Magyar Nemzet, 1952. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-01 / 51. szám

M­agyar Nemzet. Az atlanti hüvelykszorító A háborús atlanti tömb veze­tői az ötnapos lisszaboni értekez­let után azzal a herosztrateszi dicsőséggel térhettek vissza országukba, hogy — szerintük — lerakták az új­ Wehrmacht alapját, szabaddá tették az utat az újjáéledő német katonai im­perializmus előtt. Ezt a dön­tést tizennégy ország képvi­selői hozták, amely országok, az egy Portugália kivételével, vala­mennyien háborúban álltak Né­metországgal s közülük hetet a német hódítók kegyetlen meg­szállása sújtott. Milyen mélyre kellett süllyedniük az atlanti országok vezetőinek, hogy elfo­gadják ezt az öngyilkos határo­zatot, amely nemcsak nyílt el­árulása népeik létérdekeinek, de meggyalázása a fasizmus elleni háborúban elesettek emlékének. Ez a határozat semmivé teszi százmilliók roppant erőfeszítésé­nek eredményét és durva arcul­­csapása azoknak az egyszerű, becsületes embereknek, akik Sztálingrádnál és a magas Északon, a Donnál és a Rajná­nál, a viharos tengereken és a szaharai pokolban szilárdan és elszántan helyt álltak a zsar­noksággal szemben a szabad­ságért és az életért — mind­nyájunk szabadságáért és éle­téért. E végzetes döntést semmi­vel sem lehet mentegetni, hiszen a lisszaboni tizennégyek na­gyon is tisztában voltak azzal, hogy hiába próbálják a porosz militarizmus vas­öklét az­­euró­­pai hadserege kesztyűjébe búj­tatni, előbb-utóbb szembe kell nézniök e határozat könyörtelen következményeivel. A lisszaboni értekezletet meg­előzően különösen kiéleződtek az imperialisták közötti ellen­tétek, mindenek előtt Párizs és Bonn ellentétei. Felmerül tehát a kérdés, mi vezetett mégis ehhez a megalázó határozathoz, minek az eredménye volt az, hogy a német imperializmus ál­dozatai egyszeriben elfogadták a német imperializmus újjáélesz­tésének politikáját. »Az USA-nak erősen meg kell csavarnia a hüvelykszorítót, hogy Lisszabonban elfogadják az elő­terjesztett kompromisszumot« — írta az értekezletet megelőzően a Mor­gen Tidningen. Valóban az USA imperialistái üzembe­helyezték Lisszabonban az ellen­tétek megszüntetésének rég be­vált amerikai eszközét, a hü­velykszorítót és azt alaposan megcsavarták. Lisszabont meg­előzően Londonban a nyugat­német kancellárt, Adenauert, azzal feyegették meg, hogy a keretszerződést az amerikaiak, angolok és franciák mindaddig nem írják alá, amíg Bonn a Saar-vidék és az atlanti tagság kérdésében nem helyezkedik en­gedékenyebb álláspontra. Fran­ciaországot azzal ijesztgették, hogy ha nem járul hozzá a Wehrmacht felállításához az „európai hadsereg­ keretében, akkor önálló nyugatnémet had­sereget létesítenek, ugyanakkor új kölcsön ostyájába csomagolva nyújtották át Schumannak a keserű pilulát. Az amerikaiak azonban nemcsak a csatlós or­szágokat terrorizálták le, de erő­szakot követnek el a földrajzon is és az Atlanti-óceánt, vala­mint az atlanti térséget valami különös geográfiai fogással egé­szen a Dardanellákig terjesz­tessék ki Az amerikaiak tehát a tizen­három országgal elfogadtattál­­a Wehrmacht felállítását, azt hogy Nyugat-Németország saját gyáraiban állítsa elő a leg­különbözőbb fegyverfajtákat, s­ most folynak tárgyalások az atom- és baktériumfegyverei gyártásáról Az amerikaiak nyo­­mására a tizenhárom ország j­elentős gazdasági engedménye­ket tett Nyugat-Németországnak Szabad kezet adott Aden­aueréknak kereskedelmi hajói és kisebb hadihajók építésére ugyanakkor Nyugat-Ném­etorszá­got — ha formailag nem is — gyakorlatilag bevonták az at­lanti tömbbe. De hogy semmi félreértés n­­egyen, meghatározták Lissza­bonban azt az összeget is, ame­lyet Nyugat-Németországnak a új Wehrmachtra kell fordítani. Ez az összeg több mint kéthat f­atalmi tMWih mvV hntirr­ a Wehrmachitra ivoo-van, vagy­­is egy évvel a világháború ki­robbantása előtt! A Daily Wor­­ker összehasonlítást tesz az új nyugatnémet hadseregre fordí­tott összegek és az angol fegy­veres erőik költségvetése között. Megállapítja, hogy a nyugat­német fegyveres erőkre fordított 960 millió font lényegében any­­nyi, mint amennyit­ Anglia ez évben költ hadseregére. Franciaország a Wehrmacht felállítását két feltételhez sze­rette volna kötni, éspedig, hogy a felfegyverzés csak azután kez­dődjék meg, ha már minden parlament ratifikált, az »euró­­pai hadsereg« egyez­nényt és az USA és Anglia adjon garanciát Franciaországnak egy esetleges német támadás megismétlődésé­vel szemben. Acheson ezt elv­ben elfogadta, de hozzátette, a németeket felhatalmazzák, hogy haladéktalanul kezdjenek hozzá a hadosztályok felállításának »adminisztratív« előkészítéséhez, ugyanakkor 10.000 német tisztet meghívtak az USA-ba átképzés­re; a garanciákról viszont a New York Times írja: »Senki, beleértve a franciákat, sem hi­szi komolyan, hogy a szavaknak bármilyen kombinációja elosz­lathatná Franciaország félelmét az újjáéledő német katonai ha­talommal szemben.­ Az amerikaiak azonban nem csak a bonni fasiszták felfegy­verzését vették tervbe, hanem a portugál külügyminiszteren, Cunha-n keresztül felvetették Franco-Spanyolország atlanti tagságának kérdését is. Persze Lisszabonban ezt egyelőre mint kísérleti léggömböt bocsátották fel, a visszhangok azonban azt mutatják, hogy Franco-Spanyol­­ország formális­­felvétele az at­lanti tömbbe, nem a távoli jövő kérdése. Schuman azt mondotta: »A fejlődés (!) útjára lépett Spa­nyolország egy napon érett lesz a­ felvételre... "Gyakorlatilag ter­mészetesen Franco-Spanyolor­­szág már télp az amerikai há­­­borús blokknak, ezt világosan bizonyítják a spanyolországi amerikai légi és tengerészeti tá­maszpontok. A lisszaboni amerikai utasítá­sok a nyugateurópai országokat nemcsak súlyos politikai dönté­sek elé állítják, hanem gazdasá­gilag újabb terheket rónak a dolgozó tömegek vállára. Harri­­man parancsára, az atlanti or­szágok vállalták, hogy pótlóla­gosan 1 milliárd 193 millió dol­lárral növelik katonai kiirtásai­kat, amihez járul még az úgy­nevezett »infrastrukturára«, vagy­is az alapépítményekre, a tá­maszpontokra, repülőterekre, ha­dászati utakra és vasutakra for­dítandó 560 millió dollár. Faure és Schuman tehát azzal tért vissza Franciaországba, hogy az adókat a tervbevett 10 százalék helyett 15 százalékkal emelik, 125 milliárd frank összegű új adót vetnek ki a francia népre és a polgári beruházások már többször csökkentett összegét újabb 60 milliárd frankkal le­szállítják. A francia nép azonban határozott nem­et mondott az amerikai parancsokra s e nem­mel az jobboldali képviselők több­sége sem mert szembeszállni és három nappal Lisszabon után megbuktatta a kormányt. A nyugateurópai országok ve­zetői Lisszabonban új München­nek vetették alá magukat, hoz­zájárultak ahhoz, hogy az ame­rikai imperializmussal szövetke­zett német imperializmus ismét döntő túlsúlyhoz juthasson Nyu­­gat-Európában. Azt, hogy az új München hová vezet, nemcsak a történelem bizonyítja, hanem a bonni kormány vezetőinek kije­lentései is. Kaiser, az úgyneve­zett össznémet ügyek minisztere nemrégiben a­­következőket mon­dotta: »Az igazi nyugateurópai egység csak azon a napon jöhet létre, amelyen megszületik a né­met blokk, Ausztriának, Svájc németlakta területeinek, El­zásznak, Lotharingiának és ter­mészetesen a Saar-vidéknek be­kapcsolásával* Guderian tábor­nok, Hitler, majd a Pentagon kedvence, hírhedt könyvében azt fejtegeti, hogy »nincs olyan egyezmény, amely örökkévalónak jelentené ki­ a határokat keleten vagy nyugaton*.­­ A tWP&tmsm­s& rádiókommentátorok hiába for­gatják ide-oda a lisszaboni hiva­talos nyilatkozatot, a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudnak valami kedvezőt felfedezni abban. A franciák részére a nyugatnéme­tek felfegyverzése önmagáért be­szél s a Lisszabonban vállalt újabb gazdasági kötelezettségek szélesre tárják az infláció előtt a kaput. A németek semmiféle lel­kesedést nem mutatnak azért a gondolatért, hogy újból maguk­ra ölthetik az egyenruhát és­ is­mét elpusztulhatnak a wall­­streeti bankárok és ruhrvidéki iparmágnások érdekeiért, vala­hol az Elba széljárta mezőin. Az angolok aggodalmasan néznek szembe a nyugatnémet ipar egy­re élesebb versenyével, megdöb­benve látják, hogy a Krupp, Mannesmann, vagy az I. G. Fal­­bert gyártmányai egymásután Nyugat-Németország lakosságá­nak véleményére a newyorki rá­dió köz­véleménykutatása is fényt vet, amelynek eredménye szerint Nyugat-Németország lakosságá­nak fele elutasítja a felfegyver­zést, másik fele pedig teljesen közömbös iránta. Münchent 1938 ban is csak­­ politikusok fogadták el, a népet nem. Nem a parlamentek ratifi­kálására gondolunk, — bár Wal­­ter Lippmann szerint még ez is kétséges —, hanem a népek ha­tározott ellenállására. A népek tanultak az első Münchenből, nagyon is súlyos leckét fizettek azért, hogy 1938 ban a politikusokra hagyták , nem maguk vették kezükbe a béke megőrzésének ügyét. Ezt a hibát nem követik el még egy­szer! A francia parlament jobb ÉMMI Mienéa lei® A nép fel­háborodásától, nem is merte megszavazni az amerikaiaktól követelt újabb adókat s ezzel megbuktatta Faure néhány hetes kormányát A francia kormány összeomlása — ez évben immár másod ízben — a francia nép Washingtonhoz intézett azonnali és csattanós válasza a lisszaboni összeesküvésre. Mindezen túl a nyugateurópai vezető körök kapitulációja ösz­­szehasonlíthatatlanul más nem­zetközi helyzetben találja a né­peket. Az áruló kormányok 1938-ban még elutasíthatták a szovjet kormány javaslatát­­ a fasiszta agresszió megfékezésé­re, ma már minden béke elleni merénylé, biztos kudarcot vall a v­­ág legerősebb hatalmának, a Szovjetuniónak ellenállásán. Akkor Délkelet-Európában fa­siszta kormányok nyújtottak se­gédhinfe­m m­­a lepi aerm­ükrad­ak színáru írásum­ emel gátat a hódító előtt. 1930- ban egész Németországra ráborult a fasiszta ré­m"ra rom é'szav "a,­ra Németország egy részében ír, demokratikus, békeszerető német állam küzd a német nép ágaiért és az egységé**. T.:m­­a egy esztendővel ezelőtt Kíná­ban, kis területre összeszorítva harcoltak a nép legjobb fiai a támadók ellen, ma a 475 mil­liós kínai nagyhatalom áll ort a béke felett a Távol-Keleten. A hüvelykszorítóval ideig­­óráig hallgatásra lehet bírni a berzenkedő csatlósokat, de nem lehet elhallgattatni a népeket, lehetetlen m­egnem történtté ten­­­ni az 1938. és 1952. között rop­pant átalakulást és nem lehet kiegyenlíteni az erőviszonyok dön­tő megváltozását. CstMj mm. A béke híveinek mozgalma, amelyért Beloianniszék harcolnak és szenvednek, győzni fog Az Országos Béketanács és az MSZT békenagygyűlése A hő még csak pár napja tűnt el és alóla pár napja sza­badult fel a gyepszőnyeg, de már új fűszálak dugták ki a fe­jüket és tavaszi illatot áraszt a föld. A Sportcsarnok mögötti pályán kék és piros melegítős leányok futják első tavaszi kö­reiket, s a drótkerítésen innen egy kisfiú kigombolt kabátban kocog az édesanyj­a után. Február utolsó napja van. A kazánház zömök kéménye még ontja a füstöt, de márciusi szellő kapdos bele már a sötét fátyol­ba és apró foszlányokra zilálja szét. Tüzes induló zeng a hang­szórók torkán és ütemére lépve menetel a békegyűlésre sereglő nép. Férfiak, nők, fiata­lok, idősek sűrű sorokban özön­lenek, mint valami roppant fo­lyam, amelynek minden cseppje biztos mederben tart egy cél felé. Még nincs félhat, de már zsú­folt a nézőtér, békegalambok közt égőpiros selyemmel kere­tezve a nagyméretű, híres béke­­plakát. Anya és gyermeke. Mint­­ha csak kiáltanák: a Békét a vi­lágnak­«• Reflektorok szórják be fénnyel a virágba borított emel­vényt, s a szemközti falról zász­lóktól övezve Lenin, Sztálin, Rákosi és Pieck arcképe néz le a sokaságra. Szemükből a béke­­tábor vezetőinek biztos fölénye árad, az igazság verhetetlen és cáfolhatatlan fölénye, amely a győzhetetlenség erejét és tudatát adja az igaz ügy minden harco­sának és a mögöttük sorakozó százmillióknak. Taps csattan most, megnyílt az emelvény, mögötti kárpit és bevonul a békegyűlés elnöksége: Dobi István, a minisztertanács elnöke, Andics Erzsébet Kossuth­­díjas egyetemi tanár, az Orszá­gos Béketanács elnöke, a Béke Világtanács tagja, K. I. Szkrjabilt Sztálin-díjas akadémikus, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsának küldötte, a Magyar-Szovjet Ba­rátság Hónapjára hazánkba ér­kezett szovjet kulturális delegá­ció vezetője és a delegáció több tagja, Anna Seghers, Nemzetkö­zi Sztálin-díjjal kitüntetett vi­lághírű német írónő, Rusznyák István Kossuth-díjas, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Jacques Denis, a DÍVSZ főtitká­ra, Kelen Béla, a Magyar-Szov­jet Társaság főtitkára, Péter Já­nos református püspök, a Béke Világtanács tagja, P­r. Krajev­­szkij, az Egyetemi Orosz Intézet igazgatója, Beresztóczy Miklós, a Katolikus Papok Országos Bé­kebizottságának elnöke, Dezséry László evangélikus püspök, a termelésben kitűnt dolgozók: Gazda Géza, Deák János és kul­turális, politikai, gazdasági éle­tünk több más kiválósága. A taps elültével egyetlen hang harsan fel a terem jobb hátsó karzatáról: — Békét és szabadságot a világ népeinek. Zúgó tapsvihar köszönti a spontán megnyilatkozást, majd Andics Erzsébet üdvözli a meg­jelenteket. Éljenzés, taps szakítja félbe minden egyes névnél, de különösen lelkes az ünneplés, mikor köszönti a Koreából haza­tért, s a békegyűlésen megjelent magyar orvosdelegációt. Andics Erzsébet az Országos Béketanács nevében megnyitja a békenagygyűlést, majd Rusznyák ■István emelkedik szólásra­ , megmentenünk a hóhérok kezei­­ közül. — Az ősszel, amikor Kínában jártam, egy sanghaji gyermek­­otthonban a gyermekek azt éne­kelték, hogy a »világ népei egy család«. Ennek a nagy családnak a tagjai azok között a népek kö­zött is megvannak, éspedig egyre nagyobb számmal, akik je­­lenleg még az imperialista uszí­tók uralma alatt sínylődnek. Ez a nagy család legyőzhetetlen, mert olyan hatalom áll az élén, mint a Szovjetunió és annak vezető­je, a mi szeretett Sztálin elvtár­sunk. — A mi kis országunkban és a többi népi demokráciákban ugyanannak az útnak elején ál­lunk, amelyre a nagy Szovjet­unió 1917-ben rálépett és most már a 475 milliós Kína is velünk együtt építi az emberiség ki­zsákmányolástól mentes boldog jövőjét. Éppen ezért van igen nagy jelentősége annak, hogy az imperialisták maroknyi, háború­ra uszító csoportjával szemben egyre szorosabbá fűzzük azokat a baráti kötelékeket, amelyek a béketábor nagy családjába egye­sítenek. Ez az egység le fogja győzni a háborús uszítókat, akiknek számára az emberek millióinak pusztulása üzleti ér­dek. Ezeknek a hóhéroknak bor­zalmas ábrázatát leplezték le a legutóbbi hírek, amelyek a ko­reai baktérium-háborúról szól­nak. Ezeknek a hóhéroknak a parancsára ítélték halálra a mi­nap az elnyomás ellen felkelt hős barcelonai munkásság sztrádá­nak vezetőit és ezeknek a hó­héroknak az utasítására fenyege­ti halálos ítélet a görög nép leg­jobb fiait, Beloianniszt és tár­sait. Ezek a hóhérok adnak újra fegyvert gyilkos SS-legények, japán tömeggyilkosok kezébe, ezek akarják újra feldúlni ha­zánkat, gyárainkat, laboratóriu­mainkat, lebombázni kórházain­kat és megsemmisíteni minde­nütt azt a társadalmi rendet, amely végre szabaddá és füg­getlenné tette az embereket. — Én láttam a kínai nép hősi békeharcát is, amelyben munkás, tudós és dolgozó paraszt tudatá­ban van annak, hogy a szörnyű múlt visszatérése ellen boldog je­lenéért és még szebb jövőjéért küzd, amikor visszaveri az ame­rikai imperialisták minden egyes provokációját és hazája függet­lenségét védik hős önkéntesei is a koreai hegyekben. Az imperia­lista gonosztevők ellen küzdenek az indiai parasztok, akik a sza­badságra adták szavazatukat, az irániak, az egyiptomiak, a­ tuni­­sziak, akik megelégelték a gyar­mati jármot a nyakukon. Az im­perialista gyilkosok ellen emelte fel­­a beteg Heuillard radikális­párti képviselő is bátor szavát, amikor halálos ágyából­ kelt fel, hogy megjelenjék a francia par­lamentben és felszólaljon az európai hadseregről szóló vitá­ban! »Óráim meg vannak szám­lálva — mondotta — a náci had­sereg áldozataként fogok meg­halni. Azért jöttem el, hogy meg­mondjam: nem akarom, hogy fia­mat és unokáimat apjuk hóhérai mellé sorozzák be az európai had­seregbe!« — Velünk tart a harcban az a kétszáz angol tudós is, akik a nemrég Londonban tartott béke­gyűlésen megalakították az An­gol Tudósok Békeszervezetét és harcba indultak a modern háborút támogató úgynevezett »tudósok« tudományos árulása ellen. A béke megvédésére gondol szerte a világon az a sok orvos is, akik rövidesen nemzetközi kon­gresszuson számolnak be arról, hogy mit tett az emberekkel a háború és mit jelent az emberi­ség számára a teremtő­séké. Erre gondolnak azok a művészek is, akiknek legjobbjai, a szovj­et művészek, most a barátsági hó­nap keretében elhozták és átad­ják nekünk művészetük felejthe­tetlen ajándékait. — Ennek a hónapnak különös jelentősége, hogy megsokszoroz­za bizalmunkat abban a hatal­mas erőben, amelyet a mi óriási táborunk képvisel, abban a győ­zelemben, amelyet a­z 1111 dicső békemozgalmunk vív ki világ­szerte. Éppen most volt eggy esz­tendeje annak, hogy a Béke Vi­lágtanács Berlinben megtartott ülésén kibocsátotta történelmi jelentőségű felhívását, amelyben követelte, hogy a béke fenntar­tásáért legtöbb felelősséget vi­selő öt nagyhatalom kössön béke­egyezményt. Egy év telt el a fel­hívás kibocsátása óta és ez az év a béke melletti világ-népsza­vazás éve lett. Több mint hat­­százmillió ember tollal, ceruzá­val, ecsettel írta nevét a béke­­ívre és minden aláírás egy-egy harcos állásfoglalás volt az irz­­perializmus galád törekvései el­len. Ez alatt az év alatt mérhe­tetlenül megnőtt a béke híveinek a tábora. Szélességben­, és mély­ségben egyaránt kiterjedt. Töb­ben lettünk és akik a békéért­­harcolunk, ma jobban tudjuk, mint egy évvel ezelőtt, hogy miért és ki ellen harcolunk. A mi békeharcunk szilárdan és kö­­ vetkezetesen imperialistaellenes harc. Tudjuk, hogy az elvetemült imperialisták az ellenségeink és rájuk, meg kiszolgálóikra, ügy­nökeikre kell csapást csapás után mérnünk. — A mi dolgozó népünk egyre világosabban kezdi felismerni a békeharc célját. Megnőtt dolgo­zóink, békeharcosaink felelősség­­érzete is. Üzemekben, hivatalok­ban, kutató laboratóriumokban, a szövetkezetek egybetagolt föld­jein és az egyéni parcellákon is olyan emberek dolgoznak, akik tudják, hogy a mi részünk a vi­lág békéjéért folyó harcban első­sorban­ helytállás a munkában. Új hősei, békeharcosai vannak ma már — és nem kis számmal — a szocializmus építésének, a béke védelmének, e kettős és mégis egységes, sok áldozatot ki-,­vonó, de még több örömet bizto­sító feladatnak. Olyan hősei, mint például a mi Pipker Igná­cunk, aki forradalmi módon fel­forgatta a naptár rendjét és 1951. végén előreszaladt már 1954 be s aki Rákosi elvtárs születésnap­jára vállalta, hogy befejezi 1955. augusztusi tervét. Nincs is még itt a nagy nap és Pioker elvtárs már 1965. őszén jár, bizonysá­gául annak, hogy a szocializmus, a béke, Rákosi elvtárs iránti sze­retetnek nincs határa. Le lehet Rusznyák István: A mi békeharcunk szilárdan és következetesen imperialistaellenes harc •­ Nem véletlen, hogy a Ma­gyar-Szovjet Barátság Hónapja alatt békegyűlést hívtunk össze, amelynek legfőbb célja az, hogy ismét kifejezzük tántoríthatatlan akaratunkat a béke megvédésére és megmutassuk, hogy szolidá­risak vagyunk ebben a harcban a világ összes dolgozójával, akik a béke fenntartásáért küzdenek. Ez a békegyűlés a Magyar-Szov­jet Barátság Hónapjának idején egyúttal tanúsítja azt is, hogy a magyar-szovjet barátság nem­csak a szovjet nép és a magyar nép ügye, hanem a két nép kö­zötti barátság ápolása igen je­lentős hozzájárulás a világbéke ügyének megszilárdításához.­­ Gyűlésünket ezen általános jelentőségén túl, ma különösen fontossá teszi egy olyan ügy, amely az egész nemzetközi béke­mozgalom sürgős, együttes fellé­pését követeli. — Amikor a mai gyűlést ösz­­szehívtuk, már hallottunk róla, hogy az imperialisták és laká­saik egy újabb szörnyű merény­letre készülnek és a mai újsá­gokból értesülhettünk arról, hogy Beloiannisz és társai ellen az ügyész halálos ítéletet indítvá­nyozott. Azoknak a görög haza­fiaknak és békeharcosoknak ki­végzését indítványozta, akiknek egyetlen bűne az, hogy szeretik hazájukat és meg akarják akadá­lyozni egy újabb szörnyű háború kitörését.­­ A monarchofasiszta gyilko­sok ezeknek a hazafiaknak a meggyilkolásával akarják meg­mutatni lakási szolgálatkészsé­güket Eisenhower tábornoknak, aki a közeli napokban Athénba érkezik. A magyar dolgozók ezen újabb merénylet hírére mint egy ember fejtezték ki mélységes felháborodásukat. Huszonnégy óra alatt több mint egymillió dolgozó tiltakozott népgyűléseken, üzemekben, ter­melőszövetkezetekben, iskolák­ban és az egyetemeken szóval és aláírással a gyalázatos szán­dék ellen. Huszonnégy óra alatt több mint háromezer tiltakozó sürgöny érkezett a Béketanács­hoz: itt fekszenek előttünk az asztalon, ahol az elvtársak meg­tekinthetik azokat. — A magyar dolgozók tudják, hogy mit jelentett a mi szeretett Rákosi elvtársunk megmentése érdekében annak idején a világ dolgozóinak szolidáris tiltako­zása. Ezért magunk is harcos elszántsággal állunk ki minden olyan esetben, amikor egy béke­­harcost vagy egy hazafit kell

Next

/
Thumbnails
Contents