Magyar Nemzet, 1952. február (8. évfolyam, 26-50. szám)

1952-02-01 / 26. szám

% J. V. Sztálin üdvözlő távirata a Magnitogorszki Kohászati Kombinát húszéves fennállása alkalmából Moszkva, jan. 3­. (TASZSZ) Közöljük annak az üdvözlő táviratnak szövegét, amelyet J. V. Sztálin a Magnitogorszki Ko­hászati Kombinát kollektívájának küldött. Magnitogorszk város, Mag­­nitogorszk­ Kohászati Kombinát. Boriszov elvtársnak, a kombinát igazgatójának, Voronov elvtárs­nak, a kombinát főmérnökének, Szvetlov elvtársnak, a Szovjet­unió Kommunisa (bolsevik) Pártja központi bizottsága által megbízott pártszervezőnek, Plisz­­kanosz elvtársnak, az üzemi bi­zottság elnökének, Pankov elv­társnak, a Lenini Komszomol központi bizottsága által megbí­zott komszomol-szervezőnek. üdvözlöm és köszöntöm a Magnitogorszki Kohászati Kom­binát és a Magnitosztroj Tröszt munkásait, munkásnőit, mérnö­keit, technikusait és alkalmazot­tait abból az alkalomból, hogy húsz évvel ezelőtt helyezték üzembe a kombinátot, az ország hatalmas kohászati bázisát. A magnitogorszkiak, hazánk hűséges fiai és leányai, mindig becsületesen és önfeláldozóan munkálkodtak a kombinát ter­melési kapacitásának megterem­tésén, sikeresen honosították meg az új technikát, szüntelenül növelték a fémgyártást és be­csülettel teljesítették azokat a feladatokat, amelyeket a párt és a kormány országunk fémellátá­sának biztosítására kitűzött. Teljes szívből kívánok önök­nek, elvtársak, újabb sikereket munkájukban. J. SZTÁLIN. döttei ismét arra akarták fel­használni a kérdést, hogy rá­galmakat szórjanak a népi de­mokratikus országokra. A görög kormánynak az az igazi célja, hogy megkaparintsa a volt par­­tizánok és a demokrácia harco­sainak gyermekeit, úgynevezett gyermekátnevelési gyűjtőtáborok­­ba zárja és szüleik terrorizálá­­sának eszközeiként használja fel őket. Sz. K. Ccerapkin, a Szovjet­unió képviselője, megállapította, hogy a görög gyermekek egyéni és kollektív leveleinek százai leplezik le a népi demokratikus országokban lévő görög gyerme­kek helyzetéről terjesztett ha­zugságokat. A görög gyermekek leveleikben határozottan kijelen­tik, hogy nem kívánnak vissza­térni a mostani Görögországba, ahol véres terror­rendszer ural­kodik. A szovjet küldött hangsúlyoz­­ta, hogy a görög kormány által előterjesztett névjegyzékben — amint azt az ellenőrzés is bebi­zonyította — durva hamisítások vannak. A többi között 552 kér­vény olyan gyermekekről szól, akiknek mindkét szülője népi de­mokratikus országokban él, 1496 kérvény pedig olyan gyer­mekek nevét tartalmazza, akik­nek vagy apja, vagy anyja , él népi demokratikus országokban. Carapkin rámutatott: megen­gedhetetlen, hogy a kérdést a né­pi demokratikus országok ellen irányuló politikai nyomás és rá­galmazás eszközeiként használ­ják fel. Ennek a humanitárius kérdésnek a megoldása minde­nekelőtt megköveteli, hogy a görög hatóságok minden félre­vezetéstől és hamisítástól men­tes, kifogástalan névjegyzékeket terjesszenek elő és megfelelő biztosítékokat nyújtsanak arról, hogy a görög gyermekeket — terrortól és rendőri kényszertől mentes feltételek mellett — való­ban visszaadják szüleiknek.. Lengyelország és Csehszlová­kia képviselői szintén leleplez­ték a görög küldött hazug állí­tásait. A Dominicai Köztársa­ság küldöttsége határozati ja­vaslatában indítványozta, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bi­zottsága folytassa tovább mun­káját a görög gyermekek repat­riálásának megoldása érdekében. A határozati javaslatokat a bi­zottság szavazattöbbséggel elfo­gadta. A Szovjetunió, az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság, a Bielorussz Szovjet Szocialista Köztársaság, Lengyelország és Csehszlovákia küldöttsége tar­tózkodott a szavazástól. Kijelen­tették, hogy nem szavazhatnak olyan határozati javaslatra, amely teljesen indokolatlanul ki­rohanásokat tartalmaz a görög gyermekeknek menedéket nyújtó népi demokratikus országok ellen. A Béke Világtanács küldöttsége** Ninónál A Béke Világtanácsnak az ENSZ-közgyűlésnél járt küldött­sége közli: s Padilla Nerve, az ENSZ-köz­­gyűlés elnöke ma 16.00 órakor fogadta a Béke Világtanács kül­döttségét: Frederic Joliot-Curier t, a Béke Világtanács elnökét, Eugenie Cottont és Pierre Nervót, a Béke Világtanács al­­elnökeit, valamint Isabelle Blumet, Andre Bonnard tanárt, Pierre Cot-ot és Yves Farge-t, a Béke Világtanács irodájának tagjait. A Béke Világtanács küldött­sége átadta Padilla Nervónak a Báró Világtanács bécsi üléssza­kán hozott határozatokat, köztük az egyidejű és ellenőrzött le­fegyverzésről szóló határozatot. Padilla Nervo érdeklődését fe­jezte ki a Béke Világtanács in­tézkedései iránt. A találkozó teljes világosság­gal megmutatta azt a jelentős szerepet, amelyet a közvélemény a nemzetközi problémák meg­tárgyalásában betölt.« Az Arab Liga felhívása az arab és muzulmán államokhoz Egész Tuniszban nagyarányú előkészületek folynak a megtorló intézkedések ellen tiltakozó, feb­ruár elsejei általános sztrájkra Tunisz mind­két nagy szak­­szervezete, az USTT és az UGTT — mint ismeretes — fel­szólította tagjait, csatlakozzanak a sztrájkmozgalomhoz. A mun­kásokon és a köztisztviselőkön kívül a kézművesek, parasztok és a kiskereskedők is csatlakoz­tak a mozgalomhoz. Az Arab Liga Kairóban fel­hívást adott ki — jelenti az Union Francaise d'Information — s ebben felszólítja az arabi és a muzulmán államokat, ren­dezzenek mindkét országban a helyi körülményeknek megfele­lően a tuniszi nép iránt szolida­ritást kifejező napot. A szolida­ritás kinyilvánítása az egyes or­szágokban más-más alakban történik. A sztrájk előestéjén az USTT szakszervezet újabb felhívást adott ki , ebben felszólítja Tu­nisz dolgozóit, hogy sztrájkkal, határozatok, táviratok és petí­ciók küldésével követeljék a há­borús politika megszüntetését, Tunisz kérdésének megvizsgálá­sát az ENSZ-ben, tuniszi nem­zetgyűlés, tuniszi kormány, tu­niszi közigazgatás létesítését, a sza­badsá­gjogok tiszteletben ta­rtá­­sát, a béremelést, a kollektív szerződéseket stb. A Tuniszi Kommunista Párt újabb felhívást adott ki. Ebben üdvözli a testvér­pártoknak, kü­lönösen Maurice Thorez pártjá­nak, Franciaország legnagyobb pártjának szolidaritását, amely párt­j­a közös ellenség, a fran­cia imperializmus ellen harcolt. A tuniszi népi mozgalom tá­mogatására Algír városában nagygyűlést tartottak és ezen a különböző polgári pártok szóno­kain kívül Larbi Buhali szólalt fel a Kommunista Párt részé­ről. A tuniszi eseményekkel össze­függésben a CGT felhívást inté­zett a francia dolgozókhoz. Fel­hívásában emlékeztet a tuniszi nemzeti mozgalom mai és ko­rábbi harcaira, azután kiemeli: a francia munkásosztály ellene­­szegül a tuniszi fegyveres kon­fliktusnak, akárcsak a vietnami háborúnak. A francia gyarmatosítók hajtóvadászata Tuniszban A tuniszi bej több napig tartó árakoztatás után szerdán dél­ie fogadta Hautedhque tuniszi egytartót. A kihallgatáson jelen élt Chenik tuniszi miniszterel­­ök, bár a francia hatóságok eedetileg el akarták kerülni je­nlétét. Egyes befolyásos francia őrök, mint ismeretes, a mi­nisz­­telnök menesztését követelték, kihallgatás során átadta a ennek a francia kormány jegyz­ékét, amelyben többi között kij­elöli a tuniszi kormány ENSZ-hez intézett panaszának visszavo­nását. Az arab és az ázsiai államok ENSZ-megbízottai szerdán este megbeszélést tartottak, majd a Biztonsági Tanács és az ENSZ közgyűlés elnökéhez intézett le­velükben kifejezték a tuniszi hely­zet miatt érzett »nyug­alanságu­­ka­t«. Számos északafrikai szer­vezet és mozgalom képviselői ki­áltványt adtak ki és ebben köve­telik a tuniszi megtorló intézke­dések megszüntetését. „Ma^ar^nizet. Tunisz városából érkezett hírek szerint Bizerta környékén tenge­részegységek és tankok akcióba léptek, hogy »megtisztítsák« a körzetet. A De Soir beszámol ar­ról, hogy Cap Bon körzetében igen sok repülőgép vett részt a valóságos »hadműveletekben«. A repülőgépek alacsonyan repülve gépfegyverrel lőtték a tuniszi falvakat. A tankok le­gázolják a vályogházakat és a deszkából tá­­kolt műhelyeket. A falusiakra, akiket a rendőrség kommunisták­nak vagy Desztur-pártiaknak né­zett, hajtóvadászatot rendeztek. A külpolitika hírei A Moszkvából jelentik, hogy a »Za szocialiszticsku Jugo­­szláviju“ című lap nagyobb cikkben foglalkozik a jugoszláv falusi ifjúság harcával a Titó­­klikk ellen. A titóista sajtó is kénytelen bevallani, hogy a had­seregen kívüli kiképzésben a falusi ifjúságnak csupán 8—12 százaléka vesz részt. A falusi ifjúság bojkottálja a titóista ifjúsági szervezetet. A fiatalok tervezett létszámának 25 száza­lékát sem tudták összehozni a Banja—Luka—Dobej közötti vas­útvonal építéséhez. A A Wiesbadenben székelő hesseni tartományi kormány el­határozta, hogy az alaptörvény megszegése címén panaszt tesz a nyugatnémet alkotmány­bíró­ságnál a bonni kormány ellen a hadkötelezettség bevezetése miatt. A A bonni kormány kedden rendkívüli ülést tartott a Saar­­vidék kérdésében. Uad­stein kül­ügyi államtitkár kijelentette, hogy az Adenauer-kormány az USA képviselőit kéri fel dön­tésre a vitás kérdésben. A Az Albán Népköztársaság külügyminisztere jegyzéket inté­zett a tiranai francia követség­hez a háborús bűnös Abaz Kupi albán állampolgárnak nyújtott menedékjog ügyében. Az albán kormány elvárja, hogy a francia kormány —~ az ENSZ alapok­mánya szellemében — hozzájá­rul a háborús bűnös Abaz Kupi kiadatásához. . A Párizsból jelenti a TASzSZ, hogy a Corregidor amerikai re­­pülőgép anyahajó, fedélzetén 26 darab F—89 mintájú amerikai lökhajtásos repülőgéppel, a ma­rokkói Casablanka kikötőjébe ér­kezett. A Bombayből jelentik, hogy — mint a Bharat című lap közli — az indiai Madrasz állam 52 körzetében, különösen Andhra és Tamilnad körzetben, éhínség pusztít. A Karlsruheból jelenti az ADN, hogy Harry Pollist, az Angol Kommunista Párt nevé­ben tiltakozott a karlsruhei szö­­vetségi alkotmányi bírósághoz intézett levelében a Német Kom­munista Párt betiltásának terve ellen. A Franciaországban tiltakozó mozgalom indult a párizsi rend­őrfőnök ama intézkedése ellen, amellyel betiltotta az 1934 feb­ruár 12-i antifasiszta egységnap évfordulója alkalmából február 10-re tervezett tüntetést. dl’Hu­manité ezzel kapcsolatosan a következőket írja: »Kommunista, szocialista, katolikus, köztársa­sági, bármilyen politikai véle­­ménn­ű dolgozók! Egyesítsétek erőtöket, hogy ez év február­j­ a szabadság védelmének napja legyen.e . Észak-Vietnamban, Nam Dinh környékén folytatódnak a heves harcok. A népi haderők négyórás közelharcban bekerítet­ték az expedíciós hadsereg egyik egységét s lelőtték öt repülőgé­pét. Dél-Vietnamból igen sok partizánakciót jelentenek. A Truman elnök levelet inté­zett MacCormick amerikai ten­gernagyhoz és közölte vele, hogy őt id­étte ki a ^szövetséges at­lanti erők­ főparancsnoki tiszt­ségére és az atlanti tagállamok ^hozzájárultak*­ kinevezéséhez. A Tiranában országos bizott­ság alakult, hogy megtegye az előkészületeket az áprilisban Moszkvában tartandó nemzetközi gazdasági értekezleten való rész­vételre. A bizottság elnöke Kieső Dzsola belkereskedelmi minisz­ter. A A tarul eg Főik jelentése szerint január 29-én bebörtönöz­ték Berge Houmannt, a Land og Folkr­ak, a Dán Kommunista Párt lapjának főszerkesztőjét. Houmannt három hónapi börtön­re ítélték, mert s megsértett egy álla­mf ügyészt­. Ez a s­értés­ ab­ban nyilvánult meg, hogy Houmann több cikkben leleplezte a hatóságok arra irányuló kísér­leteit, hogy megszüntessék az eljárást a német megszállókkal együttműködő egyik nagy dán cég ügyében. A hekiharc világfrontjáról A londoni Holborn Hallban Anglia különböző részeiből mint­egy kétszáz tudós gyűlt össze, hogy a Tudomány a békéért" név­vel állandóan működő szerveze­tet alapítson. Az értekezleten bejelentették, hogy három francia tudóst, aki az értekezletre igye­kezett, a londoni repülőtéren másfél óráig feltartóztattak és el­vették irataikat. Az értekezlet részvevői az ügyben tiltakozást jelentettek be a belügyminiszter­­nél. Kathleen Lonsdale asszony sürgette, hogy az egyetemek­­, laboratóriumokban és ipari válla­latokban szervezzék meg a béke­harcosok csoportjait. Dr. J. H Hum­phrey azt fejtegette, hogy a tudósok nem használhatják fel kutatómunkájukat a baktérium­háború előkészítésére. Dr. E. H. S. Burhop az atomerő nemzetközi ellenőrzéséről beszélt, Bernal professzor tiltakozott az angol kormány ama terve ellen, hogy csökkenti a tudományos kutatá­sokra fordított összegeket.­­ Martin Niemöller lelkész, egyházi elnök a heidelbergi Stadthalleban 3000 hallgató előtt békebeszédet mondott. Kiültette, hogy »aki nem akar a Szovjet­unióval békében élni, az vagy ostoba, vagy áruló*. .k Az ENSZ-ben továbbra is sok békeküldöttség fordul meg, hogy átadja a békeegyezményt és leszerelést követelő memoran­dumokat. pf: Az Union Francaise d’Infor­­mation beszámol az oráni és nizzai dokkmunkások békemoz­galmáról. Ezek a dokkmunkások megtagadták az Indokína felé induló hadianyagszállító hajók berakását Harminckilenc francia pro­testáns lelkész és más protestáns személyiség felhívást intézett a párizsi Bulletin des Recherches című protestáns lapban a francia presbiteri tanácshoz, hogy köve­teljék az indokínai háború meg­szüntetését és Henri Martin peré­nek újrafelvételét. Libanonban január 27-ig 235.000 aláírás gyűlt össze a Béke Világtanács felhívásának támo­gatására. :Je Hermann Etzel, a szövetségi gyűlés bajorpárti képviselője a Frönkischer Tagban élesen szem­­befordult a bonni kormány had­kötelezettségi törvényjavaslatá­val. A koreai néphadsereg hadijelentése A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága jelenti janu­ár 30-án. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének egységei, szoros együttműködés­ben a kínai népi önkéntesek egy­ségeivel, valamennyi prevonalon továbbra is védelmi harcokat vívnak az amerikai-angol be­avatkozók és a lisztinmanista csapatok ellen, ember- és hadi­anyag-veszteségeket okozva az ellenségnek A nyugati és középső arc­vonalon az ellenség harckocsik támogatásával több fr­ótszaka­szon elkeseredett támadásokat indított azzal a céllal, hogy el­foglalja a néphadsereg állásait Az ellenséget azonban vissza­vetették és veszteségeket okoz­tak neki A keleti arcvonalon a néphad­sereg egységei továbbra is vé­delmi harcokat vívtak az ellen­séggel Január 30-án a néphadsereg légvédelmi egységei és ellensé­ges repülőgépekre v­adászó lövé­szei két repülőgépet lelőttek azok közül az ellenség­es repülőgépek közül, amelyek támadást intéz­tek Vonszan és Jenkin térsége ellen Amerikai katonák üzelmei Koreában A Christian Science Monitor szöuli tudósítója jelenti, hogy az amerikai katonák Koreában felszerelési tárgyakkal és fegy­verekkel üzérkednek a fekete pia­con A tudósító szerint az üzér­kedés oly nagy méreteket öltött, hogy a 8. hadsereg katonai rendőrsége kénytelen volt közbe­lépni. 1951. utolsó évnegyedében csupán egyetlen koreai körzet­ben több mint 56.000 dollár ér­tékű áru tűnt el katonai raktá­rakból. A tudósító hangsúlyozza, hogy a feketepiaci üzérkedés nem kor­látozódik csupán ruhaneműre. A katonai rendőrség a kutatások során topott tehergépkocsikra, pótkocsikra, jeepekre, fegyverek­­re, é'l'miszek re, gyógyszerre, or­­­vosi felszerelésekre és katonai­­ pénzűgaránsokra is bukkant. .P­o­n­t­e Sí, 1952. refegassp 3s Kitüntetések a Szabad Nép 10. évfordulója és a Magyar Sajtó Napja alkalmából A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa a Szabad Nép megjelené­sének tizedik évfordulója és a Magyar Sajtó Napja alkalmából a sajtó terén végzett kiváló munkájuk elismeréséül Horváth Mártonnak a Magyar Munka Érdemrend arany fokoza­tát; Betten Oszkárnak a Magyar Népköztársasági Érdemrend III. fokozatát; Komor Imrének, Gábor Andor­nak, Barcs Sándornak, Kenyeres Júliának, Boldizsár Ivánnak, Ka­tona Jenőnek, Parragi György­nek, Hajduska Istvánnak, Gim­­es Miklósnak, Sárkány Lászlónak és Bíró Lászlónak a Magyar Népköztársasági Érdemrend IV. fokozatát; Katona Évának, Fehér Lajos­nak, Mérai Tibornak, Kornár Já­nosnak, Lőcsei Pálnak, Láng Györgynek a Magyar Népköztár­sasági Érdemrend V. fokozatát; Rajcsáffyi Károlynak, Laky Teréznek, Szilágyi Editnek, Ker­tész Györgynek, Kovács Mihály­nak (Viharsarok), Dávid Ferenc­­nének, Rudas Imrének, Vaád Fe­rencnek a Magyar Népköztársa­sági Érdemérem arany fokoza­tát; Vágási Kálmánnak, Racskó Istvánnak, György Istvánnak, Lózsi Jánosnak, Ecsedi Tam­ás­nénak, Patus Ferencnek, Dragun Gyulának a Magyar Népköztár­sasági Érdemérem ezüst fokoza­tát; Laksitos Mártának a Magyar Népköztársasági Érdemére® bronz fokozatát; Kulcsár Mihálynak (Szikra­ Lapnyomda) a Magyar Népköz­­társasági Érdemrend V. fokoza­tát; Csollány Ferencnek (Szabad­ság Lapkiadó) és Brein József­nek (Szikra Lapnyomda) a Ma­gyar Népköztársasági Érdem­érem arany fokozatát; Bagi Imrének (Szikra Lap­nyomda), Kerezsi Józsefnek (Szikra Lapnyomda), Szántó Emilnek (Központi Hírlap Iro­da), Rieger Jánosnak (Szikra Lapnyomda) a Magyar Népköz-­ társasági Érdemérem ezüst foko­zatát: Simkó Jánosnénak (Szabadság Lapkiadó), Nagy Lajosnak (Sza­­­badság Lapkiadó), Gyulai Júliá­nak (Szabad Nép), Benedek Be­nedeknek (Szikra Lapnyomda),, Hirsch Lajosnak (Szikra Lap­nyomda), özv. Wolf Sándorod­nak (Szabadság Lapkiadó), Friedenthal Árpádnénak (Sza­bad Nép), Szeifert Mihályné-nak (Szabad Nép) a Magyar Nép­köztársasági Érdemérem bronz fokozatát adományozta. (MTI) A Csolbalszan marsall koporsóját szállító gyászvonat elhaladt Kirovon Kirov, jan. 31. (TASZSZ) Január 30-án Ulan-Bator felé haladtában áthaladt Kirov váro­sán az a gyászvonat, amely Csojbalszan marsallnak, a mon­gol nép vezérének holttestét szál­lítja. A pályaudvaron rövid gyász­ünnepséget tartottak. A pervo­non katonai díszőrség állott. Szvetlakov, a kirovi kerületi szovjet végrehajtó bizottságá­nak elnöke és Sarab, a Mongol Népköztársaság minisz­­telnök­­helyettese mondott rövid beszé­det. A kirovi terület dolgozói megkoszorúzták Csojbalszan marsall koporsóját. V Megnyitották a moszkvai Metró nagy gyűrűjének új szakaszát Január 30-án megnyitották a moszkvai Metró új vonalát — ezen a napon először haladt át vonat a Metró nagygyűrűjének második szakaszán. A 6,7 kilométer hosszú új vo­nal a Kurszio- és a Bjelorussz­­pályaudvart köti össze. A nagy­­gyűrű első szakaszát két évvel ezelőtt adták át a forgalomnak és most a nagygyűrű eddig el­készült szakaszának hossza az új vonallal együtt elérte a 14 kilométert. Az új vonalnak négy állomása van — a Komszomolszkaja-Kol­­cevaja, a Botanyicseszkij Szád, a Novoszlobodszkaja és Bjelo­­russzkaja-Kolcevaja —, mind­egyik a szovjet építészet kiváló alkotása. Az állomásokat más­más színű márvány borítja, gyönyörűek a gránit- és kris­­tálydíszek, a mozaikok és a mes­teri aranyozás Az állomások csarnokait monumentális oszlo­pok és ívek, hatalmas csillárok és művészien kiképzett bolthaj­tások teszik feledhetetlenül széppé. A Komszomolszkaja- Kolcevaja széles, 150 méter hosszú peronján egy óra alatt 100.000 utas szállhat fel. Ez az állomás valóban a világ leg­nagyobb és legszebb Metró­állomása. Elég megemlíteni annyit, hogy boltíveinek mozaik­­képeit 2,5 millió színes üvegű márvány- és kerámia-darabból rakták ki. A nagygyűrű vonalain a leg­­­újabb típusú kocsik szállítják az utasokat A vonat maximális se­bessége óránként 70 kilométer. Idei tervezünk új létesítményei ötéves tervünk döntő évében, az idén még a tavalyinál is több üzemet bővítünk, több új gyárat, lakást, iskolát építünk. Tovább bővítik az RM Cső­gyárat, újabb hengersorral gazdagodik a Diósgyőri Kohá­szati Művek. Korszerűsítik a magyaróvári Timföldgyárat. Az Ikarusz karosszéria üzem­ a bő­­vítés során hazánk második autógyára lesz. Emellett meg­nagyobbítják a Csepel Autó­gyárat is. Ebben az évben kérdé­sor a győri gázművek teljes helyre­állítására és korszerűsítésére, ami jelentősen megjavítj az iparváros gázellátását. Teljesen átépítik az Egyesült Gyógyszer­gyárat. A tatabányai és a mátra­­vidéki erőmű-bővítések erősítik országos energiahálózatunkat A November 7 Erőműben további gépegységek épülnek. Új üzemek is létesülnek az öt­éves terv harmadik évében Ilyenek a Mechanikai Mérőmű­­szergyár, a Pálinkás Mintabánya, a Debreceni Gyógyszergyár a Hejőcsabai Cementmű, a Mályi Téglagyár, a Dorogi Mészmű és a Bánhidai Könnyűbetongyár. 1952-ben épül meg a Budapesti­­Mélyfúróberendezések Gyára, a Dunavölgyi Timföldgyár és a halimbai bánya. Kőbányán új villamosforgó-gépgyárat létesíte­nek, Miskolcon Fa- és Fém­mintakészítő Gyár épül, amely a Diósgyőri Kohászati Üzemeket látja majd el az öntéshez szük­séges segédeszközökkel. Nehéziparunk mellett tovább­fejlődik könnyűiparunk is Ez év decemberében befejezik a ka­posvári fonoda építését, bővítik többek között a Lőrinci Pamut­­fonót Életszínvonalunk közv­et­len emelését szolgálják több mint ötven rml’és ív”- (l­átással az új Hússertésterme­. ’ Özem, a debreceni Ne­gym­esütőház. Egészségügyi beruházásaink közül jelentősebbek: a László­ kórház bővítése egy épületsor­ra­, ahol korszerűen felszerelt elkülönítő szobákban helyezik el a fertőző betegeket. Befejezik a sztávnvárosi rendelőintézet épí­tését és ugyanott megkezdik az új kórház építését. Belkereskedelmünk nagy beru­házása lesz 1952-ben az újpesti Állami Áruház, az inotai és ózdi ételgyár. .V. Ebben az évben kapnak gyö­nyörű új székházat a Magyar Távirati Iroda, a Kohó- és Gép­ipari Tervezőintézet, valamint a Földalatti Vasutat Tervező­­finítő Vállalat dolgozói Felépül Miskolcon és Debrecenben egy- egy új irodaház. Februárban több új hentesáru kerül forgalomba A KÖZÉRT fűszer-, csemege és húsárudákban már eddig is nagy választék volt különféle hentesáruban. Fejlődő hentes? K­atunk februártól újabb hentest, árukat készít. Forgalomba kerül a lengyel kolbász, az extraszalá­mi, a krakkói, a sörbomba, a tu­­ristaszalámi, a paprikás szalon­na, sós csemegeszalonna, csécsi szalonna erdélyi szalonna és­­a paprikás vesepecsenye, ezenkívül tízféle úgynevezett »betétes« mi­­nőségi árú is Február végéig összesen 63 féle ízletes és táp­láló hentesáru teszi egyre vál­tozatosabbá a dolgozók ellátá­­sát. — Caragialeról, a román nép nagy írójáról Brailában ünnep­ség keretében utcát neveztek el Kolozsvár egyik legszebb park­ a ,ját Ion Luca Caragiale-parknak­ nevezik­­.

Next