Magyar Nemzet, 1951. február (7. évfolyam, 26-49. szám)

1951-02-01 / 26. szám

2 szerszállításról szóló törvényja­vaslat megvitatását, «rosszabbat jelent a zsarolásnál, mert azt indítványozzák, hogy ne adjunk élelmiszert az éhező indaiaknak, csak abban az esetben, ha ez­zel megvásárolhatjuk az indiai kormány függetlenségét». Dulles megíryorsítja Ji­pin újrafegyverzését Tokióból érkező közlések szerit Dulles most külön meg­beszéléseket folytat a japán kormánnyal. Január 29-én Jo­sidával való találkozása alkal­mából Dulles kifejtette a Ja­pánnal való békeszerződés meg­kötésének „elveit“. A beszélge­tés után MacArthur fogadta Dullest és Josidát. Josida parlamenti felszólalá­sából, valamint a japán sajtó és rádió számos közleményé­ből kitűnik, hogy Dulles utazá­sának célja japán zsoldos had­sereg gyors létrehozása a Távol- Keleten. Dulles nyilatkozatában nyiltan elismerte, hogy az Egyesült Ál­lamok meg akarja gyorsítani Japán újrafelfegyverz­ését és fel akarja használni Japán­ ázsiai agresszív tevékenységében. 60.000 angol a­szony felhívása Attleehez Kína agresszorrá nyilvánítása ellen Londoni jelentés szerint az Angol Nőszövetség Központi Bizottsága a Szövetség hatvan­ezer tagja nevében Attlee mi­niszterelnökön keresztül felhí­vást intézett az angol kormány­hoz. A felhívás követeti, hogy a kormány foglaljon állást Kína agresszorrá nyilvánítása ellen és tegyen meg mindent a harmadik világháború elkerü­lésére. Az angol asszonyok felhívása követeli, hogy az angol kor­mány világosan és szilárdan je­lentse ki: nem támogatja az atombomba használatát sem Koreában, sem Kínában. A fel­hívás megállapítja, hogy az an­gol asszonyok elítélik a fegy­verkezést, akár Nyugat-Német­­országban, akár Japánban tör­ténik. A francia expedíciós haderő újabb nagy veszteségei Vietnamban Pekingből jelentik. A vietna­mi népi hadsereg csapatai öt nap alatt, január 17-éig négy el­lenséges zászlóaljat zúztak szét — jelenti a vietnami népi had­sereg főparancsnokságának hi­vatalos jelentése. Harcok folytak Baocsuban, Vinhienben, Phucsenben, vala­mint Bacgang és Bacninh tarto­mányokban. A harcok folyamán a francia tüzérség és légierő tevékeny­sége ellenére a népi hadsereg csapatai több megerősített állást szétromboltak. Az ellenség vesztesége ember­ben: 1930 halott és 750 fogoly. Az USA utasítására Thaiföldek hadsereget szerveznek a Kuomintang-bandák szétszórt maradványaiból .Delhiiből jeleníti a TASZSZ, hogy a­­Mohácson című thai­földi lap beszámol arról, hogy a thaiföldi kormány az Egyesült Államok kormányának utasításá­ra megegyez­ést kötött a Kuo­­miianlaing-klilkik képviselőivel. En­nek értelmé­ben a thaiföldi kor­mány Gsa­n­gikájsejt szétveri és Thaiföldb­e menekült bandáinak maradványaiból hadisereget ala­kít. Meszai térségében létrehoz­ták a vezérkart, amely rád­ió­­összeköttetésben áll Csiaing Lajsek tajvani klikkjével. A t­haiföldii rendőrség főnöke, Koszol tábornok — mint azt a Daily Trade News című lap LODEN, BALLON, sportmellények Wimpassing CSAK VI., Sztálin-út 8 körül* —, hivatalosan be­ismerve, hogy a thaiföldi kormány enge­délyezte a Kuomimiang-csapa­­tok thaiföldi tartózkodását és hogy a „Kuominta­ng-kat­onák ugyanazt a feladatot teljesítik Th­aai­föld­ön, mint a­z amerikai csapatuk“. A haladó sajtó rámutat: az Egyesült Államok azt indítvá­nyozzák, hogy a Kuominfang­­csapatoik maradványait használ­ják fel a vietnami népi felsza­badító mozgalom ellen és be­törésre Kínába. A thaiföldi lapok beszámol­­na­k arról, hogy S­anton, az Egyesült Államok thaiföldi nagy­követe kijelentette, az Egyesült Államok fokozták a Thaiföldnek nyújtott katonai t­ámogatást". Az Egyesült Államok az elmú­tt három hónap alatt nagy meny­­nyi­ségben szállított Thaiföldinek puskákat, géppuskákat, piszto­lyokat, a­knavetőket, rako­tt­­berendezéseket, haditengerészeti, tüzérségi és egyéb fegyvereket, viharkabát. A GALAMB írta, írja Tuncsin A rendőrfőnök úr izgat­ottan törölgetite zsebkendőjével bíbor­vörös, kopasz fejét. Ez felhábo­rító! Ez már teljesen kibírhatat­len! Már ötödik reggel egyfoly­tában galamb jelenik meg a vá­rosháza épületén. Valami vak­merő kéz rajzolja krétával a szürke falra, erőteljes, határo­zatti vonalakkal. A pár­ás és az ügyeletes rend­őr minden alkalommal vizes ruhával gondo­san lemossák, de a következő reggel — mintha mi sem történt volna — a ga­lamb újra megjelenik. És fő­leg, mikor a miniszter úr őmél­tóságát vár­ák a városba! Az ember beleszédült Nem múlok el nap újabb kellemetenségek nél­kül: általános szrájkok, gyűlé­sek, tiltakozások, tüntetések!... Stockholmi Felhívási... Bele kell őrülni! És most még it­t ez a galamb is! Még ha valahol a külváros­ban volna, de H, a város szí­vében, a városháza épületén ! A béke szimbóluma ez a madár. Ha a miniszter meglátja a galambot, mindennek vége! Vége a karriernek, minden re­mény füstbe megy, végromlás, pusztulás! A rendőrfőnök urait ebttől a gondolat­ól kiverte a hideg ve­ríték. Mint az agyonhajszolt fád, úgy száguldott fel s alá Irodájába­n. öt nap óta, éjjel-nappal a város három legjobb titkosrend­­sze ál­ lesben a városháza kö­rül. öt nap ót­a figyelnek árgus zí­mmel, s mégis mindennap z orruk előtt rajzolták fel a Városháza falára a galambot. Bolyongtak a járdán és minden járókelőnek az arcába néztek. Minden arcon a titkos örömnek, sőt kárörömnek egyforma ki­fejezését láták. Az egész város tudta, hogy holnapján maga a miniszter fog beszédet tartani. És az egész város örült a ga­lamb megjelenésének. ... Most mindhárma­n az iroda ajtajánál állna­k. Moccanni­­sem mernek, csak állmaik szemtesülve. A rendőrfőnök úr meg csak futkos a szoba egyik sarkától a másikig, törölgeti kopasz fe­jét a rég átnedvesedett kendő­vel, aztán hirtelen elfut­ja a düh és nyálát fröcskölve ordi­­a: — Elég! Vagy elfogják ezt a pimaszt... vagy... jelentem a mi­­niszter úrnak, hogy szándékosan nem akarják elfogni. ★ Estére mindhárom titkos­rendőr és a rendőrség legjobb tíz detektívje álltak lesben az átkozott falnál. Elrejtőztek a sö­tétbe. Ma végre el kell fogniuk az ismeretlen rajzolót,­­ külön­ben rossz végük lesz. És elfogták! Tettenérték kré­tával a kezében, éppen abban a pillanatban, amikor a szárnya­kat rajzolta fel. ... Diadalüvöltéssel száguld át a városon a rendőrségi autó. A rendőrfőnök kezét dörzsöli. Végre! Végre! Kopognak az ajtón. — Szabad. Belép a három titkosrendőr. Zsíros képük ragyog az öröm­től, ajkuk széles mosolyra hú­zódik. — Hát hol van?­­- kérdezi a rendőrfőnök. — Itt van! — felelik kórus­­ban. Szétbomlik a kör, melynek közepén egy tizenegy év körüli kisfiú áll, kék nadrágban, barna kiskaroálban. A haja szőke, ar­cán, lesült bőrén átülnek a vi­dám szeplők. Minden zavar, minden félelem nélkül néz szembe a rendőrfőnökkel. Az nem bírja el a tekintetét. — Ki vagy? — kérdezi. Pillanatnyi éles csend, ma­jd a fiúcska felemeli fejét és büszkén mondja: — Francia! A rendőrfőnök rekedten, kény­szeredetten nevet. — Mindannnyian franciáik va­gyunk ... A titkosrendőrök vezetője lassú, kimért léptekkel oda­megy az asztalhoz és leteszi az üveglapra az értékes zsákmányt — nagy darab krétát. — Tied? — kérdezi a rendőr­főnök — Enyém — feleli a fiú. — Ügyl... Hát hogy hívnak téged? — Pierre Duval. — És mondd csak fiam, mit csináltál te ezzel a krétával? — Rajzoltam. — Mit? — Ami jön ... — Például galambot? — Lehet, galambot is. •— Ügyi... És hol? — Ahol jön ... — Például a falra? Igen? — kérdezi a rendőrfőnök. — Lehet falra is, csak sima legyen ... — Például a városháza falá­ra? ... — Alkalmas fal! — No igen! — mondja a rendőrfőnök. Hangjában inge­rültség és gyűlölet cseng. — Sima ... — Valóban, sima. — ismétli a kisfiú és hozzáfűzi naiv mo­sollyal. — De maga honnan tudta? Szintén próbált rajta raj­zolni? . „ J__ — Hallgass! Kutyakölyök ... A rendőrfőnök felpattan, a fiú­hoz ugrik és öklével teljes ere­jéből az arcába csap. Pierre válla közé húzza a fe­jét. Kezével letörli az orrából megeredt vért és megvetően mondja: — Franciák!... Elvezetik a zárkába. A rendőrfőnök tek'ntet© az asztalon fekvő krétadarabra té­ved. Megragadja és dühöngve a padlóhoz vágja. A kréta apró darabokra törik, s mint a le­gyező, úgy terül szét a kréta­­por. Ebben a fehér alakban a rendőrfőnök fehér galambot vél felfedezni . reggel a pályaudvaron a rendőrfőnök ünnepélyesen fo­gadja a minisztert. A pályaud­vart rendőrség veszi körül. A miniszter úr mosolyog- Ugyan­­csak mosolyog a rendőrfőnök úr is , nem messze tőlük még édesebben mosolyog a város három legjobb titkosrendőre Aztán a miniszter úr beül a rendőrfőnök úr autójába és a rendőrautók szoros gyűrűjével kocsikáznak végig a városon Mindenütt csend és rend van, amerre elhaza­tnak. Végre feltű­­ni­k a városháza épülete.. A minizter úr, amikor kilép a kocsi­jából, hirtelen :'Szerez­­zen és eleápad- A rendőrfőnök úr pedig a torkához kap.­nint­­ha fulladozna. A váro­ Mra si­ma szür­te faláról büszkén te­kint a járókelő'-re a krétával felrajzolt nagy Miér galamb .. . A rendőrfőnök úr sohasem fogja megérteni, hogy nemcsak egyetlen darab kréta van a vi­lágon és nemcsak egyetlen bá­tor fiú. j Magyar Nemzet ,Csütörtök, 1951 február X A szövetségi és autonóm köztársaságok Legfelső Tanácsainak jelöltjei méltó képviselői a népnek az államhatalom legfelső szerveiben Moszkvából jelenti a TASZSZ. A szovjet sajtó folytató­agosan közli a februári válasz­ásokkal kapcsola­ban a szövetségi és autonóm köztársaságok Legfelső Szovjetjei küldött jelöltjeinek névsorát. Ezekben a jegyzékek­ben sokezer név szerepel. A ki­magasló politikusok, művészek, tudósok, színészek és írók mel­lek sok egyszerű szovjet ember — munkások, parasztok —, akik a társadalomért végzett szerény munkájukkal szerezték meg a nép bizalmát és megbe­csülését Ittt van például Alekszamdra Kosz­rova, egyszerű szövőnő, aki sok újjal gyarapította a szö­vőipart és sok más munkásnőt tanított meg munkamódszerére. A Távol-Keleten mindenütt is­merik Anna Moiszejenko pa­rasztnő nevét. A termesztés te­rén volt újító, hektáronként öt­­százhúsz mázsa burgonyater­­mést ént el. Minszkiben Mihail Antonikot, a traktorgyár villa­­moshegesztőjét jelölték a Bielo­­rusz Köztársság Legfelső Szov­­jetjébe Antonik tökéletesen el­sajátította a gyors villamos-he­­gesztést, egyidejűleg három elek­tróddal dolgozik. Négy év alatt tizennégy évi normát teljesített. Tbiliszi egyik választókerületé­ben Pavel Muhigulasvilit, a gép­kocsijavító üzem laká­­sát je­lölték a Legfelső Tanácsba. Ez a fáradhatatlan észszerűsítő nagy eredményeket ért el a technológiai folyamat javítása terén. Kirgiziában nagy nép­szerűséget szerzett All­a Anarov, volt napszámos, aki a gyaipot­­terméshozam mestere lett és je­lenleg köztársasága granotter­­mesztőit tanítja A gorkiji te­rület városaiban és falvaiban jól ismerik Anna Poliakova nevét, aki a repülő gyorssegély-álo­­más sebészorvosője- Sokéves munkássága alatt egészségügyi repü­lőgépeken majdnem egy­millió kilométer utat tett meg. Po­­ia­kova nevét sok ember nagy hálával ejti ki, akinek­­ vissza­adta egészségét, megmentette életét. A Szovjetunió gyáraiban, üze­meiben, falvaiban és városaiban a népgazdaság és a kultúra minden terén jelentős nemzedék nőtt fel, amelyet a Bolsevik Párt nevelt. A nép fiai ők és érdemes jelöltjei a népnek az államhatalom legfelső szervei­ben. Európaiakból álló Idegenlégió felállítását követeli két amerikai szenátor Washingtonból jelenti az MTI. Az amerikai imperialisták már nem is igen leplezik, hogy csat­lósaiknak csupán a­z ágyú­tölte­lék szerepét szánják háborús terveikben. Edwin Johnson demokrata­­párti és Henry Cabo­ Lodge republikánus szenátor kedden közös törvényjavaslatot terjesz­tett a szenátus hadügyi bizott­­sága elé. A két szenátor azt ja­vasolja, hogy szervezzenek egy­millió nyugateurópaiból álló ide­genlégiót — je­lenti az AP és az AFP.­­ Ez az idegenlégió szükség­telenné tenné, hogy tizennyolc­­éves fiainkat katonai szolgálatra hívjuk be — mondotta Johnson szenátor. A javaslat szerint a népi de­mokráciákból szűkö­s népellenes elemeket is vennének fel az ide­genlégióba, amely amerikai tisz­tek parancsnoksága alatt állana és része lenne az amerikai had­seregnek. 29 Cár­óti szik Levél érkezett it fővárosi ta­nács oktatási osztályához a XIII. kerületi janicsárutcai óvodából. Posch Irén óvónő írta levelében a következőket: — A mi óvodánkban régóta hevert 29 rossz állapotban lévő, nagyrészt töröttlábú szék, ame­lyeket nem tudtunk használni. Elhatároztuk, hogy társadalmi munkával javíttatjuk meg a szé­keket és keresünk a kerületben asztalosüzemet, amely vállalkozik a kisgyermekek székeinek meg­javítására. A napokban Lovas Béláné, az óvoda hivatalsegédje lelkendezve közölte, hogy a Frangepán­ utcai bútorgyár egyik dolgozója, akinek elbeszélte az esetet, megígérte, hogy dolgozó­társaival együtt pártkongresszusi felajánlásként helyreállítja az óvoda tönkrement bútordarab­jait. örömmel fogadtuk a hírt és a kis óvodások maguk vál­­lalkoztak arra, hogy elviszik a közeli bútorgyárba a javításra váró bútoroket. Az egész óvoda elindult. Ki egy eltörött szék­lábat, ki egy karfát, ki egy ülő­két vitt a kezében és így felsze­relve vonultunk be a bútorgyár­­ba, ahol már vártak ránk a gyár dolgozói. Átvették a törött bútordarabokat és megígérték, hogy a lehető leghamarabb és a legszebben helyreállítva kapjuk azokat vissza. Az Oroszországi Szövetségi Szocialista Szovjet Köztársaság 1950. évi tervjelentése Az Oroszországi Szövetségi Szocial­sta Szovjet Köztársaság Statisztikai Hivatala közzétette jelentétét a népgazdaság fejlesz­tési állami terv teljesítésének eredményeiről 1950-ben. A köztársasági és helyi ipar 1950-ben az össztermelési ter­vet 102 százalékra teljesí­tette. Az egyes minisztériumok a töb­bi között az ipar össztermelé­sének évi tervét a következő­képpen teljesí­­tték: hely: ipari minisztérium 108, építőanyag­­ipari minisztérium 101, könnyű­ipari minisztérium 104, helyi fűtőanyagipari minisztérium 109, élelmiszeripari min­sztérium 102, hús- és tejipari minisztérium 100, hai­pari mini­szt­érium 82, építkezési minisztérium 101 szá­zalékra. A termelés az egyes iparcik­kek terén 1950-b­en 1949-hez ké­pest a következő arányban vál­tozott: hengerelt vasáru 150 szá­zalék, tőzegbrikett 113, tégla 127, kerékpár 100, mész 126, gipsz 125, fűrészáru 113, írógép 139, grammofon 167, kasza 118, öntöttvas 133, gyapotszövet 113, lenszövet 129, gyapjúszövet 108, bőrlábbeli 119, harisnya és zok­ni 118, hús 132, állati zsiradék 105, növényi zsiradék 109, sajt 137, kenyér és péksütemények 115, cukrászkészítmények 127, bor 168, sör 132, tea 156, szap­pan 118 százalék. Az OSZSZSZK mezőgazdasága 1950-ben új sikereket ért el a szocialista földművelés további fellendüléséiben, a kolhozok és szovhozok közösségi álla­te­nyésztésének fejlesztésében, va­lamint a kolhozok szervezeti és gazdasági megerősítésében. 1950-ben az egész vetésterület 1949-hez viszony­­va 5,8 mil­lió hektárral növekedőd, ezen belül jelentékenyen növeke­dést a búza, len, gyapot és takarmánynövények vetésterü­lete is. A kolhozok és az OSZSZSZK szovhozügyi minisztériuma alá tartozó szovhozok túlteljesítet­ték az őszi növények állami vetéstervét az 1951. évre. Az őszi szántást nagyobb méretek­ben és sokkal rövidebb idő alatt végezték el, mint 1949- ben. 1950-ben a mezőgazdaság jelentékeny mennyiségű új trak­tort, kombájnt, vonalat és egyéb mezőgazdasági gépet ka­pott. 1950-ben a gép- és traktor­állomások a kolhozok számára 15 százalékkal több munkát vé­geztek, mint 1949-ben. A kol­hozokban a szántást 95 száza­lékban gépesítették. A gabona­­neműek egész vetésterületének több mint felét a kolhozokban kombájnokkal takarították be. A szovhozokban majdnem az egész színfás traktorokkal és a betakarítás gabonakombáj­nokkal történik. Jelentős sike­reket értek el a kolhozok és szovhozok közösségi állatte­nyésztése terén is. A kormány által 1948. októ­ber 20-án jóváhagyott mező­védő erdőtelepítési terv végre­hajtásának megkezdése óta az OSZSZSZK európai része sztyeppes és erdősztyeppés vi­dékeinek kolhozai, erdőgazda­ságai, szávházai és erdővédő állomásai több mint 860.000 hektár kiterjedésű területen vé­gezte­k védőerdőültetést és tele­pítést és ebből 1950-ben több mint félmillió hektárnyi terüle­ten. Az 1950. évi mezővédő er­dőtelepítési tervet túlteljesíte­­­­ték. A teherszállítási tervet 1950- ben teljesítették. Az utasszállí­­tási tervet 111 százalékban tel­­jesítették. A folyami közleke­dés teherszállítása 1950-ben 1949-hez viszonyítva 54 száza­lékkal növekedett. 13 százalék­kal több műutat építettek, mint 1949-ben. Az OSZSZSZK miniszté­riumai és hivatalai 1950 ben 1949-hez viszonyítva 118 szá­zalékra teljesítenék az állami beruházási tervet Az OSZSZSZK lakás- és pol­gári építkezésü­gyi miniszté­riuma 1949-hez viszonyítva 10 százalékkal növelte az épí­te­­zési és szerelési munkálatokat. 1950 ben a köztársasági és a helyi gazdaságban új, jelentős termelési kapacitásokat helyez­tek üzembe a könnyűiparban, élelmiszer­parban és az építő­anyagiparban. 1950-ben az ál­lami üzemek, intézmények és helyi szovjetek 41 százalékkal több lakóteret vettek haszná­latba, mint 1949-ben. A jegyrendszer eltörlése óta a Szovjetunió kormánya 1950. március elsején harmadízben csökkentette a közszükség­leti cikkek állami kiskeres­kedelmi árait. Ez azt eredményezte, hogy a la­kosságnak eladott áruk meny­­nyisége újból jelentősen emel­kedett. 1950-ben az állami és a szövetkezeti kereskedelem útján összehasonlító árakban kife­jezve 30 százalékkal több árut adtak el, mint 1949-ben. 1950- ben a kereskedelmi intézmé­nyek hálózata, az üzletek, el­árusítóbódék, éttermek és büf­­fék száma 18.000-rel emelke­dett. A munkások és alkalmazottak száma 1950. végén 5,7 száza­lékkal volt nagyobb, mint 1949. végén. Az OSZSZSZK-ban az elmúlt évben 317.000-ren végezték el: az ipari, vasú­i, bányaipari is­kolákat és a gyári üzemi isko­lákat. Ezeket a fiatal szakmai­­munkásokat az iparba, az épít­’’1' kezesekhez, és a közlekedéshez irányították munkára. 1950-ben több mint egymillió munkás és 5 alkalmazott szakképzettségét­­ emelték. A munkások munkájá­nak termelékenysége a köztársa­sági és a helyi iparban 1950- ben 1919-hez viszonyítva 7,5 százalékkal emelkedett. Ezerk­iencszázötvenben tovább emelkedett a kulturális színvon­y­alal. Az OSZSZSZK hétosz­ályos elemi- és középiskoláiban, tech­nikumaiban és egyéb középis­koláiban 1950. végén 20­6 mil­lió diák tanult. Az OSZSZSZK 502 főiskoláján 687 000 hallgató tanult, 1949-hez viszonyítva a hallgatók száma 10 százalékkal emelkedett. A kiadott könyvek példányszáma 1949-hez viszo­nyítva 15 százalékkal emelke­dett. A filmszínházak, heti fő­berendezések és a vándormozik száma 1950 ben 1949-hez vi­szonyítva 3400-zal növekedett. Kibővült a kórházak, szülőott­honok, szanatóriumok és üdülő­­otthonok hálózata. A kórházi áavak száma 1949-hez képest 23 000-rel növekedett. Az orvo­sok száma a múlt évben 8000- rel emelkedett. Az amerikaiak megkegyelmeztek kilencven náci háborús főb­ínösnek és a szabadlábra helyezett Kruppnak visszaadták fegyvergyárait Frankfurtból jelenti az ADN. Handy tábornok, az Európában állomásozó amerikai fegyveres erők főparancsnoka és John McCloy, Nyuga -Németország amerikai főbiztosa, szerdán az amerikai főbiztosság hivatalos lapján keresztül nyilvánosságra hozta, hogy az amerikai hatósá­gok felülvizsgálták 102 náci háborús főbűnös­­ életét és kö­zülük kilencvennek megkegyel­meztek. Csupán tizenkét esetben hagyták jóvá az ítéletet­. Az amerikai hatóságok szabad­­lábra helyezik a nürnbergi Krupp-per több elítéltjét is. A szabadlábra helyezett háborús bűnösök élén Alfred Krupp von Bohlen áll, akit a legnagyobb német fegyverkezési konszern vezető igazgatóival együtt tizen­­ké évi bőr­önre és vagyonelkob­zásra ítéltek. Krupp szabadon­­bocsátása mellett McCloy azt is elrendelte, hogy vonják vissza a bíróságnak azt az intézkedé­sét, amellyel elkobozta a fegy­vergyáros vagyonát. Kruppnak tehát ismét visszaadják a fegy­vergyárakat. Finnország dolgozói tiltakoz­nak a jobboldali szociáldemo­­kraták bevonása ellen a kor­mányba. igei sót­afik örömében, ha elolvassa a e heti sport­ különoldalát

Next