Magyar Nemzet, 1952. június (8. évfolyam, 127-151. szám)

1952-06-01 / 127. szám

’i Tilakozátsok Franciaorágban Jacques Duclos fogvatartása ellen Párizsból jelenti az MTI. Franciaország minden részé­­ben nagygyűléseken, figyelmez­tető munkabeszüntetésekkel és tüntetésekkel tiltakoznak Jacques Duclos letartóztatása és fogvatartása ellen. Ilyen megmozdulásokra ke­rült sor a többi között a pá­­rizskörnyéki Levallois-ban, Issy-les-Moulineaux-b­an, Ver­­sailles-ban. Nimes-ben a rohamrendőrök megtámadták a tüntetőket és heves incidenseket provokáltak. Saint-Lo-ban is heves össze­tűzések zajlottak le a rendőrök és a tüntetők között. Három tüntetőt letartóztattak. Tarbes-ban a rohamrendőrök megtámadták a tömeget és könnyfakasztó bombákat dob­tak a tüntetők közé. Le Havre­­ban és Dunkerque-ben szintén megmozdulásokra került sor a kikötőben. A dunkerquei dokk­munkások elhatározták, hogy szombaton egész nap sztráj­kolnak. Marseile-ban is tüntetés zaj­lott le. Ennek során a l'lluma­­nité jelentése szerint a rend­őrök lőfegyverüket használták és két tüntetőt megsebesítettek. Az ország bányamedencéiben 24 órás sztrájkokat és figyel­meztető munkabeszüntetéseket tartottak. Duclost és André Stilt Dolluikat fostélyként kezelik A Ce Soir jelenti: Duclost és André Stilt a Santé börtönben a politikai foglyok osztályán helyezték el és mint ilyeneket kezelik őket. A lap hangsú­lyozza: Ez a tény a népi tilta­kozómozgalom első sikere. Duclos panasziratában leleplezte a kormány hazugságait­ ­ Párizsból jelenti a TASZSZ. Jacques Duclos két védője, a sajtó közlése szerint, Duclos panasziratát terjesztette elő, amely többek között így hang­zik: •Letartóztattak és vádat emel­tek, bár az alkotmány 22. cik­kelye értelmében parlamenti mentelmi jogom van. Azt állít­ják, hogy összeesküvésben tet­­t­ek­értek. Ez az állítás alapta­lan. Hozzáteszem, hogy nincs egyetlen tény sem, amely az állítólagos tettenérést alá­támasztaná. A belügyminiszter utalt arra, hogy gépkocsimmal olyan helyeken jártam, ahol tüntetés folyt. Ez durva hazug­ság. A gépkocsi a párt központi bizottságának rendőrök által kö­rülvett épülete előtt állt, majd körülbelül egy órán át a SHumanité épülete, előtt várako­zott. Az a tény, hogy a tüntetés letartóztatásom idejére befeje­ződött, már magában véve meg­felelően bizonyítja a kormány által említett ürügyek tarthatat­lan voltát. Ily módon megmutatkozik a gondosan összeillesztett vád jogsértő és esztelen volta. Egyetlen olyan tény sem bizo­nyosodott be — amelyeknek pe­dig egész láncolatára lett volna szükség —, hogy akár a tör­vény, akár a józan ész szerint összeesküvést lehessen meg­állapítani. Nem csupán a rend­­őrkomisszárius, de az alsóbíró­­ság ügyésze és a vizsgálóbíró is elkövette a hivatalos hata­lommal való visszaélést. Éppen ezért panaszt és magánvádat emelek az alsóbíróság ügyésze, a vizsgálóbíró, a­ X. kerület rendőrkom­isszáriusa és társaik ellen.* A Francia Kommunistt Párt politikai bizottságának üzenete Dueloshoz Párizsból jelenti az MTI. A Francia Kommunista Párt poli­tikai bizottsága üzenetet kül­dött Dueloshoz. — Boldogok vagyunk, hogy közölhetjük veled: egész Francia­­ország népe erélyesen követeli azonnali szabadonbocsátásodat — hangsúlyozza az üzenet. A politikai bizottság testvéri barátságáról és szolidaritásáról biztosítja Jacques Duglast ab­ban a küzdelmében, amelyet a francia kormány népáruló poli­tikája ellen vív. A közleményt aláírták: André Marty, Auguste Lecoeur, Marcel Cachin, Francois Billou­x, Char­les Tillon, Raymond Guyot, Etienne Fajon, Léon Mauvais, Waldeck­ Rochel, Laurend Casa­nova, Victor Michaut és Jeannette Wermeersph. A francia rendőrség tömeges házkutatásokat tartott Párizsban és a vidéken Párizsból jelenti az MTI. Szombaton délelőtt többezer rendőr bevetésével tömeges ház­kutatás zajlott le Párizsban és vidékén. Párizsban a rendőrség a­ Francia Kommunista Párt központi székházában, a párt szajna megyei szervezetének székházában, az országos béke­mozgalom, a Nemzeti Front székházában — amely most a demokratikus kulturális, művé­szeti és sportszervezetek szék­­háza —, a volt partizánok és ellenállók egyesületének, vala­mint a Köztársasági Ifjúsági Szövetség székházában tartott házkutatást. A házkutatásokat az éjszaka folyamán rendőri és vizsgálóbírói értekezlet előzte meg. A Chateaudun-körtérre, ahol a Francia Kommunista Párt székháza van, reggel fél 8 óra­kor tizenöt, rendőrökkel zsúfolt autóbusz érkezett, amelyet két rádiókocsi követett. A körteret pillanatok alatt megszállta a rendőrség és azonnal be akart hatolni a székházba, a benntar­­tózkodók azonban bezárták a kaput. A rendőrök erőszakkal akarták kinyittatni a kaput, s ugyanakkor tűzoltólétrák segít­ségével is be akartak hatolni.­­A helyszínre siető fényképé­szeket — köztük a De Soir fényképészét — letartóztatták s csak két óra múlva enged­ték szabadon őket. A rendőr­ségnek csak negyed 10 tájban sikerült behatolni az épületbe. Először a bűnügyi, majd a po­litikai rendőrség szállta meg az épületet. Minden ajtót felfe­szítettek és az ott-tartózkodó­­kat egy szobába zsúfolták ösz­­sze. A rendőrség három óra hosz­­szat tartó házkutatás után nagymennyiségű­ iratot vitt el. A Paris Presse tudósítója előtt a rendőrök kijelentették, hogy »semmiféle értékes dokumentu­mot nem sikerült lefoglalniok«. A békemozgalom székházá­ban hat óra hosszat tartó ház­kutatás során öt páncélszek­rényt fúrtak meg és sok köny­vet vittek el. Elkobozták az összes sálakat, amelyeket Pi­casso rajzai díszítettek és ame­lyek az ifjúsági kongresszus alkalmából készültek. Ugyanebben az időben ház­kutatást tartottak a többi kö­zött a Kommunista Párt lyoni, marseille-i, bordeaux-i, nizzai, grenoblei, clermont-ferrandi, la­ rochellei szervezetének he­lyiségeiben is. A francia békemozgalom állandó bizottágának tiltakozó levele A francia békemozgalom ál­landó bizottsága azonos szö­vegű levelet intézett a köztársa­sági elnökhöz, valamint a nem­zetgyűlés és a köztársasági ta­nács elnökéhez. A levél hangsúlyozza: a fran­cia kormány, amely aláírta a Nyugat-Németországot felfegy­­verző szerződéseket, árulója a francia dolgozóknak és a béke ügyének s »összeesküvésnek« minősíti a hazafias tüntetést. — A népnek joga és köteles­sége kifejezésre juttatni akara­tát — hangoztatja a levél. — Ezért folytatjuk akciónkat az eddigi kitartással és eréllyel. A levelet a többi között alá­írta: Emanuel d'Astier képviselő, Bose protestáns lelkész, Jean Boulier abbé, Laurent Casa­nova, Gilbert de Chambrun, Eu­­genie Colion asszony, Francois Leclerc, Alain le Léap, a CGT főtitkára, Mandes ezredes, Olga Tournade, Fernand Vigne. Az Európa Tanács „elvben” elfogadta az, úgynevezett Eden-tervet Londonból jelenti az MTI. Az Európa Tanács mostani strasbourgi ülésszakán Eden angol külügyminiszter tervet terjesztett elő, amelynek az a feladata, hogy az Európa Taná­csot szervesen az agresszív Atlanti Szövetség szerveihez, a hírhedt Schuman-tervhez és az •európai védelmi közösséghez* kapcsolja. A BBC jelentése sze­rint a strasbourgi ülésszak •elvben* elfogadta Edén ja­vaslatát.* A múlt héten a Strasbourg­­ban ülésező európai parlament _ WliStSfSSnMt elé két tervet terjesztettek be megvitatásra. Az egyiket Eden angol külügyminiszter, a mási­kat Spaak, a belga jobboldali szocialisták vezetője, Washing­ton közismert ügynöke. Mind­két terv az Európa Tanács át­szervezését célozza. Mi a két terv között a kü­lönbség és milyen érdekek hú­zódnak meg az angol, illetve a belga javaslat mögött? A Continental Daily Mail a két javaslatról megállapítja, ez a vita fogja eldönteni, hogy az úgynevezett­­Egyesült Európáé különböző szervezetei Angliá­val, vagy Anglia nélkül jön­nek-e létre. A lap szerint a Ta­nács egyik tagja kijelentette: a két javaslat mögött már vilá­gosan kirajzolódtak Anglia és N­yugat-N­émetország küzdelmé­nek körvonalai Nyugat-Európa vezetéséért. Az Eden-terv szerint az »Európa-hadsereg« és a Schu­­man-terv szervezetének az Európa Tanácson keresztül kapcsolódnia kell Nagy-Britan­­niához, más szóval Anglia az Európa Tanácson keresztül bele­szólási jogot követel magának az »európai hadsereg« és a Schum­an-terv ügyeibe, amely szervezetekhez, mint ismeretes, nem csatlakozott. A Spaak-terv azt javasolja, hogy az »európai hadseregben« és a Schuman-tervben részvevő Berlinből jelenti az ADN. A Német Demokratikus Köztársa­ság kormánya nyilatkozatot adott ki a szovjet kormánynak a nyugati hatalmakhoz intézett május 24-i jegyzékével kapcso­latban. A­­nyilatkozat a többi között hangoztatja: A német népet az ország kettéosztottsága elmélyülésének és a testvérháborúnak veszélye fenyegeti. Ezt a veszélyt a nyugatnémetországi, valamint az amerikai, angol és francia agresszív erők összeesküvése ípezte elő. A Német Demokratikus Köz­társaság kormánya osztozik az egész német nép felháborodásá­ban, amelyet ezekben a napok­ban az keltett fel hogy az Adenauer-kormány aláírta a né­met népet rabszolgaságba döntő háborús keretszerződést. Az egész német nép határozot­tan követeli az egységet és a békeszerződést és ezt követőle­g az összes megszálló csapatok kivonását Németországból. Bé­kés együttműködésben és barát­ságban kíván élni az összes többi népekkel és nem akar részt venni az amerikai impe­rializmus által Európában elő­készített véres kalandokban. A Német Demokratikus Köz­társaság kormánya különös nyomatékkal utal arra a támo­gatásra, amelyben a szovjet kormány a német nép igazságos nemzeti követeléseit részesítette. A Szovjetunió kormányának a három nyugati hatalom kormá­nyához intézett május 24-i jegyzéke ismételten a német békeszerződés haladéktalan megkötését és Németország egységének helyreállítását ja­vasolja. A szovjet kormány in­dítványozza a nyugati hatal­maknak, hogy azonnal kezdjék meg a négy nagyhatalom ta­nácskozásait, hogy gyorsan és békés úton oldják meg a né­met kérdést és ne halogassák további jegyzékváltással ezt a megoldást. Ez a javaslat megnyitja az utat a német nép kívánságai­nak teljesítéséhez és a fenye­gető veszélyek megszüntetésé­hez. A Német Demokratikus Köztársaság kormánya öröm­mel üdvözli a Szovjetunió kor­mányának ezt a nagylelkű ja­vaslatát, amely ismételten be­bizonyítja a Szovjetunió barát­ságának hatalmas jelentőségét és az egész német nép nevé­ben köszönetét fejezi ki a szovjet kormánynak és a nagy Sztálinnak. A német nép követeli a nagyhatalmak tárgyalásainak azonnali megkezdését. A tár­gyalások­ segítségével poz­­ív eredményekre lehetne jutni az össznémet választások és a békeszerződés megkötése kér­désében. Nincs egyetlen német hazafi sem, aki ne értene teljesen egyet azzal, hogy a békeszer­ződést aláíró össznémet kor­mánynak mindazokat a jogokat meg kell kapnia, amelyekkel a többi független és önálló állam kormánya rendelkezik. A német nép elvitathatatlan jogának te­kinti azt is, hogy saját nemzeti haderővel rendelkezzék nemzeti függetlenségének és önállósá­gának megvédésére. Felhábo­rodással utasítja vissza azt a követelést, hogy nyugatnémet zsoldosalakulatokat állítsanak fel, amelyek az agresszív Európa-hadsereg keretében nem Németország és a béke meg­védésének érdekeit, hanem ki­fejezetten a németellenes impe­­rialista háborús célokat szol­gálnák. Ebben a döntő órában a Né-Prágából jelenti az MTI. Csehszlovákia egész dolgozó népe forró szeretettel emléke­zett meg május 31-én Viliam Siroky csehszlovák miniszter­­elnökhelyettes és külügyminisz­ter, a Szlovák Kommunista Párt elnöke 50. születésnapjá­ról. A. J. Visinszkij, a Szovjet­unió külügyminisztere Siroky csehszlovák miniszterelnökhe­lyettes és külügyminiszter 50. születésnapja alkalmából üd­vözlő táviratot intézett. A csehszlovák lapok címlap­jukon Siroky arcképével jelen­tek meg és az első oldalon közük Gottwald köztársasági elnöknek a Csehszlovák Kom­met Demokratikus Köztársa­ság kormánya felszólítja a Né­metország keleti és nyugati részében élő összes német ha­zafiakat, hogy minden erejüket vessék latba a nemzet meg­mentéséért. A nemzeti ellen­állás minden eszközével meg kell akadályozni azt,­ hogy a bonni parlament ratifikálja a háborús keretszerződést és hogy e szerződést végrehajt­sák! A Német Demokratikus Köz­társaság kormánya ezzel egy­Berlinből jelenti az MTI. A Szabad Német Ifjúság lipcsei kongresszusának utolsó napján határozatot fogadtak el, mely­nek értelmében május 11., az esseni vérengzés évfordulója minden esztendőben a német ifjúság békeharcának ünnepe lesz. A kongresszus egyhangúlag elfogadta a Szabad Német Ifjú­ság új alapszabályait, amelyek a haza és a demokratikus vív­mányok védelmér­e szükség­munista Párt központi bizott­sága nevében Sirokyhoz inté­zett üdvözlő táviratát. Zápotocky miniszterelnök a Rudé Právo szombati számá­ban méltatja Siroky sokéves munkásságát. Kiemeli: Siroky­­nak az volt a legnagyobb érde­me, hogy politikai tevékenysé­gével hozzájárult a cseh és a szlovák nép közötti valóban szilárd barátság megteremté­séhez. Lőrincz Gyula, az­­Új Szód főszerkesztője cikkében hang­súlyozza: a csehszlovákiai ma­gyar dolgozók az ország többi nemzetiségeivel együtt ezen­ a napon szeretettel­ és hálával gondolnak Sirokyra. idejűleg felszólítást intéz a Német Demokratikus Köztársa­­ság lakosságához, hogy Német­ország Demokratikus Nemzeti Frontja zászlai alatt szorosan tömörüljön a kormány köré és támogassa a kormánynak a Ném­et Demokratikus Köztársa­ság megerősítésére irányuló in­tézkedéseit. A nyilatkozatot a Német De­mokratikus Köztársaság kor­mánya nevében Walter Ulbrecht miniszterelnökhelyettes írta alau esetén fegyveres védelmét­e­ a német ifjúság egyik legfőbb kötelességévé teszik. A kongresszus leírhatatlan lelkesedéssel fogadta el a Sza­bad Német Ifjúság J. V. Sztá­linhoz intézett üdvözlőtáviratá­nak szövegét. A Szabad Német Ifjúság kongresszusa tiltakozó távira­tot intézett a francia kormány­hoz. Táviratukban Duclos és André Stil azonnali szabadon­­bocsátását követelik. hat állam alakítson föderációs alapon szövetséget nemzetek fölötti kormány igazgatásával N­yugat-N­émetország képviselői erőteljesen támogatják Spaak tervét és ellenzik Eden tervét. A Continental Daily Mail meg­állapítja, hogy ha az európai parlament a Spaak-féle federá­­lis tervet fogadja el, Nagy-Bri­­tannia kizárásával, akkor az európai parlamentben és az Európa Tanácsban Nyugat-N­é­­metország lesz a leghatalma­sabb tag. A két terv vitája annál is érdekesebb, mert­­az Európa Tanács — ahogy Jermasov megállapította —, bárhogyan is álcázzák, mindenekelőtt az Egyesült Államok terjeszkedő politikájának eszközéé. Nem nehéz tehát felismerni, hogy az USA imperialistái a gyors ütemben fasizálódó Nyugat- Németországon keresztül akar­ják markukba kaparintani mind az­­európai hadsereget­, mind a Schuman-tervet, mind pedig az Európa Tanácsot. A Német Demokratikus Köztársaság kormányának nyilatkozata a május 24-i szovjet jegyzékről A Szabad Német Ifjúság kongresszusának Határozata Viliam Siroky 50 évet , Vasárnap, 1952. június 1- A DON VIZE EGYESÜLT A VOLGÁVAL Ma, május 31-én a Don vi­ze — áthaladva a Volga— Don hajózható csatorna száz kilométeres útján — egyesült a Volgával. A Volga így kijára­tot kapott az Azovi- és a Fe­kete-tengerhez. A Volga és a Don hajózható csatornával történt egyesítése befejezi azt az óriási munkát, amelyet a szovjet hatalom fennállása óta végeztek a Fe­hér-, a Balti- és a Kaspi-ten­­gert az Azovi- és a Fekete­tengerrel összekötő hajózható viziutak újjáépítése és építése terén és a Szovjetunió euró­­pai részének öt tengere kö­zötti összekötő viziút létesítése terén. (TASZSZ) Áraiba­­i­­­p mögött van „Őfelsége44 fizetésemelést kér férjének... II. Erzsébet angol királynő felkérte a brit parlamentet, hogy állapítsa meg: mennyit óhajt a jövőben kiutalni részé­re, mint királynőnek. Trónörö­kösnő korában negyvenezer fontsterlinget kapott évente. A királynő ugyanakkor utalt arra, hogy véleménye szerint férjének, az edinbourghi her­cegnek jelenlegi tízezer font­­sterlinges járandósága nem elegendő és kérte ennek fel­emelését. Udvari körökben em­lékeztetnek Viktória királynő férjének, Albert hercegnek fize­tésére, amely évente harminc­ezer font volt (ma megfelel 2 millió 800 ezer forintnak). Erzsébet királynő apja, az el­­húnyt VI. György 410.000 fon­­tot, azaz havi egymillió forin­tot kapott egy évre és külön 167.000 fontot a családjáról való gondoskodás céljaira. Az angol korona jelenlegi birtokosa a parlamenthez inté­zett átiratában kijelentette, hogy egyelőre a trónörökös, Károly herceg részére nem "kér fizetésmegállapítást, mivel a négyéves herceg élvezi a rom­­walli hercegségi birtok 104.000 fontos jövedelmét. A királynő viszont ugyanakkor –előrelá­tóan– kérte, hogy a parlament már most biztosítsa a gyer­mek-trónörökös »jövendő fele­sége” számára a megfelelő jö­vedelmet. Nem tett ugyan említést Er­zsébet arról, hogy az anya­­királynk részére is kér járan­dóságot, de az udvarhoz közel­álló körökben hivatkoznak arra, hogy »szokásos« az elhalt király özvegyének illő pénz­összeget rendelkezésre bocsá­tani. A parlament 1936-ban, V. György halála után, Mary anyakirálynőnek, a jelenlegi »nagyanya-királynőnek” 70.000 fontot szavazott meg. Változatlanul nyílt kérdés a királynő húgának, Margit her­cegnőnek fizetése, hiszen ő »csupán« 6000 fontot kap. A királynői átirat kézhez­vétele után H. F. C. Crooks­­hank, a képviselőház konzer­­vatívpárti vezetője kijelentette, hogy a kormány a pártok 21 tagjából álló különbizottságot állít fel a királyi család fize­téseinek és jövedelmeinek meg­­­­állapítására* . 1 Adenauer, Sehuman éi De Gaspcrl ideje vége felé jóé — írja lippmann l­ondonból jelenti a TASZSZ. Több angol és amerikai lap bí­rálja a háborús keretszerző­dést és a nyugati hatalmak németországi politikáját. A New York Herald Tribüné­­ban Walter Lippmann a követ­kezőket írja: »észszerű az a feltevés, hogy a politikai­ jövő azoké, akik Németország ketté­szakítottságának felszámolására tesznek kísérleteket. Ezért a nyugatnémetországi viszonyok­nak ideiglenes és átmeneti jel­legük van.­ Lippmann beisme­ri, hogy a német nép elutasítja a Párizsban aláírt katonai szer­ződést. Valószínűnek tartja, hogy­­az Adenauer,Lchuman és De Gasperi-féle vezetés idő­szaka vége felé jár­. A továb­biakban beismeri, hogy Német­ország és Berlin egyesítésének kérdésében a kezdeményezés is Szovjetunió kezében van. A Spectator című angol heti­lap elismeri: »Sok minden szól amellett, hogy közvetlen tár­gyalásokat kell folytatni az oroszokkal.« A Tribüne aggo­dalmaskodik a bonni és pári­zsi szerződések megkötésével kapcsolatban. »Ostobaság volna arra a feltevésre alapozni poli­tikánkat, hogy a német nemzet állandóan kettészakítva marad­­hat.« A Wall Street Journal a szerződésekkel kapcsolatban ar­ról ír, hogy a parlamentek raa­tifikálását nehéz lesz megsze­rezni. »úgy véljük, hogy hiba­ volna becsapni az ajtót az orosz javaslatok előtt.« A Never York World Telegram and Sun »homokra épült ház«­nak minő­síti a szerződéseket. Dodd és Colson lefokozása után több amerikai tisztet mozdítanak el New Yorkból jelenti a TASZSZ, hogy Dodd tábornok és Colson tábornok lefokozását, mint több amerikai lap közli, az amerikai hadsereg más tisztjeinek elmozdítása követte. Az United Press tudósítójá­nak kocsodószigeti jelentése szerint elmozdították Raven al­ezredest, akit a hadifoglyok május 7-én Dodd tábornokkal együtt foglyul ejtettek. Áthe­­lyezik Fitzgerald ezredest, Dodd volt helyettesét is. Megkezdődön az OKISZ első országos küldöttgyűlése Szombaton kezdődött az Or­szágos Kisipari Szövetség első országos küldöttgyűlése. Az Építők Szakszervezete Központi székházában rendezett gyűlésen megjelent Friss István, az MDP Központi Vezetőségének tagja, Szabó János helyiipari minisz­ter, Dégen Imre, a SZÖVOSZ főtitkára. Erdős József, az OKISZ főtitkára számolt be a kisipari szövetkezeti mozgalom­­eredményeiről és feladatairól, ismertette a fejlődés eddigi út­ját, amelynek során a gyarapo­dás és a fokozott gépesítés kö­vetkeztében 30 százalékkal emelkedett a szövetkezeti tagok jövedelme is. Szabó János helyi ipari mi­niszter részletesen ismertette a kisipari szövetkezetek fejlődé­sét. 1950-hez viszonyítva 1952. első negyedév végére 380 szá­zalékkal nőtt a szövetkezetek száma és 470 százalékkal több most a szövetkezeti tag, mint 1950-ben. A szövetkezetek ter­melése az elmúlt évhez képest ebben az évben 500 százalékkal nő. Nemzetközi gyermekrajz-kiállítás A Vas megyei békebizottság példamutató kezdeményezésére a Budapesti Békebizottság és a Budapesti Városi Tanács okta­­tási osztálya a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából Nem­zetközi gyermekrajzkiállítást rendezett a Pedagógusok Szak-* szervezete országos központján bán. A kiállítást Cseterki Lajos, a Penagónnisok Szaki­­vezetének főtitkára nyitotta meg. A kiállított gyermekrajzok bemutatják a kommunizmust és szocializmust építő országok népeinek boldog életét, ragyo­gó jövőjét, mindennapi harcát a béke megvédéséért. Ugyanak­kor az imperialista országok gyermekei szüleik óhaját tol­mácsolták, mikor megrajzolták, megfestették a békealáírásgyűjt­­és pillanatát, a városukban le­zajlott békefelvonulásokat, a béke megvédése érdekében.

Next