Magyar Nemzet, 1952. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-01 / 51. szám

% hát győzni azt, ami legyőzhetet­­lennek látszott, az időt, hogyne lehetne legyőzni azokat, akiknek annyi sebezhető pontjuk van: a háborúra szomjazó imperialistá­kat ! — A Szovjetunió világraszóló győzelmei s a világbéketábor páratlan kiszélesedése eredmé­nyeként ma olyan lehetőség áll­­az emberiség előtt, amely még­­ soha a történelem folyamán nem létezett: ma már megvárt a lehe­tősége annak, hogy megőrizzük a világ békéjét, hogy vérkép és örökre megszüntessük a háborúk veszélyét. Ezután K. J. Szkrjatin Sztáliil­­díjas akadémikus Szólalt fel. K. I. Szkrjabint A béke és a szovjet rendszer , egymástól elválaszthatatlan fogalmak . A szovjet főultúrdele­gáció, valamint a szovjet tudósok ne­vében forrón üdvözlöm a buda-­­pesti Békenagygyűlést­ és az egész dolgozó magyar népet, amely a szocializmus alapjainak sikeres építésével hozzájárul a Világbéke megszolárdításához.­­ A szovjet állam a múltban épúgy a béke ügyét védelmezte, mint ezt teszi ma is. Ez a bé­kés politika magából a szovjet szocialista állam jellegéből kö­vetkezik. A Szovjetunióban nin­csenek olyan osztályok és tár­sadalmi csoportok, amelyeknek érdekük volna a háború. A Szov­jetunió külpolitikája a tartós békére törekvő egész haló­dó em­beriség vágyait fejezi ki. —­ A béke és a szovjet rend­szer egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Kommunista építkezé­sünk hatalmas lendülete a há­ború befejezését követő években, ugyanakkor, amikor a háború és a reakció tábora lázasan késztet az újabb háborúra, ékesszólóan bizonyítja a Szovjetunió bel- és külpolitikájának békés voltát, a szovjet emberek törhetetlen aka­ratát a béke megőrzésére és megszilárdítására, s a népekkel való békés együttműködésre . A szovjet tudomány hűsé­ges segítőtársa­ és erős fegyvere a szovjet népnek hatalmas alkotó munkájának megvalósításában. A nép szolgálata a szovjet tu­domány egyik legfontosabb jel­lemvonása, erőinek hatalmas forrása. A szovjet tudomány át­adja a népnek a kommunizmus építéséhez szükséges összes eredményért és vívmányait. Ezért értékel­ ogyan nagyra a szovjet nép tudósainak eredményeit, ezért vár­ az, hogy a tudomány­ban elért kimagasló eredmények jutalmazására kiadott Sztállít­­díjak odaítélése évről évre az egész nép ünnepét jelentik. — A szovjet tudomány a bé­kés alkotó munka szolgálatár­ak, szocialista állama Szolgálatának útján fejlődik, amely — mint Sztálin elvtárs ’ mondotta — , nem szűkíti, hanem ellen­­kez­őleg, kiszélesíti a polgári szükségletekre dolgozó apától, nem korlátozza, hanem ellenke­zőleg, fejleszti az új hatalmas vízierőtelepek és öntözőrendsze­rek építését, nem szünteti meg, hanem ellenkezőleg, folytatja az árleszállítás politikáját...« — A szovjet tudósok, akik te­vékenyen segítik népüket a ter­mészet leigázásában és átalakí­tásában, akik kutatásaik során kidolgozzák a Világ legkotak­tla­­sabb vízierőművei felépítésének, a folyók összekapcsolásának, új tengerek létrehozásának, az ég­hajlat megváltoztatásának, holt sivatagok virágzó kertekké vál­­­toztatásán­ak módszereit, a bé­­kéért, az emberiség boldogsá-­­ gáért küzdő békeharcosok első­­ soraiban haladnak. A szovjet tu-­­­dósok aláírásukkal éppen ezért­­ támogatták egyhangúan a Stock-­­ holmi békefelhívást. 1 — A tudomány és a kultúra 's művétől rendkívül fontos szere- - pet töltenek be a népek közötti­­ kulturális kapcsolatok megszilár­dításában, amely a békéért, a­­ reakció és a pusztítás erői ellen­i , folytatott harcnak egyik íegakti­­■ vabb formája. A Béke Híveinek II. Világ­kongresszusa kiemelte,­­ hogy a népek közötti kulturális , kapcsolatok megszilárdítása meg­­­­teremti a kölcsönös megértés és bizalom feltételeit a közös béke­­harcban. A szovjet tudósok tevé­kenyen részt vesznek e hálás és nemes feladat megvalósításában s e munkájukban lelkesen támo­gatják őket a népi demokratikus országok tudósai és az egész Vi­lág legkiválóbb haladó tudósai, mindazok, akik számára drága az amiberiség boldogságának ügye.­­ Míg a Szovjetunió népei és a demokrácia és szocializmus táborához tartozó többi népek minden erejüket a békés, alkotó munkának és a világbékéért folytatott harcnak szentelik, az imperialisták semmiféle provoká­ciótól, még a népi demokratikus országok határainak megsértésé­től sem riadnak vissza. A hábo­rús USzítók Soktmillió dollárt köl­tenek a kémtevékenység és kár­tevések pénzelésére. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Tru­­m­an elnök által 1951-ben jóvá­hagyott törvény, amelynek ér­telmében százmillió dollárt for­dítanak a Szovjetunióban és a népi demokratikus országokban folytatandó felforgató tevékeny­ség céljaira. — Ha az emberiség sorsát az amerikai-angol impenalisták kí­vánságai határoznák meg, már az egész földgolyót elöntötte volna az új háború lángtengere. S ha az imperialistáknak mind­eddig nem sikerült kirobbanta­­niok az új világháborút, ezt az emberiség mindenekelőtt a szov­jet szocialista államnak és béke­­szerető külpolitikájának, a béke nagy zászlóvivőjének, Sztálin elv­társnak köszönheti.­­** Első ízben fordul elő az emberiség történetében, hogy a háborús uszítók erőivel szemben ott állnak egy hatalmas szer­vezett békefront erői, élükön a szovjet néppel, a kommunizmus építőivel. A békefront nemcsak kívánja a békét, hanem kemé­nyen, következetesen harcol is érte, fokozza éberségét és nem feledkezik meg arról, hogy minél jobban közeledik az imperializ­mus bukása, annál inkább fenye­geti az emberiséget bűnös, h­­ aorús kalandjaival.­­ A szovjet emberek, akiket hatalmas szocialista hazájuk iránt szeretet tölt el, az egész élenjáró emberiség előtti nemzet­közi kötelességük tudatában a munka, a kommunizmus építése terén aratott új győzelmekkel szilárdítják meg a béke ügyét. Szkrjabin akadémikus beszédét többször szakította félbe a viharos, lelkes taps s beszéde után szűn­ni nem akaró, fergeteges lelkeség , de ő­el ünnepelték a nagygyűlés • részvevői a világ dolgozóinak nagy vezérét, Sztálint és a ma- J gyár nép szeretett ta­nítómeste- ,­rét, Rákosi Mátyást^ *Harcolunk­­ a békéért, rrtegvédjük a békét® , —­ kiáltották egy szívvel, aka- • rattal ezren és ezren. Ezután Viharos tapstól kö- , szöntve Anna Seghers lépett az­­ emelvényre. • 1 Anna Seghersf A német nép levonta a tanulságot a második világháborúból — »A­ béke fennmarad és tar­tós lesz, ha a népek kezükbe veszik a béke megőrzésének ügyét.« Sztálinnak ez meg­állapítása megjelöli a világ Va­lamennyi békeszérető emberé­nek helyét és azokat a feladato­kat, amelyek hazájában reá há­rulnak. Néhány héttel ezelőtt egy kis kínai faluban jártam, ahol a falu elöljárója az össze­gyűlt parasztok előtt mélységes bizalommal ismételte el Sztálin szavait. — Sztálin megállapítása ezek­hez a parasztokhoz hasonlóan minden egyszerű embert bizalom­mal tölt el. A rtéfflet békeharco­­sokkal szemben ez különleges követeléseket támaszt. Az, hogy háború lesz, vagy béke, helesttós mértékben függ attól a válasz­tól,­­amelyet, az egész német nép ad erre a kérdésre. Függ attól, hogy sikerül-e a hettlei nép leg­­jobblak­takr­a békeharcosoknak szét'tépít­ ök a ház",.gságok ,a jó lát és függ attól, micsor végre kezükbe veszik-e a béke ügyét . A béke ügye elválasztha­tatlan Németország egységétől, elválaszthatatlan —­ét hentesük a német békeharcosok számára, hanem mindazok számára, akik­ben lángol a kérdés: háború legyen-e, vagy béke. — A német nép levonta a ta­nulságot a második világhábo­rúból, amelyért őt félheli a fe­lelősség. Ez a háború bumeráng­ként ütött vissza a német siépre. A német városok rofflokban he­vernek, minden család ismeri az el nem múló fájdalmat, min­denkinek hiányzik egy-egy drága hozzátartozója. Ebben az év­,­században kétszer képezték ki a ném­et ifjúságot arra, hogy rettenetes szenvedést okozzon magának és más népeknek. Rá tudják-e venni várjon most arra, hogy zsoldosként lejjön saját testvéreire? Ami ma Nyugat- Németor­szágban történik, azt mutatja, hogy a német nép kezd tudatára ébredni annak, milyen hatalmas felelősség hárul reá­pí­rvé­mez­ete s trájkok hulláma söpört végig az Ipari Városo­kon. A munkások néhány percre abbahagyják a munkát és így fejezik ki azt, résen állnak, hogy a kormány ne hajthassa végre a felfegyverzést, amellyel a nég fbstarfooins. szembeszáll.­­ A Münchenben megtartott szakszervezeti gyű­lésen leszavazták a vezetőséget, noha a legismertebb szociálde­mokrata boncokat vonultatták fel, akik Illába beszéltek szájt­tépve a fegyverkezés mellett. A kikötői munkások megtagadják a hadianyagok kirakását, a ruha­­vidéki és vesztfáliai bányászok pedig nem hajlandók túlórázni a felfegyverzésért.­­ A békeharcban testvéreink a Ruhr-vidék és Hamburg, München és Vesztfália férfiai és asszonyai, akik dacélnak a rendőrség fütyköseivel és golyói­val, testvérünk ez a paraszt is, aki kevés szóval, de őszintén és közvetlenül fejezte ki ezeretetét és gyűlöletét.­­ Az erős és hősi hangok ugyanúgy, mint a halk és félénk megnyilatkozások, sőt a még néma követelések is, legyőzhe­tetlen erőt jelentenek a népek békeharcában. Anna Seghers lelkes tapssal fogadott beszéde Utáh a buda­pesti DISZ-fiatalok és úttörők küldöttsége vonult Virágcsokor­ral az emelvényre. Budapest dolgozó és tanuló ifjúsága nevé­ben Horváth Béla, a Hűtőgép­­javító Vállalat ifjúmunkása üd­vözölte a békenagygyűlés rész­vevőit. A beszéd elhangzása után a fiatalság küldöttei átadták virá­gaikat a kedves vendégeknek. A lelkes ünneplés után V. P. Ru­­­ser Sztálín-díjas szénkombájn- kezelő lépett a mikrofonhoz. V. P. Kucser: A háború elhárításában bizton számíthatnak a viták hévei a Szovjetunióm *“ A Dolztyec-shedence ifjúsá­gától hozok forró üdvözletét a budapesti béke­gyűlésnek. — A szójét bányászok jól tudják, hogy napjainkban a Vi­lág haladó embereinek legfon­tosabb feladata­ a békéért har­colni. A szovjet bányászok úgy járulnak hozzá a béke ügyéhez, hogy lelkesen harcolnak a szén­termelés fokozásáért. — Rövid magyarországi tar­tózkodásom alatt több szén­bányában voltam. Mindenütt azt láttam, hogy a Magyar Népköz­­társaság bányászai ugyancsak odaadóan dolgoznak a béke ügyéért. Megismerkedtem a ma­gyar bányászokkal, sztahanovis­tákkal és köztük Loy elvtárssal, akinek jelszavai »Termelj ma többet, mint tegnapi® Loy elv­társnak és a Magyar Népköz­­társaság minden bányászának további sikereket kívánok békés munkájukhoz, országuk ezenellá­­tásának biztosításéhoz. *­ A szovjet bányászok egy em­­berként harcolnak a tartós béke megőrzéséért és az Új háború ve­szélyének elhárításáért. A béke megőrzésére irányuló törekvésé­ben az egész szovjet nép egységes, s minden erejét megfeszítve harcol a földkerekség népeinek béké­jéért. És a világ népei jól tud­ják, hogy a háború elhárításá­ban bizton számíthatnak a Szov­jetunióra. Ezután Seros Bálint dr., a Koreából hazaérkezett öövös­­egészségügyi csoport vezetője emelkedett szólásra. Dr. Sőrés Bálint: A békéért dolgozni Koreában* nagy megtiszteltetés volt számunkra . A koreai Rákosi Mátyás­­kórház hiazatért dolgozói nevében üdvözlöm a békenagygyűlést, üd­vözlöm azt a több mint hétmillió békeharcost, az egész magyar népet, akik aláírásukkal kiálltak és harcolnak a béke mindany­nyiunk előtt nagy és szent ügyéért. *— A békéért dolgozni ott Ko­reában nagy megtiszteltetés volt számunkra. Bennünk él még a friss benyomások hatalmas tö­mege és nem tudjuk, mit mond­unk el belőle legelőször népünk­nek: azt, hogy Koreába lépésünk első pillanatától az utolsóig fo­kozódó nagy szeretet nyilvánult meg irányunkban, vagy azt, amit már talán nagyon sok be­számolóból hallottak, de meg­ismételni sohasem felesleges, hogy a koreai nép végső erejéig eltökélten harcol szabadságáért és függetlenségéért és mérhetet­len szenvedéseken át is hisz bol­dog jövőjében. A koreai nép, az egyszerű falusi lakosság kórházunkat a magáénak tekintette, mert hiszen abban a saját fiait gyógyítottuk meg; láthatta a terrorbombázá­­sok idején, hogy éjjel-nappal értük dolgozunk, vért és fáradsá­got nem kímélve. Bizalma és sze­­retete mind n n­gyobb és nagyobb , ahogy búcsúztattak bennünket Maga Kim Ir Szen elvtárs foga­dott és búcsúzóul ezeket mond­ta: »A magyar nép és a szere­tett Rákosi elvtárs gondoskodó szeretetét érzi mindenki Kóreá­ban. Nem csoda, ha annyira szeretjük a magyarokat és örök­re hálásak vagyunk nekik. Visz­­szatérésük alkalmával fejezzék ki a koreai nép és az én személyes köszönetemet Rákosi elvtársnak és a magyar népnek.« Kim Ir Szen szavai az egész koreai nép érzését fejezik k számunkra. Azét a népét, amely­nek hősiességét napról napra óráról órára éreztük. Ez a harc a mi harcunk is, a mi szabad­ságunkért, a világ összes becsür­­letes emberéért, a világ béké­jéért folyó Kh­a’tttan hősies küz­delem, amelyet éppen ezért tá­mogatunk minden erőnkkel. A békenagygyűlés határozati javaslata Ezután egyhangúan elfogadták a következő határozati ja­vaslatot : Amikor az imperialisták görög Szolgái hamis vádak alapján ismét perbefogták Beloiannisz­ és társait, dolgozó népünkből elem­i erővel tart ki a tiltakozás és aZ Országos Béketanácshoz küldött táviratok ezreiben követeltek szabadságot a görög hősök­nek. Egész népün­k felháborodva bélyegzi meg a görög kormány jogtipró eljárását, amellyel az amerikai zsoldba szegődött fasiszta banda megmutatja, hogy aljasságban és kegyetlenségben túltesz a náci gonosztevőkön is. A görög fasiszták Beloiannisz­ pártja megtagadására szólí­tották fel, azzal hitegetve őt, hogy így megmentheti életét. Beloiannisz azonban hű maradt pártjához, hű maradt népéhez és a per során leleplezte bíráinak zsarolási kísérletét. A görög kormánynál hiába is hivatkozunk emberségre és a szabadság tiszteletben tartására. Görögország mai urai e szavak igazi értelmének még hírét sem hallották és vérbefojtanak, bilihesbavérnek minden törekvést, minden hősi mozgalmat, amely az emberek szivében parázsló szabadságtüzet szítja és táplálja. Pontosabb számukra, hogy amerikai uraik kedvében járjanak és az országukba érkező Eisenhowert Beloiannisz, a Bátor békeharcos kivégzésével fogadják. De hivatkozunk A Világ békeszerető embereinek erejére és igazságérzetére, dolgos magyar népünk teremtő, országépítő mun­­kájára, minden régi eredményt túlszárnyaló felajánlásainkra, ma­ békenagygyűlésünk és az ország ezernyi táján tartott tiltakozó gyűlések izzó hangulatára. E békenagygyűlésről messze száll a magyar nép tiltakozó hangja, és együtt a hatalmas béketábor hangjával vádolja a hó­hérokat és kiáltja feléjük! nem felejtünk! A népek mondanak majd ítéletet felettük és amerikai gazdáik felett, akik a háttérbe bújva segítenek vádakat koholni a szabadsághősök ellen, s a népek ítélőszéke előtt nincs kegyelem a véreskezű hóhérok és amerikai felbujtóik számára. Lesújt majd az igazság ökle, és a népek ereje izze-porrá zúzza a szégyentelenek hatalmát, amelyre most rendőrszávartyók vigyáznak. Véssék fel emlékezetükbe ezt a görög hóhérok is! Létniük kell, hogy a béke híveinek moz­galma,­­ amelyért Beloianniszék harcolnak és szenvednek —, diadalmasan terjed a világon, győzni fog és fel fogja nyitni a börtönök, a görög hazafiak börtönének kapuját is! A görög kormány arcátlan kihívására jobb és több munkánk a válasz. Bányáiért mélyen, sebesen forgó esztergapadjaink mel­­lett, a tavaszi határban, kalapáccsal, tollal és kapával folytatjuk­ a harcot Beloiannisz és társai életéért, szabadságáért, a görög nép békéjéért II. Gogol megkövetelte a harcossá­­got, szövetségben a nép harci­val. "­Az isten szerelméért, ad­jatok nekünk orosz figurákat, önmagunkat adjátok nekünk.., A kifigurázás nagy dolog: nem foszt meg sem az élettől, sem a vagyontól, de előtte olyan a bűnös, mint a megkötözött nyúl.* Gogol drámái csek a Nagy Októberi Forradalom győzelmei Után értek el a világy tömeg­hez®, ahová eredetileg címezte. Ezzel egyszersmind drámái is új értelmet nyertek. Az új kö­zönség váratlan és mély érzés­ről tanúskodó reagálásai felhív­ták a rendezők és színészek figyelmét a Gogol-darabok olyan rejtett szépségeire, amiket eddig észre sem vettek. Ettől ösztönözve indult meg a szovjet színművészet Gogol darabjainak új, helyesebb értelmezése felé. Ez volt az alapja annak,­ hogy már a szocializmus építése so­rán Sztaniszlavszkijt — és vele együtt a szovjet színház — fel­derítette Gogol szatíráinak igazi rugóját, mélységes hazaszerete­tét. Amikor Gogol a maradi vi­lág képviselői ellen fordul irtó szenvedélyével, voltaképpen azo­kat a gátakat tiporja el, ame­lyek megakadályozták, hogy az orosz nép feltörhessen. Ezért mondhatja a XIX. századi orosz klasszikus vígjátékokról —­s köztük elsősorban so A revizorá­ról Sztartiszlavszkij, hogy közös jegyük a forró hazaszeretet­ líszéket a gúny, a komédia mű­faja m­ögé rejtett gögöli köny­­nyékét zseniális klasszikusaink hazaszeretete teremtettem (Honor hazafiságát megértve értjük meg igazán a műveit is, így érték el a színészek is ah­hoz, hogy Végre úgy játszhassak s*A rérszori-t, ahogy azt Gogol annak idején oly hiábavalóan re­mélte. A moszkvai Kis Színház 1949. évi előadásában valósítot­ták meg »A revizora helyes, ér­telmezését, azzal, hogy a darab főhősévé a polgárrmestert tették. Ez az ela­dás Volt a mintája ta­valyi budapesti bemutatójának is, mely így: »A revizora helyes értelmezésére­ alkalmat adott egy nagy magyar művésznek, Bátkai Mártonnak, arra, hogy pályája végén megteremthesse legnagyobb alakítását,­­A revi­zor® főszerepét, a polgármestert. Habsti Miklós !Szidnak és lódulnak az el­ő­adásra« — így számolt be Go­gol egy barátjának »A revizor« sikeréről 1836. májusában. A da­rab telibetalált. Ellenállhatatlan volt az a kép, amit Gogol az uralkodó osztályról adott. »Miért nevettek? Magátokat nevetitek kit« — mondja a darab befejező részében 8 polgármester, s amit mond, a közönségnek is szól. A közönség tudta ezt, ezért voltak annyian, akik szidták Gogolt és mégis tódultak az előadásra, mintha a patkányfogó sípja hívta volna őket. Akár akarták, akár nem, el kellett fogadni azt a képet, amit Gogol adott a cári rendszer társadalmáról, el kellett fogadni ezt azokn­ak is, akik tag­jai voltak ennek a társadalom­nak, akik cinkosok voltak min­den bűnében, el kellett fogadniuk a képet, mert olyan találó volt. A valóság képe volt, lenyűgö­zően az. De »A revizor­ megjelenése nemcsak mint társadalomkritikai tett volt példátlanul jelentős, Gogol ugyanazzal a hatalmas mozdulattal, amellyel. Váratlanul leleplezte az elnyomás rendsze­rét, egyszersmind diadallá vitte a XIX. század világirodalmának legjelentősebb irányát, a kri­tikai realizmust. S ráadásul: megvetette az alapját Oroszor­szágban egy újfajta színháznak, mely azóta is egyenes vonalban fejlődött a legmagasabb színház­művészetté. Gogol tanította meg először a színészeket a realiz­musra. Rendkívüli volt a feladat, ami elé Gogol a színészeket állította A romantika modorosságaiba, a melodrámai hatásvadászatba re­kedt színészek előtt odaáll.írt­a a legvilágosabb társadalmi típu­sokat, s ezek d­­óuisok egyszer­­ssfiind olyan tökéletes szerepek voltak, hogy ezekért a szere­pekért érdemes volt a Színészek­nek újjászfiletniök. Az első próbatétellel, •*-­­revizor* első előadásával Gogol nem volt megelégedve. A sikerre ügyet sem vetett. *A színházban jelenlevő bírálók közül Csak egy­től féltem, ez az e­ry ped'g írtá­­'vá!fi Valék. — írta a bemutat* után — Vártam, előre *nd‘rfr, miként fog vég bem­enni a d^lo? s mindamellett mégis elfogott a bánat és a bosszús kimerültség Munkáin undorítónak és esetlen­nek tűnt fel előttem, s­­úgy tet­szett, mintha nem is az enyém Volna. A főszerep elbukott, ezt előre is gondoltam­. Leveléből kiderül, hogy Hlr az amit ilyen keserűen r­edez­m­énye­zett: a színészek játékát, arriei) a franciás bohózatok Csapására terelte ezt az orosz szatírát. EU- kezdve Gogol nefh elégszik meg azzal, hogy rábízza a színészek­re, iffénnyvé lesznek játékukká a darab mondanivalójának szó­szólói, Inti, tanítja is őket. Taní­tásairól ma látszik csak igazán hogy mennyire érvényesek. »Az okos színésznek, mielőtt elmélyed az ábrázolandó személy apró különcségeiben és apró kül­ső edljátosságaiban, arra kell tö­rekednie, hogy megértse a sze­rep általános emberi arculatát... Meg kell vizsgálnia minden sze­mély legfőbb és uralkodó gond­ját, mely körül egész élete forog, mely gondolatainak állandó tár­­gya, mely taplóként bem­e üt a fülében.* Nem csoda tehát az, hogy ami­kor Sztaniszlavszkijtól megkér­dezték, hogy kit tart mesteré­jek, ő éppen Gogolt nevezte meg. Sztaniszlavszkij esztétikai és színésznevelői elvei ma már tel­jesen érvényre jutottak a szovjet színházi életben , talán az egész világon nincs olyan művészi rangjára adó színház, színész és rendező, akit munkájában ne segítenének Sztaniszlaivszkij élete művének eredm­ényét és tanul­ságat. Sztaniszlavétej rendszeré­nekt központjában a »fizikai cse­lekvés* áll. Hogy hogyan jut el egy színész ahhoz, hogy meg­felelő fizikai cselekvéssel felsza­badítsa magában természetének összes értelmi érzelmi, lelki és fizikai erőit, *■*, ezt a varázslatos módszert Szteniszlavszkij egy Gogol-szerepen­ keresztül mutatja be, »A revizor® álrevizorának, Kresznikovnak a szerepén keresz­tül. Sztaniszlavskij művének ez a fejezete —­ mint általában Sztartiszlavszkij minden műve — nemcsak a Színészek számára tárja fel a mesterség legbensőbb titkát, hanem mindenkihez szól, mert rendkívül mély pszicholó­giával mutatja meg az utad a drámairodalom egy-egy hősének megértéséhez. Rávezet arra a módszerre, amellyel jobban hi­hetjük és élvezhetjük általában az irodalmi műveket. Nem véletlen, hogy Sztan­isz- lavszkij itt is — mint különben is annyiszor — éppen egy gogoli szerepet röntgenez át, hogy fel­tárja a benne levő lehetősége­ket. A színjátszás realizmusa Sztaitiszlavszkij rendszere által valósult meg legmagasabb for­mában, a szocialista-realista színjátszásban. A realizmus igénye volt az, amely Gogolt a klasszikusok felé fordította, akik­ben a realizmus nagy példa­képeit látta. Így ismerte fel pél­dául Shakespeareben azt, ami az ő művészetének is a lé­nyege­­t Shakespeare híven és világosan mutatja meg, mint egy valódi tükröt tartva elénk, az egész óriási Világot és mind­azt, ami az embert alkotja.« És így számlálja elő Gogol a többi klasszikust is, fegyvertárául a színpad művészetének felemelé­séért folytatott harcához: »Oh, Mailére, nagy Moliére! Te, aki Oly alaposan és akkora teljes­séggel alkottad meg alakjaidat, olyan mélységes figyelemmel kísérted árnyaikat, és te, szigo­rúan körültekintő Lessing, és te nemes, lánglelkű Schiller, aki oly költőien ábrázoltad az em­beri méltóságot! Nézzétek, mi megy végbe utánatok a szín­padon!« (lógói lelkiismeretbe vágd üggyé tette a művészet igazsá­gjá­­nak a kérdését és így a színját­szás igazságának a kérdését is. Ezért támadja korának elma­radt színművészetét és így tesz hitet az egész nemzethez szóló színház mellett: .Új színházból olyasfajta játékszert Csináltunk, mint azok a csecsebecsék, melyekkel az apró gyermekeket becsapják és m­egfeledkeztünk arról, hogy a színház katedra, melyről egyszerre nagy tömeg­nek tartanak előadást, s ahol a lény ünnepi ropyogásáball, a zene harsogása közben, egyete­mes nevetéstől kísérve mutatsták be az ismert, s a fejlett hibát s dirofonos együttérzés titkos hangjától kísérve tárják fel az ismert és félénken titkolt emel­kedett érzést.* A színjátszástól, éppen úgy, mint az irodalomtól,, tag­ol színházci—a Azinéa.zett rókordja lett, munkával, élelemmel és bé­rével segítette munkánkat. Min­denütt, amerre koreaiak élnek, hálás szeretettel, ragaszkodással gondolnak a magyar kórházra, a magyar népre és Rákosi elvtárs nevét szerte ismerik, szeretettel emlegetik.­­ Ez a szeretet nyilvánul meg abban, hogy vezető kor­­mányférfiak, amikor csak tehet­ték, meglátogatták kórházunkat, hogy a falusi lakosság első szőlő- Vágy almatermését kosarakban hozta oda, hogy nem múlt el hét, hogy ne jelent volna meg kórházunkban egy-egy küldött­ség látogatóba. Betegeink gyó­gyulásuk után gyakran tértek vissza hozzánk Vagy levélben fejezték ki hálájukat. Megmutat­ták léptett-nyomott, hogy szere­tik a magyar népet, a távoli or­szág dolgozó népét és megnyil­vánult ez a szeretet abban is. ■$ s 0 -m & g­t, 1982. mártiea

Next