Magyar Nemzet, 1950. szeptember (6. évfolyam, 203-228. szám)

1950-09-01 / 203. szám

Ára: 60 fillér Péntek 1950 szeptember 1 , VI. év 203. szám Állam és egyház békés együttélése írja: Parragi György «Végre!» — Ebben az egy­szerű szóban zsúfolódott ösz­­sze az a megelégedés, meg­könnyebbülés és őszinte öröm, amely a magyar köz­véleményt eltöltötte abban a pillanatban, amikor hírül vette a Népköztársaság kor­mánya és a katolikus püspöki kar megállapodását. Ez a rö­vid szó valóban híven tükrözi vissza azokat az érzéseket, amelyek a megállapodásról szóló értesülés nyomán úrrá váltak a magyar nép lelkén. A Magyar Népköztársaság kormánya és a katolikus püspöki kar között létrejött megállapodás aláírása véget vetett az alsópapság s a hí­vők lelkében egyre jobban felhalmozódott nyugtalanság­nak, növekvő türelmetlenség­nek, sőt keserűségnek s a hívők, a papok többségének lelkébe most a szent béke, a húsvéti tiszta öröm költözött. Hogy milyen rendkívüli fontosságot tulajdonít az egész magyar közvélemény a megállapodásnak, ezt külső­képpen is mutatja az a kö­rülmény, hogy az egész ma­gyar sajtó, benne a püspöki kar lapja, az «Új Ember» is az első oldalon feltűnő be­tűkkel közölte a megállapo­dás szövegét. A lapokat való­sággal elkapkodták. De még mielőtt a sajtó megjelent volna, a főváros lakossága hi­hetetlen gyorsasággal szer­zett hírt a megállapodás alá­írásáról, s mindenütt öröm­mel, megnyugvással tárgyal­ták a hírt és adták tovább egymásnak az emberek. Ter­mészetes ösztönnel megérez­ték, hogy ez a megállapodás csak jót jelenthet úgy a népi demokrácia, a dolgozó nép, mint a katolikus egyház, alsópapság és hívők számára. Érezték a katolikus hívők, különösen az alsópapság, hogy szívük leghőbb kíván­sága teljesült és lelki ünnep­napot jelent számukra a megállapodás megkötése. E külső megnyilatkozások ismertetése után most már taglaljuk e megállapodás belső értékeit és az állam, az egyház szempontjából való jelentőségét. A megállapodásról minde­nekelőtt azt kell megállapí­tanunk, hogy ez úgy az ál­lam, mint az egyház kölcsö­nös érdekeinek felismerésén és szolgálatán alapszik. Ugyanakkor az állam és egy­ház magasrendű hivatásának betöltését, feladatainak telje­sítését mozdítja elő. Mindkét félnek, de elsősorban a dol­gozó népnek a javát szol­gálja. Nem csupán a «do­ut des» rideg célszerűsége nyilat­kozik meg a megállapodás szövegében, hanem a leg­magasabb nemzeti és emberi eszmék követésének, szolgá­latának készsége. Vagyis a megállapodás lényege szerin­tünk annak a szellemi és po­litikai együttműködésnek az elhatározásában áll, amelyre az egyház és az állam kép­viselői két legnagyobb vezető eszménknek: a nemzeti egy­ségnek és a békének a bizto­sítása ügyében jutottak. Épp ezért a megállapodás hatalmas lépést jelent előre a nemzeti egység még szoro­sabb megteremtése és a béke­front még nagyobb megszi­lárdítása és megerősítése felé­ .Vizsgáljuk ezért elsősorban a megállapodást ebből a két szempontból. A Népköztársaság kor­mánya és a katolikus püs­pöki kar által kiadott közös nyilatkozat bevezetése ki­hangsúlyozza, hogy mindkét tárgyaló felet az az óhaj ve­zette, hogy a magyar nép egységét, hazánk békés fej­lődését azáltal is előmozdít­sák, hogy biztosítják az állam és a katolikus egy­ház békés együttélését. A nemzeti egység szorosabbra fogásának vezérgondolata végigvonul a nyilatkozat egész szövegén. Ez világo­san mutatja, hogy dolgozó népünk egységének egyik fontos összetevő erejét látja népi demokráciánk kor­mányzata az egyházakkal, így a katolikus egyházzal való békés együttélésben. Viszont a katolikus egyház vezetői is belátják, hogy az egyház nem szakadhat el a néptől, nem lehet a nép egy­ségén kívül élő szervezet, mert ezáltal tápláló talaját veszti el és így hivatásának teljesítéséről mondana le. Az egyházat érdeke és hiva­tása egyaránt arra kötelezi, hogy a dolgozó nép egysé­gét mint újjáépülő orszá­gunk legnagyobb erőforrá­sát, a maga részéről is min­den erejével támogassa. A megállapodásnak má­sik jelentősége az, hogy bizonyságtételt jelent a béke gondolata mellett. A nyilatkozat bevezetése is kihangsúlyozza a tárgyaló fe­leknek azt az óhaját, hogy elő akarják mozdítani hazánk bé­kés fejlődését. Az első sza­kasz 4. pontja kimondja: 14 püspöki kar támogatja a bé­kéért folyó mozgalmat. He­lyesli a magyar népnek, a Ma­gyar Népköztársaság kormá­nyának a béke megvédésére irányuló törekvéseit, elítél minden háborús uszítást, el­ítéli az atomfegyver használa­tát és ezért az emberiség ellen elkövetett bűncselekményben bűnösnek tekinti azt a kor­mányt, amely először hasz­nálja az atombombát­. Ez az a pont, amelyet az egész dol­gozó magyar nép pártkülönb­ségre, hitbeli felfogáskülönb­ségre való tekintet nélkül igaz örömmel fogad. Ez a nyilatkozat egyenesen kötelességévé teszi az egyházi személyeknek, hogy a maguk részéről is akadályozzák meg azt, hogy a háborús uszítók az egyházat továbbra is föld­alatti tevékenységük búvóhe­lyének­­tekintsék. Az egyház emberei nem tűrhetik ezek után, hogy a háborús gyújto­­gatók meggyalázzák a béke­­szerető Krisztus egyházát, hogy mint­ a Krisztus által ki­űzött kufárok továbbra is be­­lopódzanak a Templom csar­nokaiba és ott Krisztus béke­evangéliuma helyett az atom­bomba anti-krisztusának isten­­­ télen tanait hirdessék az atom­bomba mindenhatóságáró­l, az atomháború elkerülhetetlensé­géről. Most már kötelessége az egyház embereinek, hogy le­leplezzék és megbélyegezzék a béke ellenségeit, akik az egy­házat a háborús uszítás fedő­­szervéül szeretnék felhasz­nálni. A megállapodásnak fontos részét alkotják a püspöki karnak új társadalmi fejlő­désünkkel, népgazdasági tö­rekvéseinkkel s általában a magyar népi demokráciával kapcsolatos nyilatkozatai. Az első szakasz első pont­ja véget vet az öt évig tartó áldatlan, tisztázatlan helyzet­nek, mely annyi bajnak, lel­ki válságnak volt a kútforrá­­sa. Ez a pont kimondja: «A püspöki kar elismeri és állam­­polgári kötelességének meg­felelően támogatja a Magyar Népköztársaság államrendjét és alkotmányát.» Ez a mondat nemcsak szi­lárd alapokra helyezi az ál­lam és az egyház viszonyát, de alkalmas arra, hogy el­távolítsa ebből a viszonyból a zavart keltő elemeket, a bizalmatlanságot, a gyanak­vást. Ha előbb szövegezték volna meg ezt a világos mon­datot és előbb helyezkedett volna az egyház erre az alap­ra, úgy már régen eltűnhe­tett volna ez a bizalmatlan­ság és a bizonytalanság. De jobb későn, mint soha és örülünk annak, hogy ez a világos fogalmazású mondat kiinduló pontja nemcsak a megállapodásnak, hanem le­hetőséget nyit meg az egyház és az állam közötti szeren­csésebb, biztató jövőjű új korszak számára. Ugyanebben a pontban kijelenti a püspöki kar azt is, hogy az egyház törvényei szerint eljár azok ellen az egyházi személyek ellen, akik a Magyar Népköztár­saság törvényes rendje és kormányának építő mun­kája ellen fellépnek. Talán semmi sem illusz­trálja inkább azt a mélyre­ható változást, amelyet az egyház és állam viszonyá­ban a megállapodás hivatott teremteni, mint ez a pont A múltban eltévesztett úton járó egyházi politika követ­keztében gyakran éppen azokat jutalmazta, akik a törvényes rend ellen fellép­tek és üldözte azokat az egyházi személyeket, akik népszeretetük, demokratikus felfogásuk következtében az egyház és állam megegyezé­sének úttörői voltak. A megállapodás jelenté­keny módon előbbre viszi majd népgazdasági terveink megvalósítását is, annak el­lenére, hogy első pillanatra úgy tűnik fel, mintha távol állna gazdasági életünktől. És mégis számíthatunk erre is, részben a nemzeti egység megerősítése folytán, rész­ben azért, mert a nyilatko­zatban a püspöki kar külön felhívja a katolikus hívőket, hogy mint állampolgárok és hazafiak minden erejükkel vegyék ki részüket abból a nagy munkából, amelyet a Népköztársaság kormányá­nak vezetésével a magyar nép egésze végez, az ötéves terv megvalósításával, az életszínvonal emeléséért és a szociális igazságosság ér­vényesítéséért. Most, amikor a termelőszö­vetkezetek megalakulása oly hatalmas lendületet vett, kü­lönös jelentősége van a püs­pöki kar felhívása ama részé­nek, amelyben arra hívja fel a papságot, hogy­­ne fejtsen ki ellenállást a mezőgazda­sági termelőszövetkezeti máz­(Folytatás a 2. oidalon) Amerikai hadirepülőgépek ismét megsértették a Kínai Népköztársaság légiterét Csu En-Laj újabb távirata a Biztonsági Tanácshoz Pekingből jelenti a TASZSZ. Az Új Kína ügynökség közli, hogy a Koreában mű­ködő agresszív amerikai had­erők repülőgépei ismét be­nyomultak a Kínai Népköz­társaság területére és kínai polgárokat öltek és sebesítet­­tek meg. Csu En-Laj, a köz­ponti népi kormány külügy­minisztere ezzel kapcsolato­san újabb táviratot intézett Malikhoz, az Egyesült Nem­zetek Szervezete Biztonsági Tanácsának elnökéhez és Trygve Liehez, az ENSZ fő­titkárához. Követelte, hogy a Biztonsági Tanács haladékta­lanul tegyen hatékony intéz­kedéseket a Koreában mű­ködő amerikai agresszív erők támadása kiterjesztésének megakadályozására és a Ko­reába benyomult amerikai erők kivonására. A távirat szövege a követ­kező: Az augusztus 27-én történt­­ incidenst követően a Koreában­­ működő agresszív amerikai erők hadirepülőgépei augusztus 29-én ismét benyomultak a Kí­nai Népköztársaság légiterébe és több kínai polgárt megöltek és megsebesítettek. Augusztus 29-én 17 óra 45 perckor négy amerikai vadász­gép Korea felől közeledve be­nyomult Kína területe felé és légi felderítést végzett a kuan­­tiani körzetben fekvő Lako­­sziao felett, a­­Talucsian folyó jobbpartján. Ezután tovább re­pültek a Jalucsian folyó jobb­ partján Csantianhokou felé, körülbelül egy kilométerre La­­koszinótól. Ott kínai polgári hajókra lőttek, megöltek egy kínai halászt és két másikat megsebesítettek. 17 óra 50 perckor ugyanezek a vadász­gépek az Antungtól északkeletre fekvő Koloucsi felett jelentek meg, ismét lőtték polgári ha­jóinkat, megöltek három kínai halászt, súlyosan megsebesítet­tek kettőt és könnyen megsebe­sítettek három másik halászt. A Koreában működő agresz­­szív amerikai erőknek ezek a folytatólagosan elkövetett provo­kációs gaztettei szembetűnően leleplezték és bizonyították az Egyesült Államok kormányá­nak szándékát, hogy a hábo­rút kiterjessze és megbontsa az egyetemes békét. A Kínai Népköztársaság köz­ponti népi kormányának nevé­ben ezennel ismét vádat emelek az Egyesült Nemzetek Szerve­zete előtt és követelem, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa haladéktalanul tegyen augusztus 27-i előterjesztésem alapján ha­tékony intézkedéseket, hogy az agressziójuk kiterjesztésére tö­rekvő, Koreában működő ag­resszív amerikai erők hasonló cselekményei megszűnjenek és az agresszív amerikai erőket haladéktalanul kivonják Koreá­ból, hogy az adott probléma többé ne váljék komoly mére­tűvé. Nagyon is szükségesnek vélem, hogy ezeket az intézke­déseket haladéktalanul meg­tegyék. Peking, 1950. augusztus 30. Csu En-Laj, a Kínai Népköz­­társaság központi népi kormá­nyának külügyminisztere. A kínai hazafiak milliói egyhangúlag­ támog­at­ják Csu En-Laj külügyminiszter tiltakozó táviratát. A kínai hazafiak milliói egy­hangúlag támogatják Csu En- Lajnak, a Kínai Népköztársa­ság külügyminiszterének az amerikai külügyminiszterhez in­tézett tiltakozó táviratát, amely az amerikai kormányra hárítja a felelősséget Kína szuverenitá­sának megsértéséért és békés kínai állampolgárok meggyilko­lásáért. A harag hangjai hallatszanak most Peking utcáin: „Ki az amerikaiakkal Koreából és Taj­­vanból!“, „Nem engedjük vá­rosaink bombázását !“ — írja Viszokov, a Pravda pekingi tu­dósítója. Kína üzemeinek mun­kásai kollektív leveleket írnak a központi népi kormányhoz, amelyekben kifejezik kem­ény tiltakozásukat az amerikai im­perialisták támadása ellen és megfogadják, hogy a munka termelékenységének fokozásával, a demokratikus erők megszilár­dításával válaszolnak az ameri­kai agresszióra. Az amerikaiak által Antung­­ban ontott kínai vér lángoló gyűlölettel tölti el a nép szívét az új világháború gyújtogatói ellen. Világszerte erősödik a tiltakozás­ az amerikaiak koreai gaztettei és kínai provokációja ellen A magyar dolgozók üzemi rö­pgyűléseken ítélik el az amerikai imperialistákat Az egész haladó világ, a dol­gozók százmilliós tömegei és minden békeszerető ember felhá­borodva tiltakozik már hetek óta az amerikai imperialisták gyalá­zatos koreai rablótámadása és sorozatos kegyetlenkedése ellen. E­z a tiltakozó hullám napról­­napra erősödik és most újabb lendületet kapott azzal, hogy a háborúra készülő amerikai im­perialista kalandorok újabb pro­vokációkra vetemedtek a kínai nép, a Kínai Népköztársaság te­rülete ellen. Joggal írja a Litera­­turnaja Gazda «A fékevesztett yenkik fényes nappal heves tűz alá vették Cshang, Lincsiang és Antung kínai városokat, békés emberek véreit ontották és sú­lyos anyagi károkat okoztak» és nemcsak a repülőgépek jelzései árulták el az Óceánon­ túli geng­sztereket, hanem az a rabló módszer, amit az egész világ már jól ismer. Ez ellen a vakmerő provoká­ció ellen újult erővel tiltakozik a világ minden becsületes embe­re és a békét védő százmilliók sorában felemelik hangjukat a magyar dolgozók is, tiltakozva az amerikai banditák újabb hábo­rús provokációi ellen. cétok támogatása érdekében. A ti harcotok a mi harcunk is. Németországot is az angol­­amerikai imperialisták darabol­ták fel. Nyugati-Németországot az angol-amerikai imperialisták az új világháborúra akarják felkészíteni. A stockholmi felhívásnak és a Béke Hívei Állandó Bizott­sága prágai határozatának szel­lemében a békéért tevékeny harcra mozgósítjuk Német­ország valamennyi dolgozóját, hogy meghiúsítsuk a háborús gyújtogatóknak a harmadik világháború kirobbantására irá­nyuló nyugatnémetországi elő­készületeit. Korea a koreaiaké! Német­ország a németeké! Gátoljátok meg az amerikai háborús gyúj­­togatók mesterkedését!“ A Szovjetúnió dolgozóinak erélyes tiltakozása A Szovjet Írók Szövetsége fel­hívást intézett a Biztonsági Ta­nácshoz, amelyben követeli: ves­senek véget haladéktalanul az amerikaiak koreali agressziójá­nak, azonnal és feltétel nélkül tiiltsák be a koreai békés váro­sok és a lakosság bombázását. Hasonló felhívást intézett a Biz­tonsági Tanácshoz a szovjet Szénipari Munkások S­zakszer­­vezetének vezetősége. A Szovjetunió művészei és írói egymásután nyilatkoznak és írnak cikkeket az amerikaiak koreai vandalizmusa ellen. A többi között Szergej Obrazcov, a Sztálin-díjas népművész cik­kében hangsúlyozza, hogy a szovjet emberek az amerikai agressziót hősiesen visszaverő szabadságszerető koreai nép mellett állnak. „Korea a korét­ké! Németország a németeké!“ A Szabad Nem­e­tszerve­zeti Szövetség N­­ agresszu­sának küldöttei r­öbi üd­­vözlő táviratot­­ a ko­reai szakszervezetekhez: „Testvéri szolidaritásunkról biztosítunk benneteket és min­dent megteszünk igazságos­aa. A Csehszlovák Ifjúsági Szövetség béke­­tüntetése Usti nad Labem városában hatalmas béketüntetést rende­zett a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség. A tüntetéseken 15.000 ifjú békeharcos nyilvánítota ki szilárd békeakaratát. Karlovy Varyban a dolgozók békegyűlésén felszólalt Kim Hen-Bong, a prágai nemzetközi diák­kongresszuson részt vett koreai diákküldö­tség vezetője. A gyűlésen a szakszervezet helyi titkársága ismertette a koreai nép támogatására vállalt önkény

Next