Magyar Nemzet, 1950. május (6. évfolyam, 101-124. szám)

1950-05-03 / 101. szám

Ma : Táblázatos id­ő-útmutató a Magyar Nemzet A béke magyar harcosainak lenyűgöző seregszemléje volt a hatodik szabad május elseje Az égbolt már kora reggel úgy borul a város fölé, mint egy kristályharang. Olyan tiszta és fényes és kék min­den, hogy az ember azt várná, hogy a lent lengő vö­rös zászlók, mint ezernyi apró harangnyelv megütik és csodálatos csengő hangot ad­nak ebből a kristályharang­ból. Az ünnep megfoghatat­lan, méltóságos és ugyan­akkor derűs hangulata egy­szerre önti el a várost a má­jusi napfénnyel. Szél csak annyira fúj, hogy meglen­gesse a zászlókat, a reggel hat óra hűvössége is csak annyi, hogy a felvonulók szí­vesen keressék a napsütést. A felvonuló százezrek itt, Nagy-Budapesten, itt Ma­gyarországon és a földkerek­ségen mindenütt, ahol a békeszerető emberek ma ösz­­szegyülnek. — szinte azt ’«.... •-. f­.n „1 .I­­gen mindenütt, hiszen a béke közös vágya és akarása kö­zös otthonunkká teszi a földgolyót­ — arcukat a fény felé fordítják és így éneklik közös erővel közös dalaikat. Az ünnepnek ez a megne­vezhetetlen, emelkedett han­gulata a nap folyamán egyre fokozódott. Azt érezte min­denki, a felvonuló százezrek, az útvonalakat koszorúzó né­zők és a dísztribünön a Ma­gyar Dolgozók Pártja és az állam vezetői mellett legjobb élmunkásaink, sztahanovis­­táink, tudósaink, művészeink, mind-mind azt érezték, hogy valami hatalmas dolognak a részesei, közös nagy ügynek nemcsak felvonulói és szem­lélői, hanem aktív tényezői, harcosai, mozgatói is. Ez az érzés nem ismeri a távolság határait és korlátait. A Rá­kosi Művek munkája ugyan­azt érezte Budapesten a Sztálin-úton, mint mondjuk a csongrádi termelőszövetke­zeti csoport tagja az ottani főutcán, vagy a békefront harci pontjain, Párizsban, Rómában, Londonban, Ant­werpenben, Brüsszelben fel­vonuló, küzdő munkástöme­gek. Mindannyian tudták, mindannyian tudtuk, hogy valamennyien ugyanabban az órában felvonulunk és meg­mutatjuk erőnket; mindnyá­jan tudták, mindnyájan tud­tuk, hogy a közös ünnep és a közös erő érzése hatalmas egységbe fog bennünket; mindnyájan tudták, mind­nyájan tudjuk, hogy ugyan­akkor valamennyien ugyan­azért küzdünk és ugyanazt érezzük. Nem volt olyan felvonuló Budapesten és Cegléden, Sopronban és Hódmezővásár­helyen, aki amikor Sztálint és Rákosit éltette, a szabad­ságot éljenezte, a békét kö­vetelte, ne gondolt volna azokra, akik a világ más ré­szein csőretöltött puskák kö­zött vonulnak fel, vagy egy­­általán fel sem vonulhatnak, csak kézről-kézre adott röp­cédulákkal, titokban mefflo- jelentések az bogtatott vörös, kendőkkel jelzik, hogy ők is várják, hogy üssön az órájuk. És mindannyian, amikor Sztá­lint és Rákosit és a szabad­ságot kiáltottuk, ugyanarra gondoltunk itt és a földke­rekség minden részén; har­cunk közös és e harc közép­pontjában ma a béke áll. Ha visszagondolunk arra, most a káprázatos ünnep fényeivel szemünkben, az ezernyi színes emlék képei­vel emlékezetünkben, ha visszagondolunk erre a hat­vanadik május elsejére — nekünk a hatodik szabadra — és megkérdezzük, miért volt ez a legszebb, akkor szinte önkéntelenül is ugyan­azt a feleletet adjuk: mert megmutatta erőnket, elszánt­ságunkat a békéért és meg­mutatta, mennyit fejlődtünk az első szabad május elsejé­ig , hatcsjikij?. A hangulat ünnepi volt, de valahogy másként, mint eddigi ünnepeink. Már ápri­lis 4-én éreztük ezt az új­fajta ünnepi érzést, amely­ben az emelkedettséghez a derű, és a derűhöz a fegyel­mezett harckészség párosul. A dolgozók százezrei úgy vonultak fel a Sztálin-úton, hogy megmutatták a nézők­nek, de önmaguknak is, a felszabadult, boldog embert, aki ugyanakkor tudja tarta­ni önként­­ vállalt fegyelmét. Az idei május azért volt a legszebb, mert minden fel­vonuló érezte, hogy május elseje harcos megünneplésé­vel hozzájárul a béke front­jának erősítéséhez és ugyan­akkor — a nagy ünnepek adományozó ereje ez — ön­maga is erősödött öntudat­ban, önbizalomban, éppen azért, mert részese lehetett e nagy békeküzdelemnek. A világ valamennyi sarká­ból befutó jelentések azt mu­tatják, hogy a felszabadult­­ságnak és a fegyelmezettség­nek e közös ereje nemcsak nálunk nyilatkozott meg. A 800 milliós békefront orszá­gaiban, elsősorban Moszkvá­ban, azután Pekingben, Var­sóban, Szófiában, Prágában, Bukarestben, Berlinben, Ti­ranában és a távoli koreai Phenjanban Lenin és Sztálin zászlaja és arcképe alatt vo­nultak fel és ahogyan a mi dolgozóink Rákosi Mátyás képe mellett vitték Mao-Ce- Tung, Bierut, Gottwald, Gheorghiu-Dej, Cservenkov, Enver Hodzsa és Kim-Ir-Szen képeit, úgy vitték ezekben a baráti és testvéri országok­ban a mi Rákosi Mátyásunk képét is. És ahogy nálunk láthattuk Thoréz és Togliatti, Ho-Si-Minh és Zaharides és a többi elnyomott és felsza­badulásáért küzdő nép nagy vezéreinek képeit, úgy min­denütt a győzelmes béke­front országaiban ezzel a jel­képpel is gondoltak a még küzdő testvérekre, a még el­­nyomott rémekre. Ezzel a kölcsönös, szimbolikus tisz­teletadással is kifejezésre jut­tatták a békevágyó népek mindenütt az igazi demo­kráciák nagy nemzetközi szolidaritását. Több mint 800 millió em­ber ünnepelt együtt ezen a csodálatos májusi reggelen. És mind e 800 millió dolgo­zónak gondolata és tekintete ezekben az órákban affelé az ország felé fordult, ahol már megvalósultak a dolgo­zók álmai, ahol a Vörös Té­ren a béke nagy sztratégája, a haladó emberiség vezére és tanítója szemléli a felvo­nuló tömegeket. Május el­seje a Szovjetúnió iránti tiszteletnek és ragaszkodás­nak is közös ünnepe volt. De a nélkül nem lehetett tisztelettel gondolni a Szov­jetunióra, szeretettel Sztá­linra, hogy az ember gyűlö­lettel ne gondolna az impe­rialista háborús gyújtoga­­tókra. A május elseji fel­vonulás a világon minde­nütt határozott tiltakozás volt a háborús kísérletek ellen. A felvonulással egyidő­­ben­, szinte május elsejére szélesedett ki mindenütt az aláírásgyűjtő hadjárat, a Béke Hívei Világkongresszusa­ ál­landó bizottsága felhívására. Május elsejére tudatosodott az eddiginél jobban a töme­gekben, hogy követelni kell az atomfegyver betiltását, hogy háborús bűnössé kell nyilvánítani azt az aljas kor­mányt, amely ezt először merészeli alkalmazni. Az egyszerű és békeszerető em­berek milliói és százmilliói szerte a világon azt fejezték ki tüntető felvonulásukkal és utána a langyos tavaszi estében örömteli táncaikkal, hogy a békét, az édes békét akarják és nem hajlandók ágyútöltelékül menni a For­­restalok és az eddig még nem deklarált őrültek ked­véért. Az emberek dolgozni és örülni akarnak, nem pedig ön­magukat, kisgyermeküket fel­áldozni a kapitalista világ vezetőinek rabló terveiért. Május elseje a mellett is bi­zonyságot tett, hogy a két tábor harcában nincsen úgy­nevezett «semlegesség]. Aki nem foglal állást a háború ellen, az atomfegyver ellen, aki nem hajlandó háborús bűnössé nyilvánítani azt a kormányt, amely először használja az atombombát, az azok mellett foglal állást, akik az atombombát előkészítik és le akarják dobni őrá, az ő vélt semlegességére, az ő csa­ládjára is. Ily módon május elseje a legszélesebb tömegek politikai öntudatosodásának is komoly és jelentős ünnepe volt. Az új háború előkészítői nem mehettek el szó nélkül e mellett a hatalmas tömeg­­mozgalom mellett, amely a stockholmi békehatározatok alá az aláírások százmillióit gyűjti és amely ugyanakkor ilyen egységes, fegyelmezett és náluk elképzelhetetlenül derűs és vidám május elsejé­vel mutatja meg a történe­lemben nem ismert erejét. És szép volt ez a május elseje, eddig nekünk a leg­szebb, mert néhány órás fel­vonulás nagyszerű képeibe összesűrítve megmutatta ha­talmas, nagyszerű fejlődésün­ket és eredményeinket. Há­roméves tervünk eredmé­nyeit, ötéves tervünk távla­tait nemcsak a képek és jel­képek, a felírások és az áb­rák mutatják, de minden fel­vonuló lelkes, elégedett arca, jó ruhája, csillogó szeme, hangos kiáltása, boldog ne­vetése. Az , egész mai magyar élet megelevenedik a felvo­nuló képekben. Már az első üzem, az Ásványolajipari M­., meg az Óbudai Fehérí­tő, m­eg a Hungária dolgozói megütik a mai élet hangját, első transzparensükön ez áll: „Jobb munkával dolgozunk az ötéves terv sik­eréért." A Tejért szakácsai táblát visz­nek, rajta a híres­ Sztálin­­idézettel: „Vidámabb lett az élet, márpedig ha az élet vi­dámabb, szaporábban megy a munka." Mosolyog min­denki a szakácsok pufók ké­pén, és tudjuk, az élet vidá­mabb és ehhez hozzásegíte­nek bennünket a szakácsok is. A mosolygás helyett a harc keménysége ül ki a nézők arcán, amikor meglát­ják a Patyolat NV dolgozói­nak két tábláját. Az egyiken teknő fölé görnyedő proletár­asszony más, a tábla sarká­ban József Attila „Mama" című versének gyönyörű so­rai: ■iAnyám volt, apró, korán meghalt, mert a mosónők korán halnak ...» A mellette lévő táblán vi­dám, felszabadult munkások géppel mossák a ruhát, ebbe nem mennek tönkre. *Ezt ad­ja az ötéves terv» — kiáltja a tábla. Ha valaki le akarja mérni, mennyit fejlődött ha­zánk a szellemi értékek meg­becsülésének és népszerűsíté­sének terén is, akkor lemér­heti azon, hogy a Patyolat N. V. mosónői — géppel dolgo­zó mosónői! — József Attila­­idézet alatt vonulnak fel. A költő, aki mint anyja, korán meghalt, megérte azt, amit írt, valóban „nem középisko­lás fokon­ tanítja egész népét. De minden táblánál, felirat­nál valóságosabban mutatja a jelent és a változást a Rákosi Művek felvonulása. A dolgo­zók sorában újra meg újra látunk honvédtiszti egyen­ruhákat. Alhadnagytól ezre­desig: a volt esztergályosok, lakatosok, villanyszerelők, martinosok vonulnak fel, aki­ket a népi demokrácia ki­emelt az üzemekből és a ha­za­­ ügyetlenségének, szabad­ságának és békéjének szolgá­latába állított. Ezek most visszatértek az üzembe, s az ember szinte­­ a régi iskolai anyaintézet kifejezés mintáj­­ára azt mondaná: az anya­üzembe és most együtt vonul­nak fel régi szaktársaikkal. Ez a kép a valóság és a szim­bólum együtt. * Minden üzem a munkához való megváltozott viszonynak a képét is vetíti felvonulásá­ban. Mindenütt elől mennek a sztahanovisták, élmunká­­sok, a dolgozók nem egy he­lyen maguk viszik legkivá­lóbb szaktársaik arcképét, rajta a győzelmet jelentő szá­zalékokkal. A munkaverseny nagyszerű eredményeiről pél­dául a MÁVAG-gyár felvonu­lása ad számot: a táblák hir­detik, hogy a május elseje tiszteletére tett felajánlások értéke meghaladja a 3 és fél­millió forintot. És hogy a MÁVAG üzemei az első ne­gyedévi tervet 1­­6 százalékra teljesítette., A jobb termelési eredményekért folyó harc ■ minden egyes fázisa megele­venedik a felvonulásban. A Goldberger-gyár fonodája például közli, hogy 1957-ben tíz százalékkal csökkenti az önköltséget. Munkáskollégiumok, szak­­érettségiző kollégiumok ifjú­sága mutatja, hogy megszűnt a műveltségi, oktatási privi­légium, a tanulás, a tudo­mány, az előbbrejutás ma mindenkié. A népjóléti mi­nisztérium és a kórházak­ hatalmas felvonulása azt hir­deti, hogy a dolgozók állam­á-­i­ban a legfőbb érték az ember, és hogy ezért mindent meg­teszünk. Csak egy adat a sok­ közül: 1945-ben összesen csak egy ápolónőképző tanfolyam volt, az idén már 15 van, és a jövőben egyenesen egész­ségügyi középiskola is meg­­nyílik. Erre a május elsejére az orvosok és az ápolónők is kivonultak, valóban csak az maradt otthon, aki közülük in­spekciozott L­is aki nagy beteg. Itt volt a Duna és a Hősök­ tere között mindenki, aki magáénak tudja ezt az országot, aki hazájának érzi hazánkat, és­­akinek drága és fontos a fejlődés. Szemet gyönyörködtető volt az Út­törők májusfás, orgonaágas lengő-lobogtató felvonulása. Rugalmasságot és erőt sugá­roztak a MINSZ fiataljai, de ne feledkezzünk meg azok­ról az öregekről sem, akik belekapcsolódtak a fiatalok és a férfiak felvonulásába és fájó lábbal, sajgó derékkal felvonultak, hogy megmutas­sák: ez a Magyarország az ő Magyarországuk is, m­indany­­nyiunk országa. Május elsején, a munkás­osztály ünnepén, egy új, eddig soha nem érzett, átfogó, lelkes és széles, ünnepi, ilen­is és hatalmas hazafiság érzése öntötte el a tömegeket szerte az egész országban. Ez a ha­zafiság, a munka és demo­krácia hazafisága, a szabad­ság és a béke megvédésének haza­fisága, a szocializmus építésében összeforró, együtt harcoló és együtt diadalmas­kodó nép forró ú­j hazafisága. Medvey Gábor egész világ diadalmas májusi ünnepségeiről Ujjongó lelkesedéssel vonultak fel a főváros százezres tömegei Gyönyörű reggel virradt má­jus elsején a fővárosra. A kő­tömböket, mintha végigáradt volna a falakban is az élet friss vére, kiverte az öröm pirosa. Csupa dísz, csupa virág, csupa kép mindenütt. S ebben a már külsejében is ünneplő házren­getegben hajnali 5 óra óta özönlik az emberáradat. Cso­portok alakulnak azokból, akiket a közös cél egy irányba von. Megkezdődik a gyülekezés. A főbb útvonalakat már kö­télkordonok zárják el. A Bel­város utcáin itt is ott is feltű­nik egy-egy éneklő, ujjongó csapat, hogy a kijelölt helyeken gyüekezőkhöz odacsapódva, már kisebbfajta tömeg legyen belőlük. Néhol zenekarok pat­togó muzsikája emeli még ma­gasabbra a jókedvet. A két fő felvonulási útvona­lat, a Sztálin és a Dózsa Görgy­­utat zászló és virágerdő borítja. Lenin, Sztálin, Rákosi képei néznek le a hátormokról az emberkígyóra, amely a mellék­utcákból özönlőkkel egyre in­kább duzzad. A tömeg kétféle mozgásban áramlik. Az egyik azokból tevődik össze, akik részt vesznek a felvonulásban , keresik a helyüket. A másik a nézőké. Akik a szabad utcá­kon sietnek, hogy jó helyet biz­tosítsanak maguknak a Hősök­­terén. Nyolc óra felé jár az idő, amikor egymás után érkeznek a dísztribünre a kormány tagjai­élükön Dobi Istvánnal, a mi­nisztertanács elnökével. Ott van­­ Kiszeljev, a Szovjetúnió nagykövete és a baráti államok diplomáciai testületeinek a képviselői. Megérkeznek az MDP Politikai Bizottságának és Központi Vezetőségének a tagjai. Élmunkások, sztahano­­visták, Kossuth-díjasok foglal­ják el a díszemelvény két ol­dalán helyeiket. Megtelnek a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok lépcsőin elhelyezett ülőhelyek is. Nyolc óra előtt 5 perccel be-" fut Rákosi Mátyás kocsija is. A várakozás feszültsége telí­ti meg villamosárammal a­ levegőt. Köröskörül a teret beszegi sűrűn- és tömötten az ember-"

Next

/
Thumbnails
Contents