Magyar Nemzet, 1951. december (7. évfolyam, 280-304. szám)

1951-12-01 / 280. szám

irat 60 fillér Szombat 1951 december­i VII. év 280. szánt A tudomány fegyverével­­ December 9-től 15-ig rende­zi nagygyűlését a Magyar Tudományos Akadémia. A nagygyűlés középpontjában kutatóink elért eredmé­nyeiről szóló beszámolók, vala­mint az ötéves tudományos ku­tatási terv kimagasló kér­déseinek megbeszélése álla­nak. Az Akadémia a programm összeállításánál arra töreke­dett, hogy biztosítsa: az elő­adók saját kutatásaik során el­ért, jelentősebb új eredményei­ket ismertessék. Az előadások jellege különbözik a tavalyi nagygyűlés előadásainak jel­legétől, mert nemcsak az egyes területek általános és nagyjából ismert kérdései­nek újabb megfogalmazá­sára törekednek, hanem újon­nan elért, konkrét, nagy­részt eddig nem ismert ered­ményeket tárgyalnak. A tudo­mányos előadások száma csak­nem kétszerese lesz a tavalyi­nak és míg tavaly az előadá­sok hét ülésszakban hangzot­tak el, addig az idén több mint 170 előadás hangzik el 35 ülés­szakban. Ezek közül hat orszá­gos kongresszus. A kongresszusok közül külö­nösen kiemelkedő jelentőségű az öntödei, földtani és növény­­nemesítési kongresszus. Ezen­kívül építési, állategészségügyi és irodalomtörténeti kongresz­­szusok is megrendezésre ke­rülnek a nagygyűlés keretében Az öntödei kongresszus ne­héziparunk gyors fejlesztésé­nek egyik kulcskérdését tár­gyalja. Többek között Zsák Viktor mérnök tart előadást a kombinált acélgyártási eljárá­sokról, Gillemot­­László, a Tu­dományos Akadémia levelező tagja, a gömbgrafit kialakulá­sa elmélete terén végzett új kutatásainak­ eredményeit is­­­merteti. Az építési kongresszus az építési anyag, az előgyár­­tás, az építőipar gépesítése és az építési szerkezetek kérdéseit tárgyalja. A növénynemesítési kongresszuson a nemrég Szov­jetunióban járt magyar agrár­­tudós-küldöttség vezetője, So­­moss András, a Tudományos Akadémia levelező tagja ismerteti a növényneme­sítési kutatómunka mai ál­lapotát, problémáit és a népies nemesítés jelentőségét. Sedlmayer Kurt, Kossuth-díjas növénynemesítő a fajta-előállí­tás micsurini módszereivel el­ért újabb hazai eredményekről számol be. Előadások hangza­nak el a micsurini elmélet ha­zai továbbfejlesztéséről is. Az állategészségügyi kongresszus problematikája felöleli a kü­lönböző sertésbetegségek, va­lamint a meddőség elleni küz­delem terén elért újabb kutatá­si eredményeket. Az irodalom­történeti kongresszuson a ma­gyar irodalom klasszikusai, va­lamint a világirodalom angy­­jai értékelése mellett irodalom­­történészeink a régi, a reform­kori, és a legutóbb magyar iro­dalom kutatása terén elért eredményekről is beszámolnak Az előadások program­já­ban az Akadémia már az ösz­­szeállításnál igyekezett érvé­nyesíteni az elmélet és a gya­korlat termékeny egységének elvét, ennek megfelelően a köz­vetlen népgazdasági célokat szolgáló kutatásokat ismertető előadásokat ugyanazon ülés­szakok keretében mutatják be, f­ezint az ugyanott elért elméleti­ellegű eredményeket. Kitűnik a nagygyűlésen is­m­ertetésre kerülő tudományos­edmények áttekintéséből, hogy tudósaink nagy mérték­ben hasznosították a Szovjet­unió élenjáró tudományának vívmányait és a nálunk járt kiváló szovjet tudósok taná­csait. Eredményesebbé, gyü­mölcsözőbbé teszi az idei nagy­gyűlést annak a mintegy 40—-50 külföldi delegátusnak részvé­tele, akiket az Akadémia a kü­lönböző kongresszusokra és ülésszakokra meghívott. Újdonságnak számít az is, hogy az idei akadémiai nagy­gyűlés második központi pro­blémája az ötéves tudomá­nyos terv egyes fontos kérdéseinek megbeszélése lesz. Az ötéves tudományos ku­tatási terv, amely a nép­­gazdasági tervhez kapcsolódik hosszas és kiterjedt munka, többszáz tudós részvételével lezajlott széleskörű viták ered­ményeként jött létre. E viták során több mint 60 akadémiai bizottság mintegy 600 tudós tagja hangolta össze a felme­rült szempontokat és kidol­gozta a tervet. Tudományunk ötéves terve, amely a jövő útjait feltáró, a tudományt továbbfejlesztő alapvető kutatások és a nép­gazdaság felemelkedését köz­vetlenül elősegítő munkálatok termékeny egységét hivatott megteremteni, számos nagy­fontosságú feladat megvalósí­tását tűzi ki céljául. Mik a fő feladatok? Elsősorban Magyarország szo­cialista iparosításának elősegí­tése az új technológiai eljárá­sok kidolgozásával, amelyek csökkentik az ipari létesítmé­nyekhez szükséges beruházások összegét, a termelvények elő­állításának költségét, emelik a gyártott áru minőségét, to­vábbá mentesítik az embert a legnehezebb fizikai munka alól. Fontos része e pontnak, a ha­zánkban­ található feltáratlan nyersanyagok és egyéb rejtett tartalékok felfedése. Soron következő feladat ha­zánk mezőgazdasága szocia­lista átalakulásának, hozama növelésének elősegítése, a nagyüzemi gazdálkodáshoz szükséges új gépek és eljárá­sok kidolgozásával és megho­nosításával, növénytermelé­sünk és álattenyésztésünk színvonalának emelésével, új kultúrák meghonosításával. A fő feladatok közé tartozik népegészségügyünk fejlesztése, a betegségek megelőzésének és gyógyításának új, hatáso­sabb módszereinek kidolgo­zásával, továbbá: a kulturális forradalom győzelmének tá­mogatása a marxizmus-lenin­­izmus tanításainak alkalmazá­sával, hazai viszonylatban tör­ténő továbbfejlesztésével, ha­­­ladó hagyományaink feltárása-', val és népünk saját, valamint az egyéb, elsősorban a szom­szédos népekhez fűződő kultu­rális örökségének és nyelvének ápolásával. Az előbbi feladatok megva­lósítása, továbbá az elkövet­kező népgazdasági tervek elő­készítése feltétlenül megköve­teli, hogy a közvetlen gyakor­lati feladatok megoldását szol­gáló kutatások mellett a terv szerves részét képezzék azok­ az alapvető kutatások is, ame­lyek a jövő pilléreit vannak­ hivatva lerakni és a tudomány, színvonalának folyamatos emelkedését biztosítják. Ter­mészetesen ezenkívül még számos, jelentős problématerü­letet ölelnek fel tudósaink elő­adásai a nagygyűlésen. Tudományos életünk hosszú és emelkedő utat tett meg fel­­szabadulásunk nagy napja óta. Fejlődő, évtizedeket átlépő tu­dományunk az élenjáró szov­jet tudománnyal azonos célo­kat követ és annak kifogyha­tatlan forrásaiból meríti erejét. A megvalósult szocializmus országában a tudománynak már mélyen humanista jellege van, amely véglegesen megha­tározta a fejlődés irányát. A magyar tudomány ötéves ter­vét és eddigi eredményeit is­mertető nagygyűlés, a töme­gekkel való kapcsolat elmélyí­tését, az elmélet és gyakorlat egységének megvalósítását hi­vatott szolgálni és újabb bi­zonyságát adja annak, hogy ez a szovjet példán haladó tudo­mányos irány, összefüggés­ben áll minden ember életével, a társadalom fejlődésével és legnagyobb közös ügyünkkel, a békével. Tudósaink ezen a nagy­gyűlésen újólag bebizonyítják az ötéves terv befejezéséért harcoló magyar dolgozók mil­lióinak, hogy egyek velük mun­kában és építésben, hogy a ha­ladó tudomány az igazság és a béke fegyvere, amellyel győ­zelemre segítik népünk és a békére vágyó emberiség har­cát. (­n —a) Eredménytelenül zárult az Atlanti Tanács római ülésszaka L Újabb amerikai provokáció a Szovjetunió ellen A szovjet küldött szétzúzta az ENSZ-ben Kardelj és Gyilasz rágalmait A külpolitikai helyzet Befejeződött az Atlanti Tanács római ülésszaka, amelyhez Acheson és Eteenhower oly sok reményt fűztek. Rómában sok beszéd hangzott el, de számottevő eredményre nem jutottak Nem sikerült megegyezni az atlanti, földközitengeri és közép­keleti parancsnokság kérdésében, az amerikai mintájú fegyverek rendszeresítésének kérdésében. A fegyverkezés meggyorsítására irányuló amerikai követelésekkel­­szemben a nyugateurópai álla­mok csaknem egységesen foglaltak állást. Különösen érdekes volt az angolok magatartása, ami fényt vetett arra, hogy Churchill hatalomrajutása után semmiképpen sem csökkentek az angol-amerikai ellentétek. Az angol képvise­lők Churchill utasítására nem fogadták el az amerikai parancs­nokság-tervezeteket és Eden kijelentette, hogy Anglia nem vesz részt az úgynevezett „európai hadsereg” létrehozásában. Ezzel kapcsolatban viszont a franciák jelentették ki, ha nincs „európai hadsereg­, nem hajlandók beleegyezni a német hadsereg újjá­szervezésébe. Az amerikai lapok rendkívül elégedetlenek a tanácskozás sikertelenségével. A New York Times írja- »A leg­­­ nagyobb kiábrándulást az a tény váltotta ki, hogy valójában egyetlen új és fontos katonai kötelezettségvállalás sem történt . A nyugateurópai országok nem hajlandók vállalni a fegyverkezési terheket és a megoldatlan problémákat a következő, lisszaboni ülésezésre hárítják át. Az Atlanti Tanács római ülésszaka az amerikai imperializmus háborús erőfeszítéseinek komoly kudar­cát jelenti. A Szovjetunió tiltakozó jegyzéke az Egyesült Államok kor­mányához újabb amerikai provokációra vet fényt. Egy amerikai repülőgép szovjet területre repült be és tüzet nyitott a szovjet vadászgépekre Ez a tény mutatja, hogy az amerikai kor­mány, amely százmillió dollárt szavazott meg a Szovjetunió elleni kémkedésre, a határsértéseket és hasonló provokációkat sem veti meg, hogy még jobban növelje a nemzetközi feszültséget. Az ENSZ különleges politikai bizet*' '-gában a Szovjetunió küldötte leleplezte a titóisták rágalmait, ak­ik a közvélemény be­csapásával, a jugoszláv nép megtévesztésével akarják elvonni a figyelmet a jugoszláv n­ép ellen elkövetett bűncselekményeikről. Szoboljev szovjet küldött a Magyarország és a többi népi demo­kratikus ország ellen elkövetett titóista provokációk és kémkedé­sek történetével bizonyította be, hogy a Tito-klikk az amerikai imperializmus szolgálatában folytatja agresszív tevékenységét A koreai fegyverszüneti tágyalásokon az amerikai küldött­ség akadályokat gördít a harmadik napirendi pont letárgyalása elé. Ebben kétségtelenül szerepe van az amerikai hadianyag gyárosoknak, akik nagy riadalommal fogadták a második napi­rendi pontban történt megegyezést. Hoyt Vandenberg tábornok, az amerikai légierő vezérkari főnöke november 24-én ismét elő­hozakodott azzal a régi követelésével, hogy­­bombázni kell Mandzsúriát, ha a fegyverszüneti tárgyalások meghiúsulnak”. Vandenberg provokációs kijelentéseihez csatlakozik a hírhedt John Foster Dulles, mivel az ellenőrzése alatt álló International Nickel Company tiszta profitja az év első kilenc hónapjában 46 millió dollárra emelkedett. A cég ugyanis az amerikai hadügy­minisztériummal kötött szerződést nagymennyiségű hadianyag és lőszerszállításra a koreai front számára. Véget ért a Szovjetunió­­harmadik békeértekezlete, mely nem­csak a szovjet embereket, hanem a világ békeszerető millióit is erővel és bizakodással tölti el. Ezen az értekezleten nagyszerűen jutott kifejezésre a Szovjetunió népeinek harcos akarata, hogy a nemzetközi békem­ozgalom élén haladva és példát mutatva a világ valamennyi népét tömörítik az emberiség legnagyszerűbb ügyének győzelméért. Véget ért az Atlanti Tanács római ülésszaka November 28-án befejeződött Rómában az agresszív Atlanti­­ Szövetség Tanácsának nyolcadik­­ ülésszaka. Az ülésszak végén­­ közzétett kommüniké az USA kö­­­­vetelésére előírja, hogy az „euró­­­­pai hadsereg” tervezetében (Ple­­rven-terv) — beleértve a nyugat­német hadosztályokat — legké­sőbb 1952. februárjában véglege­sen meg kell állapodni. Ekkor ül ugyanis össze Lisszabonban az Atlanti Tanács következő ülés­szaka. Az Atlanti Tanács két befejező teljes ülésén egyetlen határozatot sem fogadtak el az atlantióceám­­ parancsnokság, valamint a föld- s kézitengeri és középkeleti pa­rancsnokság kérdésében. Az Associated Press hírügynökség szerint az angol küldöttség Chur­chill utasítására kitért az e kér­désekre vonatkozó amerikai ja­vaslatok elől. Az amerikai mintájú fegyverek rendszeresítésének kérdésében Anglia ellenállása miatt nem d­ön­töttek. A nyugat európai küldöttek­ nem támogatták Eisenhower-iak a fegyverkezés ütemének meggyor­sítására vonatkozó követelését és e kérdést további »tanulmányozás­ra« átadták az Atlanti Szövet­séghez tartozó országok tizenkét miniszteréből álló, Harriman ve­zette ideiglenes bizottságnak. Schuman francia külügymi­niszter az „európai hadsereg” kérdésével kapcsolatban tudo­mására hozta az amerikaiaknak, hogy a francia kormány jelen­tős­­európai hadserege nélkül nem vállalhatja a n­met hadse­reg újjáteremtésének kockázatát. Az amerikai körök és az ame­rikai sajtó sokkal elégedetleneb­bek a ülésszak munkájának me­netével, mint az angolok. Az ülésszak nyilvánvalóan nem úgy folyt le, mint azt Acheson és Eisenhower szerették volna. A nyugateurópai országok válsá­gos gazdasági helyzete, Nyugat- Németország felfegyverzésének veszélye, valamint a népek el­lenállása a fegyverkezés politi­kájával szemben, ránehezedett az ülésszak munkájára és nyug­talanságot keltett az amerikaiak körében. A római megbeszéléseken napirendre került az Atlanti Ta­nács »reformjának« kérdése is Ez a »reform« lehetővé teheti. hogy az Atlanti Szövetség kato­nai bizottsága olyan szervvé alakuljon át, amely végrehajtó hatalommal rendelkezik és amely — mint a szövetség leg­főbb hatósága — alkalmas lesz arra, hogy elfogadtassa a hatá­rozatokat a tagállamokkal. A szovjet kormány tiltakozó jegyzéke az USA kormányához Párizsban közzétették Austin­nak, az USA ENSZ-beli kép­viselőjének a Biztonsági Tanács­hoz intézett levelét, amely közli, hogy a Ridgway tábornok pa­rancsnoksága alá tartozó egyik amerikai katonai repülőgép ez év november 6 án a Japán-tenger fölött végzett síel­derítő repü­lések után nem tért vissza tá­maszpontjára. A levél azt az állítást tartalmazza, hogy az említett repülőgépet nemzetközi vizek fölött előzetes figyelmezte­tés nélkül szovjet vadászgépek támadták meg. Az USA ENSZ- beli képviselőjének ezzel a le­velével kapcsolatban a külügy­minisztérium szükségesnek tartja közölni a következőket: A. A. Gromiko, a Szovjetunió helyettes külügyminisztere ez év november 7-én Cummingnak, az USA ügyvivőjének a következő szövegű jegyzéket adta át: »A Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetségének kor­mánya szükségesnek tartja, hogy az Amerikai Egyesült Ál­lamok kormányának kijelentse a következőket: A Szovjetunió kormányának rendelkezésére álló ellenőrzött adatok szerint ez év november 6-án, vlagyivosztoki időszámítás szerint 10 óra 10 perckor egy Neptune-típusú ame­rikai kétmotoros bombázógép az Oszkrovna­jok térségében meg­sértette a Szovjetunió határát. Amikor két szovjet vadászgép közeledett abból a célból, hogy a Szovjetunió határát megsértő amerikai repülőgépet leszállásra kényszerítse szovjet repülőtérre; az amerikai repülőgép tüzet nyi­tott a szovjet vadászgépekre. A szovjet repülőgépek kénytelenek voltak tűzzel válaszolni, mire az amerikai repülőgép a tenger felé távolodott el és eltűnt. A szovjet kormány, midőn ezt ez USA kormányának tudomására hozza, határozott tiltakozását fe­jezi ki a Szovjetunió határának amerikai katonai repülőgép által történt újabb durva megsértése miatt és követeli a határ meg­sértésében bűnös személyek szi­gorú felelősségrevonását. A szovjet kormány azt is elvárja, hogy az USA kormánya hala­déktalanul megfelelő intézkedé­seket tesz annak megakadályo­zására, hogy amerikai repülő­gépek a jövőben megsértsék a Szovjetunió határait.­ Erre a jegyzékre az USA kor­mányától mindeddig nem érke­zett válasz. A szovjet kü­ldtett megcáfolta a titóisták magyarellenes rágalmait Az ENSZ különleges Politikai Bizottságának november 28-i ülésén folytatódott a Szovjetunió és a népi demokratikus orszá­gok ellen irányuló jugoszláv cselszövény tárgyalása A rágal­mazó jugoszláv "javaslatot az angol-amerikai többség erősza­kolta a közgyűlés napirendjébe A bizottság november 27-i ülésén Titóék megbízottja foly­­tatta rágalmainak felolvasását Légből kapott vádakkal illette a Szov­­­tum­ot és a népi demokrá­ciákat. A november 28-i ülés vitája sorén elsőként A A. Szabeljev, a Szovjetunió képviselője szólalt fel — mint ismeretes —■ mondot­ta Szoboljev — az angol-ameri­kai tömb több ízben folyamo­dott a közgyűlés ülésszakain a Szovjetunió és a népi demokrá­ciák elleni cselszövő javaslatok­hoz. Ilyen volt például a közis­mert Kuomintang-cselszövény, va­lamint a Bulgária, Magyarország és Románia ellen, az emberi jo­gok és alapvető szabadságok megsértése miatt emelt esztelen vád stb. — Az ilyenféle cselszövények felvetése azonban mindig azzal járt, hogy a rágalmazókat — a hátuk mögött állókkal együtt — leleplezték. Kétségtelen, hogy a rágalmazókra ezúttal is ilyen sors vár Sajnálatos, hogy ez a szennyes cselszövény a napiren­den szerepel. Már felhívtuk és most ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jugoszláv rágalom megtárgyalása lealacsonyítja az Egyesült Nemzetek Szervezeté­nek méltóságát, minthogy a kezdet kezdetétől fogva látható ennek a cselszövénynek provo­kációs jellege.­­ Gyilasz jugoszláv küldött­nek a Különleges Politikai Bi­zottság előtt elhangzott felszó­lalása alátámasztja ezt a jellem­zést. Gyilasz több tucat oldalas beszámolója tényeknek álcázott, rosszakaratú koholmányokkal te­tézett hazug, rágalmazó kijelen­tések halmaza. Ez a beszámoló újból bizonyítja, hogy a Tito­­klikk cselszövényének a köz­gyűlés napirendretűzésével —a nagyon is határozott célra ter fekszik: a közvélemény becsapá­sával, a jugoszláv nép meg­tévesztésével akarja elvonni a figyelmet a jugoszláv nép ellen elkövetett bűncselekményeiről. A Szovjetunió küldötte rá­mutatott, hogy a belgrádi rá­galmazók cselszövényükben nagy figyelmet fordítanak a hatúr­­incidensekre, igyekeznek ezekért az incidensekért Albánia, Bul­gária, Magyarország és Románia kormányára hárítani a felelőssé­get. Szoboljev a továbbiakban sok ténnyel bizonyította, hogy éppen a Tito-kormány provokál állandóan határincidenseket A bolgár határon a jugoszláv ha­tóságok 1949-ben hatvanhárom, 1950-ben pedig százhuszon­­három határincidenst provokál­tak. Magyarország határán csu­pán 1950-ben hétszázkilencvenöt provokációt követtek el a jugo­szláv hatóságok.­­ A jugoszláv hatóságok által szervezett határincidensek pro­­vokációs céljáról és azoknak rá­­galmazó propagandára való fel­­használásáról tanúskodik a kö­­­vetkező tény: 1949. október 27 én körülbelül negyven jugoszláv katona ment át magyar terü­letre és ott drótakadályokat vá­gott át. A magyar határőrök tüzeltek és a jugoszlávok tűz­harc után visszavonultak saját területükre Egy nappal később, azaz október 29-én Bechter, Titóék képviselője az ENSZ köz­gyűlésén kijelentette, hogy az incidenst a magyarok okozták Világos tehát, hogy a jugoszlá­­voknak azért volt szükségük a provokációra, hogy »megin­do­kolják a Becternek a közgyűlé­sen Magyarország ellen elhang­zott rágalmazó felszólalását. — Hazug és rágalmazó a csel­­szövénynek az az állítása is, hogy a Szovjetunió és a népi demokratikus országok ellensé­ges tevékenységet folytatnak Ju­goszlávia ellen. A Szovjetunió és a népi demokratikus országok részéről sohasem folyt és nem is folyik semmiféle ellenséges te- V

Next