Magyar Nemzet, 1950. július (6. évfolyam, 150-175. szám)

1950-07-01 / 150. szám

Ára: 60 fillér Szombat 1950 július­­ VI. év 150. szám A Szovjetuunióban megkezdődött a békealáírások gyűjtése A Szovjet Békevédelmi Bizottság­ tagjai aláírták a stockholmi békefelhívást Moszkvából jelenti a TASZSZ. A Szovjet Békevédelmi Bizott­ság június 29-én Moszkvában tel­jes ülést tartott. A teljes ülés a stockholmi határozatokat támo­gató aláírások szovjetúnióbeli gyűjtésével foglalkozott. Tyihonov, a szovjet békebizott­­ság elnöke nyitotta meg a tel­jes ülést. Hangsúlyozta, hogy a bé­kéért vívott harc az egész vilá­gon lankadatlan erővel folyik. A Béke Hívei Világkongresszusa Ál­landó Bizottságának stockholmi felhívása meleg visszhangra talált az embermilliók körében. A fel­hívást aláírták a haladó társa­dalmi személyiségek és tudósok, írók és munkások, parasztok és diákok, városok és falvak lakói.­­ A Szovjetúnió Legfelső Ta­nácsának történelmi jelentőségű nyilatkozata megállapítja — foly­tatta Tyihonov —, hogy az Ál­landó Bizottság javaslatai teljes egészükben megfelelnek vala­mennyi nép követelésének és tar­tós békét kívánó törekvéseinek az egész világon. Ez a nyilatko­zat az egész szovjet nép részéről egyhangú támogatásra talált. A nyilatkozat ismét bizonyította a Szovjetúnió béketörekvését és kí­vánságát, hogy más államokkal együttműködjék a nemzetközi biztonság fenntartása és a béke védelme ügyében. A szovjet or­szág minden részéből érkeznek a szovjet emberek válaszai erre a nyilatkozatra, államunk békesze­rető politikájának erre az új megnyilvánulására. A békemozga­lom hatalmas méreteket öltött Az emberek milliói és milliói, tekintet nélkül társadalmi állá­sukra, politikai és vallási meg­győződésükre, tevékenyen vé­­delmezik a béke ügyét.­­ A szovjet emberek ezzel kifejezik odaadásukat a béke ügye iránt, készségüket, hogy megvédelmezzék a békét az egész világon. Ismételten tanú­ságot tesznek, hogy szilárdan tömörültek a drága Bolsevik Párt körül, feltétlen odaadással viseltetnek a nagy Sztálin, a népek nagy vezére, a béke ügyének kipróbált harcosa Irán.. . Tyihonov szavait viharos lel­kesedés fogadta. zottság teljes ülése igen nagy megelégedéssel állapítja meg, hogy a szovjet nép teljes egyet­értéssel és helyesléssel fogadta a Szovjetúnió Legfelső Tanácsá­nak az Állandó Bizottság atom­fegyver eltiltását és a tilalom szigorú nemzetközi ellenőrzését követelő, az atombombát első­ként alkalmazó kormányt hábo­rús bűnösnek nyilvánító javas­lataival kapcsolatos felhívását. A Szovjetúnió Legfelső Tanácsa kifejezte meggyőződését, hogy a béke híveinek mozgalma és min­denekelőtt a Béke Hívei Állandó Bizottságának stockholmi felhí­vása egyhangú támogatásra ta­lál a szovjet nép körében. A Szovjetúnió valamennyi népe mindig melegen támogatta és támogatja a béke hívei szerve­zett arcvonalának a béke ügye javára, az új háborúra uszítók ellen irányuló erőfeszítéseit. A béke hívei nem kímélik erőiket a béke és a népek közti barát­ság igazságos és nemes ügye si­kerének kivívására. A szovjet békevédelmi bizottság teljes ülé­se szükségesnek tartja, hogy a Szovjetúnióban ez év június 30-án kezdjék meg a Béke Hívei Állandó Bizottságának az atom­fegyver eltiltásáról Stockholm­ban kiadott felhívását támogató aláírások gyűjtését. A szovjet békevédelmi bizottság teljes ülé­se felszólít minden szovjet em­bert, írja alá ezt a felhívást. A szovjet békevédelmi bizottság — melynek vezetése alatt az alá­írásgyűjtési kampányt lefolytat­ják majd — kifejezi szilárd meggyőződését, hogy valameny­­nyi szovjet ember támogatni fogja a felhívást. A szovjet em­berek a stockholmi felhívás alá­írásával kifejezik odaadásukat a béke ügye iránt, kifejezik kész­ségüket a béke megvédésére az egész világon, megmutatják, hogy megbonthatatlan szilárd­sággal tömörültek drága Bolse­vik Pártjuk körül, feltétlen oda­adással viseltetnek Sztálin elv­társ, valamennyi nép vezére, a béke nagy zászlóvivője iránt. „Egyhangúlag aláírjuk a békefelhívást”4 Az elnök megnyitó szavai után G M. Dubinyin, a lenin­grádi Krasznij Viborzsecs gyár dolgozója mondott lelkeshangú beszédet. „ Úgy gondolom — mon­dotta —, hogy Lenin városa valamennyi dolgozójának véle­ményét fejezem ki, ha a­z mondom, hogy egyhangúlag aláírjuk a stockholmi felhívást Mi, a tegnap frontharcosai, a harc ezeken kivívtuk a diacra.­ Nem kevésbbé ragyogó diada­lokat tudunk kivívni a békés munkában, a­ gépek me­lett 1s. A neves sztahanovista ezután felszólította a szocialista ipar­­dolgozóit, írják alá a stock­holmi felhívást és teljes erővel vegyenek részt a széleskörű alá­írásgyűjtő kampány megszer­vezéséiben a városokban és iparvidékeken. G. M. Leonidze, Sztálim-díjas költő beszédében elítélte az amerikai háborús uszítóknak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ellen, valamennyi békeszerető nép érdekei ellen irányuló agresszív cselekmé­nyeit . Mi, a kommunizmus épí­tői, a szovjet haza hű fiai tel­­jes egészében támogatjuk kor­miányunk békepolitikáját. Büsz­kék vagyunk Sz­álinnak, a béke legnagyobb bajnokának nevére. Tudósok, nők, Ifjak Oparin akadémikus felszóla­lásában kijelentette, hogy a Szovjetúnió tudósai csatlakoz­nak a stockholmi felhíváshoz . Tudjuk — mondotta —, hogy a háborúk nem elkerülhe­tetlenek. Tudjuk, hogy a tűz­vész megakadályozható, ha a béke erői egyesülten visszavo­nulásra kényszerítik a háborús uszítókat. Minden egyes becsü­letes tudósnak köte­­ssége ere­jét latba vetni, hogy kezének és agyának munkájával az embe­rek javát, ne pedig pusztulásu­kat szolgálja. Nina Popova, a Szovjetúnió Központi Szakszervezeti Taná­csának titkára, a Szovjet Nők Antifasiszta Bizottságának el­nöke kifejezte meggyőződését, hogy a szervezett munkások és munkásnők, mérnökök és tech­nikusok, alkalmazónak és értel­miségi dogozók milliói, akik a szakszervezetekben elvesü­lek, mély megelégedéssel írják alá a stockholmi felhívást.­­ A szovjet ifjúság épúgy, mint az egész szovjet nép, egy­hangúan írja alá a Béke Hívei Világkongresszusa Ál­andó Bi­zottságának felhív­a­sát —• mon­dotta — Vjacseszláv Kocsema­­szov, a Szovjet Ifjúság Anti­fasiszta Bizottságának elnöke, majd így folytatta: — Ezzel a szovjet • ifjúság az egész szovjet néppel együtt ismételten tanúsá­got tesz törhetetlen akaratára, hogy megvédelmezi a békét és a népek barátságát. A teljes ü­ésen felszólalt még Matulis, a Litván Szocialista Szovjetköztársaság Tudományos Akadémiájának elnöke, Muka­­nov kazah író, Kerbabajev türk­mén író, Gundorov, a sz­ár bi­zottság elnöke és Krucsenjuk moldvai költő. Mindnyájan — épúgy, mint a többi szónok — kifejezték meggyőződésüket hogy a szovjet nép egyhangúan támogatja a Béke Hívei Világ­­kongresszusa Ál­andó Bizottsá­gának stockholmi felhívását. A Szovjet­­ Békevédelmi Bi­zottság ezután egyhangúan elha­tározta, hogy a Szovjetunióban á­tírássyin­tést indít a Béke Hí­vei Állandó Bizottsága felhívá­sának támogatására. Ezután szervezési kérdéseket vitattak meg. A teljes ülés el­határozta, hogy Ilja Ehrenburgot a Szovjet Békevédelmi Bizottság elnökségi tagjává és a bizottság elnökhelyettesévé választja. A bi­zottság felelős titkára N. I. Kotov lett. A napirend ezzel befejeződött. A Szovjet Békevédelmi Bizottság tagjai ünnepélyesen aláírták a stockholmi felhívást. Elsőnek Nyikolaj Tyihonov, a szovjet békebizottság elnöke, majd Szer­­gej Vavilov, a Szovjetúnió Tudo­mányos Akadémiájának elnöke, Bajszejtova, a Szovjetúnió nép­művésze, Tamara Jezsova, a Komszomol Központi Bizottságá­nak titkára, Nina Popova, a Szovjetúnió Központi Szakszerve­zeti Tanácsának titkára, Trofim Liszenko akadémikus, Nyikolaj Rosszijszkij és Alekszandr Csul­kih Sztálin-díjas sztahanovisták, Palladio, az Ukrán Szocialista Szovjetköztársaság Tudományos Akadémiájának elnöke, Geraszi­­mov és Pudovkin filmrendező, Konsztantyin Szimonov író és mások írták alá a felhívást. A Béke Hívei Állandó Bizott­sága stockholmi felhívása támo­gatására megkezdődött az alá­írások gyűjtése a Szovjetúnióban. A szovjet békevédelmi bizottság felhívása A szovjet békevédelmi bizott­ság csütörtökön Moszkvában tar­tott teljes ülése elhatározta a Béke Hívei Világkongresszusa Állandó Bizottságának felhívá­sát támogató aláírások gyűjté­sét a Szovjetunióban. A szovjet békevédelmi bizottság határo­zata ezt mondja: — A szovjet békevédelmi bi­ A francia hatóságok perbefogták a béke- és szabadságharcosok mozgalmának főtitkárát A francia hatóságok „a had­sereg és a nemzet demoralizálá­­sára irányuló provokáció“, va­lamint „a hadianyagszállítás erő­szakos megakadályozására irá­nyuló provokáció“ vádjával perbefogták Fernand Vigne-t, a Le Patriote című napilapban megjelent „Adják meg nekünk a szabadságot, hogy szabadon Th­orez a hábor Hatalmas, lelkes tömeg előtt számolt be csütörtökön Mau­rice Thorez, a párizskörnyéki Hay-les-Rosesban képviselői megbízatásának teljesítéséről. ” A francia kormányválság és az Egyesült Államoknak Ko­rea és a népi Kína ellen inté­zett támadásai nem függetlenek egymástól — jelentete ki Tho­­rea. — A francia kormány­­válság valódi oka a népi töme­gek egyre növekvő elégedetlen­ségében és tiltakozásában rej­lik, a nyomornak, a reakció­nak és a háborúnak azzal a politikájával szemben, amely a Marshall-terv, az Atlanti Szer­ződés és valamennyi, országun­kat az amerikai imperialisták hadigépezetéhez láncoló többi nyilváníthassuk békeakaratun­kat“ című cikke miatt. Fernand Vigne védelmével Bruguier ügyvédet bízták meg, aki a Lettres Françaises védője volt a Kravcsenko-perben, az ügyvédet azonban közben szin­tén perbe fogták a France d’Abord című hetilapban meg­jelent cikke miatt. is usziták, elleni egyezmény következménye. A Korea és a népi Kína ellen irá­nyuló amerikai agresszió köz­vetlen kiinduló pontja a fasisz­­ta Li Szin-Man provokációja volt, akit a nép gyű­ölettel ki­vet magából, de akit az ame­rikai imperialisták támogatnak.­­ Truman nyi­atkozatában Hitler szokásos szólamait ismé­telte el az ál­ítólagos kommu­nista veszélyről. Truman, az USA enöke, imperialista politi­kájának folytatása érdekében minden országban a kapita­is­tákra, az előjogokkal rendel­kező és nyerészkedő osztá­lyokra támaszkodik, de éppen ezzel váltja ki a dolgozók, a demokráciák és a vi­ág elnyo­­mottainak e­lenszenvét. A Magyar Mű­­vészeti Dolgozók Szakszervezete és a Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség kiáltványa A Magyar Művészeti Dolgozók Szakszervezete és a Magyar Színház- és Filmművészeti Szö­vetség a következő kiáltvánnyal fordult a világ filmdolgozóihoz. „Világ Filmszakmabeli Dolgozói­ Legutóbb a Szakszervezeti Vi­lágszövetségnek hazánkban lezaj­lott értekezlete is megállapította, hogy az angol-amerikai imperia­listák új világháborúra készülőd­nek. Erősödik és szélesedik azon­ban a béke tábora. Ugyancsak megállapította a kongresszus hogy a dolgozók szerte a világon — élükön a szocialista Szovjet­unióval — békét akarnak. A művészi alkotások és ezen belül a film, mint a legszélesebb tömegekhez szóló művészet, ha­talmas fegyvert jelenthet ebben a küzdelemben a béke erői szá­már­a. A szovjet film és a lökés kizsákmányolás alól felszabadult országok filmjei a békés építő­­munkának valósághű ábrázolásá­val, a népek szabad együttműkö­désének hirdetésével, a béke ellenségeinek leleplezésével har­colnak az emberiség boldog jö­vőjéért. Az imperialista országok film­jei túlnyomó többségükben az igazság tudatos elferdítésével gyűlöletet és pesszimizmust árasztva, a dolgozók öntudatá­nak elködösítésével, nyílt hábo­rús uszítással akarják az egyre növekvő béketábor erejét gyen­gíteni. A béke erői és a háborús uszítók közt folyó harcban az imperialista filmgyárak és a filmjeiket terjesztő mozik az emberiség ellenségeinek szolgá­latában állanak. Felhívjuk a világ valamennyi becsületesen gondolkodó, békét akaró filmipari dolgozóját, hogy munkájával ne támogassa azo­kat a háborús előkészületeké, amelyek az egész emberiség, a kultúra, az igazi művészet el­pusztítására irányulnak. Az in­­­periálisa háború előkészítését támogató filmek elleni harccal szolgálják világszerte a film­ipari dolgozók az emberiség jobb jövőjének, tartós békék­nek ügyét. Mozgósítsák minden társukat, a filmszakma minden dolgozóját a békéért való aktív harcra, a békeívek aláírására, a háborús uszítók filmjei elleni küzdelemre.“ A kiáltványt a Magyar Művé­szeti Dolgozók Szakszervezeté­­nek és a Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetségnek ve­zetői s a filmművészeti szakma több kiválósága írta alá. A minisztertanács jóváhagyta a Német Demokratikus Köztársaság kormányával kötött egyezményeket A minisztertanács Dobi Ist­ván elnökletével pénteken dél­előtt ülést tartott. Dobi István bejelentette, hogy szabadságra megy, javaslatára helyettesítésével a miniszter­­tanács Rákosi Mátyást, a minisz­tertanács elnökhelyettesét bízta meg. A külügyminiszter előterjesz­tésére a Magyar Népköztársaság kormánya és a Német Demo­kratikus Köztársaság kormánya között a budapesti tárgyalások eredményeképpen létrejött pénz­ügyi, áruforgalmi, valamint a műszaki és tudományos együtt­működésről szóló egyezményeket a minisztertanács jóváhagyta. A népművelési miniszter előter­jesztésére a minisztertanács jóváhagyta a Magyar Népköz­­társaság és a Német Demokra­­tikus Köztársaság között meg­kötött kulturális egyezményt az­zal, hogy azt a Népköztársaság Elnöki Tanácsához terjeszti fel megerősítés végett. Az igazságügyminiszter előter­jesztésére a minisztertanács a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjesztendő törvényerejű ren­delettervezetet fogadott el a tár­sadalmi tulajdon büntetőjogi vé­delméről. A minisztertanács elhatározta, hogy Veres József belügyminisz­tériumi főosztályvezetőnek bel­ügyminisztériumi államtitkárrá való kinevezése iránt a Népköz­társaság Elnöki Tanácsához elő­terjesztést tesz. Levélváltás Otto Grotewohl és Dobi István között A magyar-német tárgyalások befejezése után levélváltás tör­tént Otto Grotewohl, a Német Demokratikus Köztársaság ideig­lenes kormányának elnöke és Dobi István, a Magyar Népköz­­társaság minisztertanácsának elnöke között. Otto Grotewohl miniszterelnök levelében közli, hogy a Német Demokratikus Köztársaság ideiglenes kormá­nya jún. 26-án megtartott ülé­sén tárgyalta és jóváhagyta a két kormány közös nyilatkoza­tát, valamint a tárgyalások alatt megkötött négy egyezményt. Grotewohl miniszterelnök egy­úttal őszinte köszönetét fejezi ki, hogy a­ magyar kormány el­­fogadta azt a javaslatát, hogy a Német Demokratikus Köztár­saság egy delegációja tárgyalá­sokat folytathasson a magyar kormánnyal az együttműködésről. Ezután így folytatódik Grote­wohl miniszterelnök levele: «Miután a magyar és a német nép, levonva a mű­­ szomorú tapasztalatainak tanulságát, be­illeszkedett a Nagy Szovjetúnió által vezetett béketáborba, kor­mányaiknak kötelességévé vált országaiknak belső demokrati­kus felépítésének megerősítése és jólétének emelése, hogy ezál­tal az imperialisták újabb hábo­rús tervei elleni harcban kifej­tendő erőfeszítéseiket növeljék. A Német Demokratikus Köztár­saság kormánya nagy örömmel üdvözli azt a tényt, hogy a ma­gyar kormánnyal folytatott meg­beszélések ahhoz vezettek, hogy a magyar és a német nép kö­zötti kapcsolatokat — közös feladataik megoldása érdekében — a kölcsönös támogatás és a baráti együttműködés új alap­jaira sikerült fektetni. A német kormány meg van győződve arról, hogy ez az együttműködés lényegesen hozzá fog járulni ahhoz, hogy a világ békéjét megtarthassuk és megszilárdít­hassuk.­ A levél befejező részéb­en Grotewoht­ miniszterelnök a maga és a Német Demokra­tikus Köztársaság közre­ánya nevében köszönetét­­ a magyar kormánynak és a ma­gyar népnek az igazi barátság szellemét mutató eredményért Dobi István, a miniszterta­nács elnöke válaszlevelében kö­­zö­le, hogy a magyar miniszter­­tanács június 30-i ülésén jóvá­hagyta a két kormány közös nyilatkozatát és a június 24-én megkötött megá­lapodásokat. «A magyar kormánynak és az egész dolgozó­­ magyar nép­nek szilárd meggyőződése az — hangzik a levél —, hogy az a­­ baráti együttműködés, amely a nagy Szovjetúnió á­tal felsza-­­ badított magyar és német nép­­ között már eddig is létrejött, a most megkötött megá­lapodások­­ segítségével az eddiginél még szorosabbá és szilárdabbá fog válni.­ A két nép ú­j alapokra fék­­e­tett barátsága és együttműk­ö­dése hatékonyan elő fogják se­gíteni mindkét ország gazdasági és kulturális fejlődését, demo­kratikus építőmunkáját és je­lentékenyen hozzá fognak já­rulni a Szovjetúnió vezette béke­tábor erősítéséhez az imperia­lista agresszorok újabb háborús terveivel szemben.­ A levél befejező részében Dobi István köszönetet mond Grote­wohl miniszterelnöknek a Né­met Demokratikus Köztársaság kormányának és az egész német népnek az őszinte barátság azon megnyilvánulásaiért, amelyek a tárgyalások során kifejezésre jutottak és amelyek a két nép közötti együttműködés biztos zálogát alkotják. A bukaresti apostoli nunciatura továbbította Isztanbulba a kémjelentéseket Bukarestből jelentik. A bíróság szerda délután folytatta a vádlo­tak kihallga­tását a kém- és árulócsoport tagjainak bűnperében. Mircea Georghe Ben­e beval­lotta, hogy egy vegy vitával írott levelet kapott Isztanbul­­ból. A levélben Vasilache azt javasolta, hogy unoka­estvéré­vel együtt lépjen a külföldi kémszervezet tagjai sorába és további sok részére adatokat. A vádlott bevallotta, hogy az ösz­­szegyűjtött kémjelentések to­vábbítására a bukaresti apos­toli nuncia­urát is felhasználta „Múlt augusztusban — mondotta a vádlott — magam mentem­ az amerikai követségre, ahol megbeszélést folyta­tam Vasde Giobani kérelmével kapcsolat­ban.“ Valsan vádlott elmondotta, hogy 1948. szeptemberében Va­silache szervezte be őt, mikor, mint tengerésztiszt Isztanbul­ban tartózkodott. Vasnach­ hangsúlyozta, hogy az a kém szervezet, melyet élesíteni kí­ván, közvetlen összeköttetésben áll az Intelligence Service-szel Nicolae Populescu vádlott, a bukaresti apostol nunciátúra volt soffőre és küldönce -vallo­mást tett arról, miképpen bíz­ták meg Isztanbulba küldőtt, kémjeentéseket tartalmazó le­velek feladásával. Elmondta, hogy ilyen leveleket adott át Monseigneur De, Mestri, a nun­­ciatúra titkára, aki közölte a vádlottal, hogy Törökországból a választ a nunciatúra útján kaphatja meg. A vádlott ezután elmondotta, hogyan látogatott meg Mon­seigneur Del Mestri különböző gyanúsított egyéneket és be­szám­ol Del Mestri titkos útjai­ról. A vádlott azt is elm­o­ndot­­ta, hogy Del Mestri pa­­.diá­ja alá más ruhát vett fel, ma­jd látogatásai végezték 1 . leveleit, felsőruhájat

Next

/
Thumbnails
Contents