Magyar Nemzet, 1951. szeptember (7. évfolyam, 203-228. szám)

1951-09-01 / 203. szám

Awm 60 fillér Menj könyv s légy Kiékelt arcos! Irta és a Könyvnap megnyitásán elmondta DARVAS JÓZSEF Az idei Könyvnap, a hetedik a felszabadulás óta. Hét év alatt életünk változásával, kul­túránk, irodalmunk változá­sával és fejlődésével, minde­nekelőtt a nép és a kultúra vi­szonyának alapvető megválto­zásával más lett a könyvnapok jellege és szerepe. Hogy mik voltak a könyvnapok a fel­­szabadulás előtt — tudjuk jól. Leginkább a kiadók üzleti akciója volt ez — a nyári­­uborkaszezon­ idején, ami­kor az egész évi nem sokkal még kevesebb volt a forgalom —, valahogyan egyensúlyban tartani az üzleti mérleget. Jelszavakban persze nem ilyen meztelenül, hanem inkább így jelentkezett ez.. .Támogasd a magyar irodalmat...» De nem irodalom-, hanem ipar­­támogatás volt ez elsősorban, a nem minden tekintetben tisztes ,könyvkiadó ipar é­­s ipartámogatás volt úgy is, hogy a magyar írók közül elsősor­ban az­­író-iparosok* jutot­tak szóhoz, nyilvánossághoz a könyvnapokon is, meg azok, akik bértollnokokként a Hor- Shy-rendszer, a népelnyomás, a fasizmus szellemi kiszolgá­lását vállalták. Az igazi irodalom, a múlté is és az akkori jelené is, azok az írók, akik a nép igazát, 'fájdalmát, szenvedéseit s 'sza­badságvágyát próbálták el­mondani — írtak a népről, ha ugyan az ügyész ,ki nem tépte a tollakat...*, de a népnek, a nép számára nem írhattak. Szavaik szépsége, mondataik félig vagy egészen kimondott igazsága nem ju­tott el a néphez. József Atti­lának a szárszói sínekről, a csattogó vonatkerekek alól si­került csak verskötetével visz­­szanyúlnia a könyvnapi sát­rak polcaira. Akkor és onnan sem igazán a néphez, a dol­gozókhoz, legfeljebb egy ki­csiny részükhöz. A könyvnapi sátrak akkor mind a Belvárosban álltak, itt, a Nagykörúton volt a­­ határ*, szinte jelképezve azt, hogy meddig, milyen társadalmi rétegig juthat a betű, a kul­túra. Az egyik legnagyobb költő, az­­utca és a föld fia*, de a többiek is, mind vele együtt a jobbak és az igazab­­bak közül valók csak százak s nem is ezrek számára tud­tak szólani... E­mlékszem az 1942-es könyv­napra. Móricz Zsigmond, az akkor élő legnagyobb magyar író, megpróbálta áttörni az áttörhetetlen közeget, a szűk körből, a fojtó levegőből ki­törni valahogyan, könyvvel a kezében a nép felé. A könyv­napon is, a Nemzetközi Vá­sáron is folyóiratával, a­­Ke­let Népe*-vel, meg a népi írók könyveivel ügynökölve árult, sátorozott. Pár hónap­pal volt ez halála előtt. A fa­siszta sajtó a­­Rózsa Sándor* miatt vad hajszát folytatott ellene, az úgynevezett liberá­lis lapok pedig valóban vá­sári egzotikumot csináltak, talán naiv, de szent buzgal­mából ... Pár évtizeddel előbb Táncsics a ceglédi piacon árulta filléres füzeteit, hogy éhen ne haljon s hogy szava elérjen legalább néhány em­berig. Móricz a pesti vásáron, az akkori magyar politikai és szellemi élet zsibvásáron csi­­nálta majdnem ugyanezt, vad­­csarkodással, közönnyel, pi­masz hahotával körülötte, szemében a közelgő halál lá­zas fényével. Jelkép volt ez, hogy az igazi író, kezében a könyvvel, jó szándékokkal a szívében meddig juthatott... Kell-e mondanom, hogy óriási utat tett meg az elmúlt hét év alatt a könyv is, az író, az igazi író is? Találko­zott végtelen messzeségből jö­vet a nép és a kultúra. Né­pünk megtalálta és megsze­rette a könyvet, a tudás for­rását. Hadd említsek csak egy jellemző számot, amely erről beszél. 1938-ban 3126 könyv jelent meg, kereken 7,5 millió példányban s az elmúlt évben 6404 könyv jelent meg, kereken 63 millió példány­ban. A milliókból tízmilliók lettek, a kevés kiválasztottak helyett hatalmas tömegek min­dennapi kenyere lett a könyv. S maga a könyvnap is mennyit változott a számok tükrében is. Egykori statisz­tikai adatok szerint az 1942-es könyvnapon — Móricz Zsig­mond sátorát is beleszámítva — eladtak Budapesten 32.700 és vidéken 4700 könyvet; a tavalyi 1950-es­ könyvnapon pedig Budapesten 271.000 és vidéken 200.000 könyvet... A számok persze szűkszavúak és nem mondanak el mindent, de néha tömör nyelven igen sokat kifejeznek. Például ez a szám is, hogy 1949-ben vi­déken 103.000 könyv fogyott el a könyvnapon és 1950-re ez már majdnem a duplájára, 200.000-re nőtt. Arról beszél ez, hogy falura, a parasztság közé is betört a kultúrforra­­dalom s hogy a falu és város közötti hatalmas különbség kulturális téren is gyorsan kisebbedik. Parasztságunk kalendáriumolvasó népből könyvolvasó réteg lett s lesz egyre inkább. Ma már a volt Nagykörút nem sánc és várös: Budapes­ten ma összesen 1320 helyen tartunk könyvnapot, közöt­tük 1250 üzemben. Szeptem­ber 8-án kétezer faluban, száznyolcvan gépállomáson, százharminckét állami gazda­ságban, kilencszáz vidéki üzemben nyílik meg a könyv ünnepe. De nemcsak számokról, nemcsak a mennyiség hatal­mas arányú megnövekedésé­ről van itt szó, bár ez is na­gyon fontos, ez is jelzi a könyv, a betű hatókörének óriási kiszélesedését. Révai József a tavalyi könyvnap megnyitásán jogos büszkeség­gel mondhatta el, hogy a meg­jelent könyvek már­­egytől­­egyig szocializmust építő né­pi demokráciánk céljait szol­gálják­. Elmondhatjuk ezt a mai könyvnapon is: a könyv­napi sátrak könyvei is mu­tatják azt a döntő változást, amely könyvkiadásunkban végbe ment. Lenin és Sztálin művei, Rákosi Mátyás írásai, a legkiválóbb szovjet írók könyvei, a magyar klassziku­sok, az új magyar írók alko­tásai, a világirodalom legma­radandóbb alkotásai, a ter­mészettudomány, a technika legújabb eredményeiről szóló könyvek, ezek a könyvek, ilyen könyvek sorakoznak itt, a könyvsátrak polcain. Ezek sokasodnak a szaporodó nép­könyvtárakban s ezek vannak ott nemcsak ünnepi alkal­makkor, hanem mindennapi szellemi táplálékként a mun­kások, a parasztok asztalán A munkásosztály, a Párt győ­zelmei révén a kultúrforra­dalom tisztító vihara kisöpör­te könyvkiadásunkból a pony­vát, a szellemi szemetet, a burzsoá szellemi rothadás, a hazugság és az áltudomány termékeit. De kisöpri egyre jobban az emberek agyából és szívéből is s helyette az igazi emberség, a tudás és a bátorító,­­ erősítő szépség lel ott igazi otthonra. Más ez a könyvnap az ed­digieknél. Az elmúlt évinél is, annyiban, hogy most nincse­nek külön könyvnapi köny­vek. Jelentek meg szép szám­ban új könyvek s régebbiek új kiadásai is, de ma minden jó, harcainkban erősítő, utunk­ban eligazító könyv, könyv­napi könyv. A marxizmus-le­­ninizmus klasszikusai, né­pünk, a Párt vezetőinek köny­vei, szovjet regények, a hala­dó klasszikusok művei, új irodalmunk alkotásai is mai életünkről. Ami arra is utal, hogy könyvnap előtt és könyv­nap után, hétköznapjainkban is, vagy akkor a leginkább, elválaszthatatlan társunk min­den szellemi érték a múltból és a jelenből egyaránt. S nemcsak a mi múltunkból és jelenünkből, hanem a világ minden tájáról. A szovjet iro­dalom­ szerves része már a mi életünknek, fegyver a har­cainkban, szerszám a mun­kánkban, formáló erő abban, hogy a magasabbrendű em­berség bennünk is kiérlelőd­jék. A testvér népi demokrá­ciák íróinak műveiben a szo­lidaritás meleg érzése, sok mai közös problémánk felve­tése jelentkezik: az új ember megformálásának, a szocia­lizmus építésének tanulságai­val. De már a nyugati irodalom értékeinek is itt van az igazi otthona, a világnak ezen a részén, ahová mi is tartozunk. Mikor a magyar íródelegáció­val a Szovjetúnióban jártunk, láthattuk, hogy Shakespeare, Dickens, Balzac öröksége Moszkvában, Tbilisziben, az üzemek klubjaiban, a kolho­zok könyvtáraiban új élettel él. A mostani napokban Drei­­sernek, a kiváló amerikai író­nak születése 80. évforduló­ját nem Amerikában, hanem a Szovjetúnióban ünnepelték meg méltóképpen, művei gyűjteményes kiadásával... Howard Fast-nak Truman Amerikájában börtön járt. Pablo Neruda, Jorge Amado a népi demokráciákban leltek hazát, hogy küzdhessenek né­pük szabadságáért. Nazim Hikmetet, a kiváló török köl­tőt a szabad népek szolidari­tása szabadította ki a halál torkából, Heinét Adenauer új fasiszta Németországából már nem tudják száműzni, de száműzték könyveit. Andersen Nexe, a dán munkásosztály nagy írója a napokban a Né­met Demokratikus Köztársa­ságban telepedett le véglege­sen, mert nem bírta a szelle­mi Marshall-terv fojtó leve­gőjét. Titóék börtöneiben ett senyvednek és pusztulnak a jugoszláv szellemi élet leg­jobbjai .. A kapitalista, az imperia­lista országokban ma a kul­turális rothadás, a szellemi mérgezés levegője terjeng: egy olyan úgynevezett «kultú­ráé", amely az emberben a vadállatot szabadítja fel. A burzsoá dekadencia, a nihiliz­mus, a szellemi szemét, az­­ amerikai korszak* kulturá­lis bestializmusa ma Koreá­ban az ártatlan gyermekek testébe döfött szuronyok he­gyén, az égő városok pernyé­jében válik szörnyű valóság­gá. Nálunk eredményekben, az igazi humanizmus kitelje­sedésében mutatkozik meg, mit tud építeni az igazi kul­túra,­­ a másik oldalon gaz­ságban s bestializmusban mu­tatkozik meg, mit tud rom­bolni a hazugság, a sátáni ci­nizmus. K­étszeres, sokszoros köteles­ségünk hát, hogy mi, az igaz szavak erejével erősítsük ma­gunkat,­­ védve mindazt, amiért élni s dolgozni érde­mes: a békét és az építő éle­tet. Néhány napja volt, hogy Békés megyében a gádorosi «Gerő Ernő» termelőszövet­kezet egyik brigádvezető asz­­szonya arról beszélt nekem, hogy most olvasta Galina Nyikolajevna «Aratás» című regényét s azóta nem tud sza­badulni a hatása alól. Avdos tva alakja ragadta meg külö­nösképpen: szeretne ő is olyan lenni, munkát és tanulást olyan erővel és lélekkel bíró, az egyéni sors és a közösség ügye közötti helyes út megta­lálásában olyan talpig ember s olyan jó brigádvezető. Nem ritkaság ma már az ilyesmi. Egy-egy nagyszerű könyv s az irodalom általában is, egy­re nagyobb tömegek szemé­lyes ügye, emberek életének a része, mozditója, formálója kezd lenni. Volosin «Kuznyecki föld**­­je a bányászcsákányok kemé­nyebb ütéseiben, a «Távol Moszkvától* a dunapentelei építők növekvő lendületében, a­­Volokalamszki országút* hősökké érlelődő katonák ke­­ményedő öntudatában válik szinte látható, mérhető való­sággá. De egyre inkább így van ez az új magyar irodalom kiemelkedő műveivel is. Dan­­kó János, Kepe Bálint, Kis Katalin vagy Piros Géz alak­ja immár százezrek számára ismerős. Mindez ma a könyv­napon is, amikor könyvek százezre kél útra, hogy to­vább vigye szét újabb győzel­mekre a szépség és az igazság szavait, a rájuk háruló rop­pant felelősségre kell hogy emlékeztesse az írókat. Leírt szónak nagyobb hatása soha nem volt még nálunk, mint ma, s ez arra kötelez , mint ahogyan a Magyar írók I. Kongresszusa is kifejezte, dön­tő, legfontosabb feladatként, hogy azt írjuk és úgy írjuk, hogy kifejezzük a valót, az új embert, akihez méltó akar lenni, fel akar nőni az, aki többre, jobbra törekszik. Arra kötelez, hogy neveljük, tanít­suk népünket, fogékony ifjú­ságunkat a szabadság, a szo­cializmus ügye iránti oltha­­tatlan szeretetre, kemény helytállásra, az élet szereteté­­re — és arra, amiben ez mind összetalálkozik: a Párt szere­­tetére. A Magy­ar Dolgozók Pártja II. Kongresszusának határo­zata kimondotta: «A felemelt ötéves terv megvalósításának, a mezőgazdaság szocialista át­szervezésének egyik döntő fel­­■tételeként támogatnia kell a kultúrforradalom további ki­bontakozását, az egész dolgo­zó nép szaktudásának és álta­lános műveltségének nagyará­nyú emelését...» Minden könyv, minden betű előreha­ladás ebben, — ez a könyv­­nap is legyen a betű, a kultú­ra még szélesebb elterjedésé­nek a segítője, legyen újabb győzelem kultúrforradalmunk, békés építésünk, a béke meg­védéséért folyó küzdelmünk útján. A költő szavait kissil átalakítva, így indítjuk útnál­ a könyvek százezreit a dolgo­zók otthonai felé: menj könyi s légy békeharcos! A koreai néphadsereg főparancsnoksága és a kínai népi önkéntesek parancsnoksága szóvivőjének nyilatkozata Az Út Kína jelenti. A koreai néphadsereg főparancsnokságá­nak és a kínai népi önkénte­sek parancsnokságának szó­vivője pénteken elutasította azt a hivatalos közleményt, amelyet az ENSZ parancsnok­ságának tájékoztatási osztálya bocsátott ki augusztus 23-án. Nyilatkozatában több­k között ez áll: — Az ENSZ parancsnoksá­­­­gának nyilvános tájékoztatási osztálya — hogy zűrzavart keltsen és leplezze a tényeket — közleményében szándékosan eltúlozta, illetve elferdítette az alábbi kérdéseket: sajtótudósí­tás a konferencia színhelyéről a keszoni tárgyalások alatt, katonai járőrünk tagjainak előzetes bejelentés nélküli tar­tózkodása a konferencia szín­helyén, az ENSZ fegyveres erői küldöttsége egy hírnöké­nek néhány percre véletlenül történt feltartóztatása és az ENSZ-kü­ldöttség egy járművé­nek katonai járőrünk által ugyancsak néhány percre vélet­lenül történt felta­rtóztatása. Mi ezekkel a kérdésekkel az egyenlőség elve­i alapján komoly és felelősségteljes módon már észszerűen foglalkoztunk, olyan módon, amely a tárgyalásokat előmozdítja. Ezért az ENSZ fegyveres erői részéről megelé­gedésüket fejezték ki — Az ENSZ parancsnokság tájékoztatási osztálya — míg egyrészről eltúloz és félremagya­­ráz olyan problémát, amely a valóságban már régóta rende­ződött — másrészről koholmá­nyokat .És­­rágalmakat terjel k­i olyan súlyos eseményei­­ről, mint katonai járőrünk pa­rancsnokának, Jao Cidl-Sziannak meggyilkolása és Van Jen-Juan harcosunk súlyos megsebesítése az ENSZ fegyveres erőinek fel­­fegyverzett emberei által, akik augusztus 19-én törvénytelenül behatoltak a semleges övezetbe, valamint küldöttségünk szék­helyének az ENSZ fegyveres erői egy repülőgépe által augusztus 22-én történt bombá­zása és géppuskázása, azzal a céllal, hogy meggyilkolták kül­döttségünk tagjait. Mindezzel az a célja, hogy tagadja és el­kerülje saját súlyos felelősségét.­­ Az ENSZ parancsnokságá­nak tájékoztatási osztálya a keszoni semleges övezet ellen augusztus 22-én éjszaka egy ENSZ katonai repülőgép által végrehajtott bombatámadással kapcsolatos hivatalos közle­­ményében tagadni igyekszik. Szombat 1951 szeptembert VII. év 203. szám Ifjabb súlyos amerikai provokációk a keszoni semleges övezetben Nam­er tábornok erélyes tiltakozása J­oy altengernagynál Carapkin szovjet delegátus beszéde az atomfegyverek kérdéséről az ENSZ bizottságában Az Új Kína rámutat arra, hogy augusztus 22. óta, amikor egy amerikai repülőgép meg­kísérelte a koreai és kínai küldöttség tagjainak meggyil­kolását, folytatódtak az ame­rikaiak berepülései a keszoni semleges övezetbe. Augusztus 24- én egy amerikai szárazföldi repülőgép hatolt be kelet felől Keszon felé és északnyugati irányban távozott. Augusztus 25- én egy amerikai szárazföldi repülőgép ugyancsak behatolt Keszon fölé és észak felé re­pült tovább. Augusztus 26-án két amerikai szárazföldi re­pülőgép repült el Keszon fö­lött, majd délkelet felé távo­zott. Augusztus 29-én újabb amerikai behatolás történt a keszoni semleges övezetbe. Nam­ír tábornok, a koreai néphadsereg és a kínai önkén­tesek küldöttségének vezetője ezzel kapcsolatosan éleshangú tiltakozást küldött Joy alten­gernagyhoz, az Egyesült Nem­zetek haderői küldöttségének vezetőjéhez. Ebben rámutat arra, hogy az ENSZ repülő­gépei a legutóbbi súlyos inci­dens óta mind nappal, mind éjjel folyamatosan behatolnak Keszon övezetébe Legutóbb augusztus 29-én 2.42 órakor az ENSZ haderőinek egy repülő­gépe világító­ rakétát dobott a konferencia színhelye közelé­ben a semleges övezetbe.­­Az Önök részéről elkövetett ez a zabolátlan, megbánás nélküli provokatív lopás — hangoztat­ja Nam­ír tábornok tiltako­zása — ismét bebizonyította, hogy Önök semmiképpen sem hagytak fel incidensek további előidézésével.A Nam­ír tábornok ezután kö­vetelte a keszoni semleges öve­zet megsértőinek megbüntetését és megfelelő biztosítékok adá­sát, hogy a bombákat dobó katonai repülőgép az ENSZ fegyveres erőihez tartozott. A tájékozta­tási osztály még azt a rágal­mat is hangoztatja, hogy mi rendeztük meg ezt az incidenst. Megkísérelve, hogy igazolja ezt a rágalmat, a tájékoztatási osz­tály nem riadt vissza a tények elferdítésétől és az igazság meg­hamisításától, arcátlanul azt állítva, összekötő tisztjeink nem voltak hajlandók meg­engedni az összekötő­­ tisztjeik­nek, hogy napvilág mellett újabb vizsgálatot folytassanak.­­ A való tény: az ENSZ össze­kötő tisztjei megígérték, hogy augusztus 23-án újabb vizsgá­latot tartanak és mi a ma­­gunk részéről hozzájárultunk ehhez. Az is tény, hogy kül­döttségünk szóvivője augusztus 26-án ismét kijelentette: Mi várjuk, hogy összekötő tiszt­jeik visszatérjenek és újabb vizsgálatot folytassanak. Az ENSZ parancsnoksága azonban ennek ellenére azt állította, hogy mi augusztus 27-ig nem járultunk hozzá az újabb vizs­gálat lefolytatásához. — Kim Ir-Szen főparancsnok és Peng Th­-Huai parancsnok augusztus 27-én — immár ham­adízben — világosan fel­­kérte őket, hogy jöjjenek és folytassanak újabb vizsgálatot a kérdés észszerű megoldása érdekében. Akkor azonban az ENSZ parancsnoksága azt mondotta, hogy már kiső­­tt az újabb vizsgálat lefolytatása teljesen értelmetlen lenne.­­ Az Önök magatartása, amellyel minden körülmények között elutasítják az újabb vizsgálat lefolytatását, egy­szerűen azt igazolja, hogy a bizonyítékok és az incidens szemtanúi teljes mértékben megerősítik, hogy Önök — és senki más — idézték elő az augusztus 22-i incidenst és ezért Önöknek nincsen bátor­ságuk arra, hogy Keszonba jöjjenek és szembenézzenek az Önök által elkövetett bűncse­lekménnyel. Keszon lakossága augusztus 22-e óta ismét riadó­­készültségben él Az Új Kína hírügynökség különtudósítója jelenti: Az augusztus 22-i provokáció óta

Next