Magyar Nemzet, 1950. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1950-02-01 / 27. szám

— Február elsején kerül forgalomba az ,,Ötéves terve* cigaretta A lágymányosi dohánygyár dolgozói új cigarettafajtát ké­szítenek, ér­t öléves tevő-ciga­retta február elsején kerül for­galomba, darabonként 14 fillé­res írón, alumínium-dobozokba csomagolva A lágymányosi dohánygyár a rendőrség és honvédség képvi­selőit, a nagyüzemek és­ munká­­sait, hívta m­eg: mondjanak vé­leményt a cigarettáról. A csomagológépet­, amely do­bozokba csomagolja az­­ötéves tervm­et, Marosán György köny­­nyűipari miniszter indította meg és néhány perc múlva már száz és száz csillogó doboz huz­­ott a gép alá illesztett tarlóba. A Zliden egy-két nap múlva mérséklődik Budapesten kedden 21 órakor a hőmérséklet mínusz 0 fok, a tengerszintre átszámított lég­nyomás 770 milliméter, mérsé­kelten süllyedő irányzatú. Várható időjárás szerda es­tig. Mérsékelt délkeleti, déli szél. Változó felhőzet. Többfelé köd. Délen és nyugaton kisebb havazás lehet. A hőmérséklet neta,változik lényegesen. Távolabbi kilátások: A hideg egy-két nap múlva mérséklődik. A tervfelbontással javulnak az építőipari illeg­­le­­csü­ űrén­ek Az MDP Központti Vezetőségé­nek a munkaverseny széesíté­­séről szóló határozata után az építőipar dolgozói, leküzdve a téli fagy által okozott nehézsé­geket, mind nagyobb lendülettel végzik munkájukat. A budapesti Műszaki Egyetem építkezésén a párthatározat után már felbontott tervvel, dolgoz­nak. Az egyéni verseny annyira fellendült, hogy a leg­többen már a márciusra elő­irányzott tervet hajtják végre. Az átlagteljesítmény egy hónap ala­tt 130-ról 160 százalékra em­elkedetT, / rC,v%,-r:..í-: MegviTas­toll­ák a magyar zsidóság' Országos GyüléséViek tagjait. Kedden d­­után a Pesti Izraelita Hitközség közgyűlése, amelyen Stockler Lajos elnö­költ, megválasztotta a magyar zsidóság Országos Gyűlésébe küldendő tagjait. A vidéki köz­­ségkerületekben is folyamatban van a delegátusok­­megválasz­­tása. Úgy értesülünk, hogy a magyar zsidóság túl, demokra­tikus szervezetét megalkotó Or­szágos Gyűlés valószínűleg feb­ruár 20-án kezdi meg tanács­kozásait. Gyorsmarást ankétet rendez­ők a WVM. Ipari Központban. Több mint 33 felszólaló muta­tott rá a különböző problé­mákra. A­ Kígyós-kastély írta: Fendrik Ferenc • Az autó két reflektora mintha hosszú, imbolygó fénypallókat lökne előre a sötétbe és ahogy lecsapódnak az országútra, szél­fröccsen­­ a hóval kevert sár. Ezeken a pallókon rohanunk Nyíres felé A mezőkön és az árkok, utak felén, egybefolyó mozdulatlansággal áll a hó, csak itt'ott látni k­i lyukakat, kes­­kertf­ ösvények é­­s a szederfák fehér bevonatából is csupaszon nyul ki ki egy-egy ág. Emberek, állatok, nap és szél nyomai a tét világában. Ahogy rohan az au­ó, úgy fúlnak össze ezek a szétszórt vágások, süppedések, am­i egy szaggatott vonal, amelyet apró gyereklábak, ronggyal kitömött bakancsok, nagy, foltos, felkun­­korodot, orrú csizmák, vagy összecsavart zsákdarabok tipor­tak a hóban. De pislognak már Nyires vil­lanylámpái. — Öt perc múlva ott vagyunk — mondja a soffőr Átmegyünk még a Marcal híd­­ján, aztán bekanyarodunk a faliba. Ahogy nézek előre, ol­dalt, úgy érzem, mintha a műst és a Jelen között kapkodnám a fejemet. Út a Marcal hídja, fe­hér beg­nívek hajolnak át a víz felett A régi híd korhadt, mohos gerendáin nagyokat zökkentek a kocsik s a knrfik kettétörve lógtak, hosszú, kiálló, rozsdás szögekkel. De azért szerelténk ezt a rozoga ludat, onnan do­báltam a békákat s figyeltem a halak Hunniáiél..___ A Deák-korcsma olyan mint volt, csík mintha még mélyebb­re nyomta volna a földbe a vas­tag, zsuptet­ő az alacsony falakat. De ezek­ a házak­at mind újak és fehérfüggönyös ablakokon villany világít ki. — Az újgazdáké ez a sor, — mulat jobbra a sof­őr. Tíz, vagy húsz hát, ha nem a szobában, akkor, az udvaron ég a vi­lány — azt gondolom, talán az én tiszteletemre csaptak ilyen nagy kivilágítást, mert előadást tartok Petőfiről a falu­jukban. Amikor utoljára jártam erre, vagy harminc évvel ezelőtt, akkor itt csak egy düledező paj­ta állt és egy gémeskút, kavi­csos, vakond­úrásos rét köze­pén. — Ott az iskola, — mondja a soffőr. Hosszú, nyolcablakos épület zászlórúddal — egy másik rúdon pedig lámpa himbálódzik —, olyan, mint egy indulásra kész hajó. A kam­ elölt gyerekek, néhány legényforma és egy öreg, bekecses paraszt. — Merwütt, — hallom, ami­kor kiszállok. De k’nn van már a tanító is. — Hét órára hirdettük az elő­adást, arra végeznek a munká­­val —, vezet befelé és diópálin­­kával teával kiná’nak, majd megmutatja a két tantermet. — A hároméves terv kereté­­ben én’i't ez íz iskola — ma­­gyarázza —, az-lö't Sümegre i'írlnk a gyerekek. Hat kilomé­ter ide. — Tudom — í­ lelem s ma­­g-ra elött látom Porsos Pis­át, amint zárdarabokba csavart lábbal baktat * hóban. ^ -• •vwy­.'an­p — Szerkesztő úr járt már Nyeresen? — csodálkozik a ta­nító. — Igen, de még régen. A tanító , nem tudja, milyen emlékeket bolygat, jókat-e, rosszaka'-e s nem kérdezőskö­dik tovább. — Az ötéves terv során kul­­túrházat is kapunk — folytatja a magyarázatot. — Egy régi kastélyt építünk át — A Kigyós-kastélyt? — kér­dezem. — Teen. Nagybátyámék laktak valami­­kor a K’gyós-kastélyban. Azért hívták Kígyós-kastélynak, mert a bejárat föött két gipszvipera sziszegett egymásra. A kastélyt nagybátyám felesége, Karola néni örökölte. Amíg nem volt kasté­vuk, nagybátyám Szom­bathelyen volt vármegyei al­­jegyző, de amikor átvették az örökséget, nagybátyám nyugdij­­ba ment és Nzíresre költöztek. Karo­’na néni kijelentette, hogy egy Bartha-Berényi-lány nem lakhatik egy városi házban, nagybátyám pedig úrra gondolta, hony politikai karrierjét feltét­lenül elősegiti a nyiresi Rig’és­­ka­tély, képviselő szeretett volna ugyanis lenni. Dev fogott hozzá karrierje kiépítéséhez, hogy nagy verdigeskedéseket tartottak, meghívták a fö’spánt, a megyei biétoko-okat, sőt egy­szer rév á’lam’”kér is vadá­szott Nyíresen. M­ét vadérzterü­­letet is bérelt nagybélvám. De fö’d nem volt a ká­té’vhoz, csak párholdas gyümölc­fls, an­nak a­­ jövedelme azonban — a nyugdíjjal együtt — kevés volt a fokoznák költségeinek fede­­zésére. Gyűltek tehát az adóssá­gok, szaporodtak a váltók, ab­ban a reményben, hogy majd a képviselőségből mindent ki­fizetnek. Ebben az időben nagybátyá­­mék lényegesen meglazították a rokoni kapcsolatukat úgyhogy nagy kitüntetésszámba ment, hoggy amikor beteg lettem, meg­hívtak Nyíresre. Hétéves voltam akkor. Gyönyörű volt Nyíresen, a kert, a Marcal, a kurvák, a vadászpuskák, csak az fordította a szívemet, hogy nem engedtek a gyerekek közé. — A Kígyós-kastély vendége nem barátk­ozhatik a paraszt­gyerekekkel — mondta nagy­­l­átyám. Egyedül bolyongtam a kert­ben, ha el akartam menni a Marcalhoz, velem jött a szobá­­jám­. De azért mégis lett egy titkos barátom. Borsos Pista Ott álltam belül a kertben és folytam a vasrácsot. Akkor jött arra Borsos Pista Annyi idős volt, mint én, nagy, kékszemü parasztóverek. Először csak messziről nézevelekt, aztán köze­lebb merészkedett. — Mit csinálsz? — kérdezte óvatosan. — Semmit — feleltem. — Nem is jársz iskolába? — Nem, mert beteg vagyok. — Én járok. S "megre Pergel ha'kor indulunk. De már millióig is tudok számolni. — Én addig még nem. — Gyere ki. ■— N­em szabad. — Be vagy zárva? Ha akaróit fele­lem önérzetesen. Szeme elkalandozótt az al­mafák felé. — De ehetsz almát — mondta. Adjak? — Egyet. Rögtön beleharapott Aztán Ugattak a kutyák és elszakadt. Mez­elen lába csattogott a sár­­ban. Minden délután megvártam, mikor jött az iskolából. Tizen­­tizenketten jö­vek s messz­ől valami szürke apró mezei va­daknak látszottak. Egyformán rongyosak voltak s ok­óber végén még valamennyien me­zítláb vonultak. Később, ami­kor már hóham­an t­épte l­e a kertet, akkor kerül­ a lábukra valami cipőféle. Csak Pistának nem volt cipője. Zsákdarabok­kal volt bebeagyulál­­a a lába. — Nem fázol? — kérdeztem. — Nem —­ felelte és vaco­gott a foga. Novemberben reggel hatkor még sötét van. A hatórai órüm­ítésre majdnem mindig feléb­redtem. — Most indul Pista az isko­lába — mondtam magamban Összeszorult szívvel. A hónak sem tudtam örülni. Mi lesz Pistával? ■ — Miért nem építenek Nyí­­resen is iskolát? — kérdeztem nagybátyámtól. —­ Nincs rá pénze az ország­nak. Azon a héten nagy közvadá­­szatot rendezett nagybátyám. Negyven vendég volt hivatalos.­­— Te is az ebédlőben eszel —­ mondta Karola néni. — Itt lesznek az áispán­ gyerekek. — Fel kellett vennem a legszebb ruhámat és fel kellett volna húznom az új gomboscipőmet — de Pistának adtam. — E ment az eszed? — kia­bál! Karola néni és arculülött. A szobalányt elküldték a ci­pőmért s rogvho­vám meg­üzente Pistának hogy a kastély közelébe se merjen kerüli. Tavaszig maradtam Nyir­esen, negybátyámék se Sok­kal to­­vább. A képviselőségből nem­ lett semmi, el kellett adniok a kastélyt és elköltözt­ ek Vala­hová To­rdába, Karola néni szü­leihez. Ezek a nyíresi emlékeim... A tanítő megmutatja még az iskola könyvtárá s köbben hallom, hogy jönnek már az előadásra. Amikor leülök az asztalhoz,, először a gyerekek lábaira né­zek. Nagy csoport dl­­ö, es­z. macska sz.rakez.k egymás mel­lett, az egy'k tiszta, a másik sáros, a harmadik szárig sáros, de mi' d ’C­’'k lábra j­u be'S’ük. A padokban felnőttek ülnek. S ahogy előrehajolva ügyelnek, lassan valamennyi arc hasonlta­tani kezd Borsos Pista okos, ki­­váltcsi arcához. Vissza a Kígyós kastély felé megyünk. Vad, sűrű bozótos vé­szt körül s mintha az egész sö­tétség ránehezednék. Megállunk a kitárt, sarkairól leszakadt k­apu előtt. Nézem a sziszegő­­ kígyókat. Úgy tűnik, mintha nem egymásra, hanem a falu felé öltögetnék fullánkjai­kat. Dermedt, nyirkos zszfid van, majd a toronyból fekete, nagyszárnyú madár reppen el. — Mehetünk, — szólok a sas­főrnek. ........ . !"' . SlatDar Nemzet _ A Magyar-Lengyel Gazdasági Együttműködés Állandó Bizottságának tanácskozásai A Magyar Távirati Iroda je­len.1. A Magyar Lengyel Gazdasági Együ­tműködés A­­­ndó B zo­­­sója január 24—30. közöt tar­totta Budapesten ö­tdik ülés­szakát, amelyen a Bizottság ma­gyar tagozatán­ak elnöke Bár­i Andor kü­ügyi állam­itkár elnö­költ. A lengyel delegációt dr. Jedrychowski Stefan megh. mi­­niszter, a Lengyel Állami Gaz­dasági Tervbizottság helyettes eln­öke vezet­i. A tárgyalások folyamán meg­állapítást nyert, hogy a lengyel­magyar gazdasági együttműkö­dés máris nagy eredméntyeket ért el, főképpen a két ország közötti a mesérő forgalom nagy­méretű emelkedése, valamint a műszaki tapasztalatcsere és a technikai segélynyújtás terén. 1949-ben a két ország közötti külkereskedelmi forgalom majd­nem háromszor olyan nagy volt, mint 1948-ban, és a két ország között létrejött megálla­podások újabb jelentős emelke­­dést irányoztak elő. 1949. nyara óta mindkét oldalról mintegy 5­0 ipari vezető és szakértő ismer­kedett meg a helyszínen a másik ország műszaki tapaszta­lataival. A most Budapesten lefolyt ülésszakon újabb határozatokat hoztak a két ország közötti gaz­dasági együttműködés kiterjesz­tése érdekében. Ezek között kü­lönösen fontosak azok, amelyek a gyártási programmok meg­­oszásának alapelveit fektetik le. Megállapodás jött létre az öt­éves magyar-lengyel árucsere­­forgalmi egyezmény előkészíté­sére vonatkozóan is. Az Adandó Bizottág továbbá elhatározta, hogy külön közleke­dési albizott­ágot létesít a két ország függőben lévő, sokszor bonyolult közlekedési kérdései­nek rendezése és a két ország közlekedési rendszerének jobb összeegyeztetése végett. Az Ál­landó Bi­zttság elhatároz­a, hogy a jövőben fokozottabb mértékben építi ki a két ország műszaki tervezőirodái közeli­ munka­mego­ld­ást és szabályozza a tapasztalatcsere vagy műszaki segélynyújtás végett kiküldött szakemberek fizetésének kérdé­sét. Az Állandó Bizottság üléssza­­kával­ egyidőben ülésezet B’­­­dapesten a Terv és Statisztikai Albizottság is, amely a két or­szág tervgazdasági rendszerének és statisztikai felvétele­nek ösz­­szeegyeztetése terén jelentős eredményeket ért el. A Lengyel-Magyar Gazdasági Együttműködés Állandó Bizott­sága elhatározta, hogy követ­kező ülésszakát ez év májusá­ban Varsóban fogja tartani Megjelent a Lenin-album­ A Szikra kiadásában megje­lent a 'Leninről* című dí­res kiadású album, amely beveze­tőül Sztálin generalisszimusz • Leninről* című beszédét kér­i. Ez a beszéd, amely voltaké? kitűnő tanu'm'tny, nagyszerű portréját adja Leninnek, az em­bernek az államférfinak és a szocialista tudó­nak. Az album­ban a továbbiakban a vi­lg élen­járó politikusai, művészei, tudó­sai emlékeznek meg arról a férfiről, aki oly kitűnően tudta egyedien­ az elméletet a­ gya­korlattal és a gyakorlatot az el­mélettel, s ak­iél többet senki sentétíti az emszerá­apírs ügyéért. ' ** A Lenin-albummal egyidőben a Szikra több fonás kis m­ű­­vét is megjelentetett. Ki kell emelnünk a „Szít’ irt a győzr- Irm hadvezére" című könyvet, amely Sztálin ka­onai vonatko­­zású műveinek egy részét tar- tia’mazza,­­továbbá a ,,Sztáii. A viág dolgozóin'k ra'y veire" című könyvet amelyben a Sztá­lin 70 ik szi­­e­dshapja alkalmá­ból író­­ szovjet tanulmányokat kapjuk. A kötetben szerepes tanulmányok tejes képet ad­nak számunkra Sztálin világ­történelmi nagyságáról, korunk legnagyobb gon­d­lkodójáról. Most jelöli­ meg „A nép, tre­­moteraikus országok útja « szocia­lmus fej“ című kötet, is, amelyet Juesin írt. Ez a kötet olyan elméleti kérdéseket vet fel, amelyeknek tisz­ázása a leg­­szélesebb ömegek között fel­tétlenül szükséges. Útban Pekíng: siető a magyar követség személyzete Moszkvából jelen­ti az MTI, hogy Safranko Em­áimé­ rend­őfvflu tavai ne­m­t hatalmazó miniszter, a pekingi Baro követség vezetője, Kweh b­épeosztott­aival együtt a helyére utazik. A Moszkván átutazó szövets­ég tiszteletére a Kínai Népköztársaság moszkvai nagykövetsége fogadást rende­zett. Városházi híreit A főváros" emlékműfelügyelő­­jség restaurálta"­ta Kisfaludy Ká­roly mellszobrát, amely az ostrom idején erősen meg­sérült. A budapesti kerületek köz­­igazgatási tisztviselői között megindult a kölcsönös tapasz­talatcsere mozgalom. Az alkal­mazottak látogatásokat tesznek a többi kerületekben, tanulmá­­nyozzák a munkamódszereket. heti színházi műsor Opera: Sz. Carmen (7) Cs: Don Carloa (Tamássy) (7),­ P.: Hottmann m'sír (D. 8.) (7), Sze.: Bánk bán .Kilényi- Molnár Gy.­ (7), Van.: Aida ,i(j.) (11) Dogmáié (7) Nemze­t Színház: Egész héten: Bol­dogság (148) Bérle­­le: Sze.: Péterfy. Cs.: Bulyovszkyné—Rákosi Szidi, V.: Grassalkovich. Magyar Színház: Érési héten: Ka­­renina Anna (7) Bérlat: Vas.: Sugár. Madách Színház: Sze., Cs., Sze., Vas.: Szabad a pálya (7), P.: Leánynéző (7) B 'Ivarost Színház:­­ Egész héten: Hétköznapok hősei (7. vas. 464 is) Id­úséni (zott Víg) Sz'ntház: Iv’é'Z hé­ea: Dzsomárt szőnyege (7). Bérlet: Sze.: Ant­ss, Cs.; Széchenyi, P.: Am­brus. Szó.: Odry. vidám (vo­f Pesti) Színház: Egész héten: Gömböc úr (448, v. 4 is) Bér­letek: Szó.: Janovics, Vas­­d u.: Pod­­maniczky. Cltlir® (vett Művész) Színház: Egész héten: Tamás bálva kunyhód (H.-­és P.-’­»l...-5. Szó.: 148. Vas.: 144) Fővárosi Operett Színház- Egész héten: Gerolsteini nagyhercegnő (7, v. 3 is) Bérletek: Sze.: Szerémy, Cs.: Csepreghy, P.: Szász K., Sze.: Ud­­varhelyi. Városi Színház: Szerda esti mil­or; János vi­ér 18). CSil­ör­ök: Szer't'ai borbély (V. Sz. I('3) (7). Szó: Pih­­­engőkisasszony (Környűzene A/4­), (V48), Vas.: Forsan­i délután IV.8), Budapesti szerenád (Könyvzene B/5.) (8) Fővárosi Varieté- Feész héten: Bé­­kehajó (8. vas. tév is) Kamara VarVas. Egész héten: Tótá­gas (8. vas. H5 is) Hunzik milsori DUNA (Lloyd) (123-043). A forrada­lom költője (5. 7. 9, vas. 3-kor is) FAKI­YA (Décsi) (121-343): A méhek étele (dokum.) (f­ö­lfil cs­e 11 órái­g, vasárnap 11 órától este 11 óráig) FÓRUM (189-707): Cirkusz (zenés vi­vitták I (%». vy. V.9, vas. 13 t») KÖRÚT! HÍRADÓ (222-t02): Magyar filmh­iadó. Az áruló póru'.jár, Szel­k szárnyán. Szovjet híradó. Gyuj­tealók !Előadások kezdete: 9-161 cse 11-*) MÁJUS 1. (Átrium) (M 1-9.'95): A for­­radalom k­illére (M.5. 447, V 49. v. 443) PEST (Corso) (1S2-818): Táncosnő (bazettfilm) (Előadások: 4, -6, 8) RÁKÓCZI (Ómra) (139-1­3): Cirkusz (zen. vlgj.) (445 HZ 449 v. 443) Varb­lét SZIKRA (Sea’a) (120-150): Cirkusz (zenés vígjá­ék) (5, 7, 9. vas. L is) VÖRÖS CSILLAG­­ Ro -I Ap.­­222-61­­: A forra ’alom költői? (5 7. 9. v 3) BRIGÁD (Adria) (XV’k­., Piárine): A ferrada’om kellék­ (44# 443 v. 444) KORZÓ (IV., Ujpes): A forra­’alom költője (Előadások: 4, 6. 8 órakor) MUNKÁS (Alfa. X) A forradalom köttője (Előadások: 6­8, vas 4 is) ROYAL (XIX.. Kispes ): A forra­da­lom­ költője (Kezdés:. 6. 8, vas. 4 is) TÁNCSICS (XXL. Cs­el): A forrada­lom költője (446, 448, vas. 441 is) TATRA (XX.. Perzsébt)- A forrada­­lom költője (Kezdés: 6, 8. vas. 4 is) MASO’ N­ETES MOZIK» ADY: Néma barikád (peruizán( 444. B. V-9) ADY’lítAL: Farkasverem C'eck Lo-dop r:'énye) (Kezdés: 4. *47. AB ALKOTÁS- l6 éves kapitány (Ve­nc) i% 447. 1». v­s 443 is) BÁSTYA: “erál asl) 'v ’12.' 4. V 47 9)‘ GITT A kormány tagja (dr.V (4­6, 8. v 2) FI.IT: Orrai csomópont (porizán)­­, 447, 449, vas 4(3) CSÓRJA: Karkasverem (J. Loh­’on reg.) (465, 447, 41­9) HODIFonS: Kínos (komédia) (4, 6, 8) Varieté! HUNNIA: Csibészek (vígjáték) (4, 6, 8, vas, 2 is) Varieté! KAMARA: A körmény­­ nem­ (d­rémál tvas, 46­. 4(9) Kossuth: Néma hart­­kéd (ellenállási) (4. V.7. 9) KRISZ­TINA: (‘zö I va­lak (szer. lég.) (4. 6. 81 KÜ’TÖR: Szibériai tanszédia (szid.) (45. 467, 4.9„ v. 463) NA”: Egy élet mozsikája (4. K. 8) OTTHON: Ki lesz a párom (4­ 4. 416. V8, vas 462) Vári tél PÁTRIA: MítToljlos őr szerelme, (onró-Ta) (4. 447 169; vas 2 is) PETŐFI: Timur és bandája (ifj.) 1445, 447.. 410; vas 443) PHÖNIX: Sztálingrádi csata (dráma) Ml. 1. 3. 5. 7, 9) SAVOY: A kormány India (dráma) (465, 467, 449) STÚDIÓ: Orsai csomótront (aszt­zán) (4. 6. 8; van. 2) SZ­ABADSÁG: Orsai eremő­­pont (445, 447, 169. v. 463) TINÓDI: Orsai csomópont (445. 167. 469, vas. 463 is) UGOCSA: Akiket nem lehet leigázni (464, 616, 8) . Szerda, 1950 február 1 Négy esztendeje annak, •i­ v •isziók és transzpo-­n­­sek erdeje alatt tízezres tö­megek vonultak a parlament elé, megtöltve a hatalmas te­ret, u­jjongó lelkesedéssel fo­gadva a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltását. 1847. és 1918. hagyomá­nyainak továbbfolytatását vár­ták és a harmadik Magyar Köztársaság, amely a demo­kratikus erők nagy győzelme következtében jöhetett létre, be is váltotta ezeket a remé­nyeket. Február elseje szilárd kiindulási alap­ot jelentett a további küzdelmekhez és a további győzelmekhez, ame­lyek sorv­a követték egymást. Az infláció leküzdése, a jó pénz megteremtése, a reakció fokozatos felszámol­ása, az újjáépítési tervek elkészítésé­nek lehetősé­ge és később a hároméves terv megvalósítá­­sa, majd az ötéves terv elő­készítésének tekintélyes ré­sze, mind csak a köztársasági államforma keretében történ­hetett meg. A köztársasági eszme segí­tett felszámolni a Horthy­­rendszer átkos örökségét, el­tüntetni a feudális maradvá­nyokat, mozgó­­tani a közös célokra népünket, összefogni az erőket, hogy amit 48 és 18 nem tudott megvalósítani, az azóta valóra váljon, ki­­egészítve a fejlődés diktálta többi követelményekkel. Négy esztendő alatt fel­épültek a romok, anyagi ja­vaink mellett kiheverték a háború dúlását szellemi ja­vaink is, nemcsak egyszerűen helyreállítottuk a régit, ha­­nem már át is formáltuk és a köztársasági álomforma követelményeinek megfele­lően az urak országából a nép országát alakítottuk ki. A harmadik magyar köz­társaság megoldotta a reá rótt feladatokat, győzelmekkel teli lapokat írt történelmünk könyvébe, ezért emlékezünk örömmel és büszkeséggel 1940. február elsejére. A Magyar Köztársaság né­hány esztendő alatt nemcsa­k, sebeket gyógyított , újjá­­épített, hanem lerakta a szo­cializmus építésének napjait is. Ennek a feladatnak a to­vábbvitel azonban már a Magyar N­ép­köztársaságra vár, amely — mint alketrrá-hivünk mondja — «a munkások és parasztok állama-e és •meg­valósítani törekszik a szocia­lizmus elvét, mindenki képes­sége szerint, mindenkinek munkája szerint». ★ A szovjet sajtó is megemlé­­kezik a magyar Köztársaság kikiáltásának neg­yedik évfor­dulójáról. A lég­tbb moszkvai­­an külön cikkben méltatja ezt a napot. A Pravda Gerő Ernő cikkét közli «Magyarorszá­g a szocia­lizmus felé vezető úton» cím­mel. A szovjet tudósok a legmacrrvabb',oftíai matematikai műveleteket végző gépeket készítenie Moszkvából jelentik. A Szov­jet Tudományos Akadémia finommechanikai és számolás­­technikai intézete olyan új gépe­ket szerkesztett, amelyek a leg­bonyolultabb matematikai mű­veletek elveez-b^v® *» alkalma­sak. N­- ■■ sikerü­l kivitelezni a Sztá'in­­dijas Lev Guten al­ er vii’rmos int­ernáló-gépét. A k­észülék a legváltozatosabb technikai fel­adatokat is teljesíti. Nyikol­íj Kolrinszldj egyetemi tanár ve­zetésével gépet készítettek a differenciál-egyenlet­ek me­gol­­dására. Az új gépnek elsőrendű fo­ntos ága van a mechanikai, ek­k­­­ro­technika­i, aerodinamikai és fizikai feladatok megoldásá­ban. Az intézet tudományos mun­katársai gépet késztetnek bo­nyolult matematikát' feladatok megoldására is A pu­ kovói csil­lagvizsgálóban különféle csilla­gászati számításokat végeznek számológépeken. Számológépet alkalmaznak a földrajzban és térképrajzolás­can­ szükséges geo­déziai számítások elvégzésére. A gépek tizedannyi idő alatt vég­zik el a bonyolult számításokat, mint az ember. A kémikusok kétra­ios tanácsk­ozás A Magyar Kémiku­s’s Eg­é­­sz­e e kém­-pui ankétot rende­­zett. Az értekezlet 143 szakem­ber részvevője megtárgyalta az ipari korrózió kérdését, vagy:„ azt a problémát, milyen rom­­boló hálássá’ vannak az egyes vegyi anyagok a vas- és fém­tárgyakra, fémalkatrészekre és hogyan lehet a káros hatás ellen védekezni. Kiderült az ér­­tekezleten, hogy a problék­áával máris rengetegen fogla­koznak és a kutatások már eddig is komnny eredményeket­­ hrza­k. Az ötéves terv­ sikeres végre­hajtása megh­ívá­ja, hogy a nemze gazdaság valamennyi ágá­ban feltárják, a korroz­ös felö­h­­ségeket és a védekező munká­kat rendszeressé tegyék.

Next