Magyar Nemzet, 1951. december (7. évfolyam, 280-304. szám)

1951-12-01 / 280. szám

é SZÍNHÁZAK és mozik műsora Operaházi A hattyúk tava (7) — Nemzeti Színház: Bánk bán (7) — Katona József Színház (a volt Bel­városi Színház helyén): Warrenné mestersége (7) — Madách színház (a volt Magyar Színház helyén): Far­kasok és bárányok (7) — Ifjúsági Színház: Az új ember kovácsa (7) — Úttörő Színház: Nincs előadás — Fővárosi Operettszínház: Szelistyei asszonyok (?) — Fővárosi Víg Szín­­ház (a volt Fővárosi Varieté he­lyén): Peleskei nótárius (V18) — Vi­dám Színpad (a volt Vidám Színház helyén): Ki vagytok értékelve (7) — Állami Bábszínház: Terülj táska (3, 5), Sztárparádé (1'13) — Artista Varieté (a volt Kamara Varieté helyén), Kacagó híradó (6, V,8, 9) — Városi Színház: Három a kislány; Mihályit—Fáncsy—Nagy (8). A rádió színházi műsora: Az utolsó szó jogán (Kossuth, 14.30) , Tárász és családja (Petőfi. 19.30) . MOZIK MŰSORA: BÉKÉS NAPOK (magyarul beszélő, színes szovjet film): SZIKRA (Lenin-krt. 120.) ‘/16, Viz. 9, vas. */43, CORVIN (Kisfaludy-köz) 4, l/17 149, MÁJUS 1. (Mártírok­ Útja 55.) 4, ’ICI, '/i9, vas. '42, HU­NYADI (ROYAL) (Kispest) 6. l/i9, vas. 4. VLADIMIR ILJICS LENIN (Lenin életéről készült Sztélin-díjas filmalkotás): GORKIJ (STÚDIÓ) (Akácfa­ u. 4.) 6, 8, vas. 4, szom­battól Fény Koordiban DÉRYNÉ (zenés magyar film): VÖRÖS CSILLAG (proli) (Lenin, krt. 45.) */16, 'Ul, 9, vas.­­ SZA­BADSÁG (proli) (Bartók B.-út 84.) */14, 6.­­/1 9, FELSZABADULÁS (proli) (Flórián-tér 3.) '/tó, 'ló, 9, vas. 2. BRIGÁD (P.-lőrinc) (proli) !46, '/18, vas. 'Ul KOS­SUTH (R.-mihály) '/tó, */ií, vas. '/14. (csüt. szünnap!) AZ ALATTVALÓ (német film Heinrich Mann regénye nyomán): DUNA (Fürst Sándor­ u. 7.) '/tó, 'Ul, 9. TÁNCSICS (Csepel) ‘/vili, ■/tó, vas. '/tó, ALKOTMÁNY (KORZO) (Újpest) 4, '/17, ‘/19. KIS PARTIZÁNOK (csehszlovák film): MUNKÁS (Kápolna-u. 3/b.) '/tó­­ÁB, vas. 3, KOSSUTH (váci-út 14.) '/tó, 'la. 9, VÖRÖS­MARTY (SAVOY) (Üllői-út 4.) 4, 'la. 1­9. A MI FALUNK (román film): URÁNIA (Rákóczi-út 21.) 4, '/a, 'la. GYŐZ AZ ÉLET (román HIRV DÓZSA (Róbert Károly-krt. 61.) Vas. 'la. 9. TATRA (P.-erzs.) 6. '/tó, vas. 4. BÜ barátok (német film). PUSKIN (FÓRUM) (proli) (Kos­suth Lajos-u. 18.) 4. '/«7. '/.9. vas 2 UGOCSA (Ugocsa-u. 10.) V)4. */.5, 8. MÉR ÉS GALAMB (román rajz­film): Kisérőfilm az URÁNIA- moziban. BALATON (magyar film): Kisérő- füm a KOSSUTH- és HUNNIA-mozikban. FÁKLYA (Lenin-krt. 88.) 1. Ma­gyar híradó 3. A Szovjetunió ma 3. MOSZKVAI PINAMO STA­DION 4. MHK S. Bálrak sportja 6. Sport és harcászat 7. Mackó­­nyuszi derbi D1-től 11-ig, vas. .este u-ra. Flik a rács mögött (olasz film): • TOLDI (Bajcsy Zs.-út 26.) 144. •/tó.'8. Nagy tűzfény (Sztálin-díjas, ma­gyarul beszélő szovjet film): BÁSTYA (Lenin-krt 8.) 11. 1. 5, 5, 7, 9. (proli) ZUGLÓI (Angol, u. 38.) '/tó. W. '/tó. Kínai cirkusz (színes szovjet film): ADY (Somogyi Béla-út 2.) ’/tó, ■/tó. 8 WEKERLE (Kispest) 146, ’/tó, vas. ‘/14. Traktoristalány (vidám csehszlovák film): PÁTRIA (Népszínház­ u. 13. ) ¡/«4, 6, ‘/tó, vas. 'II, GLÓRIA (Thököly­ út 56.) 4. ‚/«7. V49 Négy szív (vidám szovjet film): JÓZSEF ATTILA (Kálvária­ tér 7.) 4. 'ló, ‰,68. Janika (magyar film): TANÁCS (ELIT) (Szt István-krt 16.) ‘/tó Viz. '1,9 (proli) SSs felkel a nap (magyarul beszélő Szovjet film): TINÓDI (Nagy­■ mező-u. 8.) V44, */18. 8. Volpone (francia film): BETHLEN (Bethlen-tér 3.) 4. '/‰7, ‘/ā 9. vas. 2. KÖLCSEY (STEFÁNIA) (Kispest) '/tó. */t8. vas. '/‚4. Farkasverem (csehszlovák film): MARX (Landler Jenő-út 39.) '/14, •'tó. 8. Nahimov tengernagy (Sztálin-díjas szovjet történelmi film): PEN­TELE (VESTA) (Lenin-krt. 39.) (prof.) 10 12, 3, 4, 6. 8. BÁNYÁSZ (TOPOGRÁF) (József-krt. 63.) •/tó, 147, */.9. ÓBUDA (Selmeci-u. 14. ) 4. ‘ia. 'i,s. és k­rt 1 (szovjet film): ADMI­­RÁL (Mártinik­ útja 5.) 4. 'la. 149, szombattól 'ItU, 'Ul, ./.3 %5. 147. •/.!). BcMog nyár (színes, zenés szovjet filmvígjáték): ZRÍNYI (OLYM­­PIA) (Lenin-krt 26.) 4. 'la. V49, vas 2. B'RAPO (Lenin-krt. ti.) 1. Magvar híradó 2. Szovjetunió ma 3. Gya­pot 4. őslovasok nyomában S. Kenyerke. Reggel 9-től este 11-ig folytatólag. FÉNY (Újpest) 1. Magyar híradó 2. Szovjetunió ma 3. CSÓTÖRŐ 4. Játék és sport 5. Iván Kulibin 6. Fe­jzeti feszültség 7. influenza. 5-től 1410-ig, vas '­tó-től 'MO-ig folytató­­g. J­ák­osi Mátyás kultúrház előadási kezdési rendje: hék­öznap */tó és 8 óra. szombat 5 óra. vasárnap * év­­/tó, moziszünnap minden szerdán. ______ MUNKÁSOKAT KERESNEK: A Főváros! Szállítógép Javító­já'H­ at esztereorvosn'-at és Ska­­ttssokat, vasm­arban dolgozott be­gyakorolt munkásokat, valamint segédmunkásokat azonnali belépés­re felve'Z. Jelentkezés: Budapest XHI., Vé-e-ni. s A Fővárosi Gázművek női és férfi geecilmunkásokat felvesz. Jelentke­­zés: Budapest, VIIL, Köztársaság­­tér 39 A Szekérfuvarozási Vállalat ál­landó b­ű-nesti munkára felvesz lónaszoló és kocsikovács, valamint kőműves, écs. asztalos szakmunká­sokat, férfi és női segédmunkáso­kat. (-'OCS'-­ és lé-'.uniókat Vidékink részére szállást blausit. Jelentkezés: Budapest V., Marx­tír 7. H?!*'0’ás. Kovács Kálmán ny. gimn. I­­-izgató elhunyt. Dr. Vass Linót főorvos, a bu­­dapest­i szr. hitközség szertartási elöljárója elhunyt. Temetése de­cember 2-án déli 1 órakor lesz a rákoskeresztúri tér, temetőben. NAPI KRÓNIKA WAWWWVVW/WWVVWA7AWWVVWWWWVV ^fagy osztrákok* Az osztrák Néppárt nemrég »Nagy osztrákok« c. bélyegsoro­zatot adott ki, amelyben Dolfuss és Schuschnigg képeit hozza. A Néppárt minden szégyenérzet nélkül csinál reklámot az osztrák demokrácia sírásóinak, sőt nyíl­tan magáénak vallja fasiszta tradícióikat. •­­ A baleset elleni intézkedé­sek betartásáért az építőipari vál­lalatok vezetői, illetve függetle­nített biztonsági megbízottai fe­lelnek. Az intézkedések betartá­sát rendszeresen ellenőrzi a szakszervezet. A közelmúltban öt építőipari trösztnél, illetve válla­latnál összesen hét igazgatót, fő­mérnököt, munkavezetőt, illetve biztonsági megbízottat sújtottak pénzbüntetéssel, mert nem tar­tották be a munkavédelmi intéz­kedéseket. A Sztálinváros általános is­kolájának felszerelését, pedagó­giai irányú szemléltető eszkö­zökkel való ellátását segítik elő a XIII. kerület pedagógusai a ke­rületi tanács oktatási osztályá­nak támogatásával. A kerületi pedagógusok naponta küldenek be a sztálinvárosi iskola számá­ra fizikai, kémiai, mértani, föld­rajzi, biológiai, irodalmi, nyel­vészeti anyagokat. Mielőtt az értékes felszerelést elküldenék Sztálinvárosba, a Váci­ út 61. szám alatti iskolában kiállítást rendeznek az anyagból. A kiállí­tást december 8-án nyitják meg.­­ A trolibusz vasárnaptól új útszakaszon közlekedik. Mint már jelentettük, a kocsik nem­­ haladnak végig a Gorkij-fasoron,­­ hanem a Bajza-utcán és a Dam­­janieh-utcán át fognak közleke-s- ' ni. A 71-es trolibuszok útvona­lát egyidejűleg meghosszabbítják az Erzsébet királyné-úti aluljá­róig. Kifelé menet a Gorkij - fasor a Bajza-utca sarkán, a Damja­­nseh-utca—Nefelejcs -utca sar­kán, a Dózsa György-úton és a Vorosilov-úton lesz új megálló, befelé menet a Vorosilov-úton, a Dózsa György-úton, a Damja­­nieh-utca és a Bajza-utca sarkán állnak meg a trolik. Ugyancsak vasárnaptól kezdve a 21. és 23-as villamosok nem a Gorkij­­fasor sarkán, hanem a Damja­­nich­ utcánál állanak meg. A Feketevágásra való felbuj­­tásért a kecskeméti járásbíróság négy és félévi börtönre ítélte Barna István ágasegyházi kul­á­­kot. Vancsai János az ágasegy­házi állami gazdaság üzemi bi­zottságának titkára a feketevá­gásban való közreműködésért 3 évi börtönbüntetést kapott. Ba­logh Sándor földművesszövetke­­zeti raktárost kétévi, Simon Imre napszámost pedig egyévi börtön­re ítélték.­­ A kerületi tanácsok be­gyűjtést és kereskedelmi osztá­lyait december végéig kettévá­lasztják. A kereskedelmi osztá­lyok önállóan fognak működni, a begyűjtési csoportot pedig a me­zőgazdasági osztállyal egyesítik. A kerületi ipart állandó bizottsá­gok mellett munkaerőgazdálko­dási albizottságot, a kerületi nép­művelési állandó bizottságok mellett pedig oktatási és isme­retterjesztő albizottságokat szer­veznek. A szociálpolitikai állandó bizottságok mellett kihágási al­bizottságot állítanak fel.­­ Az IBUSZ ebben az évben 502 különvonatot indított közel 400 ezer utassal. Ezt állapítot­ták meg a most megtartott ide­genforgalmi értekezleten, ame­lyen az 1952-es év feladatait is összeállították. Rövidesen megje­lenik a négynyelvű 1952-es ide­genforgalmi naptár, amely válto­zatos képeken mutatja be a szo­cializmust építő Magyarország korszerű üdülőit és más idegen­­forgalmi értékeit. Az Idegenfor­galmi Tájékoztató Iroda ebben az évben hat külföldi vásáron és kiállításon vett részt.­­ A budapesti vendéglátó­iparban mozgalom indult a leg­tisztább berendezésű, a legízlete­­sebben főző, a legjobb minőségű ételt felszolgáló üzem címéért. Szükség volt ennek a verseny­mozgalomnak a megindítására, mert a vendéglátó iparban ezen a területen sok a jogos kifogá­­gásolnivaló. — Egyetemi város épül a len­gyelországi Zabrzeben, a szilé­ziai orvostudományi akadémia szomszédságában. Az építkezés gyorsan halad és az új egyetemi várost az 1952—53. tanévre át­adják rendeltetésének. Párizsi lapok a magyar kormány nyilatkozatáról Párizs, november 30. (MTI) . Több­­francia lap foglalkozik a magyar kormány november 24-i nyilatkozatával. A l’Humanité «Szüntessék meg a beavatkozást belügyeink­­be — jelenti ki a magyar kor­mány az USA wak” címmel szá­mol be a magyar nyilatkozatról, ismertetve annak főbb pontjait. A Monde feltűnő helyen, a Libération pedig egyhasábos cikkben ismerteti a nyilatkoza­tot. Röviden foglalkozik a nyi­latkozattal a Figaro, a De Ma­sin és a Franc Tireur is. R­ádióbírálat CSÜTÖRTÖK. A Ló-utca és Tehén­ utca sarkán áll egy akác­fa. Ágazata földig ér az úttest felé s ezért egymásba szaladnak a járművek. A fát ki kellene vágni. Erről a kívánságról akta készül. AKTA! És ez az akta megy, mendegél, vándorol a köz­hivatalok labirintusában. Kilenc mázsás papírhegy lesz belőle és a fa még mindig ott áll... Stempfi Elemér és a hozzá ha­sonló tintanyalók egyik hivatalból a másikba spasszolják át­ az ügyet, amíg egyszer valaki az asztalra csap és rendet teremt a bürokrácia dzsungeljében. De hol van már akkor a fa? Régen el­­korhadt és a Ló-utcának is más a neve... Erről szól Feh­ére Klá­ra elragadó szatírája, félórás, zenés burleszk, amely többet mond sok egész estét betöltő színdarabnál. A rádiójátékban — régebbi hangfelvétel —, közel két tucat nagyszerű színész sze­repel, köztük Rátkai Márton. — A műsor egyébként nem volt túlságosan érdekes, ami persze nem vonatkozik Mozart Varázs­­fuvolájának teljes hanglemezelő­­adására, Roswaenge-vel Tamtuo szerepében. .®©arfoimef. S PORT VéWVWAfAWWWWVWWWWiAIWFWWWUWW Négy szám a magyar-bolgár tornászviadal I. napján Csepelen A II. magyar-bolgár tornász­viadalt szombaton Csepelen kez­dik meg a válogatott férfi és női tornászok. Az első napon a férfiaknál talajtornában és ló­ lengésben indul meg a küzde­lem. Talajon Pataki, Mogyorós­­sy-Klencs és Tóth, a bolgárok közül Koev és Konstantinov, lo­von a mieink közül Sántha, Réti és Baranyai, a bolgárok közül Jordanov a legjobbak. A nőknél korláton Keleti Ágnes, Perényi­­né és Tass Olga, gerendán pe­dig rajtuk kívül még Gulyás­­né lesz elől, a bolgárok közül pedig a Sztancseva nővérek, B. Lók. találkozik a Dózsával, amely nemrég a kötöttfogású or­szágos CsB-t nyerte. Kívülük a Honvéd, Kinizsi és Csepel indul. A SZOT ökölvívó CsB döntő során Vasas—Lokomotív és Ki­nizsi—Bányász mérkőzések ke­rülnek sorra. Az előbbi a nyíl­tabb, a Kinizsi győzelme való­színű. Gyorsúszóink téli bemutatkozása Az induló téli úszóidény újabb versenyén, szombaton három I. osztályú szám szerepel a műsor­ban. Érdekes lesz a férfi és női gyorsúszók találkozása 100 mé­teren. A férfiaknál Szilárd, Nyé­ki, Tumpek, Kettes­, Mitró, a nőknél Temes Judit, Novák Éva, Gyenge Vali és Sebő Ági neve­zett. Lesz még 3x100 m férfi vegyes váltó, amelyben a Kini­zsi, Honvéd és Dózsa csapatai mérkőznek. Az úszóverseny után érdekes lesz a Honvéd—Bástya vízilabda kupa mérkőzése. A B. Lók. biz­tosan legyőzi a Csepelt. Birkózó és ökölvívó CsB Birkózásban és ökölvívásban szombaton kezdődik két érdekes csapatbajnoki küzdelem. Buda­pest szabadfogású birkózó CsB- jében ismét a sokszoros bajnok dmotxuu divat A TELI DIVAT két sportkabát modelljét rajzoltuk le. Az első rajz szövet, vagy düftil­kabát, kötött állógal­lérral, zsebpánttal, kihajtóval és kézelővel. A kézelő — amint a rajzon is látható — nemcsak összegombolva, hanem vissza­hajtva is viselhető. A kihajtót és a kézelőt azonos fagombok dí­szítik. A másik sportkabát anya­ga szintén lehet szövet, düstin, vagy kordbársony. Érdekes a kabát kötésbeállítása: az elejét a vállvonalb­ól bordáskötésű pánt díszíti. A kis állógallér és kéze­lő is kötött Mindkét sportkabát-modell sí­­nadrághoz való. Téli üdülőhe­lyen hosszú flanellnadrággal ki­ránduláshoz, sétához is megfe­lel. A téli sportkabát mintájára a régi ruhából, maradék anyag­ból jó meleg házikabátot is ké­szíthetünk. HÁZTARTÁSUNKBAN a­ vacsora főzését meg­könnyítik a gyorsan készülő éte­lek. Persze, ahhoz, hogy »gyor­­san« főzzünk, előre tudnunk kell, mikor mit főzünk. A vacsorák heti rendjét tehát, — elfoglalt­ságunkhoz mérve — vasárnap »gondoljuk ki.« A leggyorsabban és legváltozatosabban készíthető étel a burgonya1. A heti vacsora étrendhez elmondunk néhány burgonyás receptet. Hagymás rakott burgonya: a megmosott, meghámozott burgo­nyát vékony karikákra vágjuk, zsírral kikent edénybe egy réteg burgonyát, majd egy réteg sze­letelt vöröshagymát, azután is­mét egy réteg burgonyát ra­kunk. Készíthetjük úgy is, hogy a hagymát fedő burgonyaréteg­­re füstölt szalonnát, párolt gom­bát, felvágott szeleteket, vagy konzervzöldborsót teszünk. Ha így készül, a tetejére újabb bur­gonyaréteg kerüljön. Jól meglo­csoljuk meleg, tejföles zsírral im a sütőben megsütjük. Hamar el­készül. Savanyúságot adunk hozzá. Burgonyakása sült hagymá­val. A burgonyát megmossuk, meghámozzuk, és karikára vág­va sósvízben megfőzzük. Ha megfőtt, leszűrjük és villával át­törjük. Lisztet, kevés tejet, bors­pótlót, sót adunk hozzá és ál­landó keverés mellett pár per­cig főzzük. Közben szeletelt hagymát zsírban, vagy olajban aranysárgára sütünk. A burgo­nyakását kanállal »beleszaggat­­juk« a hagymába, vagy a hagy­mát rádobjuk a kása tetejére és átkavarjuk vele. Szalonnás burgonya: A bur­gonyákat jól megmossuk, ketté­vágjuk és a közepébe kis lyukat vágunk. Apró kockákra vágott szalonnadarabkákkal megtűz­deljük és tepsibe rakva megsüt­jük: a burgonyát átjárja a sült­szalonna finom íze. Savanyúság­gal nagyon jó vacsora. Túrós­burgonya: a megmosott, meghá­mozott burgonyát kockára vág­juk, sós vízben megfőzzük. Ha puhára főtt, leszűrjük és akár­csak a túróscsuszát, tehéntúró­val meghintjük, tejfeles zsira­dékkal meglocsoljuk és forrón tálaljuk. Nagyon finom. Burgo­nyafánk: Főtt, áttört burgonyá­ból, liszttel, élesztővel, kevés só­val könnyű tésztát készítünk. Meleg helyen 20 percig pihentet­jük, kinyújtjuk, fánkokat szag­gatunk belőle és forró olajban, vagy zsírban kisütjük. (Olajban sütve jobb ízű). Mártással, vagy lekvárral tálalhatjuk. SOK IDŐT takarítunk meg a háztar­tási munkában, ha nem ötletsze­rűen, naponta vásárolunk, ha­nem a nem romlandó élelmisze­reket hosszabb időre beszerez­zük. Ma elseje lévén, s jó taná­csot, jó lesz megfogadod át. M Szombati sportműsor Torna: Magyar-bolgár viadal Csepel 4 ó. Birkózás: Budapest szabadfogású CsB Sportcsarnok 5 ó. ökölvívás: SZOT CsB dön­tők Sportcsarnok 1/21 ó. úszás: MÁVAG versenye Sportuszoda 7 ó. Vízilabda: Kupa mérkőzések Sportuszoda 8 ó. Asztalitenisz: Férfi CsB mérkőzések. Kézilab­da: Terembajnokság Nemzeti Tornacsarnok I/21 ó. Labdarú­gás: Budapesti II. o. osztályozó mérkőzések. Győzött Tiranában a Vasas szakszervezeti labdarúgó válogatott Csütörtökön délután a tiranai Stadionban 35.000 néző előtt mérkőzött a Vasas szakszerve­zeti labdarúgó válogatott csapat Tirana válogatottjaival. Az első félidőben az albánok szerzik meg a vezetést. Szünet után fölény­be kerül a magyar csapat és Pánis és Csordás góljaival 2:1 arányban győz. Magyar művészek utaztak Romániába A magyar-román kulturális egyezmény 1951. évi munkater­vének keretében a Kultúrkapcso­­latok Intézetének kiküldetésében pénteken a következő művészek utaztak a Román Népköztársa­ságba vendégszereplésre: Sze­csődi Irén és Jámbor László, az Állami Operaház magánéneke­sei, Kovács Nóra és Rab Ist­ván, az Állami Operaház ma­gántáncosai, Kovács Dénes, az Állami Operaház hangverseny­mestere, Zempléni Kornél és Érsek Mária zongoraművészek. Holnap kevesebb eső Az Európát elárasztó sarkvi­déki eredetű hideg levegő to­vább nyomul kelet felé. Hazánk­ban csütörtökön országszerte esett az eső. A hőmérséklet a nap folyamán általában 6—8 fokig emelkedett. Péntek reg­gelre egy-két hely kivételével mindenütt fagypont alá hűlt le a levegő. Budapesten a hőmér­séklet napi középértéke 2 fokkal magasabb volt, mint a sokévi átlag. Budapesten pénteken a hő­mérséklet 12 órakor 5 Celsius fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 766 mm, gyengén süllyedő irányzatú. Várható időjárás szombat es­tig: jobbára borult idő, ma sok­felé, holnap még néhány helyen lehet eső, élénk északnyugati, északi szél, a hőmérséklet emel­kedik. A Meteorológiai Intézet jelen­tése a fűtés alapjául szolgáló napi középhőmérsék­etről: De­cember 1-én a várható közép­­hőmérséklet az ország egész te­rü­ltén 4 fok fölött lesz. MEGJELENT A Táncművészet DECEMBERI SZÁMA A TARTALOMBÓL. Cen-Csin-Tsing, a Kínai Ifjúsági Művészegyüttes­ tánccsoportjá­nak vezetője: Táncművészet a népi Kínában. Csongor Barnabás: A klasszikus kínai színjáték. Losonci Ágnes: A színházi kon­ferencia után. Bálint Lajos: Az író és a balett. Kadosa Pál, Harangozó Gyula és Mikó András nyilatkozata a »Huszti kaland«-ról A grúz néptánctanítás módszer­tana. — Beszámoló a veszprémi néptáncbemutatóról. — Hozzá­szólás a népi együttesek balett­tanításának kérdéséhez. — Volly István tanulmánya a népi együt­tesek zenekíséretéről. Ankét a Peleskei nótáriusról. A Táncművészetre a Posta Köz­ponti Hírlap Irodájánál lehet elő­­fizetni. (Budapest, V. József nádor­ tér 1.) • Stumbaf 19Sf. december 11 áj MA MM­A« ROVATVEZETŐ- m.ldl I.4JOSI Sakkbajnokság A függőjátszmák befejezése, után Barcza nagymester, kitűnő játéka eredményeként, 15­* pont­tal — szokatlanul magas, 16 százalékos eredménnyel — meg­érdemelten áll az első helyen és ezzel a bajnoki cím sorsa, min­den valószínűség szerint elinté­­zettnek tekinthető. Szabó nagymester 14 ponttal — 78 százalékos eredménnyel —­ a második helyet foglalja el. Szabó a tavalyi bajnokságban, ugyanezzel az eredménnyel (14 pont XVIII. fordulóból) egy ponttal vezette a mezőnyt és biztosan nyerte a bajnokságot. Ebből a körülményből, valamint Barcza szokatlanul magas szá­zalékos eredményéből is arra következtethetünk, hogy a mes­terek nem játszottak egyenlete­sen. A játszmák vizsgálata alapján pedig megálapíthatjuk, hogy a legmegbízhatóbb játéko­saink is szakaszonként bizonyta­lankodtak. Szabót 104 pont választja el a mezőnytől és amint a következő felsorolásból megállapíthatjuk, a további helyezéseket csak az utolsó három forduló küzdelmei tisztázzák. Sorrend a XVIII. forduló után: I. Barcza 1572.­I Szabó 14, III. Szily 12­/2, IV—V. Bakonyi, Gereben 12, VI. Benkő 11'/1, VII—Vili, Flórián, Füstér 10'/?, IX. Hajtun 10, X—XI. Andro­­viczky, Pogáts 6'/1, XII. Kóbert 9, XIII—XIV. Kluger, Szabadi 8'/2, XV—XVI. Szilágyi, Tipary 8, XVII. László 7­/1, XVIII. Né­­gyesi 7, XIX. Eigler 4, XX—XX. Grács, Kapu 372, XXII. Gecsei 3 pont. A pénteki függőnap eredmé­nyei: világos győzött a László— Tipary-, Füszér—Bakonyi-, Sza­badi-Kapu- és Köbér­—Pogáts­­játszmákban. Sötét győzelmével fejeződött be Benkő—Barcza, Kapu—Hajtan találkozója. An­­droviczky és Flórián döntetlenül végeztek. Hajtannak — a Rákosi Má­tyás Művek kitüntetett dolgozó­jának — az utolsó három fark­dűlőből csak Va pontot kell el­érnie, hogy a mesteri címet megszerezze. SZABÓ BAKONYI 1.d4 Hf6 2.Hf3 bS 3.g3 Fb7 4.c4 Ff3­ 5.ef­ d5 6.Fg2 eS 7.0—0 Fe7 8.f4 CG 9.b3 0—0 10.Fb2 ab ll.Hbda Ba7 12.Ve2 Be8 13.Bae­ Ff8 14.Hf3 b5 15.He3 Vb6 16.Bc2 Bc7 1l.Bdl Bec8 18.cS Va7 19-g4 Bea 20.Bc3 Hfd7 21.Be3 He5­ 221e. Hd7 3.sf gS 24.Bfd3 Fg7 20.Bh4 tg4 20.B3n­S Hf8 27.Ve1 aS 28.FfS Bb8 29.Fd: VaG 36.Vd2 Vb5 31.Bf4 Ba* 32.BfS Vb8 33.Vf4 Vd8 34.FC2 Baa7 35.Fel Bb8 36.Bf3 B8a7 37.h4 BebT 38.hS Bc7 39.Bh3 Bcb7 40.Vh2 Bc7 41.B613 (A borítékolt lépés) 41.... Baj 42.Fd2 Bca7 43.Vf4 Ve7 44.Bh1 Hd7 45.B613 HeS: 48.de: VcS: 47.Fd3­­H 48.hg: hg: 49.Vf6 SBtét feladta. A Bh8-cal kapcso­latos mattok ellen nincs védelem. A következő játszmában Hajtun József, tehetséges mesterjelöltünk elméleti felkészüttsége mellett kom­­binatív­ készségét is bemutatja. LÁSZLÓ HAJTUN 1.d4 HfG 2.el d8 3.HC3 eS 4.Hf3 el S.Hd2 4.Hg3-re FIS 6.VC2 hg­T.Piget: He4­ 8.He4: VM 9.Hd8:­ FcM: 10.Vf5: Fb4: d1.Fd1 Fd2:­ 12.XU3: Vd4:t következne. 5.. .. Ve7 6.e3 c* 7.d5 A francia védelem egyik válto­zata állott elő, fordított színekkel. Világosnak ennek megfelelően Fe2- vel kellett volna folytatnia. A szö­veglépés után fokozatosan hátrány­­ba kerül. 7. . . .Ff5 8.VC2 g8 9.h3 hS 10. g* Hbd7 11. b4 Fg7 13.FD2 0—0 13.de: be: 14.Hb3 d5 15.C5 H®3 16.Hdl a5! A döntő áttörés előtt kinyitja ax a vonalat. 17.a3 ab: 18.ab: Bal: 19.Fal Hfff 20.Hf3: Kdl-re Hd4: 21.ed: SS! következ­ nék: 29.. .. ef: 21.Va4 d4! SS.Hdl Hf 1 23.Va3 de: 23.Fg7: e2!! Ha világos most 34.Ff8:-at ját­­szatva, úgy ef.Vtt 28.Kfl. Ve3t 36.Kgl Vdl:­ S7.ID13 Ve2S (fenyeget. Vf2 matt) 28.Bgl Vf3:t döntené el a kíszde­ttet. — A játszmafolyta­­tásra is h­asonló, színes befejezés következik. 24.FC3 Be* *S.Vh2 HeS: 38­ VcSt ef.Vtt *7.Kfl. V*3t Kgl Vdb­f 29.Kh2 Vf2 30.Vo4 30.Be4 és világos feladta.

Next