Magyar Nemzet, 1950. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1950-04-01 / 77. szám

t te­n, amit az 1848/49-es szabad­ságharc eszméi és amit az 1919-es proletárdiktatúra o­é­tie­­venen belemésta­tak. Megkaptuk a szabadságot, elindulhattunk a szocializmus építésének útján . Évtizedeket élem át és ta­­nultam, alkottam, de mindig csak, mint függvénye a gazdag ember, a pénz szeszélyeinek. Áprils negyedikén megszabadul­tam ettől az évtizedes klincstől és megszabadult az egész magyar művészet is. 1945. áprils negije­­d­ke emberi szabadsága, fe sza­badul művészi hitet és alkotó kedvet adott nekem. Ez a nap bizonyosságát szolgálta ott, be­­bizonyítota azt, amiben nittom a fasizmus szörnyű évei al­ott: hogy a szociális a Szovjetu­nió e vi ág leghaladottabb országa, hogy a Szovjet Hadsereg a béke hadserege. A diósgyőri kohészati üzemek vátorza a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek dolgozóinak versenyfelhívására A Rákosi Mátyás Vas- és Fém­művek dolgozóinak felhívása a diósgyőri kohászati üzemek dolgozóihoz, nagy visszhangot váltott ki a diósgyőri dolgozók körében. A felhívásra a kohá­szati üzemek dolgozói röpgyűlé­­seket tartottak, amelyeken nagy lelkesedéssel, örömmel elfogad­ták a­­ hívást. A diósgyőriek annál inkább örülnek ennek a kihívásnak, mert — mint a röp­­gyűlésen felszólalóik mondották — így végre mód nyílik arra, hogy a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek és a diósgyőri kohá­szati gyár között az elsőbbség kérdését eldöntsék. A megtartott műhelyi röp­­gyűléseken a diósgyőri dolgozók máris konkrét felajánlásokkal, vállalásokkal fele­tek a csepe­liek kihívására. Hasonló lelkesedéssel fogad­ták a dolgozók a csepeliek ki­hívását a kohóknál is. A kohók dolgozói már március 27-én teljesítették 1950-es évi első negyedévi tervüket. A röpgyűr­­sen vállalták, hogy a nagy­­olvasztó május 1-ig szóló tervét áprils 24-ére teljesíti. A kovácsműhely dolgozói nagy lelkesedéssel hasonló fel­­a­záldásokat tettek. A vasöntöde dolgozói egyhangú lelkesedéssel vál­alták a csepelieknek azt a felhívását, hogy az április ne­gyedikére felajánlott 30 száza­lékos megemelt termelésüket az év végére 20 százalékkal még fokozzák, az ötéves terv első évét október­é­vel befejezik és a­ selejtet most 2 százalék alá csökkentik. Újabb üzemek versenyfelhívásai A Rákosi Mátyás Művek pél­dája nyomán pénteken újabb versenyfelhívások hosszú soro­zata született. A Ganz Vagon­gyár versenyre hívta ki a Győri Vagongyárat. A felhívás han­goztatja: t­udjuk, hogy ered­ményeinkkel egyúttal erősítjük a Szovjetunió által vezetett béke­­tábort is. Előre, fel munkára, népünk boldogulásáért, a szo­cialista Magyarország megterem­téséért!* A Standard gyár munkásai az üzemi lapgyűlések javaslatai alapján versenyre hívták ki az Egyesült Izzó üzemeit. A Ganz Hajógyár Hídműhelye versenyre hívta ki a Ganz Villa­mossági Gyárat. A Kistext ver­senyt kezdett a Magyar Pamut­­iparral. Versenyfelhívást inté­zett a Férfiruhaipari FIV.. is az Egyenruhaipari N­. dolgozói­hoz. Palmann Imre eszter­­gályos 1951 januári tervét teljesítette A magyar sztahanovista moz­galomnak újabb kiváló ered­ménye szüle­teli: Palmann Imre, a Magyar Acélárugyár eszter­­gályosa, aki január elején még 190 százalékra teljesítette a nor­máját, újítás bevezetésével tel­jesítményét 11. hete álandóan 700 százalékon felül tartja. Egyéni tervét , amelyet 140 százalékos normával számítot­tak — március 25-én úgy telje­sítette, hogy már a jövő évi januári terv negyedik feténél tartott. Befejezte 1910-es­­érvét Pintér Gyula ifjúmunkás­ ­. A felszabadulásunk ötödik év­fordulójának tiszteletére indí­tott munkaverseny során nap mint nap születnek kiváló ered­mények. A győri Gráb gyárban folyó verseny nagy dicsőséget hozott a gyár ifjúmunkásainak. Pintér Gyula ifjúmunkás csütörtökön délután 2 órakor befejelte 1950-es tervét. Pintér Gyula bolyhozó kimagasló eredményét úgy érte el, hogy az egygépes rendszerről a hatgépesre tért át. Március 29-i teljesítménye 660 százalék volt. Vasárnap lesz néphadseregünk nagyszabású dlssszemléjének főpróbája A magyar nép legnagyobb ünnepének, április negyediké­nek megünnepléséből a ma­gyar néphadsereg is méltókép­pen kiveszi a ré­zét. Ezen a napon méreteiben is hatalmas­­(J 7 E M HAZAT ! keresek bérbe szennai­a műhely,­­ raktár és udvarral .Bognár, tet­ő fékmndéka, vagy telefon: 136—620 arányú katonai díszszemle lesz. A díszszemle hosszú, lelkes előkészültek eredménye. Far­kas Mihály honvédelmi minisz­ter versenyt irt ki a díszszem­­lén részvevő alakulatok és al­­osztá­sok részére. Már megérkeztek Budapestre a díszszem­lén részvevő vidéki alakú átok. A katonákat ünnep Az első „művész - korcsma44 írta: László Ferenc A férfiak akkor még boros­tás szakállt viseltek, a nők nyeszlett madzaggal kötötték át derekukon a télikabátot, a Kör­úton, mint a fasiszta barbariz­mus felkiáltójelei, merdtek az­­égnek a felszakított villamos­sínek és a havas u­tcákon renge­teg kézikocsit tologa­tak a lég­oltalmi pincékből felmerészke­­dett, pestiek összeszedett mo­­lyóikkal. Körülöttünk mindenütt még sivár , romok és pusztulás, de a­­felszabadult társadalom szíve már megdobbant és segí­teni igyekezett azokon, akiknek legsürgősebben kellett a támo­gatás. • Alig takarodtak ki a fasisz­ták Pestnek a Városligetet kör­nyező részér­ől, a Munkácsy Mi­­hály­ utcában, egy szecessziós ízléstelenséggel berendezett bá­rói palotában, népi demokrá­ciánk pionírjai már megszer­vezték a gyermekek, az éhezők, az írók, tudósok és művészek megsegítését. A Nemzeti Segély*- nek hívták ezt a szervezetet, amely a Szovjet Hadsereg se­gítségével tüneményes gyorsa­sággal varázsolt Budapestre élelmiszert. B­.rdán még tombolt a harc, de a Munkácsy Mihály, utcai ház udvarára m­ár begör­dültek az e­ső szovjet teher­autók, megrakodva liszttel, szalonnával, zsírral és más kin­csekkel A •krumpli-szerelvé­nyek* még nem robogtak vé­gig az Ócska kis mozdonnyal a Körúton, de a szovjet teher­autók már főzeléket, húst, kon­­zerveket, az életet adó élelmi­szerek tömegét szállították a Munkácsy Mihály­ utcába. Sokszor gondolunk ezekre a szállítmányokra és a segítség megszervezésére azok, akik ak­kor ott voltunk a Nemzeti Se­gély első munkatársai között. Amikor ma az élelmiszerbőséget látjuk, amikor az életszínvonal állandó emelkedésének áldásait élvezzük, mindig eszünkbe jut­nak az első kenyércipők, ame­lyeket 1945. télutóján olyan szeretettel üdvözöltünk, mint rég nem látott barátot. És ami­kor ma a gyermekek üdülteté­séről, az írók és művészek meg­becsléséről beszélünk, eszünkbe kell, hogy jusson ez a hősi korszak, amikor a felszabadu­lás utáni első hetekben szovjet segítséggel megszerveztük már az első gyermekétkeztetést, el­indítottuk vidékre üdü­ltetni és meghízlalni a sápadt, vézna­pesti munkás­ gyermekeket és először nyúlt demokráciánk az írók és művészek hóna alá tá­­mogatóan. Micsoda izgalom volt azon a napon, amikor az első gyer­­mekkonyhát megnvitottuk!» Az első napon mindössze hatan gyermek részére Űztek ebédet. A kerületi szervjetek akk­or még n­e épü­lek ki, a főváros­ban a közlekedési nehézségek mérhetetlenek voltak és így bi­zony megtörtént a csödi: az éhező Budapest gyermekei kö­zül mindössze vagy huszon je­lentkeztek az első ebéd­et. Nem veszhetett azonban kárba egy falat sem. Az egyik gyermek­­gondozónő a déli órákban elin­­dult, hogy a közeli utcákból verbuváljon az ebédhez gyer­mekeket. A Szondy­ ut­cában kü­lönös meghaló gyermekcso­portra akadt. Egy fiatal tiszt­viselő a fasiszták által elhurcolt szülök magára hagyott gyerme­kei közül negyvennek főzött akkor már hetek óta naponta ebédet. Kis gondozóija­t azon­nal elhozta a Nemzeti Segély konyhájára. Ettől kezdve „Gyuri bácsi" — Így nevezték a gyer­mekek gyámolítójukat — a Nemzeti Segélyre bízta a kis árvákat. Másnap már száz gyer­mek je­en­kezett a népkányh­án harmadnap többen voltak az igénylők kétszáznál és a gyer­­mekétkeztetés egyre bővült... A következő lépés már az vlt, hogy minél több felnőttől is meleg ételhez ju­tássanak. El­sősorban a terhes és szoptató anyákat vette a segélyszervezet párfogásába, néhány nap múlva pedig már felmerő­l egy újabb probléma is A magyar szellemi és művészi élet számos kiváló­sága éhezett azokban a napok­ban. A pincékbe felh­ámolygó írók, művészek és színészek legtöbbjének nem volt egy fa­lat élelme sem Népkonyhák akkor még nem működtek a fővárosban, az ét érmék és ká­véházak zárva voltak, vagy romba már éktelenkedett helyü­kön. A felszabadult ország tár­sadalma felismerte, hogy a ma­gyar tudomány, irodalom, zene, képzőművészet és színészet ki­válóságainak nem szabad éhez­niük, támogatásukra kel sietni, miután a szellemi újjáépítésnél nagy szükség van rájuk. Így született meg már feb­ruárban a Nemzeti Segély mű­­­vészkonyhája, amely először a Munkácsy Mihály utca 21. számú házban nyílt meg, ugyanott, ahol az első gyermekkonyha létesült. Az alagsorban lévő tá­gas helyiségben a déli órákban először a gyermekek tömege kapta meg az ebédet és utánuk került sor a művészekre. Hosszú heteken keresztül ez írók, szí­nészek, képzőművészek az ínsé­ges gyermekeket váltották fel ebben az­­étteremben, és volt valami szimbolikus abban hogy szellemi életünk kitűnőségei találkoztak itt naponta a gyer­mekekkel, a jövő Magyarorszá­­gának reménységeivel. Később ez a helyiség már szűknek bi­zonyult és akkor a Jókai­ utca és Aradi utca sarkán lévő ven­déglő helyiségében nyitotta meg a Nemzeti Segély a felszabadu­lás utáni első­­művész-korcs­mát*. A m­isészkonyhára az akkor alakult Sajtószövetség, a Képző­művészek Szabad Szervezete és a Színészek Szabad Szervezete ula­ta be a rászorulókat. Leg­többen a színészek voltak akik Major Tamás és Várkonyi Zol­tán ..beutalása* alapján kaptak ebédjegyet Naponta megjelen­tek a művészkonyhán: Bárdi Ödön, Básthy Lajos, Dénes György, Ladomeiszky Margit, Lengyel Gizi, Budai Imre, Rát­­kai Márton, Sa­lmon Béla és sokan mások Hamarosan már több mint száz színészt élel­­meztek a mű­vészkonyháról és később, amikor megkezdődtek az első próbák a pesti színhá­zakban, s mind több színész szerzett tudomást az első „mű­vész-korcsma" megnyitásáról, egyre szaporodott a vendégek száma Az írók közt ott étkez­­tek hosszú ideig Gellért Oszkár, Kárpáti Aurél, Láng­ Viktor, Nagy Lajos, Szép Ernő és so­kan mások, a képzőművésze­k közül törzsvendég volt Bortnyik Sándor, Kmetty János és sok más festő meg szobrász, de ugyanilyen nagy számma jelen­tek meg az egytálétel elfogyasz­tására neves zenészek és kar­mesterek is. Jóízű leves van TV főzelék és nagy darab félfehér kenyér volt a­­menü, ebben a művész­­korcsmában abban az időben, amikor kenyér még alig volt Budapesten. Az írók és művé­szek vacsorát is kaptak és heti vacsora ken­yéradagjukat minden hétfőn egyszerre utalták ki. Látni kellett a kitűnő írókat, művészeket és színészeke­t, hogy milyen boldog izgalommal vit­ték haza aktatáskákban, kosa­rakban és szatyrokban a va­­csoraadagot, szalonnát, kenye­­ret, vagy — ha éppen ez volt a soron — lisztet és babot. Ez az első művész-korcsma azonban több volt egyszerű ét­­keztetőhelynek bár annak is felbecsülhetetlen jelentőség volt az éhség napjaiban. A Munkácsy Mihály­ utcai alagsor­ban, majd a Jókai­ utcai ven­déglőben találkoztak először a felszabadulás után írók, kép­zőművészek, színészek és ze­nészek. Régi barátok borultal egymás nyakába, naponta újabb boldog­­felfedezések hozták izgalomba a társaságot hogy ez is él, az is megmene­kül­t, akinek pedig már ho’ hírét költötték. És a fehér, megterített deszkaasztalok csak hamar átvették a­­törzsasztal szerepét Ebben a művész korcsmában születtek meg köz­vetlenül a felszabadulás után az első irodalmi és sajtótervek itt beszé­lék meg az első szín­háznyitásokat, itt figyelmeztet­ték egymást színészek és mu­zsikusok arra, hogy hol kínál­kozik munkalehetőség, itt forr­tak a felszabadult Magyaror­szág első irodalmi, művészi , színházi tervei. A sze­lemi újjáépítés első é­pései ebből a művészkorcsmá­ba indultak el. A fehér aszta­loknál az írók és művészei nemcsak jóllaltak a hosszi éhezés után, hanem a der­mesztő sze­lem­i rabság után a itteni terveztetésekből és meg­beszélésekbe derü­ltést és erő is­mert­ettek, ami akkor ugyan olyan fontos volt, mint a mese­ étel. A fe­szabadulás utáni első művészkonyha Btü ön jellegzetes színfoltja volt a pusztuláséba újjáéledő Budapestnek. Majnár Nem­cel pélyesen fogadták a pályaudva­ron; az üzemek, a tömegszerve­zetek küldöttei üdvözölték a fővárosba érkező honvédeket- A dolgozók meghívták őket a gyárakba, ahol csakhamar ba­ráti beszélgetés bajtársias is­merkedés alakult ki az üzemek dolgozói és a néphadsereg ka­tonái között. A dolgozók meg­mu­atták a katonáknak a gyá­rakat, bemutat­ák nekik új munkamódszereiket, e mon­dt­ták, hogy készülék április ne­gyedik­e méltó megünneplésére. A honvédek a díszszemlére va­ló felkészülésükről beszéltek és meghívták az üzemek dolgo­zóit: minél többen, minél na­gyobb számban tekintsék meg­­ a néphadseregnek ezt a nagy­szabású szemléjét, amely be fogja bizonyítani: a magyar dolgozók nyugodt békés ter­melőmunkája főött fegyelme lett, erős ütőképes ha­dereg áll ort, olyan hadsereg, amely­nek katonái a világ leghatal­masabb had­eregének, a dicső­séges Szovjet Hadseregnek hős katonáit tekintik példaképül és az ő nyomdokukban kívánnak hazódni. A nagyszabású díszszemle főpróbáját április 2-án, vasár­nap délelőtt tartják meg a Hő­­sök­ terén. Dob­ utca 95 számú óvoda ki­­csinyjei is. A Kertész u.c.­ isko­la diákjai leveleket írnak a szovjet diákoknak, a csepel is­kolák növendékei pedig a helyi szü­­li munkaközösséggel együtt selyemzászlókat hímeznek. Az egyiket Zásrt édesanyjának, a máskat pedig O'­eg Ko­evoj, az Ifjú Gárda hőse édesanyjának küldik el a felszabadulás em­lékére.­­ Közlekedési korlátozás a felvonulási próba idejére Vasárnap, április 2 án üzem­kezdettől reggel 8 óráig a f­onvédalakulatok díszfelvonu­lási főpróbája miatt a 25-ös villa­mos és a 70-es trolibusz nem közlekedik. A 8 as villamos a Kossuth Lajos tértől a Szinyey Merse­ utcáig, a 28-es a Köz­­vágóhídtól a Kele­i pályaudvarig, a 44 es a Bosnyák tértől a Mexikói­ útig, a 67-es Rákos­­­palotától a Thököly útig jár. A Rákóczi úton ez idő alatt csak a 75-ös villamosok közle­kednek. A diákok megemlékezése április negyedikéről Az iskolai ifjúság a vasárnapi ünnepségeken kívül is külön­böző módokon emlékezik meg április negyedikéről. A Hernád­ utcai iskola diákjai saját mimi­káikba kiállítást rendeznek é­s­­ később ennak­­.anyagát e.játidi­­k­­ba küldik a Szovjetunióba. Ha­­sonló kiállítást rendeznek ! 1 Zárórák áprils Az üzemek április A felszabadulás ünnepére, áp­rilis negyedikére a bekeresk­e­­delmi miniszter rendelettel sza­bályozza a nyílt árusítási üz­e­­mek záróráját. A felszabadulás ün­nepén az üzletek nyitvatartá­­sára a vasárnapra vonatkozó rendelkezések az irányadók, így tehát ezen a napon a KÖZÉRT és a TEJÉRT fiókok, valamint a cukorkaüzletek ugyanolyan időben tartanak nyitva és ál­l­nak a közönség rendelkezésére, mint vasárnapokon. A három műszakban dolgozó negyedikén 3-i munkarendje üzemekben a felszabadulás ün­nepét megelőző napon, tehát április 3-án ugyanazok a ren­delkezések az irányadók, mint karácsony, húsvét és május 1-e előtti napokon. E szerint április 3-án az első és második műszakba beosztott munkavállalók munkaideje 6—6 óra, a harmadik műszak elma­rad. A munkabér csak a tény­legesen teljesített munkának megfelelő mértékben fizethető ki. Az elmaradt munkaórákat utóag ledolgozni nem lehet. A népművelési minisztérium könyvtár­­avatása A felszabadulás ünnepén, áp­rilis negyedikén avatja a Nép­művelési Minisztérium Könyv­tári Osztóivá az ötéves terv második 10.000 kötetet tartal­mazó Körzeti Könyvtárát. Ugyanezen a napon avatják fel ünnepélyes keretek között a tolya megyei huszonöt népkönyv­tárat. Színes film készül az április negyediki ünnepségekről A Magyar Filmgyártó N. V. híradó és dokum­ent osztályának dolgozói legnagyobb nemzeti ünnepünk, április negyediki ün­nepségeit és előkészületeit örö­kítik meg színes filmen. A mintegy 25—30 perces színes d­okumentfilmnek 8 rendezője, 8 operatőre, számos segédrende­zője, segédoperatőre és felvétel­vezetője lesz. Az operatőrök élén a két Kossuth-díjas: N­­és György és Hegyi Barnabás áll. A rendezés munkájában a többi között részt vesz Kiss József, aki a VIT-film egyik rendezője volt. A bratislavai rádió a magyar felszabadulási ünnep előkészületeiről „Egész Magyarországon foly­nak az előkészületek — hangoz­tatja a bratislava-i rádió beszá­­mo­lja. — április negyedikének a felszabadít­ás évfordulójának m­egünn­elésére Ekkor lesz az ötödik évfordulója annak, hogy a Vörös Hadsereg az egész or­szágot felszabadította Az üze­mekben, az irodákban, a földe­ken, a dolgozok körében nagy­­szaMsii iSia verseny mn­­bJHáeg. *fflpok vezető helye­­m^^Brrjcdcr^u rs kimutatásokat kuyHek. a dolgozók Altat vál­­laltTnunkako­.e érettségekről.1* Több várost elfoglalt Manila körül a Fü­löp szigetek népi felszabadító hadserege Singaporebót jelentik, a város környékén. Nagyobbszabású katonai akciók­­ Manilából érkező hírek szó­sorozatában a Fülöp-szigetek s­ránt a váratlan támadások a népi felszabadító hadseregének­­ ütő ereje pánikot váltott­­ nagyobb egységei az elmúlt öt­­ Quiino bábminiszterelnök két­napben több várost megtámadó I rupt vezető klikkjében. lak és elfoglaltak Manila fe- I Változások az amerikai kormányban Truman elnök csütörtökön sajtóértekezleten ismertette az amerikai kormányban végül­­ment változásokat és kinevezé­seket. Stuart Syming­on légügyi miniszter átveszi a hadászati nyersanyagok kezelésére a akult hivatal vezetését. Frank Pace, a költségvetési bizottság edd­i vezetője Gordon Gray a száraz­földi haderők minisztere utóda lesz. Pace utódává a költség­vetési bizottságba eddigi mun­katársát Frederick L'­whon ne­­vezték ki. Bárki vásárolhat 80 kilónál könnyebb sertést A belkereskedelmi miniszté­riumhoz több kérelem érkezett a közönség részéről, hogy tegyék lehetővé háztartásuk jövő évi sertéshús és zsír szükségletének biztosítására süldő vásárlását és szállítását. A minisztérium most megengedte a nyolcvan kilo­grammon aluli sertések forgalmát. Több szappan, kölnivíz és piperecikk fogy, mint tavaly A múlt év közepén alakult és 71 árudát nyitott a Háztar­tási Bolt. NV. Most készített gyorsmérlege bizonyítja, mekko­rát fejlődött az éle­tünk ismét: ma 140 fiókja van már a válla­latnak, amelyben a múlt év áprilisában körülbelül 400.000 ren, decemberben pedig 1.300.000­ ren vásároltak. Egyik perem­városi fiók forgalma júliusban 91.000, decemberben pedig 157 ezer forint volt. Egyre több pipere-, mosószappan és kölni­víz fogy s a forgalmat figyelve nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az árak ezeknél az árucikkeknél is egyre csök­kennek. Két jellemző adat: a petróleum literje 1 forint 50 fillér volt, ma 1,30, a kölnivíz üvegje 60 forintról 51 forintra esett. Kisebb csík Budapesten pénteken 21 óra­kor a hőmérséklet 10 fok, a tengerszintre átszámított lég­nyomás 701 mi­liméter, mérsé­­keten emelkedő irányza­t. Várható időjárás szombat es­tig. Mérsékelt, helyenként élén­­kebb nyugati, északnyugati szél. Változó felhőzet. Nyuga­tn és északon kisebb eső lehet. A hő­mérséklet a ig változik. Szombat, 1950 ánrifls ! A szovjet hősi emlék­művek és sírok meg­koszorúzása Felszabadu­lsunk ötödik év­fordulóján az ország dolgoz népe mindenütt kegyelettel em­lékezik meg azokról a szo­vji hősökről, akik felszabadulá­sunkért életüket odázták. A ünnepségek egyik kiemelked eseménye mindenütt a szovje hősi emlékművek és szovje katonasírok megkoszorúzása. 16 vagon burgonya a piacon Pénteken 40 vagon élelmi­szer érkezett a Nagyvásártelep­re, mégpedig 16 vagon burgo­nya, 5 vagon tojás, 5 vágós hagyma, 1 vagon citrom, na­gyobb mennyiségű sárgarépi petrezse­lem, alma- Hajón 7 méter máz­a parajt, sóskát, sa­látát és zöldhagymát hoztal fel. A környékbei gazdák 6 kocsirakomány élelmiszert hoz­tak a Nagyvásártelepre. A marhavágóhídon 651 mar­hát, 488 borjút, a sertésvágó hídon 1274 sertést öltek. A kerületi vásárcsarnokok­ban és piacokon lényegesen javult a húsellátás. Mindenül volt marhahús, egy-két kivétel­től eltekintve sertés- és borjú hús is. A légiforgalom nyári menetrendje A MASZOVLET értesíti a utazóközönséget, hogy á­pr­li 4-én nyári menetrend lép életb­e bel- és külföldi légiforga­lom­­ban Áprils 3 án megindul Budapest—Szeged légijárat­a Budapest—Miskolc—Debrecen, valamint Budap­st—Pécs vi­szony otta­n a járatok szám­a megkelőzik.' ’ A MINSZ távirata az Olasz Kommunista Ifjúság kongresszusához A Magyar Ifjúság Népi Szö­vetsége üdvözlő táviratot küldő az Olasz Kommunista Ifjúság Szövetség Livornóban összeül Xlt. kongresszusához. Mao­ Ce-Tung fogadta Safranko Emanuelt Pekingi jelentés szerint Mao Ce-Tung szerdán fogadta Saf­ranko Emanuelt, a kínai magja követet. A fogadáson jelen vol Csu En-Laj külügyminiszter is.

Next