Magyar Nemzet, 1951. április (7. évfolyam, 76-100. szám)

1951-04-01 / 76. szám

Jár a 1­60 fillér Ma: Gyermek ! Vasárnap 1951 április 1 ifM. év 76. szám A berlini békefelhívás és a keresztények ír fa: Parrngi Gjörgr A Béke Világtanácsának február 25-i berlini határo­zata, amelyben felszólítja az öt nagyhatalom kormányát, hogy a béke biztosítása vé­gett kössenek egymással békeegyezm­ényt, elindította útjára a világtörténelemnek méreteiben leghatalmasabb, jelentőségében legsorsdöntőbb, céljaiban és módszereiben legegységesebb tömegmozgal­mát A történelem ismert a múltban is nagyjelentőségű, népeket magával sodró erejű vallási, társadalmi, politikai mozgalmakat. Ezek azonban bármily nagy kiter­jedésűek voltak is, földrajzilag csak földünk egy részén éreztet­ték hatásukat. Most történik először a történelemben, hogy egy mozgalom az egész földieket átfonja és olyan igazságokat tartalmaz és su­gároz szét, amelyek a föld­kerekség minden színű, nem­zetiségű, vallási, filozófiai felfogású, minden társadalmi rangú emberét egy óriási mágneses erőmezőbe fogják össze. A berlini békefelhívásban foglalt igazság értelmét min­den ember megérti Ez az igazság az emberi szív leg­mélyebben gyökerező ösztö­nét fejezi ki: a béke utáni­­ágyat. Ezért gyakorol ez a felhívás olyan ellenállhatat­lan vonzóerőt minden rendű és rangú emberre. Kifejezi az emberiség túlnyomó több­ségének legb­ensőbb, legfor­róbb vágyát: a békeakaratot. A második világháború és az amerikaiak kegyetlen, bar­bár hadviselése Koreában egy borzalmas, de mégis hasznos tanulsággal látta el az embereket. Azzal a tanul­sággal, hogy a totális háború senki számára sem biztosít külön személyi biztonságot Senkinek az élete és senki­nek a vagyona nincs többé biztonságban a totális hábo­rúban. Nincs olyan beton­óvóhely, amelyben az élet biztosan elrejtőzhet a háború halálos csapásai elől s nin­csen olyan páncélerőd, olyan Fort Knox a világon, amely a gazdagok aranyát biztosan megőrizhetné. Abból a tanul­ságból, hogy a háború nem­csak az egész földkerekség népeinek, de az egyének éle­te szempontjából is osztha­tatlan, vagyis véres örvénye minden embert magával ra­gad, következik egy másik vigasztalóbb felismerés, az i hogy a béke is oszthatatlan­ságot jelent minden ember számára. A második világ­háború előtt a béke osztha­tatlansága kedvelt jelszava volt az államférfiaknak. A béke oszthatatlanságáról sza­valtak, miközben az új világ­háborút készítették elő. Ma a béke oszthatatlanságát nem mint frázist, hanem mint igazságot hirdetik maguk a békeszerető népek És amit hirdetnek, azt meg is akar­ják valósítani. Biztosítani akarják az oszthatatlan bé­két az egész emberiség szá­mára. Ennek az akaratnak kifejezése, megnyilatkozása a berlini békefelhívás. Ez a felhívás azt is jelenti, hogy mindenütt a világon a népek megfogadták a nagy Sztálin tanácsát, melyet a Pravdá­nak adott nyilatkozatában így fogalmazott meg: «A béke fennmarad és tartós lesz, ha a népek kezükbe ve­szik a béke megőrzésének ügyét és végig kitartanak mellette». A berlini békefelhívás bi­zonyítja, hogy a népek ke­zükbe vették a béke megőr­zésének ügyét és sorsuk felől m­aguk akarnak dönteni. E felhívással a diplomácia tör­ténetének új korszaka kezdő­dik. A diplomáciát, vagyis a világpolitika irányítását ma­guk a népek vették át. Ért­hető, hogy más e sokszáz­millió egyszerű ember diplo­máciája, mint a régi titkos diplomácia agyafúrt, cinikus, a népek sorsával mit sem tö­rődő mesterembereié volt. A népek szava, természetes okoskodása, becsületes aka­rata nem tűri a csűrés-csava­­rást, hanem egyszerűen, nyíl­tan, őszintén és keményen beszél. Ennek a nyílt és ke­mény beszédnek a hangján szól a berlini békefelhívásban a nagyhatalmakhoz sokszáz­millió ember. Ilyen hatalmas embertömeg hangorkánja elől nem lehet lehúzni a kancelláriák, a külügymi­nisztériumok, a hadügymi­nisztériumok ablakredőnyeit, nem lehet bezárni párnázott ajtóit. Ez az orkán utat tör magának és ahol ellenállásba ütközik, azt előbb-utóbb el­, söpri. A sokmillió ember hang ereje félelmetes ugyan, de követelése az emberiség leg­szebb ügye, legfenségesebb célja. így hangzik: békét akarunk! Ebből a tömegmozgalom- 1931 az emberiségnek az egész étert kitöltő és egymásba ol­vadó kórusából nem hiányoz­hatnak — és szerencsére nem is hiányoznak — a kereszté­nyek hangjai sem. Aki azt vallja: keresztény vagyok — annak ezzel a vallomásával szinkronizáltan ezt is valla­nia kell: «Békét akarok! Alá­írom a berlini békefelhívást!» Aki az utóbbit nem éli át szívének mélységében, annak a keresztény hite is csak szó­virágokban él az ajkán, de nem mint tiszta hit a szíve belsejében. Nem lehet őszin­tén elimádkozni a Miatyánk­ban: «Mindennapi kenyerün­ket add meg nekünk ma...» és ugyanakkor elutasítani, megtagadni, vagy elbújni a berlini békefelhívás aláírása elől. Mert mi biztosítja első­sorban a keresztények által az Isten legfőbb áldásának tekintett mindennapi kenye­ret? A munka és a béke. A kettő lényegében egyet jelent, mert béke nélkül nincsen építő munka, nincsen min­dennapi kenyér. A békét vi­szont a leghatásosabban a munkával leh­et biztosítani. Még a stockholmi békefel­hívás aláírása idején sajnos akadtak nálunk is szép szám­mal magukat keresztények­nek valló, világiak és papok egyaránt, akik azt mondot­ták, hogy ők is akarják a bé­két, de a keresztény békét. Ezen a címen nem írták alá a stockholmi felhívást. E képmutatók vagy balgalel­­kűek a koreai háború ször­nyűsége­ óta megtanulhatták azt az alapvető igazságot, hogy nincsen külön keresz­temy béke és nincsen l­ülün kommunista vagy buddhista béke. Koreában az amerikai légigengszterek bombái egy­aránt gyújtották fel a szöuli katolikus katedrálist és ölték meg rombadöntött zárdájuk­ban az irgalmasrendi apácá­kat, mint ahogy elpusztítot­ták a protestáns misszióshá­zakat, az évezredes buddhis­ta szenthelyeket vagy a Kom­munista Párt helyiségeit. Ezért az imperialista háború megakadályozása érdekében, a háborús gyújtogatók ellen össze kell fognia minden tisz­tességes embernek, a hívőnek épúgy, mint a nem hívőnek, a kereszténynek épúgy, mint a mohamedánnak. Ezt az igazságot a legszebben Don Mazzolari, a haladó szellemű olasz katolikus ifjúság pap­vezetője fejezte ki, aki egyike azoknak az egyre számosabb olasz katolikus egyházi és vi­lági tényezőknek, akik a bé­keharcban a kommunisták­kal való egységfront megte­remtését sürgetik és részben ezt már meg is teremtették. Ezt mondta Don Mazzolari: «Mint a betlehemi kis Jé­zus kezét, úgy csókolnám meg azt a kezet, amely a bé­két hozza, akár orosz, akár kínai kéz legyen !s az». A berlini békefelhívásban a békeszerető emberiség lel­kiismeretének hangja szólal meg. Ezt a hangot meg kell hallania és követnie kell min­den olyan kereszténynek, aki megfogadja Krisztus legfőbb parancsát: «Szeresd felebará­todat, mint tenmagadat». •Mert most valóban a magunk életéről és minden felebará­tunk életéről van szó. A há­borús gyújtogatók ezt az éle­tet fenyegetik. A berlini bé­kefelhívás ezeket az életeket meg akarja menteni. Pilla­natig sem lehet kétséges, hogy melyik oldalra kell áll­nia a hívő kereszténynek. Ezen ma már nem lehet töp­rengeni. Ezt a választást nem lehet elodázni. A nagy válasz­útról, a háború és a béke vá­­laszút­járól nem lehet kis, homályos mellékösvényeken elsurranni. A hívőnek Istene és lelkiismerete előtt, de ha­zája és az egész emberiség színe előtt nyíltan döntenie kell, melyik Utat választja. A berlini békefelhívás minden tisztességes ember számára megmutatja és jár­hatóvá teszi a béke útját. Örvendetes az a tény, hogy a Béke Világtanácsa berlini ta­nácskozásán ott voltak és a határozatok, hozatalában te­vékenyen részt vettek a ke­resztény egyházak papjai és világi hívői is A felszólalók közül felsoroljuk itt Boulier abbénak, Nik­olaj metropoli­­tának, Péter János reformá­tus püspöknek, Hromadka prágai, Johannes Herz lip­csei teológiai tanároknak, Hewlett Johnson anglikán dékánnak, John Darr ameri­kai, Rev. Chandler újzélandi lelkészeknek nevez. A Világ­tanács tagjai között hetven­hat egyházi ember foglal he­lyet. A berlini békefelhívás leg­első aláírói fejezik ki leg­inkább a vele elindult alá­írási hadjáratnak egyetemes, interkontinentális jellegét, le­nyűgöző szellemi egységét, az egész emberiséget egybe­forrasztó erejét. Az első alá­írók között találjuk a keresz­tények közül Gilbert de Chambrun nemzetg­yűlési kép­viselőnek, a francia haladó keresztények mozgalma veze­tőjének, dr. Johannes Herz­­nek, Hewlett Johnsonnak, Haub­er abbénak, Françoi­se Leclerque-nek, a francia­­országi katolikus nőmozga­lom elnökének, Ada Alessan­­drininek, a haladó olasz ke­resztények mozgalma vezető­jének, Dobretsberger osztrák katolikus egyetemi tanárnak, Nikoláj metropolitának, Pé­ter Jánosnak, Oberhof nyu­gatnémetországi protestáns lelkésznek, Hromadka teoló­giai tanárnak, továbbá a krakkói egyetem katolikus teológiai professzorának ne­vét. A berlini békefelhívás ma­gyarországi aláírási hadjára­tának ugyanilyen egységben, a hazaszeretetnek és a béke­­akaratnak egységében kell lezajlania. Hite és magyar­sága szólítja fel az igazi ke­resztényeket ennek a fel­hívásnak aláírására. ­ A szovjet küldöttség­ két új pont napirendre tűzését javasolta Párizsiban A békeszerződések, a Németországra és Ausztriára vonatkozó négyhatalmi egyezmények, az Atlanti Egyezmény­ és az USA európai katonai támaszpontjai kérdésének megvizsgálását indítványozta Gromiko A külpolitikai helyzet A szovjet küldöttségnek a külü­gyminiszterhelyettesek pá­rizsi értekezletén szerdán benyújtott újabb javaslatát világ­szerte úgy­ értékelték — és ebben nem volt kivétel még a nyugati jobboldali sajtó sem —, mint biztosítékát annak, hogy létrejön a megegyezés a Külügyminiszterek Tanácsa napirend­jében. Annál nagyobb csalódást keltett mindenütt a három nyugati külügy­miniszterhelyettes pénteki állásfoglalása, ami­kor a­helyett, hogy nyíltan válaszoltak volna az új szovjet javaslatra, ismét kibúvókat kerestek és ködösítő kérdéseket intéztek Gromikóhoz, csak azért, hogy tovább késleltessék, vagy ■— ha lehet — megakadályozzák a megegyezést. Miután az­­amerikai k­ü­l­ügy­min­i­sz­te­rh­el­y­ett­es továbbra is makacsul ragaszkodott a Magyarországgal, Romániával és Bulgáriával kötött békeszerződés kérdésének napirendre tűzéséhez, a szov­jet küldöttség vezetője két új napirendi pontot terjesztett be, amelyben indítványozta a békeszerződések — beleértve az olasz békeszerződést —, a Némeországra és Ausztriára vonat­kozó négyhatalmi egyezmények, az Atlanti Egyezmény és az USA által Európában és a Közel-Keleten létesített katonai támaszpontok kérdésének napirendre tűzését is. Lehetetlen ugyanis egyoldalúan a békeszerződéseknek ezek egy részét napirendre tűzni — mint ezt az imperialista hatalmak sze­retnék —, hanem ugyanakkor meg kell vizsgálni az olasz békeszerződés, valamint a Németországgal és Ausztriával kap­csolatos egyezmények betartásának — illetve megszegésének — kérdését is. Egy pillanatig sem kétséges, hogy a nyugati hatalmak megszegik ezeket a szerződéseket és egyezményeket, amikor Ny­uigat-Németországot és Olaszországot f­elf­egy­vérzik, amikor szabadon bocsátják a náci háborús bűnösöket, amikor min­den cselekedetükkel újabb gaztettekre buzdítják a fasisztákat. Az amerikai imperialisták már odáig mennek a fasizmussal kötött szövetségükben, hogy Londonban és Párizsban is nyug­talanságot kelt ez USA és Franco Spanyolországa között mind jobban megerősödő «barátság». Az imperialista államok egy­­más közötti viszonyában különben sem nagy az egyetértés, ez most kiderül az­ amerikai külügyminiszterek értekezletén fel­merült­­ellentétekből is, miután­­a Mir amerikai országok­ egy része hallani sem akar fegyveres erőinek tengerentúli felhasz­nálásáról. A négy hatalom külügymii­­niszter hel­yetteseinek előzetes értekezlete március 30-án tar­totta huszadik fi­át Al Jessup­nak, az USA képviselőjének el­nök­lés­ével. Mint ismeretes, a szovjet küldöttség meg akarta korünyitati, h­agy a napirend kérdésében egyezményes hatá­rozat jöjjön létre és ezért már­cius 28-án újabb javaslatot nyújtott be. A három nyugati­ hatalom k­épvi­seltőiinek a március 30-i ülésén elhangzo­tt felszólalásai nem váltották vallóra a közvé­­lemény é­s a sajtó reményét, ho­gy az új szovjet javaslat alapján végül is az értekezlet vaclarmeriyi részvevője megálla­podásra jut. Bár két nap telt el azóta, hogy a szovjet kül­döttség benyújtotta új javasla­tát, a­z USA, Nagy-Britannnia és Franciaország képviselői már az ülés kezdetén igyekeztek ki­bújni az alól, hogy világosan és határozottan leszögezzék ál­láspontjukat a konkrét szovjet javaslattal szemben. Jessup amerikai küldött­ azt állította, hogy a maga részéről ,­a közösen egybe­hangolt napi­­rend“ elfogadása me­lllett van. Közös fejtegetésbe bocsát­kozott arról, hogy­ hozzá kell kezdeni a javaslat formulázásának­ meg­tárgyalásához. Davies Ivrit küldött mondvacsinált „kétsé­gét“ fejezte ki a szovjet javas­lat több kitételével kapcsolat­ban és Piavodi, Franciaország képviselője szintén ezeken a nyomdokokon haladt. Az elhangzott felszólalásokra Gromiko, a Szovjetunió képvi­selője kijelentette: A szovjet kül­döttség szerette volna megtudni, hogy az USA, Nagy-Britannia és Franciaország küldöttségei mi­lyen álláspontra helyezkednek az új szovjet javaslattal kapcso­latban, azonban erre nézve a három küldöttség nem nyilatko­zott. Ha a három hatalom kép­viselői még nem készültek fel, hogy határozottan állást foglalja­nak a javaslattal kapcsolatban, akkor helyesebb volna, ha meg­mondanák ezt Gromiko ezután részletesen válaszolt a nyugati külügyminiszterhelyettesek kér­déseire és kifogásaira. Kifejtette a többi között, hogy a három hatalom képviselői eddig azért bírálták a szovjet javaslatot, mert"a szovjet küldöttség ragasz­kodott ahhoz, hogy a napirend­re önálló pontként vegyék fel Németország demilitarizálásának kérdését. Most, hogy a szovjet küldöttség — igyekezvén alapot találni a napirend számára — új javaslatába egy egységes pont egységes formulázásának alkat­részeként vette fel ezt a kér­dést, újabb alaptalan kifogások­kal állnak elő. Ugyanez a hely­zet a négy hatalom fegyveres erőinek csökkentésére vonatko­zó szovjet javaslattal kapcsolat­ban is, amely ellen azért emel­tek kifogást, mert nem volt ben­ne szó a fegyverkezés színvona­láról. A legutóbbi szovjet javas­lat azonban­ a fegyverkezés s­zín­­­vonaláról is beszél, amely kér­dést együtt kell megvizsgálni a négy­ hatalom fegyveres erői csökkentésének kérdésével. En­nélfogva a szovjet javaslat e része ellen emelt kifogás is el­esik. A további felszólalásokban Parvai és Davies nyíltabban beszélt. Továbbra is védték korábbi javaslataikat­ és külön­féle alaptalan érvekkel hoza­kodtak elő, hogy szembehelyez­kedhessenek az új szovjet ja­vaslattal. Davies nyíltan kije­lentette, hogy a három hata­lom javasatainak előnyét ab­ban látja, hogy azokban a Né­metország d­emilitarizálásáról és a fegyverkezés csökkentésé­ről szóló kérdést a fegyverke­zés színvonaláról szóló kérdés alá rendelték. Igyekezett a kér­dést úgy beállítani, mintha azokat az intézkedéseket, ame­lyeket a három nyugati hata-I­lom Nyugat-Ném­e­tországbe 11 a­­ remilitarizáás érdekében lesz „a Szovjetúnió és más kelet­európai országok fegyveres erőinek nagy számbeli ereje“ idézné elő, bár az ilyenfajta át­írások képtelenségét szovjet részről már ismételten bebizo­nyították. Gromiko újabb felszólalásá­ban rámutatott Parod­ és Da­vies kijelentéseinek teljes adsp­­teenságára, mintha a három hatalom javaslata lehetővé tenné mindazoknak a kérdé­seknek megvizsgálását, amelye­ket a március­ 28-i szovjet ja­­vaslat érint, köztük a Német­­ország de m­­iáit a r­­­zál­á­sár­ó­l és a fegyveres erők csökkentéséről szóló kérdést is. A négy hata­lom Külügyminiszteri Tanácsá­nak összehívását nem azért ja­vasolták — mondotta Gromiko —, hogy bárkinek szabad ke­zet biztosítsanak új háború előkészítésével kapcsolatos in­tézkedések végrehajtására, hol­ott a három hatalom javasatá­nak ez a rejtett szándéka. Jessup arról szóló nyilatkoza­tával kapcsolatban, hogy a há­rom hatalom küldöttségei által március 27-én előterjesztett ja­vaslatot — amely a Bulgáriával, Romániával és Magyarországgal kötött békeszerződés napirendre tűzését indítványozza — tovább­ra is fenntartja. Gromiko így nyilatkozott: A szovjet kldöttség már ki­emelte, hogy ez a javaslat csu­pán bonyolultabbá teszi a napi­renddel kapcsolatos megbeszélé­seinket. A szovjet küldöttség ezzel kapcsolatban abból a tényből indult ki, hogy nincs alapja e kérdés napirendre tűzésénél, és hogy a három hatalmú javaslata ellentmond arra irányuló kíván­ságuknak, hogy megegyezéses döntést érjenek el. Mindazon­által továbbra is ragaszkodnak javaslatukhoz, ami Jessup ma elhangzott nyilatkozata alapján is megállapítható. Ennélfogva a szovjet küldöttség szükséges­nek tartja, hogy előterjessze a következő javaslatot: „Az Olaszországgal, Romá­niával, Bulgáriával és Magyar­­országgal kötött békeszerződé­sek, beleértve e szerződések rendelkezéseit az emberi jo­gokról, a katonai rendelkezése­ket és a viszályok mego­ldásá­­­­ról szóló zárórendelkezéseket; a Németországra és Ausztriára­­ vonatkozó négyhatalmi egyez- t mények, beleértve a nácítlant­

Next

/
Thumbnails
Contents