Magyar Nemzet, 1950. augusztus (6. évfolyam, 176-202. szám)

1950-08-01 / 176. szám

Az élet és a béke útja írta: Parragi György Ma, augusztus 1-én, a fel­szabadulás óta első ízben ül össze országos értekezletre a magyar katolikus papság, hogy megvitassa a jelen idő­szerű problémáit, amelyek azonban lényegükben az egy­háznak, az államnak mély és tartós problémái. Több mint öt év telt el­ tehát hosz­szú idő, amíg a kato­lkus papság elhatározta ennek az országos értekezletnek az egybehívását. Hosszú volt az idő, de hosszú volt az út is, amely idáig elvezetett. Ha visszatekintenek a közben le­morzsolódott időre és a köz­ben megtett útra, az értekez­let összehívói és részvevői szinte egyöntetűen megálla­píthatnák, hogy az idő is, az út is túl sokáig tartott. Megállapíthatnák azt is, hogy ha korábban került volna sor a maihoz hasonló értekez­letre, sok elkótyavetyélt időt megtakaríthattak volna, sok kitérővel, holtággal meg­rövidíthették volna az utat. De nemcsak időveszteségtől, elkalandozó úthosszabbítás­­tól kímélhették volna meg magukat és híveiket, hanem sok nehéz órától, sok lelki­­tusakodástól, sőt lelki gyöt­relemtől is. A mai napon szükséges ezt a reprospektív képet fel­idézniük a maguk lelkében, hogy az elveszett idő és az eltévesztett út során elköve­tett hibák, hamis illúziók, ér­tékek elvesztése, felismerése által biztosabban, határozot­tabban, lép­jenek arra az útra, amely kivezet a mostani zsákutcából, amely véglege­sen letér egy anakronisztikus hatalmi politika útjáról és az evangélium igazi szellemében a dolgozó nép céljaival azo­nosulva, munkáival egyesülve, az élet, a béke útját válasz­ja. Ennek az útnak a kezdő­állomása a mai országos papi értekezlet. A «kezdő» jelzőt azonban csak abban az érte­lemben használjuk, hogy első­ízben indul meg ma egysége­sen, tömegesen az alsópapság­nak szociális szellemű, béke­szerető nagyobb része ezen az úton. Mert éppen a mozgalom előkészítő bizottságához be­érkezett nagyszámú levélből lehetett első ízben hitelesen megállapítani, hogy a magyar katolikus papságnak egy része a világtörténelmi helyzet és erőviszonyok felismerésében, a szocializmus igazságainak el­ismerésében, a szocializmust építő néppel való teljes szoli­daritásában semmivel sincsen mögötte a haladó szellemű francia, csehszlovák, lengyel, romániai katolikus papság­nak. Csak nálunk eddig nem törhettek utat maguknak a papság lelkében va­júdó, erjedő korszerű kérdések. Nem volt még egy olyan közös moz­galom, fórum, amelyen ezek a megtalált igazságok a papi lelkeikből kisugározhattak vol­na a tömegek felé. A papi lelkek megrendítő tragédiáit, izgalmas drámáit találjuk néhány sorban összezsúfolva ezekben a levelekben. Isten­­háta mögötti falvakból jelent­keztek ismeretlen papok olyan megrázó őszinteségű levelek­kel, amelyekben a tragikum mély érzésénél csak a széles politikai perspektíva, szocioló­giai képzettség nagyobb. Ezek­ben a levelekben a sokszor még előttünk is ismeretlen helység neve így a felülről elrendelt száműzetés, tervszerű elszigetelés Tomi-jává, Rodos- tójává nőtt meg. Az augusztus elseji papi értekezletnek egyik nagy je­lentőségét, igazságtételét ab­ban látjuk, hogy a lezárt pa­pi ajkak megnyithatnak, a szívekbe fojtott érzések fel­szabadulhatnak. Nem a fölöt­­tes egyházi hatóság iránti engedetlenségre nyílnak meg az ajkak, hanem olyan kese­rűségek kimondására, ame­lyekre a papnak az egyház és az állam törvényei alap­ján egyaránt joga van. Jól tudjuk, hogy a keserű­ség ü­römcseppjeit nem az egyéni sérelmek, elkövetett igazságtalanságok szolgáltat­ják, hanem az egyház és a hívők sorsa felett érzett ag­godalom. Kétségtelen ugyanis, hogy­­az, aki a népből szár­mazik, aki a néppel együtt él, jobban megérti a népet, a nép harcait, társadalmi cél­jait, mint az, aki palotáknak nehézselyem brokát-függö­nyükkel biztosított, zavarta­lan nyugalmában él. A nép­hez hű papság nagyobb ré­sze kezdetben a világtörté­nelmi események által várat­lanul lerohanva, politikailag még tájékozatlan volt ugyan, mégis lelkiismeretének irány­tűje nem követett el nagyobb kilengéseket, mivel a szár­mazás és az együttélés törvé­nyeinek engedelmeskedve, két nagy pólushoz igazodott: az egyházhűséghez és a nép­hű­séghez. Ugyancsak a papság­nak néphez hű rétege e tör­vényszerűségnek engedelmes­­kedve, minősítette már korán szökevényeknek azokat, akár papok, akár világiak is vol­tak, akik a népet először fél­revezetve, majd cserbenhagy­va, itthagyták­ ezt az orszá­got, hogy kívülről felelőtle­nül és kockázat nélkül a romlás, a gyűlölködés, a kár­hozat igéit hirdessék. A papságnak ez a része felismerte, hogy­­Amerika hangja“ valóban Ameriká­nak, illetve az amerikai mo­nopol kapitalizmusnak és im­perializmusnak a hangja és nem Magyarországnak a hangja. Tudta azt, hogy Amerika hangját nem a Szentlélek inspirálja, hanem az amerikai monopolkapi­­talizmus finanszírozza. Ki­­érezte azt is, hogy nem a bé­két hirdető harangok szava hallatszik Amerika hangjá­ban, hanem az imperialisták által tervezett új háborúnak a halálordítása rejlik e hang mélyén. S amikor a néphez hű papság visszagondolt arra az időre, amikor a maga templomának harangját elné­mította a német militariz­­mus, hogy átadja a helyét a szirénák üvöltésének, és visz­­szagondolt arra, hogy a Szovjet Hadsereg által hozott felszabadulás első napjaiban nyerték csak ismét vissza a békét hirdető hangjukat a magyar harangok, megértet­ték, hogy a papok, ha való­ban az evangélium útját jár­ják, nem akarhatják, hogy még egyszer elnémuljanak a békét hirdető harangok, hogy a templomtornyok még egyszer gépfegyverfészkekké váljanak. A papságnak ez a rétege azonban nemcsak a múlt élményei alapján kereste azt a helyes utat, amely háború helyett a tartós békéhez vezet, hanem a körülötte kialakuló új magyar élet valóságainak meg­látásából is. Az a pap, aki már a múltban is lealázónak érezte, hogy emberi magatar­tását a hercegi, grófi, bárói, bányabárói, nagybanki kegy­urak érdekeihez kell igazí­tania, akit a múltban menten felforgatónak bélyegeztek meg, hogyha az uradalmi cselédség, a mezőgazdasági munkásság, a kubikusok, a törpebirtoko­sok sorsa iránt érdeklődött, a felszabadulást valóban a saját lelki felszabadulásának is érezte, mert hiszen ledőltek azok a kegyúri válaszfalak, amelyek a plébániát sokszor elzárták a szegény sortól, és a plébániát a kastély depan­­dance-ává süllyesztenék alá. .A földreform ezért végered­ményében evangéliumi csele­kedet volt, szemükben Krisz­tus tanítása, az ókori egyház­atyák, a nagy­ szociális refor­mer szentek útmutatása sze­rint. Látniok kellett, hogy a munkások önfeláldozásukkal nemcsak a gyárakat, a hida­kat építik újjá, de a templo­mokat is. Látniok kellett, hogy a múlttal ellentétben meny­nyire inkább érvényesíti QZ íj társadalmi rendszerben az ember megbecsüléséről szóló keresztény tanítás. Látniok kellett, hogy a hároméves terv, az ötéves népgazdasági terv, a szociális alkotások fel­­sorolhatatlan tömege mind az embert szolgálja, nem a keve­seket, az ingyenélőket, hanem a milliókat, a dolgozókat. Az a pap, aki a valóságér­zékkel, igazságszeretettel, a szociális fejlődés szükségessé­gének elismerésével nézte az új m­agyar élet tartalmát, fejlődését és aki ugyanakkor a Szentírásba elmélyülten ennek igazságai megvilágítá­sánál nézte az új élet fejlő­dését, annak meg kellett lát­nia azokat a sűrű érintkezési pontokat, amelyekben a Szentírás és a szocializmus igazságaival találkoznak. Érez­nie kele,­ hogy a kettő nem állhat ellenségesen egymással szemben, mint papnak tehát az a kötelessége, hogy támo­gassa az új politikai, társa­dalmi rendet abban a leg­főbb törekvésében, hogy meg­teremtse az ember földi bol­dogulásának két legfonto­sabb előfeltételét: a tartós békét és a szociális biztonsá­got. Így alakult ki a papságnak néphez hű rétegében, először a lélek, a gondolat világában az az út, amelyen elindulha­tott, hogy az új társadalmi helyzetben is megtalálja hi­vatásának teljesítését a nép oldalán. Ez az út gyorsabban alakult ki a lélek csendjé­ben, az elme felismeréseiben, mint a gyakorlatban. Azt, hogy a papságnak ez a része a gyakorlati életben is rátér­hessen erre a helyesnek fel­ismert útra, számos akadálya volt és van még ma is. A haladó idő és méginkább az egyre megerősödő papi lelki­ismeret ezeket a mestersége­sen illetéktelenül támasztott akadályokat legyőzi. Az augusztus elseji országos papi értekezlet ennek legkiál­­tóbb bizonyítéka. A papság jelentős része gyakorlatban is rátért arra az útra, ame­lyet a mai magyar élettel való érintkezésében, szociális igaz­ságaink felismerésében lélek­ben már régebben megtalált. Most, amikor eljött Buda­pestre országos értekezletre, méginkább meggyőződik ar­ról, hogy nem is új utat kez­dett, hanem csak elhagyott utat tesz ismét járhatóvá a katolikus papság számára is az evangélium békéjének, szociális igazságainak útját Kedd 1950 augusztus­­ VI. év 176. szám Sztálin üdvözlő távirata Mao Ce-Tunghoz Pekingből jelenti az Új Kí­na: Mao Ce-Tung, a központi népi kormány elnöke a Kínai Néphadsereg Napja alkalmá­ból a következő üdvözlő­táviratot kapta Sztálin gene­­ralisszimusztól, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nökétől: Mao Ce-Tung tábornoknak, a Kínai Népköztársaság köz­ponti népi kormánya elnö­kének. Peking. Fogadja, kérem, szívből jövő üdvözleteimet és forró jókívánságaimat a Kínai Népköztársaság felszabadító néphadserege fennállásának 23. évfordulója alkalmából. I­ V. Sztálin Kínai Néphadsereg ünnepe al­kalmából üdvözlő táviratot inté­zett Csu-Teh tábornokhoz, a kí­nai hadsereg főparancsnokához. Rokossowski marsall táviratá­ban még ragyogóbb győzelme­ket kíván a Kínai Népköztársa­ságnak abban a harcban, ame­lyet a szocialista rendszer meg­szilárdításáért és a népi Kína egész területének felszabadítá­sáért folytat. Dr­ Cepícka csehszlovák­­ nemzetvédelmi miniszter távo­sramában hangsúlyozza, hogy a kínai néphadsereg történelmi győzelmei újból bebizonyítot­ták, milyen erősek és legyőzhe­­ték­enek a népi hadseregek, amelyek a békéért és a függet­lenségért harcolnak. A szocia­lizmust építő országok szoros kapcsolatban á­lnak a testvéri Szovjetunióval az egész világ artós békéjéért folytatott küz­delemben. A magyar kormány szerencsekívánatai a Kínai Néphadsereg Napja alkalmából Safrankó Em­áimét, a Ma-­­­mes Kínai Néphadseregnek a gyár Népköztársaság pekingi­­ magyar kormány és az egész nagykövete a felszabadító­­ magyar nép nevében legmese- Néphadsereg Napja alkalma­ j­­ebb szerencsekívánatait fe­­lól a Kínai Népköztársaság­­­jezte ki, kormányának és a győzel-­­ Rokossowski és Cepícka üdvözlő táviratai Csu-Tehhez Rokossowski marsall lengyel­­ Cepícka csehszlovák nemzetre­­nemzetvédelmi miniszter és drv­é­delmi miniszter a felszabadító Kim Ir­ Szen sürgönye Mao Ce-Tunghoz Kim Ir Szen, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság mi­niszterelnöke és a katonai bi­zottság elnöke a kínai felsza­badító Néphadsereg megalaku­lásának 23. évfordulója alkal­mából üdvözlőtáviratot intézett Mao Ce-Tung elnökhöz- Az üdvözlőtáviratban a ko­reai nép és a koreai Néphad­sereg szívből jövő jókívánatait küldi Mao Ce-Tungnak, a Kínai Néphadsereg parancsnokainak és katonáinak és az egész kí­nai népnek. Kim Ir-Szen táviratában meg­állapítja, hogy a kínai felsza­badító néphadsereg hősi tettei, harcai ösztönzést és bátorítást adtak a koreai népnek, amely ugyancsak igazságos háborúban szállt harcba hazája egységéért és függetlenségéért. Hangsúlyozta, hogy a koreai nép harca, melyet a kínai nép­pel az amerikai imperializmus ellen közös arcvonalban foly­tat, nagy mértékben hozzájárul az egész világ tartós békéjéhez. Bekerítés fenyegeti a Koreában visszavonuló amerikaiakat A koreai néphadsereg felszabadította Csindzsu, Hvengimki, Kiadon­g, A­ni, Kocsang, Csih­e városokat és öt kilométerre megközelítette Kumcsont A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadserege fő­parancsnokságának vasárnap közzétett hadijelentése közli, hogy Hvengimki és Hadong vá­rosának felszabadítása után a néphadsereg alakulatai vala­mennyi fronton folytatják he­ves harcukat az amerikai csa­patokkal. A néphadsereg csapa­tai, megtörve az amerikai csa­patok ellenállását, felszabadítot­ták Ani-t (Angi). A harcokban a néphadsereg foglyokat és sok zsákmányt ejtett, az ellenség nagy veszteségeket szenvedett. A néphadsereg alakulatai elkese­redett harcok után megtörték az ellenség erős ellenállását Ko­­csangnál (Kioszio) is és teljesen felszabadították a várost. Ezek­ben a harcokban is sok foglyot és hadizsákmányt ejtettek. Mint az AFP jelenti, Mac­­Arthur főhadiszállásának vasár­napi hadijelentése közli, hogy az északkoreai csapatok csak­nem az egész arcvonal mentén folytatják támadásaikat és to­vább folytatják előnyomulásukat Kocsangon túl. A Reuter tudósítója szerint az amerikai védők egyre zsu­gorodó védelmi terület tartá­­sé­rt csatáznak Walker altábornagy, a Ko­reában harcol szárazföldi in­tervenciós csapatok főparancs­noka vasárnap kijelentette:­­ A háború válságos időszakába ju­tott. Kijelentette Walker, hogy az amerikaiaknak halálukig kell harcolni, ,,mert az ame­rikaiak tudják, ma­­ már ni­ncs arról szó, hogy vissza lehessen vonulni olyan csökkentett arc­­vonalra, amelyet az arantóe­­sztratégák könnyebben védhető­­nek gondo­nak“. tudósítója szerint Csib­e közelé­ben az északkoreaiak hatalmas erősítéseket vonnak össze. Az ADN tudósítója jelenti, hogy Rumoson térségében a néphadsereg kötelékei bekerítet­ték az 1. amerikai gépesített lovashadosztály felderíti­ oszta­gait, g­yilkolnak és gyújto­gatnak az amerikaiak A koreai néphadsereg nyo­mása alatt visszavonuló ameri­kai csapatok falvakat gyújtanak fel és békés lakosokat gyilkol­nak. A visszavonuló amerikai csapatok Henthekben (Pollaku) 600 embert, Taezsonban (Taj­­den) körülbelül ezer embert gyilkoltak meg. Az Új Kína hírügynökség ha­ditudósítójának jelentése szerint 36 óra alatt, amelyet a tudósí­tó Szöulban töltött, az amerikai repülőgépek kilenc terrortáma­dást intéztek a város ellen. Az amerikaiak most éjjel teljes sötétségben burkolt városokat bombáznak és így gyárak, vagy üzemek helyett munkásházakat találnak el. A polgári lakosok között­e sok az áldozat, eddig 3000 ember halt meg, vagy szenvedett súlyos sebesülést a bombázások során Szöulban. A város lakossága nappal dolgo­zik és éjjel a bombázások rom­jait takarítja el. Az utcák min­den este megtelnek önkéntesek­­kel, akik énekelve vonulnak fi­zetés nélkül munkára, hogy a romokat eltakarítsák. Jellemző az amerikaiak ko­reai gyarmatosító háborújára, hogy a hankangi hídnál ameri­kai repülőgépek Li Szin-Man hétezer katonáját ölték meg «té­vedésből», mert azt hitték, hogy a népi hadsereg katonái. Az amerikaiak visszavon­ulnak a középső­ és déli arcvonalon Lionel Hudson, a Reuter-iro­­dla harctéri tudósítója jelenti, hogy az amerikai csapatok Csi­fie­­ város közelében visszavo­nultak. A Csifieből Kumcsonba vezető útvonal mentén az észak­koreaiak átkaroló mozdulata az amerikaiakat a mögöttes vona­lak elvágásával fenyegeti. Csi­­b­et, amelyet az északkoreai erők megszálltak, az amerikaiak nehéz hadfelszerelési anyaguk visszahagyásával ürítették ki és az amerikai géppuskákat az északkoreaiak volt tulajdono­­­­saik ellen fordították. Az AP tudósítójának jelent­­­tése szerint az északkoreai erők­­ vasárnap két évet vertek az­­­ amerikai vonalak szélső balszár­­­­nyába. Az amerikaiak ezen a ■ frontszakaszon visszavonultak. Erős északkoreai páncélos- és gyalogoscsapatok Csindzsu köze­lében folytatják támadásukat. Az északkoreaiak két rést ütöttek az amerikaiak Csindzsu körül húzódó vonalában. A Reuter A koreai partizán csapatok beszivárogtak Puszan közelébe A Koreai Távirati Iroda jelen­tése szerint a koreai amerikai fegyveres beavatkozók körében nagy megdöbbenést keltett, hogy Puszan kikötőjébe vezető közle­kedő vonalakat többhelyütt meg­rongálták. Az amerikai katonai szóvivő — mint az U. P. közli — már július 26-án beismerte, hogy „koreai partizánerők be­szivárogtak Puszan közelébe és néhány mérföldnyire közelítet­ték meg a várost“. Puszan tudvalévően az amerikai csapa­­­tok egyedüli utánpótlási ki­­­­kötője Koreában. A Kjungcsu, Jungcsun, Jungil­­ és Jungluk környékén, Kiung­­szang tartomány északi részé­­­­ben működő koreai partizánok szintén megbénították a közleke­dést az amerikai hadsereg után­pótlási vonalain, amennyiben megrongálják azokat az utakat, amelyek Talgut összekötik a keleti partvidék mentén fekvő városokkal.

Next

/
Thumbnails
Contents