Magyar Nemzet, 1952. július (8. évfolyam, 152-178. szám)

1952-07-01 / 152. szám

4 NAPI KRÓNIKA fimm­uiiiimiiimiiiiimimuiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimmuiiimiiiiiiiiiiiiuimmuiiifiiiiS­PORT Kommentár nélkül A párizsi »Mouvement Syn­­dical Mondial írja: A spanyol egyetemeken je­lenleg egyetlen munkás- vagy parasztszármazású diák sem tanul. Az egyetemi tanulmá­nyok ma Spanyolországban évente 1700 pesetába kerül­nek, vagyis többe, mint amennyi egy átlagos munkás évi fizetésének fele. Sokezer diáknak abba kellett hagyni tanulmányait anyagiak hiányá­ban. Másrészt sokezer fiatal értelmiségi tanulmányainak be­fejezése után nem tud kép­zettségének megfelelő munka­helyet találni, így az egyetemi hallgatók mint cipőtisztítók, biztosítási ügynökök, könyv­­ügynökök stb. keresik kenye­rüket.­­ A dumperek, az építkezé­seknél, földmunkáknál használt önürítő szállítóautók gyártását decemberben kezdték meg elő­ször Magyarországon, a Vörös Csillag Traktorgyárban. A gyár műszaki dolgozóinak új tech­nológiai előírásai, a megfelelő sablonok, műszerek, szerszá­mok elkészítése lehetővé tet­te, hogy ma már naponta há­rom dumper hagyja el a sze­relőműhelyt. Az elmúlt héten került ki a gyárból a 417. ön­­ürító kocsi. Mivel az eddig gyártott kocsik jól beváltak, rövidesen exportra is kerül be­lőlük.­­ Nemzetiségi szaktanítói tanfolyam nyílt hétfőn Buda­pesten. A tanfolyamon szlovák­­délszláv, román nyelv és iroda­lom­ szakos szaktanítókat ké­peznek, akik nemzetiségi tan­nyelvű és nemzetiségi nyelvet oktató iskolákban tanítanak.­­ A Boráros-téri Petőfi-híd építői, hétfőn beemeltek egy 62 tonnás fődarabot és ezzel el­érték, hogy hat-hét méterrel túlhaladták a budai meder­pillért. Ilyen nagy súlyú híd­szerkezeti darabot még nem emetek be hídépítésnél ha­zánkban. A parton összeszerelt fődarabot az »Ady« és a »Jó­­zsef Attila« úszódaruk emelték be. Három és fél óráig tartott a kemény, megfeszített munka, amelyet négy nappal a határ­idő előtt végeztek el. „Szokásos eset“ Az United Press amerikai hírügynökség június 10-i jelen­­tésében közölte, hogy Clocago­­ban meghalt Charles Gaffner fizhetes gyermeke, mivel az anyja négy napon keresztül nem evett semmit. Charles Gaffner huzamosabb ideje munkanélküli s nem tudott élelmet vásárolni. A rendőrségi­­ vizsgálóorvos nyilatkozatában kijelentette: "Semmi különö­sebb dolog nem történt. Szoká­sos eset­e­k Az akaji növénykísérleti állomáson a rak­surmni biológia eredményeinek felhasználásá­val, új növények meghonosítá­sával, újabb fajok létrehozásá­val segítik népgazdaságunkat. Többek között sikerült, előállí­­taniok az úgynevezett shatva­­nas« mandulafajtát, melynek gyümölcse 10 százalékos bél­tartalmú, a többi fajta 40 szá­zalékával szemben.­­ Színes dokumentumfilmet készít, a Híradó és Deklimen- Juín filmgyár »Hős ifjúság” címmel a Kim Ir Szen-iskola fiataljairól. A magyar doku­­mentumfilm bemutatja a nálunk élő koreai fiatalok életét, meg­mutatja azt a nagy szeretetet, amellyel a dolgozó magyar nép Korea hős fiait körülveszi és megmutatja a koreai és magyar fiatalság egymás iránti nagy szerelm­ét, barátságát. A színes magyar dokumentumfilmet Tí­már István írta és rendezte, operatőrje Forgách Ottó. — A rádióelőfizetők száma az elmúlt esztendőben ugrás­szerűen emelkedett. A leg­utóbbi adatok szerint, tavaly óta, 143.552 új rádióelőfizető van az országban. — A Fővárosi Képtár újabb négy termet nyitott meg a XX. század képzőművészete című ki­állításból. A bemutatott anyag­ban Rippl-Rónai, Vedres Márk, Kernstock, Csontváry, Dulárgy, F.grv. Beck ö, Fü­löp, Szönyi, Berény, Medgyesi, Bernáth, Fe­­renczy Béni, Pátzay alkotásai láthatók. A kiállítás II-től 19 óráig van nyitva, hangverseny­­napokon 19.4­5-ig, vasárnap 9-től 14 óráig, hétfőn zárva tart. A magyar ügyvédek tiltakozása az argentin igazságügyminiszternél Az ügyvédi Kamarák Orszá­gos Bizottsága és a Budapasti Ügyvédi Kamara táviratban til­takozott az argentin igazság­­ügyminiszternél amiatt, mert több argentin ügyvédet letar­tóztattak. Ezeknek az ügyvédek­nek nem volt más »hírnük«, csak az, hogy kötelességüket teljesítették és vállalták lolk­­ikat véleményük miatt perbe­­fogott személyek védelmét. A távirat hangoztatja: j"Szó sem lehet a jog uralmáról olyan országban, ahol a polgár ellemi szabadságjogai sem érvényesül­hetnek és ahol minden eszköz­zel, még bebörtönzéssel is meg­félemlítik azokat, akiknek köte­lessége, hogy őrködjenek e sza­badságjogok megtartásán é­s újjáépül a győri kettős Rába-híd a Sétatérnél. A régi híd kőpilléreit most bontják le és az új híd pilléreinek he­lyéről már megkezdődött a földkiemelés. A régi pillér hatalmas kőtömbjeit iparvágá­nyon, csilléken szállítják el a szomszédos munkahelyre, ahol a kőfaragók az új híd számára dolgozzák át azokat. Az új híd jóval szélesebb és szebb lesz a réginél.­­ A házasságkötések száma nagy mértékben emelkedik, különösen azóta, hogy a kor­mányzat rendelkezése folytán kevesebb irat bemutatására van szükség. A XIII. kerület­ben, a főváros egyik legna­gyobb munkáslakta kerületé­ben például május közepétől június közepéig 237 házassá­got kötöttek és a házasulok fele 20 év körüli fiatal volt. — Új papírgyár épül Len­gyelországban. A Szczecin mel­letti Skolwin-ben épül Lengyel­­ország egyik legkorszerűbb pa­pírgyára. Több üzemcsarnok építése már a befejezéshez kö­zeledik. üsszel 3600 Ib&isN vezetik be a margitszigeti hőforrás vizét Gyors ütemben halad annak a csőhálózatnak építése, amelyen a margitszigeti II. számú hő­forrás vizét vezetik majd el a pesti lakóházakba. A szigeten, a forrástól a Margit-hídig már elkészült a vezeték. Lefektették és összehegesztették a­­gerinc­­vezetéket­ a pesti oldalon is a hídtól a Szent István-parkig. Ezen a részen szerdán már a nyomáspróbát is megtartották. Még az ősszel megkezdik a víz­szolgáltatást 196 épület 3648 lakásában, majd az építkezést, a jövő évben tovább folytatják.­­ A Magyar Írók Szövetsége és az Állami Könyvterjesztő Vállalat csütörtökön délután­ 6 órakor irodalmi estet rendez a Sztálin-út 45. szám alatti kul­túrteremben. Bevezetőt mond Máté György, az írószövetség pártszervezetének titkára. Zal­ka Mátéról Illés Béla Kossuth­­díjas író tart előadást. Az iro­dalmi esten közreműködik Ascher Oszkár és Basa György előadóművész. — Az első öt magyar troli­busznak, az Ikarusz 60 autó­busz­­ikertestvérének­ előszo­­b­ája hétfőn készült el az Ika­rusz Karosszéria és Jármű­gyárban. — Rendkívüli autóbusz Indul szerdán a Nyugati pályaudvar­­tól a Dózsa sportstadionig ki­jelzéssel az Olimpiai keret II— Bécsi Vienna nemzetközi labda­rúgó mérkőzésre. Az első kocsi a Nyugati pályaudvartól 16, az utolsó kocsi 17.30 órakor indul. — Ne dobjuk el a barack mag­ját, mert, nagy értéket rejt, ma­gában, melynek hasznát veszi az ipar. A Melléktermék- és Hulladékgyűjtő Vállalat a szá­rított barackmag kilójáért 1,44 forintot fizet. Városokban a Lim-Lom boltok és a MÉH ét­­vevőhelyek, falun a földműves­­szövetkezetek veszik át az ösz­­szegyűjtött barackmagot. A hőmérséklet alig változik Budapesten hétfőn 21 órakor a hőmérséklet 24 fok, a tenger­­színire átszámított légnyomás 765 mm, mérsékelten emelkedő irányzatú. Várható időjárás kedd estig: Kissé felhős idő, egy-két he­lyen kisebb délutáni eső lehet. Mérsékelt északi-északnyugati szél. A hőmérséklet alig vál­tozik. _ Ma Mr Nemzet - Válogatott labdarúgóink 5:3-ra győztek a Vienna ellen Csatársorunk eredményessége mellett kitűntek védelmünk hibái . , Vasárnap az újpesti stadion 40,000 főnyi közönsége előtt a Wacker után a bérei Vienna csapata is maradéktalanul, pr.. mutatta a szécsi iskolán­, a még vereség esetén is kielégítő, szá­­mot gyönyörködtető szép lab­darúgást. Ha a Wackrer elleni Honvéd mérkőzést mégis a va­­sár­napi fölé helyezzük, tesszük ezt azért, mert a Vienna inkább a védelembe vonult, mint a Wacker és csatárakcióit 3—4 já­­tékos hajtotta végre. Abban, hogy ez a hiányos bécsi tám­a­dósor mégis három­­­szor is sikeresen fejezte be ak­­cióit, része van a magyar véde­­lem bizonytalanságának, lassú­ságának, beilyezkedési és rúgási hibáinak. Lehet, hogy Börzseinél és Lantosnál szerepet játszon, hogy az utóbbi időben többször má is szerepelt a helyükön, lehet, hogy az osztrák csillárok voltak szemfülesek, kétségtokái azon­ban, hogy ennyi gólt már régen kapott a válogatott csapat, mint most. S ennek tanulságait, az olimpia dőlt nagyon ajánlatos lesz levonni. Még Grosics sem volt hibátlan, de Buzánszki sem, pedig ő volt a leggyorsabb. örvendetes, hogy a magyar csapat főerőssége változatlanul, a két fedezet és a csatársor, bár ezúttal inkább a szélsők jó játéka volt feltűnő, míg a bel­­sők, még Kocsis és Puskás is sokszor hibáztak, talán Hideg­kúti a legkevesebbet. Ellenben végre Czibort láttuk a balszélen nagyon hasznosan j­ijl rcd jól ad­ott be, jól lőtt és Mtf kM&n­­dazott el. Budai II. htfjre jjbbban­ játszott volna, ha nem r*hiaya­­golják el. A bécsi csapat min­denk­épen jó edzőtéren*­k bizonyult, flfren, sportszerűen küzdött végig. Roller bemutatta a mindenütt jelenlévő támadó középfedezet hasznos játékát, míg szélső fe­dezetei inkább a védelmet tá­­mogatták és az ő segítségére két csatár jött hátra. A csonka csatársort főként őr, Épp és Walczhoffer segítették eredmé­nyességéhez. Az első két gólt a magyar csapat lőtte a 10. percben Roller kezelése miatt megítélt 1-esből Puskás révén és a 19. percben Hidegkúti pompás kiugrásából (2:0). Most, a bécsiek válaszol­­tak tizeket góljával, amelyet több mint 20 méterről lőtt s Grosics beengedte. Czibor lefu­tásából és beadásából a 36. percben Kocsis 18 újabb gólt (3:1), a 39. percben szöglet­­rúgás után magyar védelmi hi­bából Épp eredményes. (3:2) Szünet után rákapcsol a ma­gyar csapat és a 12. percben Kocsis—Bózsik Hasiját­ékból fe­dezetünk lő gólt, azután Pus­kás—Kocsis—Cziibor össz­játéka hoz utóbbi révén újabb ered­ményt. (5:2). Az utolsó percek­ben Buz­onsz­ki érinti kézzel a labdát, és a megítélt­ 11-est Walcrhoffer értékesíti, (vég­eredmény 5:3). Nem Budapest II. hanem Budapest I—II játszik szerdán a Vienna ellen A szerdai Budapest II.—Vien­na nemzetközi labdarúgó mér­kőzésre hétfőn állították össze Budapest, csapatát. Az ÚT­B labdarúgó osztálya az eredeti tervvel ellentétben nem Budapest II. csapatát ál­lítja ki szerdán a Vienna ellen, hanem egy vegyes I—II. csapa­tot, amelyben helyet kaptak többek között a vasárnap sze­repelt Lantos, Hidegkúti, Bo­­zsik, Puskás és Czibor is, míg négy I. csapatban játékos a tar­talékban szerepel. A szerdai csapat: Gellér, Dal­noki, Lóránt, Lantos — Bo­­zsik, Zakariás — Csordás. Hi­degkúti. Palotás. Puskás. Czi­­bor. Tartalék: Grosics. Buzán­­szki. Kovács I.. és Kocsis. A Vienna csapatában már játszani fog a válogatott Decker is, aki sérülése miatt vasárnap nem játszhatott. Az evezős bajnokságok II. és III. napja Vasárnap a nyolcas válogatók után a két négyevezős bajnok­ság felé fordult a figyelem. Ki­­tűnt, hogy a válogatott négye­­sek a legjobbak, megnyerték mind a kormányos, mind a kor­mányos nélküli négyes szám­o­­kat. A kétpárevezős bajnokság­ban a Dózsa Varró—Honti ösz­­szeállítású együttese mutatott olimpiai formát. A vasárnapi eredmények (2000 m): kétpárevezős: 1. Dózsa, 2. Kinizsi, 3. Vasas. Kor. Hiányos nélküli négyes: 1. V. Meteor—Honvéd, 2. V. Meteor 11. Kormányos négyes: 1. Honvéd— V. Meteor, 2.­­ V. Meteor, 3. Honvéd. A női egyesben (1000 m): 1. Köszeginé, 2. Sólyom­né, 3.,Lőweiné. Hétfőn délután került sor az evezős bajnokságok utolsó szá­mára, a nyolcasra. Ebben azon­ban az olimpiai válogatón győz­tes Vasas—Kinizsi verseny­­egyesülés csapata nem indult el s a bajnoki címet a­ V. Me­teor nyolcasa 6:03.1 p kitűnő idővel fölényesen nyerte. 2. Honvéd 6:10 p, 3. Dózsa, 4. V. Meteor II. A motorkerékpáros bajnokságok Az országos motorkerékpáros bajnokságok második napján vasárnap a városligeti nagy­körben, mintegy 30.000 főnyi közönség előtt jó rendezésben folytak a bajnoki versenyek. A győztesek: 500 kem sport- és sorozat,­géppel: Puhony. 350 ken sport­géppel Szálkai, sorozatgéppel Belsz J. 250 kem Monostori. 125 kem Szabó A. Oldalkocsis gép­pel: Domsa—Villányi. A maratonfutók sikerült próbája Maratonfutóink vasárnap a Népligetben 20 km-es versenyen vettek részt. Palinnyi rekorde­­rünk a nagy melegben, nem bírta végig az Iramot és 12 km után feladta. Az utána legjobb Esztergomi nyerte a versenyt 1:09:06 ó. Idővel. 2. Rusovszki 1:10:11 ó, 3. Kovács 1:10:35 ó. A hármas csapatversenyt az Egyetértés nyerte 15 ponttal, 2. Előre 17 p, 3. Szegedi Lokomo­tív 19 p. Kijelölték az olimpiai labdarúgó selejtezők bíráit A FIFA, a nemzetközi labda­rúgó szövetség kongresszusán Bielben kijelölték az olimpiai labdarúgó torna selejtező mér­kőzéseinek­­ bíróit. Eszerint a július 15-én, kedden Turkuban lejátszandó Magyarország—­Ro­mánia mérkőzést a szovjet Latisev vezeti, míg a Kot­kában lejátszandó Szovjetunió—K­uleá­­ria mérkőzésnek a magyar Zsolt lesz a bírója. Miután Fran­­ciaország visszavonta lemondá­sát, a lengyel,francia mérkőzést a holland Van der Mesre ve­­zeti. Két telitalálat a Totóban A Totó e heti 26. fordulóján csak két darab telitalálatost fe­deztek fel, amelynek beküldői 23 450 forintot kapnak szelvényen­ként, míg a 106 darab A talála­tas beküldői 646 forintot, az 1174 darab 10 találatos beküldői pedig 76 forintot kapnak. A 12 találatos szelvény: Buda­pest—Vienna 5:3 (D. Misk. Lók—­ Misk. Honvéd 3:0 (1), Gyöngyös —Debr. Honvéd 1:3 (2), Hatvan —Debr. Dózsa 1:1 (x), Eger— BVK 1:1 (x), Pereces—Ózd 0:0 (x), B. Csaba—Izzó 0:4 (2), Kecs­kemét—Építők l'I­fi), Kifélegy­­háza—Gyula 0:0 (x) Szikra— Szolnok törölve, félbeszakadt, Autótaxi — Gázművek 1:5 (2), Komic—Sortex 0:1 (2), Vpalet*— Veszprém 2:0 (1). * A kerékpáros válogatókon a repülőfutamokat Szekeres IT. nyerte, Sillerwein és Furmen el­len. A román labdarúgó válogatott Moszkvában 1:1 (1:0) arányban végzett a Dinamó ellen. Lósport Vasárnapi galopperedmények I. 1. Fukar B. 2. Adria II. 3. Csaplárosné Tót 10:34. 11, 10. 10 Bef. 57 és 46. — 11. 1. Turul 2. Harmatos 3 Nurmi Tót 10:44. 16, 13. 17 Bef. 78 és OS. — III. 1. Passzió 2. Serkentő 3 Dortka Tót. 10:64. 21, 13. 17 Bef. 120 és 252. — IV. I. vizipók 2 Csuhaj 3. Cédrus Tót. 10:57, 16. 14. 16 Bef. tiz. és 195 — v. l. Szumát­­ra 2. Merry Made 3. Bombardon Tót. 10:56, 17. 17. 33 Bef. 212 és 472. — VI 1. Vicces 2. Cukrász­­lány 3. Cinkos Tót. 10:16, 13. 23. 18 Bef. 43 és 40. — VII. 1. Al­ó 2 Lápvirág L. Csaló Tót. 10:65, 15. 13. 16 Bef 130 és 91. — VIII. 1. Ráadás III 2. Budaörs­ 3. Zsalu Tót. 10:39, 20, 15, 16 Baf 138 és 148.­­ IX. 1. Ugráló 2. Gazember 3. Aconta TI Tot. 10: 112, 19, 18, 17 Bef. 335 és 228. I­X. 1 Dominó II 2. csellengő 3. Medúza II. Tót. 10:36, 14, 15, 21 Bef. 145 és 106. Kedd, 1952. Július 1. VIRÁGOS SAROK HMnfmimitimmtutiiHtmmiimi.itttmtHimmmummtiaHMimmmiiimiiHiHimiiiiiitmmmi Tartós virágdísz a kéken nyíló örökzöld Virágosodik az ország. A falvak kis kertje, a városi há­zak ablakpárkánya, erkélye megtelik a kora nyár pompás virágaival. Különösen feltűnő kö­zöttük a rep­­ikényszerűen elterülő, örök­zöld levelű vinca, amely­nek csilla­gos virágát a növények egyik legel­terjedtebb fes­tékanyaga, az anemcyan festi kék szí­­nűre."­ A nö­vény tudo­mányos neve, a vinca, győ­zőt jelent, mert győz az évszakokon, le­vele télen éppen olyan üde, mint nyáron. Európa régóta is­mert növénye, ezért van nálunk is sok neve. Legrégibb talán a boncs és a börvény. Csapó Jó­zsef 1775-ben megjelent »Uj füves és virágos magyar kert« című műve szerint azért neve­zik börvénynek, mert bőrszerű a levele. A növény életereje szinte ki­apadhatatlan. Ennek a nö­vénynek is, akárcsak a kövi­rózsának, az ezüstös hölgynál­nak, vagy például a szamóca-­ nak, jellemző tulajdonsága, hogy minden levél alapján, vagy a hajtás csúcsán gyökeret ver és ha összefüggése az anya­növénnyel meg is szakad, önálló növénnyé fejlődik és nemcsak szaporodik, de nagyobb terüle­ten is elterjed. Az ivartalan, vagyis vegetatív szaporodásnak egyik érdekes példája az örök­zöld. Szobai tenyésztés,­az ablak­párkányok díszítésére alkalmas a Dél-Afrikából származó, fe­­hér vagy rózsaszínű virágú, a kehely torkában vörös vagy sárga szemű, sima, fényes le­velű­ örökzöld, amely tavasztól őszig virágzik. Nevezetes faja a nyár elején nyíló, sötétkék vi­rágú, Krímtől a bécsi meden­céig előforduló Vinca berbacca, a tűlevelű meténg, amely bár évelő, de levelei ősszel lehull­nak. Felfedezése és leírása Kitaibel Pál botanikusunk ne­véhez fűződik. Kitűnően ér­vényesül a sziklakertekben, ahol szinte kipusztíthatatlan, sőt nem túl száraz helyeken ki­váló pázsitpótló is. Ez is, de még inkább az örökzöld levelű boncs tiszta kék színű virága csupa báj, csupa kedvesség és a költő szerint »színe a tava­szi éggel rokon, annak derűje él a szirmokon.. .­­. Színházak és mozik műsora Matfied Színház: Vili* * mel­lékutcában (7). — Magyar Nép­­hadsereg Színháza: A harag napja (7). — Ifjúsági Színház: Egri csillagok (7). — Fővárosi Operettszínház: Állami áruház, Ditrói­ Gál (7). — Vidám Szín­pad: Hideg zuhany (7). — Váro­­si Színház (Operaház előadása): Cosi fan tutte. Mozart ciklus 5 és A. 10 (7). — Margitszigeti Szabadtéri Színpad: Szentivánéji álom (8). — Fővárosi Nagycir­kusz: Artista olimpia (4, 6). Mozik műsora: SPORTBECSÜLET (színes szov­jet film): URÁNIA 5. hétre pro). (Rákóczi­ út 21.) 4. n7 19. SZABADSÁG prol (Bartók Be­­l-út 64.) 4, n7. f9. ATTILA (Budafok), kertmozi 6, n9,­­ h4. (rossz idő esetén ÁRPÁD (B- fok) moziban) CSODA MILANÓBAN (olasz film): VÖRÖS CSILLAG (Le­­nin-körút 45.) 12, h7. 9. CORVIN (Kisfaludy-köz) h4, 6, f9 DÓ­ZSA (Róbert Károly-körút 61) 5, 7. 9. MÁJUS 1. prol. (Már­tírok útja 55) 4. n7. f9. BÁTOR EMBEREK (magyarul beszélő színes szovjet film): SZIKRA (Lenín­ körút 120.) n5. f7. 9. KOSSUTH (A­ mihály) 16, h8. v n4. csüt. szünnap. DÉRYNÉ (zenés magyar film): DUNA (Fürst Sándor­ u. 7.) f5, h7. 9. TÁNCSICS (Csepel) f6, h8. v f0. CIRKUSZ (szovjet film): PUS­KIN (Kossuth Lajos-U. II.) n4. h6. 8 MÁGNÁS MISKA (magyar film­­vígjáték): MUNKÁS (Kápolna­u. 3b.) n6. f8. v. 3. VIDÁM VÁSÁR (színes szovjet fi­lmvígjáték): TÁTRA (P­erzsé­­bet) kertmozi hs, n9. v f4. ZÓJA (szovjet film): ALKOT­MÁNY (Újpest) 4, n7. f9 HAMUPIPŐKE (szovjet mese­­film): GORKIJ (orosznyelvű mozi) (Akácfa-u. 4 . h6. 8. HARCOS ÉLET (német film): ÓBUDA (Selmeci-u 14.) 4, 17, 19. ÚJ CSEHSZLOVÁKIA (színes magyarul beszélő dokumentum­­film): OTTHON (Beníczky-utca 3—5.) 14, h6. 8-SZOVJET BÁLNAVADÁSZOK (színes szovjet film): SPORT (Thököly­ út 56.) 4. sz. 19. KÉPZETT BETEG és MAGYAR DOKUMENTUMMŰSOR (Olvasz­tárok, Nőmunkás, Hegyek moz­dulnak. 2. sz Magyar tudo­mány és technika, Kacsa): FÁKLYA pro­. (Lenin -krt. 88.) fa-től 11-ig folyt FÉNY mól. (Újpest) 5-től 110-ig. v. 14-101 f10-ig folyt. HÍRADÓ (Lenin-körút 13.) 1 Ma­gyar híradó. 2 Harcoló Korea. 3 Hősök gyerme­­ei. 4. Bá­­nyásztechnikus leszek. 5. A se­lek­ bosszúja. Reggel 9-től este 11-ig folyt. ASSZONYAINK ÚJ ÉLETE: Ki­sérőfilm az ÓBUDA moziban-MOTORSPORT: Kisérőfilm a Rákosi Mátyás Kultúrházban. Elitélt falu (német film): KOS­SUTH (Váci-út 14) 15. h7. 9. UGOCSA (Ugocsa­ u. 10.) 14. h6. 8 órakor Titkos küldetés (magyarul be­szélő szovjet film): BÁSTYA (Lenin-körút 3.) u. 1. s. s. 7. s. Az én hazám (magyarul beszélő koreai film) ADY (Somogyi B-­­út 3.) 14. h6. 8. Teli Vilmos (olasz film): VÖRÖS­MARTY (Üllői­ út 4.) 4. h7. f9 KÁRPÁT (Ős-hegy) 6. «9. v. 4. szerda szünnap Augusztusi vasárnap (olasz film): CSOKONAI (Népszínház­ u. 13.) f4. h6. n» TINÓDI (Nagymező­utca 8.) f4. h6. 8 SZABADSÁG (Újpesti h6. 8 v 14 Este «-kor háború után (zenés, szovjet filmvígjáték) JÓZSF­F ATTILA (Kálvária-tér 7.) 4. n7. f9. Legyőzhetetlenek (magyarul be­szélő koreai film): TAN­ÁCS (Szt. István-krt. 19.) n5. V. 9. Karrier Párisban (német film) BETHLEN (Bethlen Gábor-tér 3.) 4. n7. f9. ZUGLÓI (Angel­u 26.) 4. n7. h9. Furfangos fejedelem (olasz film)­ MARX (Landler Jenő-út 39 )­­4. h6. 8. RÁKÓCZI (Csepel) kert­­mozi h4. h6. 8 Cím nélkül távozott (francia film): BÁNYÁSZ (József-körút 63.) 4. n7. f9. TERV (P­ újhely) f6. h8. esüt. szünnap. Utazás a mesék birodalmában (színes szovjet rajzfilmsorozat) RÁKÓCZI (Rákóczi-út 68) 11, 1. 3. 5. 7. 9. .TOKAI (A-hegy) 16. 18. csüt. szünnap. Kárhozottak összeesküvése (ma­gyarul beszélő színes szovjet film): BRIGÁD (P.lőrinc) f6. h8. ___________ VÁLASZ a Tollheggyel rovatnak Felhívtuk a figyelmet a XII. kerületi tanács egyik népmű­­­velési tanfolyamát népszerű­sítő plakáton előforduló ma­gyartalan »beindulás« kifeje­zésre. A Budapesti Városi Ta­nács VB XI. népművelési osz­tálya közli: — A plakátból beszereztünk egy példányt, behívtuk a XII. kerületi tanács népművelési osztály vezetőjét és megma­gyaráztuk a szöveg helytelen­ségét. Az elvtársnő elfogadta a kritikát és biztosak vagyunk abban, hogy ezentúl hasonló hibát nem fog elkövetni. Kö­szönjük, hogy felhívták a figyelmet a hibára és kérjük, tegyék meg azt a jövőben is. AZ ÚJJÁALAKÍTOTT ZÖLDFA KERTBEN (KRISZTIKA-TÉR 9.) Minden este FARKAS VERA énekel K U T A S 1 Mi M I zenekara játszik Kitűnő vacsorák TÁKC Hűsítő italok Figyelmes kiszolgálás NÉZZE MEG A BUDAVÁR SZALON * ÚJ MŰSORÁT: (Széna-tér 5) Fellépnek: SALAMON Hifi,A. VÉRTES KLÁRA, SUGÁR ISTVÁN, KABOS LÁSZLÓ, JUTÓT-AKDRÉ HANGULAT-TÁNC MINŐSÉGI BOROK

Next