Magyar Nemzet, 1952. augusztus (8. évfolyam, 179-204. szám)

1952-08-01 / 179. szám

______ verszüneti tárgyalások megsza­kítására, hogy azo­k hosszú időn át szüneteljenek és­ végül is meghiúsuljanak. Keszoni megfigyelők rámutat­nak: Hamson azzal, hogy ott­hagyta a panmindzsoni tár­gyalósátrat, minden kétséget ki­záróan beismerte, mennyire tart­hatatlan a hadifoglyok vissza­tartására irányuló amerikai kö­vetelés. Harrison negyedik megfuta­modása a tárgyalóasztaltól egy­beesik a Nemzetközi Vöröske­reszt Torontóban folyó értekez­letével. Az amerikaiak egy­részről egyoldalúan megszakít­ják a fegyverszüneti egyezmény létrejöttének útjában álló egyet­len kérdés megvitatását, más­részről pedig a Nemzetközi Vö­röskereszt torontói értekezletén azon mesterkednek, hogy lehe­tetlenné tegyék a hadifoglyok irányában a genfi konvenció által megkövetelt emberséges bánásmód kérdésének megtár­gyalását. Az iráni képv­előház teljhatalmat ad a kormánynak A Reuter jelentése szerint Moszadik iráni miniszterelnök csütörtökön teljes felhatalma­zást kért a Medzslisztől tör­vényerejű rendeletek útján tör­ténő kormányzásra. A londoni rádió beszámol ar­ról, hogy az iráni képviselőház csütörtökön már második olva­sásban fogadta el azt a tör­vényjavaslatot, amely hat hó­nap tartamára teljhatalmat ad a kormánynak. A harmadik olvasásra jövő Egyiptom fegyvert Beirutból jelenti a TASZSZ. A beiruti rádió jelentése szerint Nagib tábornok, az egyiptomi fegyveres erők főparancsnoka, sajtóértekezletén kijelentette, hogy egyiptomi szakértők utaz­nak Európába és fegyvert vá­héten kerül sor. Teheránból jelenti az MTI, hogy — a Reuter-iroda értesü­lése szerint — az iráni anya­királynő és Asraf hercegnő, a sah nővére az Egyesült Álla­mokba utazik. Ezzel az utazással kapcso­latosan különböző hírek ter­jedtek el. Egyes hírek úgy szól­nak, hogy Moszadik miniszter­elnök követelte a politikába beavatkozó anya­királynő és hercegnő elutazását. ▼ágáról Európában sorolnak az egyiptomi hadsereg részére. Nagib tábornok kijelentette még, hogy Egyiptomban jelen­leg sok német szakértő foglal­kozik lökhajtásos repülőgép­­gyár építésének kérdésével. Egyiptomban megszűnt a „pasa* és a „bej* cím Kairóból jelenti az MTI, hogy Ali Maher miniszterelnök a szerda esti minisztertanács után bejelentette: Egyiptomban eltörlik a »pasa« és a »bej« címet. A »pasa« és a »bej« címet a király adományozta. A tuniszi francia főhelytartó elküldte a bejhez a francia „reformterv* szövegének kivonatát Párizsból jelenti az MTI. De Hau­lecocque, tuniszi francia főhelytartó szerdán elküldte a bejhez a francia kormány ▼re­formtervének* kivonatát. Ezzel egyidőben a főhelytartó kihall­gatást kért a bejtől, hogy ez választ adjon a »reformterv« ügyében. A bej már a legutób­bi találkozás során világosan kijelentette a főhelytartónak, hogy semmi szükségét sem látja újabb találkozásnak és hang­súlyozta, hogy amennyiben va- Wiui mondanivalója lenne ,s­zá­mára, azt Bakkus miniszter­elnök útján megüzenheti. A »l'Humanité« hangoztatja, mindezek ellenére De Hautecloc­­que rá akarja kényszeríteni a bejt, hogy kihallgatáson fogad­ja. A bejt azzal fenyegetik, hogy leteszik tisztségéből és fokoz­zák a megtorlást a tuniszi nép ellen, ha megtagadja a terv jóváhagyását. A bulgáriai jugoszláv követség alkalmazottainak kihívó magatartása Szófiából jelenti a B­ETA. Július 30-án a Bolgár Népköz­­társaság külügyminisztériuma jegyzéket nyújtott át a szófiai jugoszláv nagykövetségnek.­­A külügyminisztérium meg­állapítja — mondja a jegyzék —, hogy a jugoszláv nagykö­vetség alkalmazottainak maga­tartása az utóbbi időben külö­nösen kihívó és a jugoszláv nagykövetség alkalmazottai ma­kacsul és rendszeresen inciden­seket igyekeznek kiprovokálni bolgár polgári személyekkel és hatósági szervekkel.* Ez év július 20-án este 6 óra­kor Raif Dizdarovics, a szófiai jugoszláv nagykövetség attaséja, a nagykövetség műszaki alkal­mazottainak kíséretében a 102. .szám­i nagykövetségi gépko­csin a vitosai gépkocsiúton haj­tatott. Raif Dizdarovics és a kí­séretében lévő személyek több helyen kiszálltak a gépkocsiból és beszélgetésbe elegyedtek a hegyekből hazatérő bolgár pol­gári személyekkel. A beszélge­tések során vitát provokáltak és a bolgár népnek, valamint a Szovjetunió népeinek becsületét érintő rágalmazó, sértő kijelen­téseket tettek. A provokációk miatt felháborodott bolgár ál­lampolgárok értesítették az ille­tékes bolgár hatóságokat. Nyilvánvaló, hogy Raif Diz­ (A vezércikk folytatása)­ a politikájába természetesen és logikusan tartozott bele a kö­zép- és délkeleteurópai népek­nek, a magyar, a csehszlovák, a lengyel, a jugoszláv, a román, a bolgár, az albán, a görög népek leigázása. A német egy­ség gondolatát így torzította el a német fasizmus. A német egy­ség, amely ter­més­zetes politikai gondolat, ezáltal a német im­perializmus hajtóerejévé vált. Ma, néhány évvel Hitler átkos rendszerének gyalázatos bukása után, Nyugat­-Németországban Ugyanazok a körök kerekedtek felül, amelyek II. Vilmosnak, Ludendorffnak, Hitlernek, Alfred Rosenbergnek politikáját akar­ják folytatni. E politikájukat ma ismét az amerikai monopol­­kapitalizmus nemcsak finanszí­rozza, de döntő módon irá­nyítja is. A német egység gon­dolata — a bonni klikk és gazdáik szemében — ronggyá­­tépett zászló. Bonnban nem az ösztönös német politikai gondo­­lat, a német egység megterem­tése az ottani politika célja, ha­nem a német nép kettészakítá­­sának időtlen megrögzítése. Az elbai övezethatárt ezek a körök ma már nyíltan egy a koreai­hoz hasonló 38. szélességi kör­nek tekintik. Ezt a vonalat szemlélik nap nap után az ame­rikai tábornokok éppen úgy, mint a koreai háború kitörése előtt a 38. szélességi fokot John Foster Dulles, Roberts tá­bornok, aki 1950. januárjában Li Szin Man minisztereinek a következőket mondta: »Az Észak-Korea elleni támadást természetesen mi fogjuk kez­­den. Ilyen bíztatások miatt utasí­tott vissza következetesen az Adenauer-klikk Németország egységének megteremtésére irá­nyuló minden olyan kísérletet, amelyet a Német Demokra­tikus Köztársaság kormányfér­­fiai tettek. A most közzétett ok­­mánygyűjtemény világosan mu­tatja, hogy a bonni klikk kono­kul visszautasít a német egység megteremtésére irányuló minden javaslatot. De miért is lenne szívügye Adenauernak egy békés, egységes Németország akkor, amidőn a német szeparatizmusnak ő a legtipikusabb képviselője. Sze­paratista volt már az első vi­lágháború után, amikor felaján­lotta szolgálatait a franciáknak, hogy a Rajna-vidékből napó­leoni mintára francia protekto­rátust szervezzen. Ma ugyanezt a szeparatista vonalat folytatja. Találóan jellemezte őt Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységpárt főtitkára 1951. má­jus 9-én a berlini Népi Kamara előtt mondott beszédében a kö­vetkezőképpen: ▼Kon­rád Ade­nauer, mint régi szeparatista és revanspolitikus ismeretes. Szá­mos igazgatósági tagsága van olyan cégekben, amelyek a leg­szorosabb kapcsolatban állnak a raj­tra vidéki »business« érde­keivel. A weimari köztársaság alatt Bajorországot és a Rajna­­vidéket Ausztriával akarta egye­síteni a Habsburg-monarchia jogara alatt.* Amíg az említett okmány­­gyűjtemény minden doku­mentumának visszatérő motívu­ma a Demokratikus Német Köz­társaság részéről ajánlott német egység, addig ugyanennek a ki­adványnak tanúsága szerint az amerikai imperialisták paran­csára mindent elkövetnek a bonni hazaáruló politikusok a német egység létrehozásának megakadályozása érdekében. Hogy mit akarnak? Arról ame­rikai gazdáik egészen nyíltan beszélnek, néha még ők is. Mac­­Cloy, Németország volt amerikai főbiztosa többek között ezeket mondotta: »Amit Németország­ban teszünk, pontosan ugyanaz, amit haderőink Koreában cse­lekszenek.­ Hogy ezt az amerikai dollá­rokkal, a nyugatnémet nagyipar pénzével finanszírozott haza­árulást amennyire csak lehet, leplezzék Nyugat-Németország népessége előtt, a bonni klikk emberei a sovinizmusnak, a re­­vans-vágynak demagóg jelsza­vait hangoztatják. Ezeknek a jelszavaknak megfogalmazásá­ban egyébként nem mutattak semmi különös leleményessé­get, mert egyszerűen átvették ezeket a német fasizmus szótá­rából. Adenauer nyíltan hirdeti, hogy számára az úgynevezett ▼európai egység*, vagyis Nyu­­gat-Európa amerikai gyarmato­sítása sokkal fontosabb, mint a német egység. Külügyminiszte­re, Hallerein nála is szókimon­dóbb volt, amikor az Egyesült Államokban tett látogatása so­rán kidobta az európai integrá­ció jelszavát. A Georgetown-i egyetemen Hallstein kijelentet­te, hogy a bonni klikk legfon­tosabb feladatát Európának az Uraiig terjedő integrációjában látja. Ezt a kijelentést már több­ször idéztük ezen a helyen. Ne gondoljuk azonban, hogy ez a kijelentés elszólás volt csupán. Adenauer pártjának, a Ke­resztény Demokrata Unió köz­ponti lapja »Az Uran­gy cím alatt vezércikket közölt, amelyből kiderül, hogy Hall­­stein kijelentésével egyet­ért az egész szeparatista bonni kormány. Ebben a cikkben töb­bek között ezeket olvashatjuk: ▼Hallstein terve olyan terv, amely semmi kívánnivalót nem hagy maga után.« Ebben a tervben természete­sen nemcsak a ludendorffi, hit­leri hagymázas álmok felújí­tása foglaltatik Ukrajna, a szovjet olajvidék meghódításá­ról, hanem a közép- és dél­­kel­eteurópai népek új leigázá­sáról és rabszolgasorba való taszításáról. A német egység megteremté­sének békés megoldása, ame­lyet a Szovjetunió kormánya évek óta, de különösen az ez év március 10-i, április 9-i és má­jus 24-i szovjet jegyzékekben javasol, európai ügy tehát. A német egység megteremtése Európa békéjét, a közép- és délkeleteurópai népek független­­ségét jelenti. A német kormány dokumentgyűjteményének elolva­sása után még nagyobb jelen­tőséget nyer a Szovjetunió áp­rilis 9-i válaszjegyzéke a nyu­gati hatalmakhoz, amely a kö­vetkezőképpen végződik: »Most dől el az a kérdés, vájjon Né­metország ismét egységes, füg­getlen, békeszerető állam lesz-e, amely beletartozik Európa békeszerető népeinek családjába, avagy továbbra is fennmarad Németország szétszakítottsága és az ezzel kapcsolatos európai háborús­­veszély.* darovics attasé és a parancsára cselekvő jugoszláv nagykövet­ségi alkalmazottak bolgár ál­lampolgárokat provokáltak azzal a szándékkal, hogy incidenst idézzenek elő, amint ez már a múltban is előfordult. A Bolgár Népköztársaság külügyminisztériuma erélyesen tiltakozik a Jugoszláv Szövet­ségi Népköztársaság kormányá­nál a szófiai jugoszláv nagykö­vetség alkalmazottainak ilyen cselekedetei ellen és hatásos in­tézkedéseket követel az ilyen cselekedetek megszűntetésére. A Daily Express­­filéről, az olaszok és amerikaiak albániai mesterkedéseiről A Daily Express közli Athén­be küldött tudósítójának jelen­tését. A tudósító megírja, hogy a fasiszta Titó-klikk »hajlandó kö­zös védelmi tervről vezérkari megbeszéléseket kezdeni a gö­rögökkel és törökökkel«. Saj­nálkozik azonban a tudósító, hogy Titót »meg kell várakoz­tatnia, mert — mint erre félre­érthetetlen célzást tesz — az atlanti tömb kelet-földköziten­­geri tervezőinek imperialista ellentétei késleltetik a balkáni katonai tömb­­ megteremtését. ▼A féltékenység, a gyanakvás, és a koordinálás durva hiánya — írja — kettéosztotta a nyu­gati tábort.*­­A görögök és ju­­goszlávok — szolgál példával a cikkíró — végtelenül bizal­matlanok Olaszország iránt al­bániai törekvései miatt.* A Daily Express tudósítója azt is elfecsegi, hogy az Egye­sült Államok nemcsak Titót, hanem az olaszokat is támo­gatja Albánia ellen irányuló mesterkedéseikben. »Az olaszok ügynököket és élelmiszercso­magokat dobtak le ejtőernyő­kön Albániába, mert ismét meg akarják vetni a lábukat a Bal­kánon. Én úgy találtam — írja a lap tudósítója —, hogy az úgynevezett Szabad Albán Bi­zottság, amely kissé felmelegí­tett hidegháborút folytat az al­bán kormány ellen, az ameri­kaiak által támogatott szerve­zet. Ez a bizottság olasz re­pülőgépeket bérelt, olasz pilótá­kat szerződtetett és olasz re­pülőtereket használ.* A bonni növetségi tanács jóváhagyta az üzemi szabályzat-törvényt Berlinből jelenti az MTI, hogy a bonni szövetségi tanács, a nyugatnémet ▼nemzetgyűlésk felsőháza, szerdán jóváhagyta a parlamentben elfogadott jog­fosztó üzemi szabályzat-tör­vényt. A bonni szövetségi tanács szociáldemokrata tagjai, Sch­u­macherék népámító taktikájá­hoz híven, csak akkor foglaltak állást a reakciós törvény ellen, amikor meggyőződtek arról, hogy a jogfosztó üzemi sza­bályzat-törvény elfogadásához szükséges többség megvan a szociáldemokrata szavazatok nélkül is. A Szovjetunió képviselője leleplezte a Vöröskereszt úgynevezett „Nemzetközi Bizottságának” bűnös tevékenységét Torontóból jelenti a TASZSZ, hogy július 29-én Torontóban a Nemzetközi Vöröskereszt Érte­kezlet albizottságai üléseztek. Az Általános Bizottságban a Vöröskereszt úgynevezett »Nem­­zetközi Bizottságának* jelenté­sét vitatták meg. Ez a bizott­ság, amely 19 svájci állampol­gárból áll, sem személyi össze­tételét tekintve, sem más szem­pontból nem tarthat igényt a »Nemzetközi Bizottság* elneve­zésre. Szlavin, a Szovjet Vöröske­reszt küldöttségének vezetője tiltakozott az ellen, hogy a bi­zottságot nemzetközi szervezet funkcióival és jogaival ruházzák fel. Rámutatott arra, hogy a Vöröskereszt úgynevezett­­Nem­­zetközi Bizottsága­ a kisujját sem mozdította a fasizmus ide­jén a kínzókamrák sokmillió áldozata érdekében. A bizottság képviselői egyenesen védelmez­ték a hitlerista gengsztereket. A ▼Nemzetközi Bizottság­ most sem tesz semmit a koreai bé­kés lakossággal szemben elkö­vetett gaztettek és a békés célo­kat szolgáló objektumok barbár bombázása ellen. Li Te Csuan, a Kínai Nép­köztársaság Vöröskeresztjének megbízottja, továbbá a cseh­szlovák és a Lengyel Vörös Ke­­reszt képviselői rámutattak a ▼Nemzetközi Bizottság­ igazi arculatára. Ezután az elnöklő Francois­ Poncet a Francia Vöröskereszt képviselője várat­lanul kijelentette, hogy lezár­ja a vitát és sietve áttért a szavazásra. Az imperialista szavazógépezet ismét működés­be lépett és az értekezlet 42 szavazattal 20 ellenében jóvá­hagyta a bizottság jelentését. Mintegy 20 küldött nem vett részt a szavazásban. A koreai néphadsereg hadijelentése Phenjan, július 31. (TASZSZ) A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága július 31-én közölte: A nap folyamán ala­kulataink valamennyi arcvona­lon visszaverték a kisebb ellen­séges felderítő osztagok táma­dásait. (MTI) me­­­n­t­e­k, 1952. augusztus 1. A Montevideóból jelenti a TASZSZ. A Democracia című chilei lap beszámol arról, hogy Pablo Neruda, a négy évig száműzetésben élő, közismert chilei költő rövidesen hazatér. A (Bécs, TASZSZ.) Az élelmi­szer-, dohány- és vendéglátó­­ipari dolgozók szakszervezetei nemzetközi szövetségének iro­­dája megvitatta a nemzetközi helyzetet. A felszólalók hangoz­tatták, hogy a fegyverkezési hajsza miatt a tőkés országok élelmiszeripara súlyos válság­ban van. Minden tőkés és gyar­mati országban süllyed a dol­gozó nép életszínvonala. A (Oslo, TASZSZ.) A DJVSZ végrehajtó bizottsága elhatá­rozta, hogy a világ ifjúsága teljes erejével támogatja a né­pek békekongresszusának elő­készítését. A végrehajtó bizott­ság úgy döntött, hogy­­az ifjú­ság jogainak védelmében­ ösz­­szehívott értekezletet 1953. feb­ruár 15-én rendezik meg Bécs­­ben. A A THumanité közli, hogy a francia rendőrség „nem kívá­natos" személyként őrizetbe vette és kiutasította Francia­­országból Harry Pollitt felesé­gét. A (Róma, MTI.) Véget ért Aquilában a neofasiszta »Olasz Szociális Mozgalom« (MSI) országos kongresszusa. A kon­gresszus megválasztotta a párt új központi bizottságának tag­jait, köztük olyan hírhedt fa­sisztákat mint Borghese ▼her­cegett, Mussolini egykori al­­vezérét és De Marsanich volt fasiszta minisztert. A demokra­tikus olasz sajtó megállapítja, hogy az olasz neofasiszták lep­lezetlenül felzárkóznak az ame­rikai külpolitika és természete­sen a legreakciósabb belpolitika mellett. A (Szófia, BTA.) A Plovdivi XV. Nemzetközi Vásárra több mint 100 kapitalista országbeli vállalat jelentette be részvételét. A (Berlin, MTI.) A hallei törvényszék szerdán a ▼Szabad Jogászok Vizsgálóbizottsága a fedőnéven működő amerikai kémszervezet öt ügynökének bűnperét tárgyalta. A fővádlot­tat, Christian Kohlert életfogy­tiglani, a többi vádlottat 10—15 évi fegyházbüntetésre ítélte. A (Teherán, TASZSZ.) A­z iráni fővárosban hivatalosan közölték, hogy bezárták a Te­heránban működő Iráni és Kö­zépkeleti Angol Bankot. A A Vatan című török lap szerdai száma közli, hogy Gökszenin tábornok, a török légierő parancsnoka, magas­­rangú tisztek kíséretében Ná­polyba utazott. A tábornok Ná­polyban az Atlanti Szövetség déleurópai légierőinek parancs­nokságával folytat megbeszélé­­seket. A (Bécs, TASZSZ.) A Szak­­szervezeti Világszövetség az országos szakszervezeti köz­pontokhoz és a nemzetközi szakmai szövetségekhez inté­zett levélben leleplezte a nem­zetközi munkásmozgalom ellen­ségeinek újabb alávaló provo­kációját. A világszövetség fel­szólította a különböző országok dolgozóit, hogy még szorosab­ban sorakozzanak fel a SZV32? mellé. A (Berlin, MTI­) Lipcsébeti befejezéshez közelednek az idei árumintavásár előkészületei. A vásárt, amely a Német Demo­kratikus Köztársaság béke­gazdaságának seregszemléje lesz, szeptember 7-én ünnepé­lyesen nyitják meg. A (Rangun, Reuter.) Rövide­sen nagy angol fegyverszállít­­mányok érkeznek Burmába. Ward, a burmai angol misszió vezetője, most tért vissza Ran­­gunba, miután közötte az angol kormánnyal, hogy »a burmai csapatoknak sürgősen szükségük van fegyverekre­. Amit a hí IIII. mögött van A BONNARD-ÜGY HÁTTERE A svájci szövetségi főügyész utasítására — mint a Magyar Nemzet annak idején megírta — a svájci határon feltartóztatták André Bonnard professzort, a lausanne-i egyetem világhírű tanárát, aki a Béke Világtanács berlini ülésszakára készült. A rendőrség végigkutatta a pro­fesszor iratait és elkobozta a ▼Nemzetközi* Vöröskereszt svájci központjának működésé­ről szóló okmányokat. Az eset nagy feltűnést kel­tett. A svájci haladó szerveze­tek tiltakoztak a felháborító el­járás ellen. Több polgári lap is élesen kifogásolta a szövetségi kormány intézkedését. A felhá­borodás arra indította a szö­vetségi kormányt, hogy részle­tesebben tájékoztassa a közvé­leményt az eset hátteréről. Ez a hivatalos közlemény azután világszerte még nagyobb feltű­nést kelthet, mert a szövetségi kormány — akár akarta, akár nem — leleplezte benne a ▼Nemzetközi« Vöröskeresztet. A svájci kormány kommüni­kéje szerint azért kellett Bon­nard professzortól a ▼Nemzet­közi* Vöröskeresztre vonatkozó iratokat elkobozni, mert ezek az okmányok »veszélyeztetik az ál­lam belső biztonságát*. Több kérdés merül fel a sváj­ci kormány nyilatkozata után. Mikép veszélyeztetheti Svájc ▼belső biztonságát* az olyan okmányok sorozata, amely egy ▼nemzetközi* szervezetre vonat­kozik? Miért kellett a svájci kormánynak megakadályoznia a ▼Nemzetközi* Vöröskereszt te­vékenységéről szóló okmányok­nak a Béke Világtanács elé való terjesztését? Azzal a ténnyel, hogy a svájci kormány „az állam belső biztonságával* hozta összefüg­gésbe a ▼Nemzetközi* Vörös­­kereszted maga a svájci kor­mány nyilvánította ki azt a véleményét, hogy a ▼Nemzet­közi* Vöröskereszt — valóság­ban nem nemzetközi szervezet. A svájci kormány a Bonnard­­eset kapcsán a legteljesebb mértékben alátámasztotta a vi­lág haladó közvéleményének azt a régi felfogását, hogy a Svájcban székelő »Nemzetközi« Vöröskereszt végeredményben olyan intézmény, amelyben a svájci nagytőkéseké a döntő szó. Ezek a svájci nagytőké­sek a­ múltban szívesen vállal­koztak a hitleristák bűncselek­ményeinek eltussolására, most pedig szeretnék elősegíteni az amerikai imperialisták kocseda­­szigeti vérengzéseinek ▼tisztá­zását*. A svájci kormány, amikor Bonnard professzor iratait el­kobozta, kétségtelenül az ame­rikai imperialisták óhaját tel­jesítette. Washington nem akar­ta, hogy a Béke Világtanács ülésén keresztül a nemzetközi közvélemény elé kerüljenek azok az adatok, amelyeket a lausanne-i professzor a ▼Nem­zetközi* Vöröskereszt ▼rejtel­meiről* gyűjtött. Ezek az ada­tok nagyon alaposak lehettek és nagyon kellemetlennek ígér­kezett esetleges közzétételük. A nagytőkések érdekeit szol­gáló Basler Nachrichten, amely Bonnard-ellenes álláspontot foglal el és helyteleníti, hogy a lausanne-i professzor külföld­re akart vinni svájci okmányo­kat, megállapítja, hogy a le­foglalt iratokkal Bonnard azt kívánta bizonyítani: »A Nem­zetközi Vöröskereszt vezetői a nyugati nagytőke képviselői kö­zé tartoznak és kapcsolatban állnak a nyugati hadiiparral.« A Basler Nachrichten úgy ér­tesült, hogy a lefoglalt­ iratok­kal Bonnard a Béke Világta­­nács elé akarta tárni. »A Nem­zetközi Vöröskereszt a valóság­ban a nyugati hatalmak, Jehát Amerika és Anglia eszköze, igi­ tehát egyáltalán nem alkalmas arra, ho­yy objektív vizsgálatot vezessen­ a koreai baktérium­­háború kérdésében.­ Bonnard professzor iratai ugyan nem kerülhettek a Béke Világtanács elé, de a svájci szö­vetségi tanács intézkedése és a svájci rendőrség eljárása mégis lényegesen elősegítette a ▼Nem­zetközi* Vöröskereszt körül tá­madt viták helyes megvilágítá­sát. A svájci kormány nyilatko­zata azokat igazolta, akik ed­dig is kétségbe vonták a ▼Nem­zetközi* Vöröskeresztnek neve­zett intézmény ▼nemzetközi* jel­legét. A világ haladó közvéleménye* amikor szembeszáll a ▼Nemzet­közi* Vöröskeresztnek nevezett nem nemzetközi, hanem svájci kapitalista szerv manővereivel, a valóban nemzetközi Vöröske­reszt eszméjéért száll síkra, i

Next