Magyar Nemzet, 1952. július (8. évfolyam, 152-178. szám)

1952-07-01 / 152. szám

17­, é­s 60 fillér IMN­ VIIL 152.szám A mi orvosaink Csehov, aki orvosnak készült, orvosi tanulmányai végeztével lett íróvá, úgyszólván minden színművében megrajzol egy­­egy orvost. Változatos, egyéni sorsú figurák ezek, egyben azonban szinte valamennyien hasonlítanak egymásra: életük mélyén lappang valami alap­vető keserűség, valami ki­ábrándultság és életfáradtság. Nem a jellemükből fakad ez. Hanem fakad az őket körülvevő társadalomból, az elhagyatott­­ságukból, a magukrautaltság­­ból, abból a magányból, amely­be a kapitalista társadalmi r­end elszigetelte őket. Mind­nek volt magasabb célja:­ el­áll­ták előle; mindnek volt maga­sabb törekvése: belefojtották; mednek volt dédelgetett esz­méje: rögeszmének bélyegezték. Fásultságba, szeszbe, különc­ködésbe menekültek ez elöl az intézményes, iszonyú közöny elöl, legjobb esetben ártatlan és céltalan álmodozásba­­ egy jobb jövőről. Törtszárnyú em­berek Csehov orvos­ alakjai, törtszárnyú emberek ezek az irodalmi típusok, akik vissza­­visszatérnek Csehov színpadá­ra és műveinek­ lapjaira. .. Nem kell az irodalomhoz, m­ég a valóságot híven tükröző irodalomhoz sem fordulni eze­kért az orvos­típusokért. Nem kell visszanyúlni értük sem a cári Oroszországba, sem a századfordulóra. Csak két-há­­rom évtizeddel, csak hat-nyolc évvel ezelőtt még itt éltek kö­zöttünk, a pulzusunkat fogták, a szívünket hallgatták. Csak mi nem hajtottuk az ő mellük­re soha a­ fülünk, meghallani, miféle teljesületlen vágyakról dobog s míg utasításukra mé­lyet­ sóhajtottunk, az ő mély xt ,yi’ m­y­ hallal’apul szállt el. A beteg csak magával törő­dött, a beteg társadalom meg senkivel. Orvosokkal époly ke­vésbé, m­int tanárral, mérnök­kel, ’ munkással, tisztviselővel, művésszel. _­ Ki törődött vele, hogy a vi­déki körorvos, aki biciklijével tengelyig érő sárban járta nap­hosszat, évek és évtizedek hosz­­szán át, gyakran életfogytiglan a körzetét, milyen kezdetleges egészségügyi körülmények kö­zött végzi hivatását? Ki kér­dezte meg az egyetemről imént kikerült, végzett medikust, aki kénytelen volt a szinte biztos diplomás­ nyomorral szembe­nézve, kiszögezni tábláját a kapu alá, nem volna-e kedve továbbképezni magát? Ki tar­totta számon egy-egy fiatal or­vos képességeit, gondolatait, vá­gyait,a ki buzdította kutatásra, tudása elmélyítésére? Labora­tórium, kutatóintézet, klinikai anyag és széles gyakorlati te­rület kevesek privilégiuma volt, keveseké és nem is a leghiva­­tottabbaké. Az orvosok túl­nyomó többsége, elzárva az el­méleti és a gyakorlati tovább­tanulás lehetőségétől, bezárkó­zott egy szűk prakszisba, amely a szerény megélhetést is csak éppenhogy megadta, ha ugyan megadta. Kedves, kopott, meg­szürkült s doktorbácsi* lett a ma­gyar orvostársadalom jó része, afféle külső családtag, ahelyett, hogy belső családtagjává lett volna a tudománynak. Csehovi orvos-sors lett ez is. A soha ki nem takarított társadalom beszőtte pókhálóival a magyar orvost is, s amint a társada­lom mállott, úgy temetett rom­jai alá kitörni soha nem tudó, nagy tehetségeket, kiváló ké­pességeket, ambíciókat és úgy temette maga alá az egész or­vostudományt­ Mindezt pedig, múltat és kö­zelmúltat, abból az alkalomból kellett felidézni, hogy a Magyar Népköztársaság ma tüntet ki »kiváló orvos« és »érdemes or­vos? címmel száz magyar or­vost, ahogyan két év óta ugyanígy tünteti ki a magyar művészeket. A kormányzatnak ez az intézkedése azt mutatja, hogy mint a most minden rossz emlékével, úgy számol le az orvosok elhanyagoltságával is, leszámol azzal a társadalmi nemtörődömséggel, amely az orvosokat is magukra hagyta, nem figyelve tudásukra, képes­ségeikre, törekvéseikre, elszige­telve és sorsukra bízva őket. Nem száz orvost ér ezúttal először ez a kitüntetés, hanem az egész magyar orvostársadal­mat. És nemcsak az orvostársa­dalmat éri, hanem az egész ma­gyar értelmiséget, amelynek az orvosok részei. Részei és része­sei. Részesei, mert ezentúl ők is részesednek abból az általá­nos megbecsülésből, amelyet a dolgozó nép az értelmiség iránt egyre fokozottabban érez, abból a megbecsülésből, amely a nép­ben a hozzá hű szellemi mun­kás iránt megnyilvánul, akár a szocialista egészségügy, akár a művészet, akár az építés, akár a kultúra bármely területének szolgálatában áll. Ezentúl rend­szeresen növekszik az orvostár­sadalom kiváló orvosokkal és érdemes orvosokkal s számuk, miközben gyarapszik, növeli a magyar orvos öntudatát, mun­kakedvét, mélyíti hivatástuda­tát, szorosabbra fűzi kapcsola­tát az egész néppel , emeli a magyar orvos valóban megérde­melt tudományos világhírnevét. Tőlünk nyugatra éppen,ezek­ben a napokban másfajta, szo­morú világhírre kényszerülnek szert tenni az orvosok. Nincs két hete még, hogy a bécsi or­vosok az osztrák főváros utcáin kénytelenek voltak fehér kö­­penyben végigvonulni, így adva hírül lelkiismeretlen kormá­nyuknak és az egész világ lelki­­ismeretének nyomorukat, szel­lemi és fizikai elnyomatásukat. Mintha Csehov orvosfigurái megszázszorozódva meneteltek volna végig azokon az utcákon, közhírré téve, hogy az osztrák egészségügy ma ott tart, ahol tartod a századfordulón a cimi Oroszországban: zsarnokság állja útját továbbfejlődésének, az orvosok tudományos, szel­lemi és politikai törekvéseit pe­dig maga alá akarja ,temetj el egy omladozó társadalom. Nyu­­gat-Berlin utcáin ugyanekkor ötszáz orvos akart demon­strálni és tiltakozni ugyanezek ellen az állapotok ellen, de fel­vonulásukat Reuter főpolgár­mester megtiltotta. A Cahiers Internalionaux * című francia folyóirat a napokban tárta fel a franciaországi egészségügy elrémítően visszamaradott hely­zetét s benne azt a fojtogató nyo­mort, amelyben a francia orvos tengődik. Csehov szerencsétlen, a tár­sadalom bűnétől utat veszített, törtszárnyú orvos­ alakjaiért te­hát csakugyan nem kell sem a­z irodalomhoz, sem a múlthoz fordulni — ott élnek az impe­rializmus által elnyomott Nyu­­gat-Európában ma is, egyénen­ként talán fásultságba, talán különcködésbe menekülve. De nekik sem kell álmodozniok a jövőről, ha fordulatot várnak sorsukban, mint a csehovi szín­művek orvosai. Jelenükben és szomszédságukban megvalósult már ez a megálmodott jö­vendő: a Szovjetunió meg­teremtette és a népi demokrá­ciák most teremtik meg azt a helyzetet, amelyben az orvos szívdobogását meghallja már a nép. Az orvos szabadon és megbecsülten dolgozhat, kutat­hat, képezheti magát s gyógyít­hatja, orvosi fogadalmát meg­tartva, embertársait. Néhány nappal ezelőtt a bu­dapesti orvosegyetem tanárai, dolgozói, hallgatói azt írták Jacques Duclos-nak a párizsi Santé-börtönbe, hogy példamu­tató és hősies magatartása meg­sokszorozza erejüket a szocia­lizmus építésében és a békéért való harcos kiállásban. Az egész magyar nép hangjába így vegyült el a magyar orvostár­sadalom hangja. A magyar or­vosok erejét a szocializmus épí­tésében és a békéért való har­cos kiállásban ezen a nagy, vi­lágító példán kívül most meg­sokszorozza az a megbecsülés is, amelyben hazájuk népe jó és hűséges munkájukért kitüntetve ma részesíti őket. mda Ma kezdődik a Béke Világtanács berlini ülésszaka A Pravda a fala-menti erőművek és békés városok barbár bombázásáról Malik a Biztonsági Tanácsban leleplezte a Hitler útjain járó amerikai politikát Acheson bécsi és nyugatberlini látogatása A külpolitikai helyzet Ma kezdődik Berlin demokratikus övezetében, a Német Demokratikus Köztársaság társadalombiztosító intézetének ber­lini székházában a Béke Világtanács berlini ülé­sszaka, amely­nek napirendjén elsősorban a német és a japán kérdés szere­pel. A világ különböző részeiből és országaiból érkező delegá­tusok azonban megvitatják majd az egyéb időszerű kérdéseket is. Bizonyos, hogy a Béke Világtanács mostani ülésszakának határozatai utat mutatnak az egész világot átfogó békemoz­galom, az­­ emberiség történelmének legnagyobb­­ mozgalma szá­mára. A békeharc eseményei közé tartozik az a beszéd, amelyet Malik,, a Szovjetunió delegátusa mondott a Biztonsági Tanács­ban, a­mi leleplezte a­z Egyesült Államoknak Hitler útjára került politikáját. Ez a politika egyébként egyre nagyobb ellenzésre talál az amerikai tömegek körében. A De Waalheid című hol­land lap közli, hogy Anna Rosenberg, az Egyesült Álamok hadügym­iniszterhelyettese, az egyik legutóbbi sajtóértekezleten elmondta az­­ amerikai újságíróknak: az amerikai­­hadügymi­nisztériumot komolyan nyugtalanítja az amerikai ifjúság és katonaság körében tapasztalható háborúellenes hangulat. A katonai akadémiák hallgatóinak mindössze 20 százaléka vála­szolt igennel arra a­­kérdésre, hajlandó-e részt venni a koreai háborúban Különböző amerikai katonai táborokban 60.000 ame­rikai újoncnak is feltették ugyanezt a kérdést. Az eredmény az volt, hogy a megkérdezettek 70 százaléka határozottan til­takozott a koreai háborúban való részvétel ellen. Az Egyesült Államok­ hadügyminiszterhelyettese azt is megállapította, hogy­­az amerikai hadsereg valamennyi fegyverneménél feltűnően hanyatlik a harci szellem­. Az Egyesült Államok uralkodó köreit nagyon nyugtalanítja az a körülmény is, hogy az acélsztrájk, amelyben 650.000 dol­gozó vesz részt, már egy hónapja tart. Ai AFP közli, hogy az érdekelt amerikai kormányhivatal egyik szóvivője kijelentene: »A sztrájk miatt majdnem teljesen kudarcba fulladt a nemzet­védelem számára termelő üzemek acéllal való ellátásának pro­­grammja.« Az amerikai, angol és francia külügyminiszterek londoni tanácskozásaival kapcsolatosan a párizsi rádió kommentátora megállapította, hogy »a négyhatalmi konferencia megtartására, irányuló kívánság nagy előrehaladást tett a megvalósulás felé. A La Monde úgy értesül, hogy a londoni tárgyalások folyamán S:':a a un és Edrr. ip- rn-né! „p-rc-ehben alátámasztom Acheson előtt a Szovjetunióval folytatandó tanácskozásukra vonatkozó felfogásukat. Ércsekés cikket írt az amerikai politiká­ról Kingsley Martin, a Nett- Statesman and Nation főszerkesz­­tője, a­ki nemrég tért vissza az Egyesült Államokból. s Amikor megkérdeztem W­ashintgtonban — írja Kingsley Martin — ,fi­z amerikai újságírók egy csoportjától, hogy mi Amerika, politikája, a legnagyobb zűrzavar támadt. Senki­­ sem tudott, erre­ a kér­désre pontos választ, adni. A lavírozás jellemzi ma Amerika politikáját, éppen úgy, mint ahogy ez jellemezte Nagy-Britannia politikáját a múlt században.* Acheson amerikai külügyminisztert hatalmas fegyveres erő oltalmazta ausztriai útja során. Az osztrák kormány meg akarta akadályozni, hogy béketüntetések »zavarják« az amerikai látogató bécsi tartózkodását. Acheson mindezek­­ellenére lát­hatta az osztrák nép békeakaratáról tanúskodó béketranszpa­renseket és az utcákon szétszórt békefelhívások ezreit. Az ame­rikai külügyminiszter után Trygve Lie, az ENSZ főtitkára érke­zik Bécsbe. Nyugati hírügynökségek azt emlegetik, hogy az oszt­rák kormány kérni akarja Ausztriának az ENSZ-be való felvételét és ezzel a formulával akarja az ENSZ elé­ vinni az osztrák kérdést, amelynek államszerződés útján történő, a nem­zetközi szerződéseknek megfelelő megoldását az imperialisták megakadályozták. Joliot-Curie kedden délután nyitja meg a Béke Világtanács berlini ülésszakát Berlinből jelenti az MTI. A német főváros demokratikus övezete zászlódíszben köszönti a nemzetközi békemozgalom vezető harcosait, akik egymás­után érkeznek Berlinbe, hogy részt vegyenek a Béke Világ­­taná­cs nagyjelentőségű rend­kívüli ülésszakán. Az ülésszakot a Német De­mokratikus Köztársaság tár­sadalombiztosító intézetének berlini székházában kedden délután ünnepi külsőségek kö­zött nyitja meg Joliot­ Curie, a Béke Világtanács elnöke. A schönefeldi repülőtéren és a berlini pályaudvarokon lelkes tömeg köszönti a külföldről ér­kező békeharcosokat. Különö­sen meleg, szeretetteljes fogad­tatásban részesítették a szovjet, kínai és koreai küldöttség tag­jait, valamint Joliot­ Curie pro­fesszort. A szovjet küldöttség tagjai között van Alekszandr Fagye­­jev, Hja Erenburg, Nyikoláj Tyihonov, Alekszandr Kornej­­csuk, Vanda Vaszilevszkaja Írók, Nyikoláj, a pravoszláv egyház pátriárkája, P. Guljajev, a Béke Világtanács titkára. A kínai delegáció vezetője Kuo Mo Zso professzor. A hősi harcot vívó Koreát Han Sze Ja és Kim Jen Gen írók és Li Man ír, a Koreai Munka­párt központi lapjának főszer­kesztője képviseli a berlini ülés­szakon. A nemzetközi békem­ozga­lom legismertebb személyiségei kö­zül a német fővárosban tar­tózkodik már John Darr lelkész ("Egyesült Államok", Jessie Street asszony (Ausztrália), U­lla (Burma), Branca Fialk­o asszony és Z. Carvalho (Brazí­lia). Juan Merinello íra, volt miniszter (Kuba), Jean Laffitte, a Béke Világtanács főtitkára, L. Casanova (Franciaország), T. Jackson, Gordon Schaffer (Nagy-Britannia), G. Fenoalfea (Olaszország), A. Tabet (Li­­béria). Berlinből jelenti az MTI. A Béke Világtanács elnöksége hétfőn délután ülést tartott, amelyen végleg megállapodott a kedden kezdődő ülésszak napirendjében. Malik a békemozgalom elterjedéséről beszélt a Biztonsági Tanácsban New Yorkból jelenti a TASZSZ, hogy Malik, a Szovjetunió kép­viselője, a Biztonsági Tanács június 26-i ülésén megbélye­gezte az Egyesült Államok magatartását a szovjet küldött­ség által a genfi jegyzőkönyv­vel kapcsolatban előterjesztett javaslat vitája során. Az ame­rikai küldött az első ülésen ki­jelentette, hogy javasolja­ a szovjet határozati javaslatot terjesszék az ENSZ leszerelési bizottsága elé. Az amerikai­­angol tömbnek majdnem vala­mennyi küldötte támogatta az Egyesült Államok javaslatát. Az amerikai küldött azonban az utolsó pillanatban elállt ja­vaslatától és támogatóit ne­vetséges, ostoba helyzetbe hozta a világ közvéleménye és országuk népei előtt. Az Egye­sült Államok küldötte ebben a kérdésben nyilvánvaló módon hajtogató módjára viselkedett. Malik azután rámutatott arra, hogy az amerikai agresz­­szorok kénytelenek számításba venni a v­ág közvéleményét, és ezért — bár megvetik a genfi jegyzőkönyvet — a Biztonsági Tanácsban mégsem szavaznak a szovjet javaslat ellen, hanem tartózkodnak a szavazástól. Íme, így nyilvánul meg a genfi jegyzőkönyv ereje, így nyilvá­nulnak meg a világon végbe­ment változások: az agresszió népszerűtlen és az agresszorok félnek kezet emelni a nemzet­közi béke és biztonság meg­szilárdítása "érdekében előtér­­esztett javaslatra. Gyáván tar­tózkodnak a szavazástól, hogy megbuktassák ezt a javaslatot. Pross amerikai delegátus — folytatta Malik — a Biztonsági Tanács ülésén hivatalosan ki­jelentette, hogy az Egyesült Államok­­ kormányának politi­kája „az erőn alapuló béke”. Ez Hitler jelszava, a fasiszta agresszorok jelszava. Hitler ál­­modott arról, hogy az egész világ rabságba döntése után megteremti a német fasiszták ezeréves birodalmát. Hitler ál­modott arról hogy megteremti az erőn alapuló békét. Az Egyesült Államok uralkodó kö­rei ezen az úton járnak. Ve­szélyes út ez. A világ népei nem ezen az úton haladnak. A Szovjetuniónak, az ifjú szovjet köztársaságnak, a szov­jet népnek — mondotta Malik — a cárizmus megdöntése után az első szava ez volt: a béke.é És a Szovjetunió, a Szovjet­unió kormánya és népe mind a mai napig nemes és erőteljes harcot vív a békéért. Semmi­féle kísérlettel nem sikerült hite­létől megfosztani a népek békéért küzdő hatalmas világmozgal­­mát, a különböző politikai meg­győződésű, különböző színű, különböző foglalkozású és élet­formájú, vagyonos és vagyon­talan, becsületes emberek száz­milliói által aláírt stockholmi felhívást. Malik kiemelte, hogy a békemozgalom emberek száz­­millióinak a mozgalma. Embe­­­rek százmilliói becsületesen tö­rekszenek a békére, becsülete­sen igyekeznek megakadályozni az agressziót. Beszéde végén Malik han­goztatta, hogy előző napon a newyorki nők ezrei mentek el az ENSZ-be, mert azt remélték, hogy az a „béke szentélye­. De hogyan viselkedtek az ENSZ amerikai hivatalnokai ezekkel az asszonyokkal? Nem­ bocsátották be őket az­ épületbe, nem fogadták küldöttségüket. Ezek az asszonyok gyűlést tar­tottak az ENSZ épületei előtt és elküldték képviselőiket az ENSZ mellett működő küldött­ségekhez. Az amerikai nők is láthatták, hogy az Egyesült Ál­lamok politikája nem a „béke­­szentélyévél, hanem az agresz­­szió és­­ háború eszközévé teszi az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Az USA az ENSZ rendkívüli közgyűlésének összehívása ellen "New Yorkból jelenti "a TASZSZ. Az "Egyesült Nemze­tek Szervezetének titkársága közölte, hogy táviratot kapott az Egyesült Államok kormányá­tól. A távirat szerint az Egyesült Berlinből jelenti az MTI. Acheson amerikai külügymi­niszter, aki Londonból jövet szombaton délután Nyugat-Ber­­■linbe érkezett, vasárnap dél­előtt a német főváros amerikai megszállási övezetében beszé­det mondott az amerikai könyv­tár alapkőletételi ünnepségén. Acheson az amerikai imperia­listák uszító politikájához hí­ven provokáló kijelentéseket tett, ki alapkőletételi aktus a Blücher-repülőtéren folyt le. A térhez vezető utcákat a rend­őrség már a kora reggeli órák­ban lezárta. Acheson beszédé­nek gyérszámú hallgatósága javarészt titkosrendőrökből állt. Acheson hallgatóságának két tagját, a 42 éves dr. Friede Müller orvosnőt és az 51 éves Heinz Kowalski munkanélküli betűszedőt a rendőrség letar­tóztatta. Acheson beszéde alatt mindketten hangosan közbe­szóltak és azt követelték, hogy az amerikai könyvtár helyett építsék fel az amerikai-angol repülők által rombadöntött nyugatberlini lakóházakat. A rendőrséget egész Nyugat- Berlinben riadókészültségbe he­lyezték. A nyugatberlini béke­harcosok a rendőri üldözés elle­nére az amerikaiak háborús po­litikáját leleplező és a német békeszerződés megkötését kö­vetelő sokezer röplapot osztot­tak szét. Acheson Nyugat-Berlinben tárgyalt Hallstein bonni kül­ügyi államtitkárral, Aden­a­uer megbízottjával. Az amerikai külügyminiszter Hallstein kéré­sére megígérte, hogy gondos­kodik a még börtönben ülő náci háborús bűnösök mielőbbi szabadonbocsátásáról. Acheson vasárnap délben Truman elnök különrepülő­államok kormánya nem támo­gatja a tizenhárom arab és ázsiai országnak azt a­ kérel­mét, hogy hívják össze a köz­gyűlés rendkívüli ülésszakát a tuniszi kérdés megtárgyalására-gépén a tempelhofi repülőtérről Bécsbe utazott. Bécsből jelenti az MTI, hogy Acheson amerikai külügy­miniszter vasárnap délután­ Bécsbe érkezett. Az amerikai külügyminiszter utazását és ér­kezését a néptől, a tömegektől való félelem jellemezte- Ache­son repülőgépe nem a bécsi repülőtéren, hanem Tullnban, az amerikai katonai repülőté­ren szállt le. Innen különvonat szállította az­ amerikai külügy­minisztert Bécsbe, a Ferenc József-pályaudvarra, amely Bécs amerikai övezetében fek­szik. Az osztrák csendőrség és rendőrség még Acheson Tuiln­­ba való megérkezése előtt meg­szállta a vasútvonalat. A vas­útvonal mentén mindenfelé fel­­fegyverzett csendőrjárőrök cir­káltak, a vasúti hidakat és át­ereszeket katonailag biztosítot­ták, a megállóhelyeket és állo­másokat csendőrség és rendőr­ség szállta meg. A néptől való félelem még­­inkább látható volt Bécsben. A Ferenc József-pályaudvart ro­hamsisakos, felfegyverzett rend­őrök szállták meg. A pályaud­varról kikergették az utasokat, sőt az állomás előtti hatalmas téren is leállítottak minden jár­mű- és gyalogosforgalmat. Bécs utcáin minden 50—100 méterre rendőrök álltak és mo­­torkerékpáros csendőrök szá­guldoztak az utcákon. A­ bécsi békeharcosok azon­ban a vasútvonalról is kitűnően látható hatalmas transparenst helyeztek el ezzel a felirattal: »Amerikaiak, takarodjatok ha­zat» A Bristol Hotellel szemben ugyancsak hatalmas betűkből­­ álló felirat volt látható: »Ame­rikaiak takarodjatok! Éljen a független. Ausztriai.« Az utca­ Berlin és Bécs dolgozói tiltakoznak Acheson látogatása ellen

Next