Magyar Nemzet, 1950. március (6. évfolyam, 51-76. szám)

1950-03-01 / 51. szám

2 saeik 25, vadászfegyverek 12, kerékpárköpenyek, tömlők, fut­ball-, kosárlabda- és röplabda köpenyek és tömlők, tenisz­labdák 10, ingaórák favázban 11, fémvázban 28,6, kar- és zsebórák 20, játékkártyák 20, tűzkövek 40, cigaretták, dohány és mahorka 20, gyufa 25 száza­lékkal. 2. Az éttermekben u­teázók. Moszkvából jelenti a TASZSZ. A Szovjetúnióban 1947. decem­berében végrehajtott pénzre­form felszámolta a második világháború következményeit a pénzforgalom terén és vissza­állította a teljesértékű szovjet rubelt. A­­jegyrendszer eltörlése a pénzreforminál egyidejűleg, va­lamint a közszükségleti cikkek árainak háromízbeni jelenté­keny leszállítása az 1947-től 1960-ig terjedő években a rubel mé® nagyobb megszilárdulásához, vásárló erejének növekedésé­hez és árfolyamának emelke­déséhez vezetett a külföldi va­lutákkal szemben. ] Ugyanakkor a nyugati orszá­gokban végbe ment és tovább tart a valu­ák elértéktelenedése, ami már az európai valuták le­értékeléséhez vezetet. Ami az Amerikai Egyesült Államokat il­­leti, a közszükségleti cikkek árának szün­eten emelkedése és az­ ezen az alapon szüntelenül jár­ó infláció — amelyről az EISA kormányának felelős kép­viselői neip­evgszben nyilatkoz­­tak — a dollár vásárlóerejének lényeges süllyed­éihez vezetett. A fent említett körülményekkel kapcsolatban a rubel vásárló­ereje hivatalos árfolyama fölé emelkedett, , Ennélfogva a szovjet kormány szükségesnek tartota rubel hivatalos árfolyamának emelését és azt, hogy a rubel árfolyamát ne dolái­a­lapon számolja, mint ahogy ez 1937 júliusában elren­­deltetet, hanem sokkal szilár­dabb aranyalapon a rubel aranytartalmának megfelelően- Ebből kiindulva a Szovjet­unió minisztet­anácsa elrendelte: 1. 1950. március 1-től kezdve megszüntetni a rubel árfolyamá­nak dolláralapon való meghatá­rozását a külföldi valutákhoz viszonyítva és át­élni a sekkai dán és egyéb közélelmezési intézményekben az árakat szintén megfelelően csökken­teni kell. 1. SZTÁLIN a Szovjetunió miniszter­­tanácsának elnöke, G- MALENKOV a SZK(b)P Központi Bizottságának titkára, szilárdabb aranyalapra, a rubel aranytartalmának megfelelően­ 2. A rubel arany­artalma 0,222.168 gramm színaranyban nyer megállapítást. 3. 1950. március 1-től kezdve a Szovjetúnió Ál­ami Bankja aranyvételárát 1 gramm szín­­aranyra 1 rubel 45 képekben állapítják meg. 4. 1950. március 1-től kezdő­dőig a rubelnek a 2. pontban megállapított aranytartalmának megfelelően a rubel árfolyamát a külfödi valutákhoz viszo­nyítva a következőképpen ála­­pítják meg: 4 rubel­­egyenlő egy amerikai dollárral, a jelenlegi 5 rubel 20 kopek helyett. 11 rubel 20 kopek egyenlő 1 fontsterlinggel a jelenlegi 14 rubel 84 kopek helyett. A Szovjetúnió Állami Bankja Utasítást kap, hogy a rubel ár­folyamát más külföldi valuták­kal szemben is megfelelő mó­don változtassa meg. Amennyi­ben a külföldi valuták arany­­tartalma további változást szen­ved, vagy megváltozik ár­folya­muk, a Szovjetúnió Állami Bankj­a a rubel árfolyamát a külföldi valutákhoz képest ezeknek a változásoknak a fi­gyelembevételével állapítja meg. A Szovjetunió minisztertanácsának rendelete a rubel árfolyamának aranyalapra helyezéséről és a rubel árfolyamának emeléséről a külföldi valutákhoz viszonyítva HERHijO! ZOHGORfl-ESI m Jegyek Más­ikánál, Z neafe. Mózsi bá’ megszólal írta: Beczássy Judit. Mózsi bá’ nyelvén úgy meg­ült a szó, mint kotló a tojáson Felzargatni sem lehetett. Ha az élet nem lett volna, talán ki sem nyitja a száját Egy vásár­­os hajnalon is csak úgy, beve­zetés nélkül oldozta el a borjú kötőfékjét Tarisznya az olda­lán. kötél a kezében s az öreg semfabot és csak megindult, nehéz léptekkel. Rákit­ette a méreg az ura szótlansága m­att. Pörölésre készen csattant fel a hangja: — Csak nem ment el a jódó­­gás, hogy eladná? Mózsi ,ha a berzenkedésre megállt valamicskét, rántott egyet vállával a tarisznyaszí­­jon, lepillogott avult csizmájá­ra s föl a felhős őszi égre és úgy gondolta, ebből a némajá­tékból a csecsszopó is megért­heti, hogy neki csizma kell. Nem is vesztegetett hát szót, csak kifordult az országútra s kocogott a borjúval a város irtó. Meg-megbökte­ kalapját egy­egy adjistenre, szítta­k pipáját, sereimet! is közben, hallgatta a vásárosok szófecsérelését a fel­­hajtásról, árakról, búzáról Bó­logatott éppen, de szólani nem szólt. Kint, a barompiacon, csakúgy leszámolta a­­ hetyr­énzt mint a többi s közébük állt, hogy ki­várja a kuperek vevőkedvét Szép állatot hozott, akadt is né­­sájktaj­­fa namar, r—n­go­ká fogta a kötőfékjét. Igen ám, de a csizmások so­rán igen magasra tartották a portékát s ő nem volt barátja az alkudozásnak. Ahol sokat kértek, a fejét csóválta és odább lépkedett: — ígérjen már, nő — kiabál­tak utána innen is, onnan is, de Mózsi bá még csak nem is felelt. — Tolvaj nép ez — margóit mellette egy anyóka — adnák még majd a feléért is, ha osz­lik a tömeg. Bölcs beszéd volt. Mózsi bá belátta s elballagott a kocsmá­ba, hogy vásárosmódra a ta­risznyájából elverje az éhét Ráér a vásárra. Bent a pipa­­fü­stben akadt már koma is, só­gor is, melléjük telepedett hát. Egyet falt s kettőt hallgatott. Volt mit. Előhozták itt az egész falu dolgát Hozták a fenyővi­­zet is, letették, kiitta. Leginkább a sógorokra fülelt, nagyon hánytorgattak valami fő­deserét. Mózsi bá a földről tudott legjobban hallgatni. Mert hogy a házasságával nem azt a tagot hasította ki az ipa, amit Rákival ők kinéztek maguk­nak. Kemény ember volt az öreg, avval nem állhatott oda vitatkozni A földet sem káro­molhatta, mert jó volt s fizetett a munkájáért. De hogy a fél határt meg kellett kerülni miat­ta, at­ól keresztbe akadt a tor­kán esv-egy cifra mondás. Ügy keresztje akadt, hogy a beszéd útját is elállta. Mózsi bá azóta se beszélgetett. Most­­ csak a füle vett részt a tanakodásban. Az Están só­«»n* f Xw .V, m­ yn W s a vőlegény hozzáillően mó­dos. Szereti is a leánykát, csak az a kifogása, hogy a föld, amit kap, messzi esik az övé­től. — Ha Mózsi cserélne — veti fel a szót a kisebbik sógor s a nagyobb rádupláz: — Abbiza jó vend. De Mózsi csak hallgat. Nem ellenségesen, hiszen éppen ar­ról a tagról van most szó, amit valamikor ugyancsak kívántak Rákival s kíván manapig is —­ No sógor, szólj hozzá — teszi fel a kérdést egyenesen Están, de Mózsi, hogy a meg­szólalás veszélyét végü­­g elke­rülje, szedelőzköd­i. Estén félti a jóalkalmat, marasztalná: — Ersze nem mégy még? — Mer én igen. — Csak eny­­nyi, amit felel s pénz után va­karózik. Tudja jól, hová süly­­lyesztette a borjú árát, de a keze más zsebekben kotor. Húzza még az időt — Ne bölcsködj ne, —, hárít­­ja el Están Mózsi fizető kezét s a kocsmárost maga intázi el. — Ehejt menjünk ma el, de szólj elébb vaj egyet. Nem kí­vánnám ingyen. Mózsi azt hiszi, nem jól hall. Maga is kész lett volna a cse­rére, még a borjú árával is megtetézné, ha nagyon szorít­ják s most a sógor ígérgetne? Gyanakodva nézi, oldalról, alul­ról — egy kicsit tán a fenyő­­víz is lekonyitja a fejét Árián csak legyint egyet, mintha éb­redező remény­é­ét hessegetné s már a kiszolgált csizmáját vizsgálja. — Tát* csizmavonat JSvér T-*-» Csak bólint S hogy a sógor ajánlkozik, ketten mennek v­iz­­sza a vásárba. Están mind mond, mond az úton. Mózsi csak hallgatja: »v Met vagy a tiéd, vagy Der­­zsi Ároné Ketten vagytok szomszédosak véle. De Ároné a tiéd fölött van s tiszta egy kaptató, belényúvad a barom is, aríg a tetőre ér. Úgy mon­dom, ahogy van. Mégis csak más, ha­mis egyezkedünk. De Mózsi nem egyezkedik, most a csizmákat mustrálja. Jár a sátrak között, a csizma­­erdőben s kelleti magát. Szólo­­gatják innen is, onnan is, nincs már tülekedés. Már-már hatá­rozna, az árak is grelídebbek, de attól tart, amott kaphatná alább is. Leginkább azt nézege­ti, ami már egy rúdon leng egy csizmadiafióka vállán s menne hazafelé. A gazda kocsmázik már, de a fiú megáll fu­r­kudozni. Lebillenti válláról a terhét s kézbekapva a kiszemelt párat nagyhangon kínálja: —­ Met ezt hátta napjáig hordhassa instálom Itt helybe megeszem, ha erősebbet kap. — Hogy a súj egyen meg — neveti Están —, mikor tanul­tál meg így cigánykodni? — Én bsz a tojáskoromba —■ nevet vissza hetykén a legény­ke * tovább éleszti a vevő ked­vét: — Ebben olyan csű­rdön­­göl Itt jár istálom­, hogy a fehér­népek szeme mind keresztbe akad-Mózsi kimondta az utolsó árat s attól nem tágított — Adod-e már — sürgette Están is, hogy a maga dolgát vihesse dűlőre Több vásáros figyelte már az alkut s néhány árus is közelebb lépett. Nézték, mire megy a le­gényke a szófukar emberrel Egy szomszéd csizmadiáné irigy szemmel szidta: ~ Majd ád látád, ha így vesztegeted a drága portékát Látta Mózsi, hogy olcsóbban nem vesz, a búr jó, szorítani sem szorít sehol sem, teregette hát kifelé a zsebkendőt a borjú árával. Lassan számolta le s tempósan, a maradékot vissza. Átvetette a vállán s elindult. Indult a sógor is, te nem sza­kadt róla. Elébb hagyta, hogy a vásár izgalma elüljön Mózsi­­ban s kint az országúton újból csak rákezdte. —- Met nektek is jobb vóna. Nem kéne a fél határt megke­rülni. —- Nem­-e? — bökte ki Mó­zsi, pedig ő­­ tudta legjobban. A maga idején éppen evvel az érvvel makacskodott. Akkor nem volt jó okolás, most az. — Ráki megörülne. — Meg-e? — Amineg, istenesen. — Vagy ki tudja. A borjút dadám. Erre a két mondatnyi be­szédre még Están is megállt. Mózsi leakasztotta a válláról a csizmát, újból megnézte, újból átvetette s fejcsóválva eredt is­mét útnak. Están is utána. Mentek szófián, most a sógor is megnémult. Tisztán látta a bajt. Ha Mózsi a borjút Ráki ellenére adta el, akkor az a­­ földdel most elő nem hozako­dik. Most nem, az egyszer bizo­nyos. Ha meg vár, ha fejéből kiszettűzik a tm, már csak bosszantásból sem megy bele a cserébe, hogy a régi sérelmet visszatromfolhassa. Már a falu határában jártak, amikor meg­szólalt: — ELe? A’ nagy hiba. — Aztán, hogy a kapujukig értek, csak megfogta Mózsi karját: ~ Met a nem jó, ha a fehérnép haragszik. Ezt immár csak egy más borjúval hozod helyre. Ehisze akad még egy nálunk, jöjj be érte sógor.­­ Kurjantani tudott volna Mó­zsi, de csak nem is felelt Bent megitták az áldomást, aztán úgy kilépett, hogy a borjú ga­loppba kezdett mögötte. Ráki, te! —­iökte be a kaput s becsukni is elfeledte — ide nézz! Ehelyt a borjú, ehelyt a csizma, pénz is maradt s a főd is a m­isénk. Ráki állt a tornác legfelső lépcsőjén s úgy meredt az urá­ra, mintha háborodottat nézne. Tizenöt év alatt összesen ha mondott ennyit, azt sem igy­ egy szusszra. — Táró ivott? — szólt le —, vagy elment a kisesze? — Met az enyém nem, de Están bátyádé el — S most elésorolta, hogyan találkoztak össze a kocsmában. Están be­szédét, a csizmavásárt, a borjút is, az utolsó szóig. Mintha ásta volna a szavakat, mélyről, nagy munkával, úgy megizzadt belé. Még törülközött is — S most a főd a miénk. Örülsz-e, te? De erről egy mukkanást se, hadd Ti­pgve bátyád es, hogy nagy dolgot művelt Vágott ez­zel a szemével, huncutul, vidáman s megndult az Aj borjúval az istálló felé. A lipcsei per 16. évfordulója Szófiából jelentik. A bolgár nép e hányt nagy vezetőjét és tanítóját, Georgi Dimitrovot 1934. február 27-én szabadította ki a Szovjetúnió a német-náci titkosrendőrség karmaiból. Az O e­cseszt­ve-i Front hosszú cikk­ben foglalkozik a 16 évvel ez­­e­­tti eseményekkel. A nagy harcos kiszabadulása a fasiszta fogságból — mondja a cikk — őszinte örömet és mege­ngedett­­séget váltott ki a világ minden do­gozójából, akik több hóna­pon át rzészetvisszafojtva fi­gyelték Dimitrov drámai harcát a hitlerizmus ellen. A cikkíró a továbbiakban emlékeztet arra, hogy a lipcsei per folya­mán a vádloltból vádló lett, aki rámutatott a fasizmus borzal­mas bűneire, terveire. Kinevezések A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa a minisztertanács előter­jesztésére Ortutay Gyulát, a Múzeumok és Műemlékek Or­szágos Központjának elnökévé nevezte ki. A minisztertanács a Népgazdasági Tanács elnöké­nek javaslatára Kassa Istvánt, az Országos Munkabér Bizottság elnökévé nevezte ki- Magyar-dán árucsere­­forgalmi egyezmény Február 18 án Budapesten egy évre szóló magyar-dán árucsere­­forgalmi egyezményt írtak alá. Az egyezmény keretében Ma­gyarország különféle ipari cik­keket és mezőgazdasági termé­keket, Dánia gépeket, különféle vetőmagvakat, vegyészeti és or­vosi alapanyagokat szállít Megjelent könyv* alakban a Geiger-per anyaga A törvényszék különtanácsa néhány nappal ezelőtt hirdetett elété­st Geiger Imre és társai kém- és szabotázsperében. Könyvpiacunkon most megje­lent a kém per teljes anyagát tar­talmazó cGeiger, V­ogdler, San­­ders és kém ami a törvényszék előtt* című könyv. A 200 olda­las, il­usztrált könyv ára 6 Ft. Községek egyesítése és új elnevezése Több község nevében válto­zás történt. A Zala megye lenti járásában lévő Kerkapétik falu új neve Kerkafalun, a pest­en­gyei Szentendr­e városához tartozó Kirágva­gy és Kir 'hy­­forrás lakott helyek új nevei: öregvízvölgy és S­ab­ds­ágfor­­rát. A pestmegyei Tökö nagy­községhez tartozó Ferdnánd­­ma'jar új neve: Ligetmajor a za’tamegyei Zalantzrutfaa kis­­község új neve: L'geti Iva. Táp'Máp és Táptósájg köz­­ségeket a belügyminiszter má­jus 1-i hatállyal nagyközséggé egyesített . A nagyközség új neve: S dg dp.­­■*»er Lóspori Jelöltjeink a szerda f ügettzen nyékre. I. Zala—Daity Gidai—Black­­hard, II. Kriscik—­Lepke 3—Bá­ba, III. Viktória—Jeanne d'Arc—Hegyes, IV. Katóka—L'li—Paridé—Verset, V. István bácsi—Csíki—Mályva, VI. Stá­­zike—Pepi—Ibi, VII. Mérés* II.—Bár­mikor—Gyémántom, VIII. Györgyi— Lobogó—Dervis, IX. Ula Sport—Isi­­vány-Katalon Forest. Újpesten az 5 éves terv első évében 12 millió forint költség­gel 100 új lakás, férőhelyes bölcsőde, új fiókkönyvtár épül és nagy parkosításokat végez­nek. A bonni szakadár állam mun­kán© kült ifjúságának száma egymillió fölé em­lkedett. A világ protestáns egyházi vezetői követelik az atombomba betiltását Párizsból jelentik. A grenoblei egyetemes pro­testáns kongresszuson a világ minden részéből összegyűlt protestáns egyházi vezetők egyhangúan elfogadtak egy határozati javaslatot, amely elítéli az atombomba gyártá­sát és annak a kívánságnak ad kifejezést, hogy újabb ha­talmas akció induljon meg a béke megvédésére. Hatszáz diák leszavazott az Él­tanuló-csokoládéra Három órára hirdették ked­den dé­lcen a Vasas székházba a budapesti iskolák hatszáz meghívott éltanulója számára a diákparlamentet. Fél háromkor már alig volt hely a nagy kul­túrterem nézőterén. Mert nem kisebb dologról kellett dönte­nie háromszáztizennégy fővá­rosi iskola legkivál­óbb tanulói­nak, mint arról, hogy az Édes­ségbolt újfajta csoko­ád­észelet­jei közül az Eltanul­óra keresz­telt vaníliás, narancsos, vagy rumos csokoládé ízlik-e jobban az ifjúságnak. A pajtások tömötten álltak sort az ingyenes emeleti ruha­tárnál. Kezükben lobogott a meghívó, melyet az Édességbolt figyelmesen megküldött isko­láikba, aztán a SZIT-fiúktól és leányoktól mindjárt megkapták a szavazólapokat és így ültek a helyükre.. Mindenki tüstént el­merült a szavazólap tanulmá­nyozásában. A kisebbek össze­dugták boglyas kis fejüket és suttogva érdeklődtek. Mikor jön már a csoko­ládé? Három óra bizony jócskán elmúlt már, mire az Édesség­bolt nevében Prágai Sándor megnyitotta az ülést és sorban szólította az éltanu­ókból meg­hívott elnökségi tagokat, akik komolyan odaültek a piros drapériával burkolt elnöki asz­talhoz, a most már megkezdő­dött a „tanácskozás". Hozzá­­szólók is akadtak. Kovács Gyuri például azt mondta: — Köszönjük Biko-t pajtás­nak, hogy olyan virágzóvá és boldoggá varázsolta országun­kat, hogy most már ilyenről dönthetünk: melyik csokoládé ízlik nekünk, diákoknak a leg­­jobban. Öt évvel ezelőtt a pin­cében bizony míg a krumpli­ról sem álmodtunk, nem a csokoládéról ... Rákosi Mátyás nevének emlí­tése varázsszó volt Mint a szöcskék, ugrottak fel helyük­ről, s ütemesen tapsoltak. Sza­bó Barna, egy zömök, szvette­­r és kis­fiú — lehetett kilenc­éves — a Szovjetúnió segítő ke­zéről beszélt­ Dénes Lajos in­dítványozta, hogy a parlament küldjön dísztáviratot Rákosi Mátyának. Egyhangúlag meg­szavazták. Az Ifjúsági Színházból eljött a gyerekek közé Orsolya Erzsi, Csákányi László és Verebes Ká­roly, s a szavazás előtt szórakoz­tatták a parlamentet. Az idén kö­vetkezett a kóstoló, és a szava­zás. Zizegtek a papírok, amint leányok és fiúk, kicsinyek, na­gyok bontogatták a zacskókat, s szántották a ceruzát a szavazó­lapok fehérjén. Bőség volt a csokoládészeret­­ben. Ezért aztán azok, akik a legnyugodtabban ültek a helyü­kön a kóstolás perceiben, még ráadást is kaptak , megkínál­ták végül a szülőket, hogy vi­hessenek haza az otthon ma­radt gyermekeknek. És kapott egy tanárnő a Margit-gimná­­ziumból, hogy az otthon mara­dott éltanulókat is megörven­­deztesse. Hogy melyik szelet győzött, az majd a szavazatok felbon­tása után derül ki... Szaból József Lengyel és magyar munkások levélváltása A lodzi •Sztálini Á­la­mi Gya­­po­ipar Vá­la­at dolgozói levelet kaptak az újpesti Magyar Pa­mutipar munkásaitól. Erre a té­vé­re a lengyel dolgozók most válaszoltak és rámutatnak arra, hogy a jövőben még jobban akarnak dolgozni, példát véve a tökéletes Ivanovo-vozsneszenki szocialista építőkről és a kitün­tetett magyar él munkások gaz­dag tapaszt­­atairól. A levél ezekkel a sorokkal végződik: «É­jen a világbéke* tábora és vezére, a nagy Sztálin! Éljen a lengyel-magyar barátsági* A Március tizen­ötödike, a m­agyar középiskolás ifjúság hetilapja és a Fiatal Magyaror­szág, az egyetemi ifjúság lapjá­­nak legújabb száma érd­ekes cikkekkel, gazdag tartalommal megjelent Teheránban a parlament előtti téren a munkanélküliek tüntetését a rendőrség páncél­­gépkocsikkal szórta szét. A Rom­án-Bogár Kultúr két gazdag programmal szerdán kezdődik a két országban. A textilipar sztahanovista fo­nói számára sztahanovi­ta is­­ko­át létesített a Textilipari Szakszervezet. Az iskola ünne­pélyes megnyitásán Döbren­ei Károly, a Textil- és Ruházati­­ipari Dolgozók Szakszervezeté­nek főtitkára méltatta a Szta­­hanov-mozgalom és ezzel kap­csolatban a létesített Sztahano­vista Iskola jelentőségét. Szerda, 1950 t­lrefas 1 Magyar és szovjet orvosok nyilatkozata a balatonkenesei or­vos­k­ongress­zusr­ól A Magyar-Szovjet Társaság által rendezett balatonkenesei orvoskongresszusról Petrov­­s­k­ij professzor, a III- számú sebészeti klinika kiváló vezető­je ezt mondotta: — Nekem különösen a rész­vevők lelkes aktivitása tetszett. Megéreztem a felszólalásokból, hogy a magyar orvosok törek­szenek a szovjet egészségügyi tapasztalatok felhasználására, s ez a magyar-szovjet barátság egyik nagy sikere. Szapozskov professzor így nyilatkozott: — Azt tapasztaltam, hogy minden részvevő megértette és átérezte, hogy Magyarországot­ is elérkezett az ideje a szocia­lista egészségügy építésének- Közvetlen kapcsolat alakult ki előadók és hallgatók között, s ebből a feladatok konkrét meg­oldásának kell következnie. Dr. Welt Emil, az Orvos­­szakszervezet főtitkára szerint a tudomány és a gyakorlat kapcsolatáról, a szovjet szer­vezési módszerekről felbecsül­­hetetln értékű felvilágosításo­kat adott ez a kongresszus, amelynek fontosságát az is bi­zonyította, hogy Ratki Anpa nénjóláti miniszter is részt vett Dr. flahissa Sándor, az OTT igazgató főorvosának vélemé­nye szerint az OTI-orvosok számá­ra különösen Szopozskov pro­fesszor előadása jelentett ko­moly segítséget, mert útmu­ta­tást adott körzeti orvosi rend­szerünk továbbfejlesztésére. Jelentős húskészletek a piacon A kerületi csarnokokban és piapokon a húsel­tés kielégíti a keresletet­ Az újabb szá­lítmá­­nyok mellett az előző napokról jelentős húskészletek maradtak vissza. A­ nappali hőmérséklet emelkedik ■ •*.*!“ Budapesten kedden 21 óra­kor a hőmérséklet 0 fok, a tengerszintre átszámított lég­nyomás 762 milliméter, mérsé­kelten emelkedő. Várható időjárás szerda estig: Mérsékelt, helyenként még élénk szél Változó felhőzet Egy két helyen kisebb futó havazás, eső. Éjtszakai fagy. A nappali hő­mérséklet alig változik. Kéthónapos munkaverseny indult a HUSÉRT-nál. Kira­katrendezés, az áruk ízléses elhelyezése, az áruk ajánlá­sa, a vevők udvarias, meg­­elégedést keltő kiszolgálása a főbb versenyfeltételek.

Next