távrepülési gyakorlatozását a jövő héten ismétlik meg. Ezúttal a gya­korlatozásokat a Közel-Keleten és Indiában hajtják végre. A rendsze­rint jólértesült Daily Telegraph ka­tonai szakértője szerint a bomba­­vető légirajok először a máltai légi támaszpontra repülne­k és onnan indulnak ki további gyakorlatozá­sukra. A légirajok „támadást** in­téznek majd Görögország és Török­ország ellen. A színlelt támadást a török és görög légelhárító ütegek­nek kell majd visszaverniük. A lap egyébként úgy tudja, hogy az angol bombavető légirajok gyakorlatozá­sába teljes mértékben bekapcsolódik a görög és a török légi haderő és flotta is. Angolokkal helyette­sül a török kormány a Krupp-művek német mérnökeit Bukarestből jelentik. Az Universal ankarai jelentése szerint, a török kormány nem újította meg a Krupp­művek német mérnökeinek török­­országi szerződését. A német mér­nökök a régi török hadihajók javí­tási munkálatait végezték. A lap ér­tesülése szerint, a mérnökök szer­ződése ősszel jár le és a jövőben a törökök angol mérnököket alkal­maznak helyettük. Spanyol cáfolat A budapesti spanyol követség közli: Valótlanság az, hogy Yagüe gene­rális Algericasban megrovásra okot szolgáltatott volna. Célzatosak azok a 3 0.­H 42-ik magy. kir. osztálysorsjáték 51 osztályának a húzásai augusztus 22-től szeptember 22-ig, tehát egy hónapig tartanak. Ezren és ezren lettek gazdagok egy sors­jegy általi £ 700.000. Jutalom: 400.000 nyő. 1 Főnyeremény: 300.000 pengő. 1 Továbbá : 100.000 P, 70.000 P, 50.000 P, 40.000 P, 20 á 20.000 P, 20 á 10.000 P stb., stb. nyeremények,­­ összesen 7.828.090 pengőt sorsolnak és fizet­­nek ki azonnal készpénzben, tehát most vegyen! Akinek van sorsjegye, ne mulassza el a húzás előtt megújítani, külön­ben minden igénye és joga elvész! Megújítási árak (ed- Vétel- és pótsors­digi résztvevőknek) jegyek ára: Egész sorsjegy 28.— Egész sorsj. 140.— Fél sorsjegy 14.— Fél sorsjegy 70.— Negyed sorsjegy 7.— Negyed sorsj. 35.—­­Nyolcad sorsj. 3.50 Nyolcad sorsj. 17.50 Azonkívül az előírt 30 fillér költség. Figyelmeztetés! Nyereményjogosultsága csak azoknak van, akik mind az 5 oszt­ t­á l­y árát az előírt kezelési költséggel­­ együtt kifizették. híresztelések is, amelyeket Queipo de Llano generális fölmentésével kap­csolatban írtak és amelyekkel szem­ben az igazság az, hogy legközelebb új beosztást kap. Teljesen alaptala­nok azok a kijelentések is, amelyeket Aranda generálisnak tulajdonítanak, aki sohasem volt Lisszabonban és nem tett semmiféle nyilatkozatot egyetlen újságíró előtt sem. Hétfőn húszperces ülést tartott a Ház A képviselőház hétfőn délben tizenkét órakor húsz perces ülést tartott. Az ülésen ezúttal a nyilas­­keresztes képviselők nem csizmá­ban és fekete egyenruhában, ha­nem a civilben jelentek meg. Az ülést Szinyei Merse Jenő nyitotta meg és Gergelyffy András mint elő­adó nyújtotta be az állampolgár­­sági törvényről szóló bizottsági je­lentést. Ezután Ivády Béla állott fel szó­lásra és házszabálymódosító indít­ványának részleteit fejtegette. Hang­súlyozta, hogy a lényeggel nem kí­ván foglalkozni, hanem kizárólag a parlamenti bizottság kiküldésé­nek kérdését taglalja. A házszabály tulajdonképpen minden parlament­nek tanácskozási rendjének mene­tét jelenti és minden parlament féltékenyen vigyáz rá. A parlament maga alkotja meg a házszabályait és abba sem az államfőnek, sem a kormánynak nincs beleszólása. Ép­pen ezért minden házszabály mó­dosításának magából a Házból kell kiindulnia. A kormánypárt a kiküldendő bizottság elé olyan ja­vaslatokkal lép, amely biztosítja az alkotmányos felelősséget. Az ezer­éves magyar alkotmány szempont­jai az irányadók és ennek a szel­lemnek a kidomborításával fogják megoldani a házszabálymódosítást úgy, hogy az közmegelégedéssel találkozzék. Hogy a mai házszabá­lyok milyen lassú tempót engednek meg a javaslatok és indítványok tárgyalására, arra nézve jellemző, hogy pénteken nyújtotta be indít­ványát és csak kedden jut a Ház abba a helyzetbe, hogy azt meg­vitassa és szerdán jut odáig, hogy megválaszthassa a kiküldendő bi­zottság tagjait és csütörtökön ke­rülhet sor az érdemi tárgyalásra. Felkiáltások: Inkább a föld­reformot sürgetnék ennyire! Ivády Béla: A házszabályok régi rendelkezéseinek megváltoztatására kérem, küldjenek ki negyventagú bizottságot. Ezután a Ház az elnök indítvá­nyára kimondotta, hogy a Ház legközelebbi ülése kedden délelőtt tíz órakor lesz és annak napirend­jén Ivády Béla indítványa és az állampolgárságról szóló javaslat tárgyalása szerepel. A képviselőház ülése után gróf Teleki Pál miniszterelnök parla­menti dolgozószobájában tanács­kozás volt a házszabályrevízió mó­dosítására kiküldendő bizottság összeállításáról. A tanácskozáson a házelnökség részéről Szinyei Merse Jenő alelnök vett részt és ott volt a magyar élet pártjának több tagja is. A bizottságba a magyar élet pártja képviselői létszámának ará­nyához képest huszonnégy tagot delegál. Tagokat küldenek be a fel­vidéki pártok, a nyilasok és a pol­gári ellenzék részéről bekerül a bizottságba Rassay Károly, Tildy Zoltán, Horváth Zoltán és gróf Esterházy Móric. Értesülésünk szerint az igazság­ügyminisztériumban elkészült a valutavisszaélések megtorlásáról szóló javaslat, amelyet még a nyári ciklusban letárgyal a Ház. * 9 1 iM % (■■1 »l'i I ' pwl? # III in Jg B| ■ 11ii III iiiiB 1 K i lám, w , M Jp| J aMXLPmn iLft. L d ■iil

Next