Magyar Nemzet, 1952. április (8. évfolyam, 77-100. szám)

1952-04-01 / 77. szám

S Az ENSZ leszerelési bizottságának angol-amerikai többsége határozatot hozott tagjai nem nyilatkozhatnak az USA baktériumháború­járól New Yorkból jelenti a TASZSZ.­­Március 28-án az ENSZ leszere­lési bizottsága rendes ülést tar­tott. Elsőnek Cohen, az Egyesült­­Államok képviselője szólalt fel és kijelentette, hogy támogatja a francia munkaterv tervezetet. Mindjárt első szavaiból világo­san kiderült, hogy ezt a tervet az amerikaiak részvételével ál­lították össze és lényegében amerikai terv, amit bizonyos szerkesztési változtatásokkal pró­bálnak leplezni. Malik bírálata a francia tervezetről Ezután Malik, a Szovjetunió képviselője szólalt fel. Malik éle­sen bírálta a francia küldött ál­tal a­ bizottság munkájára vonat­kozóan beterjesztett tervezetet. A francia küldött szerint terve­i tárgyilagos és semlegese A terv alapos tanulmányozása után azonban kiderül — mondotta Malik —, hogy a tervnek ezt a „tárgyilagosságát és semleges­ségét­ teljesen az amerikai terv keretébe illesztik. Malik rámuta­tott, hogy lényegében semmi kü­lönbség sincs az amerikai és a francia terv között. Az egyik is, a másik is, arra irányul, hogy la® atomfegyver eltiltásának és a fegyverzet csökkentésének alap­vető és főkérdését a fegyverzetre vonatkozó adatgyűjtés másod­rendű, alárendelt kérdésével cse­rélje fel. A bizottság előtt fő feladatként Siló olyan alapvető fontosságú kérdéseket, mint az atomfegyver feltiltása és az egyéb tömegpusz­tító fegyverek eltiltása és a fegy­verzet csökkentése, másodrendű kérdéssé süllyesztettek és az­­»eltiltás« szót a használatból való kivonása* kifejezéssel cserélték fel. Kétségtelen, hogy mindezt e kérdések jelentőségének csökken­tése érdekében tették. Sem a francia, sem az ame­rikai tervben nem tesznek emlí­tést az atomfegyver feltétlen el­tiltásáról és e tilalom fölötti szi­gorú nemzetközi ellenőrzés be­vezetéséről, amint azt a szovjet terv javasolja. Maliik a továbbiakban megálla­pította, hogy elfogadhatatlan a k két terv szövegezése is. A tö­­m­egpusztító fegyvereket — mon­dók­a'—el kell tiltani, s nem'pe­­dig k­ivonni a használatból*­, amint ezt a két terv mondja. A becsületes emberek lelkiismerete nem tűri a baktériumfegyverek alkalmazását Külön fel kell hívni a figyel­­m­et arra — mondotta Malik —, hogy az úgynevezett francia terv lépúgy, mint az amerikai terv,­­egyáltalán nem indítványozza a baktériumfegyver alkalmazásá­nak elítélését. Mind a két terv felkerüli ezt a fontos és időszerű­­kérdést. Közben naponta egyre újabb tényekről érkeznek jelen­tések, amelyek azt bizonyítják, hogy az amerikai fegyveres erők továbbra is széles körben alkal­mazzák a baktériumfegyvert, s durván lábbal tiporva azokat a nemzetközi egyezményeket, ame­lyek szégyenletes és becstelen hadviselésként bélyegzik meg és tiltják el a baktériumháborút.­­Malik ezután ismertette azokat a jelentéseket, amelyek az ameri­kaiak március 6-a és 12-e kö­zött elkövetett gaztetteiről szá­molnak be. Mindezek a jelenté­sek — mondotta Malik — meg­erősítik, hogy az amerikaiak baktériumháborút indítottak és viselnek Korea és Kína ellen. A­­becsületes emberek lelkiismerete, civilizált népek lelkiismerete nem tűri ezt.­­ A szovjet küldött ezután rá­­m­utatott, hogy az amerikai meg­bízott lényegében megerősítette március 26-i nyilatkozatában: az Egyesült Államok mindenfaj­ta tömegpusztító fegyvert, köz­tük baktériumfegyvert is gyárt. Mind Acheson, mind Cohen meg­tagadta a baktériumfegyver hasz­nálatának elítélését. Ezt szem­­előtt tartva még szükségesebb, hogy a bizottság a baktériumhá­ború haladéktalan elítélése, a baktériumfegyver használatának megengedhetetlen volta, a bakté­­­riumháborúra vonatkozó tilalom megsértőinek felelősségrevonása­­ mellett nyilatkozzék. A francia küldött által javasolt terv ezt a kérdést hallgatással kerüli meg. Ismét a Baruth-tón A francia tervben nem jutott kifejezésre egy másik olyan kér­dés sem, amellyel a bizottság­nak kétségtelenül foglalkoznia kell. Ez a fegyverzet csökken­tésével, az atomfegyver eltiltá­sával és az eltiltás nemzetközi ellenőrzésével foglalkozó világ­­értekezlet, összehívásának k飭dése. A tervben nem szerepel az a kérdés sem, hogy egy­idejűleg kell életbe léptetni az atomfegyver feltétlen eltiltását és a szigorú nemzetközi ellen­őrzést. A francia tervben némi­leg leplezett formában ismét szerepel az amerikai tervnek az a javaslata, amelynek lényege :először fokozatonként­ ellen­őrzés, de eltiltás nélküli meg­fogalmazás. Ez teljesen megfelel a Baruch-terv hírhedt megfogal­mazásának Szembeállítva ezzel az ameri­kai fogalmazással a Szovjetunió álláspontját az atomfegyver el­tiltásának és a nemzetközi ellen­őrzés megteremtésének kérdésé­ben, J. V. Sztálin kijelentette: »A Szovjetunió az atomfegyver eltiltását és az atomfegyver gyártásának megszüntetését kí­vánja. A Szovjetunió olyan nem­zetközi ellenőrzés létesítését kí­vánja, amely azt ellenőrzi, hogy az atomfegyver eltiltásáról, az atomfegyver gyártásának meg­szüntetéséről és a már gyártott atombombáknak kizárólag pol­gári célokra történő felhasználá­sáról szóló határozatot a leg­pontosabban és a leglelkiismere­tesebben teljesítsék. A Szovjet­unió ilyen nemzetközi ellenőrzést kíván.­ A Szovjetunió követeli — mondotta befejezésül Malik —, hogy az atomfegyver eltiltását és az eltiltás szigorú nemzetközi ellenőrzését egyidejűleg léptes­sék­ érvénybe és ezzel a kérdés egyetlen tehetséges reális megol­dását ajánlja. Az ilyen megoldás gyökeresen különbözik attól a hamis »papiros« megoldástól, amelyet az USA javasol és amely a népek békeszerető kí­vánságainak megcsalását szol­gálja. Az említett okokból a Szovjetunió küldöttsége ragasz­kodik a Szovjetunió által java­solt tervhez. Felelősségre kell rónni a bűnösöket Cohen, az Egyesült Államok küldötte szemmel láthatóan at­tól félve, hogy a szovjet képvi­selő még jobban leleplezi a Ko­reában baktériumháborút folyta­tó amerikai fegyveres erők bű­nös tevékenységét, megpróbálta megakadályozni­­. A. Malik fel­szólalását azzal az ürüggyel, hogy a bizottságnak állítólag nincs joga megvizsgálni azt a kérdést, hogy használnak-e az amerikai csapatok baktérium­fegyvert Koreában és Kínában és hogy ezért nem lehet a bi­zottságban erről a kérdésről be­szélni. A szovjet képviselő erre vála­szul kijelentette, hogy az ameri­kai képviselő érveinek alaptalan­sága már abból a tényből is ki­derül, hogy a bizottság elé ter­jesztették a szovjet munkatervet, amely külön pontban előírja, hogy vizsgálják meg a bakté­riumháborúra vonatkozó­­ tilalom megsértésének, a baktériumfegy­ver alkalmazása megengedhe­­tetlenségének és a baktérium­háborúra vonatkozó tilalom megsértői felelősségrevonásának kérdését. Mindenki számára tö­kéletesen érthető — folytatta J. A. Malik —, hogy miért nem tet­szenek az amerikai küldöttség­nek a szovjet küldöttség által idézett tények. Az igazság sérti a szemüket. A továbbiakban J. A. Malik emlékeztetett arra, hogy az ame­rikai küldött nemcsak hogy nem tagadta, de a bizottság március 26-i ülésén mondott nyilatkoza­tában lényegében megerősítette, hogy az Egyesült Államokban­­mindenfajta tömegpusztító fegy­vert, köztük baktériumfegyvert is gyártanak. Mind Acheson külügyminiszter, mind Cohen megtagadja a baktériumfegyver használatának elítélését. Ezt szem előtt tartva még szüksége­sebb, hogy a bizottság a bakté­riumfegyver haladéktalan elíté­lése, a baktériumfegyver hasz­nálatának megengedhetetlensége, a baktériumháborúra vonat­kozó tilalom megsértőinek fele­lősségrevonása mellett nyilat­kozzék. Johnson kanadai küldött, a bi­zottság elnöke, az amerikai kül­dött érdekében sietett határoza­tot benyújtani, amely megtiltja a küldötteknek, hogy nyilatkoza­tot tegyenek és tényeket sorolja­nak fel arról, hogy az Egyesült Államok baktériumháborút foly­tat Koreában és Kínában. Az amerikai-angol tömb engedelmes szavazógépe azonnal megerősí­tette ezt a gyalázatos határoza­tot. A Szovjetunió küldöttsége ellene szavazott és J. A. Malik, a Szovjetunió küldötte határo­zottan tiltakozott a bizottság amerikai-angol küldöttségének ez ellen a jogtalan határozata el­len. Mali kijelentette, hogy az Egyesült Államok és az őt tá­mogató Anglia, Franciaország, Törökország, Hollandia és Gö­rögország, amely országok ag­resszív katonai tömböt alkot­nak, szavazásukkal megmutat­ták, hogy Achesonnal együtt el­lenzik a szennyes baktérium­háború elítélését. A szavazás Ezután a bizottság áttért a munkatervtervezetek megszava­zására. Először a szovjet terve­zetet tették fel szavazásra. Az amerikai-angol szavazógép el­vetette a szovjet tervezetet. A szovjet munkatervre a Szovjet­unió küldöttsége szavazott. Franciaország és P­akisztán kül­l­döttsége tartózkodott a szavazás­tól. Ellene szavazott az USA,­­ Anglia, Törökország, Görögor­szág, Brazília, Chile, Kanada képviselője és a kuomintangista képviselő. Pakisztán küldötte sza­vazatát indokolva, azt a remé­nyét fejezte ki, hogy a bizottság további munkája során meg fog­ják vizsgálni a szovjet javaslato­kat, amelyeket a közgyűlés hatá­rozatának megfelelően terjesztet­tek a bizottság elé és hozzátette, hogy bármely határozatot fogad is el a bizottság, ennek a Szov­jetunió támogatása nélkül sem­mi értéke sem lesz. Szavazattöbbséggel a francia munkatervtervezetet fogadtak el. A Szovjetunió küldöttsége a ter­vezet ellen szavazott. A bizottság április 1-re tűzte ki következő ülését. A nők művelődési lehet­őségének kérdése az ENSZ-bizottság előtt Genfből jelenti a TASZSZ. A USA-ban 1951. elején csaknem 3 nők helyzetével foglalkozó millió amerikai gyermek­ (ezek­ ENSZ-bizottság március 29-én nek a fele leány) nem kapott befejezte a nők művelődési lehe­ teljes értékű oktatást. Az United tőségeiről szóló kérdés megvita­ Press jelentése szerint a oki­a­­tását. Popova, a Szovjetunió kül­­gói egyetem­i rektora megálla­­dottó megállapítottal, hogy a­li­­pította, hogy az utóbbi időben záttság lényegében nem teljes,- az USA közoktatási rendszere tette a reá bízott feladatokat és rosszabb, mint 25 évvel ezelőtt vett csupán távolról sem teljes adata- Angliában sem jobb a közok­­irat gyűjtött a különböző ország­tatás helyzete és a 363.065 főss­­gokban élő nők művelődésének kórás hallgató közül csak 15.388 körülményeiről. a nő. Rámutatott ezután Popova A bizottság — folytatta a arra, hogy a gyarmatokon és szovjet küldött — nem tagad- függő országokban milyen ha­hatja azt a tényt, hogy sok ár­­talmas, a női lakosság az or­­szágban millió és millió fabétizmusas asszony, leány és gyermek A továbbiakban a szovjet nők még mindig analfabéta, az helyzetéről beszélt, kiemelte, országok egész sorában a nők hogy a Szovjetunió tudományos még mindig csak nagy nehézség­intézményeiben 2 és félmillió nő­nek árán juthatnak be a közép-, dolgozik, több mint 400.000 nő vagy főiskolákba és szakisko- mérnök és technikus, több mint rákba, 1 millió pedig tanító. 970.000 nő Idézte Popova a New York az egészségügyi intézményekben Times közlését, amely szerint­ az dolgozik, közülük 207.000 orvos. Az észak­keletkínai vizsgálóbizottság döntő bizonyítékokat szerzett Mukdenből jelenti az Új Kína. A baktériumhadviselés amerikai bűntettét vizsgáló bizottság északkeletkínai csoportja már­cius 27-én Mukdenben és kör­nyékén folytatott vizsgálatot, ahol amerikai repülőgépek szin­tén baktériumokkal fertőzött ro­varokat szórtak le. A helyi la­kosság döntő bizonyítékokat szolgáltatott a csoportnak. Csiucsan faluban, Mukden szomszédságában a csoport az amerikai repülőgépekről március 3-án leszórt , baktériumhordigós legyeket, pókokat, hangyákat más fertőzött rovarokat látott. A vizsgálóbizottság jegyzőkönyvbe vette a szemtanuk vallomásait A 73 éves Csao Von Sziu el­mondotta, hogy családja nemze­dékek óta ezen a vidéken élt, de sohasem látott rovarokat eges és havas talajon, különö­sen nem ilyen idegenszerű rova­rokat. Március 27-én délután a cso­port felkereste a város könyv­tárát és megvizsgálta azokat a fertőzött rovarokat, amelyeket a könyvtár dolgozói találtak. A csoport ezután helyszíni vizsgá­latot végzett az északkeleti ke­reskedelmi hivatal alkalmazottai­nak otthonában. Li Sang Pin tanúvallomásá­ban elmondotta, hogy március 15-én este a Nansi-kerület tűz­­őrségének egyik tagja és egy rendőr látta, amint a levegőből valami fehér tárgy hull otthonuk irányában. A lakók azonnal ku­tatást rendeztek otthonuk körül. Hamarosan több mint tíz fajta baktériumokkal fertőzött rovart, — köztük pókokat, legyeket, hangyákat, tücsköket — fedeztek fel a cementburkolatú udvaron, a falakon, sőt az otthon épüle­tének első emeleti folyosóján is. , Vm Csang Ti Egyéves gondnok­oló­­t a n­yVa­lrom­ásában hangoz­tatt­a, hogy a rovarokat csakis repülőgépekről dobhatták le. A koreai sajtó közölte, hogy a­ Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság területén elfogták Han Cson Ok amerikai kémet, akit a távolkeleti amerikai katonai pa­rancsnokság megbízásából már­ciusban dobtak le Észak-Koreá­­ban. A kém feladata az volt, hogy megállapítsa, milyen fer­tőző betegségeiket okoztak az amerikai repülőgépekről ledobott fertőzött rovarok és hogy milyen mértékben terjednek ezek a be­tegségek Észak-Koreában. A kém bevallotta: jól tudta, hogy a tö­meges emberirtó fegyver, a bak­tériumfegyver hatását kell ellen­őriznie. Bullene tábornok ötvenmillió dollárt kért a „biológiai hadviseléssel”4 kapcsolatos kutatásokra A Reuter és az AP jelenti, hogy az USA hadseregének vku­­tatóosztálya­ 450 millió dollár megszavazástt kérte a különleges fegyverekkel” kapcsolatos kuta­tásokra. Bullene tábornok, az amerikai hadügyminisztérium ve­gyiharc osztályának vezetője ötvenmillió dollárt követelt, hogy — mint az AP jelenti — »foly­­tatni lehessen a gyakorlatokat az atom-, baktérium- és a vegyi­­hadviselésben«. A tábornok ki­jelentette, hogy »a baktér­ium-és vegyihadviselés tökéletesítése nagyon sürgős feladat­. Baktériumfegyverekkel kísérleteznek Kanadában Ottawából jelenti a TASZSZ. A Canadian Press hírügynökség közlése szerint Kanadában in­tenzív előkészítő munkálatok folynak a baktériumfegyver há­borús alkalmazására. Mint a hír­­ügynökség megállapítja, a legje­lentősebb és legveszélyesebb baktériumfegyverkísérleteket a Szent Lőrinc-folyó torkolatában fekvő, nehezen megközelíthető Gross-Ail szigeteken folytatják, 30 kilométerre Québec városától. A legfontosabb baktériumfegy­ver kísérleti telep az Albert tar­tománybeli Salijeidben van. Ez a telep óriási területeket foglal el a prériken. A világ megbélyegzi Az amerikaiak baktériumhábo­rúja ellen vi­ágszerte bújtató­­dik a tiltakozó hullám. A Koreai Demokratikus Ifjúsági Szövetség üzenetet intézett a Demokra­tikus Ifjúsági Világszövetség­hez. Az üzenet megállapítja: a koreai ifjúságot még fokozottabb harcra lelkesíti az a tudat, hogy a világ haladó ifjúsága egyhan­gúlag megbélyegezte az ameri­kaiak gaztettét. A béke hívei csehszlovák bi­zottsága és a nemzeti arcvonal prágai akcióbizottsága pénteken délután Prágában hatalmas til­takozó gyűlést rendezett Cseh­szlovákia városaiban, Plzen­­ben, Hradec Královeben, Pardu­­biceben, mindenütt soktízezres tömegek követelték a baktérium- a baktériumháborút háború kezdeményezőinek szigo­rú megbüntetését. A Román Népköztársaság nagy nemzetgyűlése XI. rendes ülésszakán határozatot hoztak, amely követeli a baktériumhábo­rú beszüntetését és a vétkesek haladéktalan felelősségrevonását. Az angol békebizottság, a De­mokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége bizottságának jelen­tésére utalva, nyilatkozatában hangoztatja: »Meg kel akadá­lyozni a baktériumfegyverek használatát!* A japán békevédelmi bizottság tiltakozó nyilatkozatot hozott nyilvánosságra, amelyben fel­szólítja az egész japán népet, támogassa az atom- és minden tömeggyilkoló fegyver eltiltásá­nak követelését. -Kel*, mt I . A moszkvai nemzetközi gazdasági értekezlet előkészületei Moszkvába egymásután ér­keznek a különböző országokból a nemzetközi gazdasági értekez­let részvevői. Március 29-én megérkeztek a küldöttek Hollan­diából. Köztük van Brandsen Bertus, a holland szakszervezeti szövetség főtitkára, Solomon Appeldor­n közgazdász, Heinz Kaiser, egy textilkonszern keres­kedelmi vezetője, Karl Wilhelm de Fries, a rotterdami egyetem professzora. Indonéziából meg­érkezett Kaszaszil, az indonéz kereskedelmi kamara elnöke. Braziliából megérkezett Edgar da Silveira Carvalho de Toledo, a nemzetközi gazdasági érte­kezlet brazil előkészítő bizottsá­gának tagja, a rio de janeirói ügyvédek szövetségi egyesületé­nek tagja, s több küldött, kö­zöttük Jose Compos, a köz­­gazdaságtan professzora. Moszkvába érkezett dr. O. Pohl, a csehszlovák állami bank vezér­­igazgatója is. A moszkvai konferencia uruguayi előkészítő bizottsága közölte, hogy Uruguayt két kül­dött képviseli az értekezleten. Dzsamil Massza, az izraeli arab munkások kongresszusának tit­kára repülőgépen elutazott Moszkvába. A Német Demokratikus Köz­társaságot tíztagú küldöttség képviseli a tanácskozáson. A küldöttség vezetői: Greta Kuck­­hoff asszony, a Német Jegybank elnöke és J. Kuczynski, a berlini gazdasági kutatóintézet igaz­gatója. A Moszkvába készülő francia küldöttség első csoportja witch-i baton elindult Párizsból a szov­jet fővárosba. A Le Monde közli, hogy a francia küldöttség körül­belül harminc tagból áll majd. Tagadhatatlan — ismeri be­, a lap, — hogy az értekezlet nagy érdeklődést keltett Nyugat- Európában, így például Ang­liában és Franciaországban. Szé­les körökben győzedelmeskedett az a felfogás, hogy »nem lehet az értekezletre nem elmenni”. A l’Humanité-ban Pierre Cour­­tade megállapítja: »Azok a szer­ződések, amelyeket Moszkvában kötnek majd, az amerikaiak bru­tális közbelépése és zsarolásai ellenére, kétségkívül meg fog­ják mutatni, hogy az értekezlet gyakorlati lehetőséget jelent ha­ladéktalan konkrét eredmények elérésére azon az úton, amely­ről senki sem tagadhatja, hogy a béke útja.* A befolyásos olasz üzleti kö­rök véleményét tolmácsoló mi­lánói »24 Ore* című hetilap le­szögezi: »Szükséges, hogy minél több olasz üzletember látogas­son el Moszkvába és kössön ott szerződéseket. A Nyugat­­ és Kelet között fennálló mesterséges kereskedelmi korlátozások nyo­mort és szegénységet hoznak ránk.* A Loire megyei Saint-Gria­­mond városi tanácsa — e város Pinay miniszterelnök kerülete­­ határozatot fogadott el a keres­kedelmi kapcsolatok minden or­szággal való újrafelvétele ügyé­ben. A külpolitika hírei A Az Union Francaise d‘In­­formation jelentése szerint a 34 barcelonai hazafit április 2-án állítják Franca fasiszta bírósága elé ,a múlt évi barcelonai sztrájk előkészítése­ címén. A A Nippon Keidzai című lap jelentése szerint a japán rendőrség a Heinato Dokuricu című demokratikus lap betiltásá­val kapcsolatban eddig 164 em­bert tartóztatott le. Az Aszahi közli, hogy február végéig Ja­pánban 1818 demokratikus sajtó­­kiadványt tiltottak be. A Delhiből jelenti a TASZSZ, hogy az indiai parlament­ felső­házába, az államok tanácsába 10 képviselőt választották. A Nemzeti Kongresszus­ párt 86, a Kommunista Párt és szövet­ségesei 12, a Szocialista Párt 4, a Pradzsa Párt 4, a Forward- Töm­b úgynevezett marxista cso­portja 1, a Pepszu állambeli Egyesült Baloldali Front 1, a Paraszt-Munkás Párt 1 mandá­tumot kapott. A többi mandátum­ más pártok között oszlott meg. A Páriz­­at jelenti az AI­N, hogy a párizsi Marshall-terv hi­vatalban széleskörű visszaélése­ket leplezt­ le. Az igazgatóság tisztviselői megvesztegetési pén­zeket fogadtak el francia cégek­től s ezek fejében amerikai meg­rendeléseket ígértek. Letartóztatások Kairóban Az Al-Já-am című egyiptomi lap Ttözire---*'ítímit a Reuter­s­el­lenti­­, hogy a kairói házkuta­tások során 195 embert tartóz­tattak le. A felszabadulási ünnepségekre Budapestre érkezett a román, a koreai és a mongol kormányküldöttség Hétfőn délelőtt Budapestre érkezett a Román Népköztársa­ság kormányküldöttsége hazánk felszabadulása 7. évfodulójárnak megünneplésére. A küldöttség vezetője Chivu Stoica m­inisz­­terelnökhelyettes, tagjai: Miron Constantinescu, a Román Nép­­köztársaság Tervhivatalának el­nöke, Jacob Teclu vezérőrnagy és Constamtin Vasilache sztaha­novista munkás. A román kormányküldöttség fogadására a ferihegyi repülő­téren megjelent Vas Zoltán, az Országos Tervhivatal elnöke, Szabó István altábornagy, Zse­­finyecz Mihály középgépipari miniszter, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságai, tagjai, Czottner Sándor bánya- és energiaügyi miniszter, Béres Andor, a külügyminiszter első helyettese, Havrán István, a bánya- és energiaügyi miniszter első helyettese, Karczag Imre, a Nemzetközi Gazdasági Kap­csolatok Titkárságának vezetője, valamint a külügyminisztérium több vezető tisztviselője. Megje­lentek a fogadáson Aurel Mal­­naseanu, a Román Népköztársa­ság budapesti követe és a többi baráti állam budapesti képvi­­selői is. Ugyancsak hétfőn délben ér­kezett Budapestre a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és a Mongol N­épköztársaság kor­mányküldöttsége. A koreai kor­mányküldöttség vezetője: Li Jatt igazságügyminiszter, tagjai: Hen Pír Hun, a Koreai Munkapárt Központi Bizottsága agitációs és propaganda osztályának helyet­tes vezetője és Pak Csun Vol sztahanovista mozdonyvezetőnő. A mongol kormányküldöttség tagjai: Namtajsirim­ Lhamosszu­­run miniszterelnökhelyettes és külügyminiszter és Cedengij­ Zsancsiv honvédelmi miniszter. A­ küldöttség fogadására a ferihegyi repülőtéren megjelent Kovács István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökhelyet­tese, Kiss Károly külügyminisz­ter, Kristóf István, a SZOT fő­titkára, Harustyák József, a SZOT elnöke, a Magyar Dolgo­zók Párja Politikai Bizottságának tagjai, Molnár Erik igazságügy­­miniszter, Nógrádi Sándor, a honvédelmi miniszter első helyet­tese,­­ Mihályfi Ernő népművelési miniszterhelyettes, Sík Endre rendkívüli követ és meghatalma­zott miniszter, a külügyminisz­térium politikai főosztályának vezetője, Székely Béla vezérőr­nagy, Benke Valéria, az Orszá­gos Béketanács titkára. A koreai és a mongol kor­mányküldöttség fogadásán jelen voltak továbbá: J. D. Kiszeljov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, Huan Cen, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete, Han Usó Szám, a Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság magyarországi követe, valamint a többi baráti állam budapesti képviselői.­­■ A MESCHART közli, hogy­ az április 6-án, vasárnapi mun­kaszüneti nap április 6-re he­­­lyezése miatt a Budapart-Mo­­lotov-térrőől reggel 8 órakor in­duló kisdunai hajójárat nem áp­rilis 6-án, hanem április 5-én közlekedik. Április 6-án, vasár­nap a hajójárat elmarad. Április 4-én és 5-én a hajójáratok egy­séges osztályú díjtételekkel köz­lekednek.­­ Április 2-án, szerdán meg­jelenik az „Esti Budapest”, a Budapesti Pártbizottság és a Fővárosi Tanács új lapja. Az IBUDMSZ délután 4 és 5 óra között kerül az utcára és színvona­las cikkekben, riportokban számol be a nap legfrissebb bel- és külpolitikai esemé­nyeiről, fővárosunk életéről, dolgozóink munkájáról, a városépítés, a kultúra, a sport eseményeiről. Az „EIU Budapest” eleven, friss hír­­szolgálatával tájékoztat, se­gít, szórakoztat.

Next