Magyar Nemzet, 1952. október (8. évfolyam, 230-256. szám)

1952-10-01 / 230. szám

A külpolitikai helyzet Az utóbbi huszonnégy órában a világ dolgozói, minden béke­­szerető ember szeretettel fordul a Kínai Népköztársaság kikiáltásának harmadik évfordulóját ünneplő kínai nép felé. Egy­re több hírt olvashatunk a világsajtó legkülönbözőbb orgánumai­ban a decemberi bécsi békekongresszusnak előkészületeiről. Két­ségtelen, hogy a népek kongresszusának összeüléséig eltelő idő­szak új fejezete lesz a nemzetközi békemozgalomnak. Egy berni hír ma arról számol be, hogy Zürichben október 4-én és 5-én tart­ják meg a svájci békekongresszust, amelynek napirendjén a le­szerelés problémái, a Kelet és Nyugat közötti kulturális és gazda­sági csere fokozására irányuló erőfeszítések, továbbá a tömeg­pusztító fegyverek betiltásáért indított harc kérdései szerepelnek. A svájci békeharcosok mozgalma kétszeres erőre kapott azóta, amióta az amerikai utasításokat követő svájci kormány elkoboz­­tatta a Béke Világtanács berlini ülésszakára indult Bonnard pro­fesszor feljegyzéseit, amelyek a »nemzetközi« jelszót jogtalanul használó és az imperialisták óhaja szerint működő »Nemzetközi« Vöröskereszt Bizottság tevékenységének leleplezésére irányultak. Bonnard professzor feltartóztatása és a világhírű tudós iratainak elkobzása nagy felháborodást keltett Svájc békeszerető lakossága körében és nagy mértékben hozzájárult a svájci békemozgalom megerősödéséhez. Az új Kína jelentései közük, hogy újabb és újabb delegátusok érkeztek az ázsiai és csendesóceáni népek békeértekezletére. A békeértekezlet ausztráliai és újzélandi delegátusai közös nyilatko­zatot bocsátottak ki a baktériumháború ügyében. A nyilatkozat megállapítja, hogy a nemzetközi tudományos bizottság nagy gonddal és lelkiismeretességgel összeállított jelentése minden te­kintetben helytálló: K Kína és Korea népe valóban bakteriológiai fegyverek célpontja volt.­ A Szakszervezeti Világszövetség táv­iratot intézett az ázsiai és csendesóceáni békeértekezlethez. A táv­irat rámutat arra, hogy­­a Szakszervezeti Világszövetség teljes mértékben szolidáris az ázsiai és csendesóceáni népekkel, ame­lyeknek békeharca elszakíthatatlan kapcsolatban áll a világ dol­gozóinak a függetlenségért és az életkörülmények javításáért vívott harcával­. A békeharc eseményei között kell megemlékeznünk arról a levélről, amelyet a Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövet­sége küldött a francia, az angol, és a nyugatnémet parlament­hez. A világ demokratikus jogászainak képviselete elítéli a bonni háborús különszerződést, valamint az úgynevezett seurópai vé­­-U’mi közösségr­'!* r­óló m­egál­apod­ás* A Wél mepiU­'pft.?, hogy mind a bonni különszerződés, mind az­­európai védelmi kö­zösségről* szóló szerződés megsérti az ENSZ alapokmányét, ellentétben áll a nemzetközi joggal és így jogilag nem tekinthető érvényesnek. Belgiumban, Olaszországban, Luxemburgban és Hollandiában, tehát az­­európai védelmi közösséghez­ tartozó többi országban a Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövet­ségének szervezetei hasonló levelet küldtek­­az illető országok miniszterelnökeihez, külügyminisztereihez és képviselőházi elnö­keihez, figyelmeztetve őket, hogy az említett szerződések durván sértik a nemzetközi jogszabályokat és veszélyeztetik a világ bé­kéjét. A nyugatnémet polgári sajtó több orgánuma az eddiginél is élesebben követeli az össz német tanácskozás folytatását. A Ham­burger Anzeigen und Nachrichten vezércikkében ezeket olvassuk: »Ha 68 millió német követeli az egységes államot, akkor nincs a világon olyan hatalom, amely elzárkózhatna e követelés meghall­gatása elől. A szövetségi gyűlés képviselőinek kötelessége, hogy e népakarat szószólói legyenek. Ha erre nem tudják rászánni magu­kat, akkor a nép felháborodása elsöpri őket.« Nyugat-Németországban egyébként újabb terrorcselekménye­ket követtek el — Lehr rendőrminiszter utasítására­­ a demo­kratikus pártok és szervezetek ellen. A Német Kommunista Párt konstanzi épületében lefoglalták a párt kongresszusának anyagát és más iratokat. Ezek a terrorintézkedések nagy felháborodást keltettek a Német Szociáldemokrata Párthoz tartozó dolgozók kö­rében is. Az egyszerű szociáldemokrata párttagok napról napra jobban elítélik a jobboldali szociáldemokrata vezetőknek az Aden­­auer-kormányt támogató politikáját. A Tagliche Rundschau a következőket írja: »A Szociáldemokrata Párt dortmundi kongresz­­szusa megmutatta, hogy a jobboldali pártvezetőség és új elnöke, Ollenhauer, még Schumachernél is következetesebben támogatja a nyugatnémet és amerikai imperialisták háborús és egységbontó politikáját.* Az amerikai és angol sajtót változatlanul foglalkoztatja az a kérdés: volt-e valami jelentősebb­­eredménye­ Eden belgrádi út­jának? Általában az a vélemény, hogy Eden nem érte el jugo­szláviai látogatásának fő célját. Az angol külügyminiszter meg akarta oldani a trieszti kérdést és álláspontjának megváltoztatá­sára szerette volna bírni Titót Tito azonban nem fogadta el azt az angol tervet, amely szerint új határvonalat szabjanak meg a trieszti úgynevezett »szabad terület“ két övezete, az »A« és »B« övezet között. Tito állítólag azt a javaslatát akarta elfogadtatni Edennel, hogy Trieszt területén olasz-jugoszláv »kondominiumot« állítsanak fel. Ez a megoldás éles ellenkezésre talál Rómában. Edén tehát nem tudta közös nevezőre hozni az olasz és a titóista felfogást. Egyiptomban továbbra is zavaros a helyzet, bár egyes jelek arra mutatnak, hogy a Vafd-párt habozik a végső konzekvenciá­kat levonni és teljes erejével szembehelyezkedni a Nagib-féle ka­tonai diktatúrával. Ennek ellenére Nagib tábornokot, úgy lát­szik, nagyon nyugtalanítja a Vafd-párt különböző helyi szerveze­teinek sorozatos ellenzéki állásfoglalása. A Daily Telegraph rámu­tat arra, hogy »Nagib tábornok helyzetét nagyon megjavítaná, ha komoly engedményeket kapna Nagy-Britanniától«. A Reuter-iroda úgy értesül, hogy Nagib tábornok hétfőn személyes üzenetet kül­dött Eden angol külügyminiszternek. Libanonban —■ mint az AFP jelenti — a katonai államcsíny óta teljesen megbénult az államapparátus működése. A kormány­­válságot sem sikerült megoldani. Az AFP kommentátora szerint: »A válság megoldását még félig-meddig sem lehet előre sejteni.” Előbb Jafi, majd Munla is visszaadta kormányalakítási megbí­zatását. Egyik miniszterelnökjelölt sem akarta vállalni azokat az utasításokat, amelyeket Saheb, a libanoni katonai diktátor adott a megalakulandó kormány számára. Most Rasid Karame lett a dezignált miniszterelnök. Libanon és Szíria között­­egyébként az eddiginél szorosabb kapcsolatok készülnek. Erre irányulnak azok a tárgyalások, amelyeket Saheb és Sisakli, Libanon és Szíria katonái,­diktátorai Bejrútban folytatnak. 10 felv*lt*ton­ 5"T' Az Új Kína jelenti: Mao tung, a Kínai Népköztárs központi népi kormányül­nöke szeptember 30-án J. Cedenbalt, a Mori köztársaság miniszter miniszterelnök kis** Lha­mosz­ urtm­yr helyett w cs l A Shrendtb közoki ász­tér és Zsarga,... Mon­gal Népköztársaság ,dkivü­i és meghatalmazott nagykövete a Kínai Népköztársaságban, Pekingből jelenti az új Kína. Az ázsiai és csendesóceáni bé­keértekezlet előkészítő bizottsá­ga szeptember 29-én ülést tar­tott, amelyen elhatározta, hogy a békeértekezlet október 2-án, csütörtökön nyílik m­eg. Az elő­készítő bizottság megvitatta és elfogadta a békeértekezlet napi­rend-, programm- és ügyrendi szabályzattervezetét, valamint gadáson jelen volt még O-csu, a központi népi­rány főtitkára, Csou En-laj, Népi Közigazgatási Tanács­­nöke, a Kínai ^-köztársaság Kín­i N­épi Köz­'V . ....•r 30-án . .cikkezett a Cedenbal miniszterelnök vezetése alatt álló mongol kormányküldött­ség tiszteletére, az ezekkel kapcsolatos egyéb javaslatokat és úgy határozott, hogy mindezeket a békeértekez­let elé terjeszti végső jóváha­gyás végett. Az előkészítő bi­zottság melegen üdvözölte a japán küldötteket, akiknek nagy nehézségek ellenére mégis sike­rült időben megérkezniök az előkészítő bizottság ülésére. A népek békekongr­esszusának előkészületei Mao Ce-tung fogadta Cedenbalt , Jacques Duclos és Harry Pollist a müncheni árulás évfordulójáról — Jelentések az egyiptomi és libanoni eseményekről J. V. Sztálin távirata Mao Ce-tunghoz Moszkva, szeptember 30. (TASZSZ.) A Kínai Népköztársaság kikiáltásának harmadik évfordulója alkalmából J. V. Sztálin, a következő táviratot intézte Mao Ce­­tunghoz: MAO CE-TUNG elvtársnak, a Kínai Népköztársaság központi népi kormánya elnökének, P­e­k­i­n­g A Kínai Népköztársaság kikiáltásának harmadik év­fordulója alkalmából kérem Önt, Elnök elvtárs, fogadja szívélyes üdvözletemet. Il is sikereket kívánok a nagy kínai népnek, a Kínai Nép­­köztársaság kormányának és személyesen Önnek, a hatal­mas népi demokratikus kínai állam építése terén. Erősödjék és virágozzék a Kínai Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének nagy ba­rátsága, amely a Távol-Kelet és a világ békéjének és biz­tonságának szilárd támaszai J. SZTÁLIN, A. J. Visinszkij távirata Csen En-lajhoz CSOU EN-LAJ elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Népi Közigazgatási Tanácsa elnöké­nek, külügyminiszternek P­e­k­i­n­g. A Kínai Népköztársaság ki­kiáltásának harmadik évfordu­lóján kérem Elnök és Miniszter elvtárs, fogadja őszinte jókívá­nataimat. Szívből további sike­reket kívánok az új népi de­mokratikus Kína építésében, a Szovjetunió és a Kínai Népköz­­társaság nagy barátságának szi­lárdításában, a béke és a nem­zetközi biztonság megóvásáért vívott harcban. A­ VISINSZKIJ Cedenból látogat Mao Ce-tungnál Október másodikén nyílik meg az ázsiai és csendesóceáni békeértekezlet Az Ukrán, Litván és Karél-Finn Kommunista Párt kongresszusai Moszkvából jelenti a TASZSZ. Az Ukrán Kommunista Párt kongresszusa befejezte munká­ját. A Pravda megállapítja, hogy a kongresszus fontos ese­mény volt a párt és az egész ukrán nép életében. A kon­gresszus megvitatta és nagy lelkesedéssel jóváhagyta a SZK(b)P kongresszusa irány­elveinek az ötödik ötéves tervre vonatkozó tervezetét. A kül­döttek megjegyzéseket és né­hány kiegészítést fűztek a ter­vezethez. Nagy érdeklődéssel vi­tatták meg a párt módosított szervezeti szabályzatának ter­vezetét is, amelyet egyhangú­lag jóváhagytak s amelyhez egész sor kiegészítő javaslatot tettek. A Pravda beszámol a Litván Kommunista Párt és a Karél- Finn Kommunista Párt kon­gresszusáról is. A kongresz­­szuson, amelyen megvitatták és jóváhagyták a SZK(b)P Köz­ponti Bizottságának a XIX. pártkongresszusra vonatkozó dekrétumait, a küldöttek el­mondták, hogy milyen gyorsan fejlődik Litvánia gazdasági és kulturális élete. Beszámoltak a gazdasági és kulturális sike­rekről, feltárták az iparban, a mezőgazdaság fejlődésében és a pártszervezetek tevékenységé­ben mutatkozó hiányosságo­kat. A népi demokratikus országok dolgozói lelkesen készülnek az SZK(b)P XIX. kongresszusára A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja XIX. kon­gresszusára lelkes munkával, kimagasló termelési eredmé­nyekkel készülnek a népi de­mokratikus országok dolgozói. A Román Népköztársaság dol­gozói ezt a jelszót tűzték ki: »Fogadjuk az SZK(b)P XIX. kongresszusát új, magasabb termelési eredményekkel!* Prága ipari üzemeinek mun­kásai jelentős terven felüli megtakarításra tettek ígéretet. Az OKD-Dukla Nehézgépipari Üzem dolgozói augusztusig 8 millió koronát takarítottak meg terven felül, az év végéig to­vábbi 4 millió korona megtaka­rításra kötelezik magukat. A bolgár üzemek, gyárak, építkezések dolgozói és a mező­­gazdasági termelőszövetkezetek tagjai is, akik egy hónappal ez­előtt léptek munkaversenybe, az SZK(b)P XIX. kongresszusa tiszteletére most egymás után büszkén jelentik, hogy határidő előtt tettek eleget vállalásaik­nak. Jacques Duclos és Harry Pollist rádió üzenete a csehszlovák néphez Prágából jelenti az MTI. A müncheni árulás 14. évforduló­ján a csehszlovák rádió fel­­­ kérte Jaccques Ducos-t, a­ Jaram­cla Kommunista Párt titkárát, hogy néhány szóban vázolja a 14 évvel ezelőtti müncheni ese­ményekről alkotott véleményét Magyar államférfiak üdvözlő táviratai a Kínai Népköztársaság fennállásának harmadik évfordulója alkalmából Rákosi Mátyás elvtárs távirata Mao Ce-tung elvtársnak MAO CE-TUNG Elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Központi Népi Kormánya elnökének P­e­k I n­g. A Kínai Népköztársaság fennállásának harmadik évfordu­lója alkalmából a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és az egész magyar nép nevében forró szerencsekívánataimat küldöm önnek. Azok a világtörténelmi jelentőségű győzelmek, amelyeket a baráti kínai nép az imperialista agresszorok és lakásaik el­leni hősies harcában és a békés építő munka terén vívott ki, igaz örömmel töltik el a magyar népet és még lelkesebb mun­kára és harcra buzdítják a Szovjetunió vezette hatalmas béke­­tábor soraiban. Szívből kívánok további sikereket önnek és a békéért küzdő és boldog jövőjét építő nagy kínai népnek. RÁKOSI MÁTYAS, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Dobi István elvtárs távirata Mao Ce-tung elvtársnak MAO CE-TUNG Elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Központi Népi Kormánya elnökének P­e­k­i­n­g. A kínai nép nagy nemzeti ünnepe alkalmával kérem önt, Elnök Elvtárs, fogadja legmelegebb szerencsekívánataimat. A magyar nép meleg szeretettel fordul e napon a kínai nép felé, amely minden akadályt leküzdve építi szabad hazáját, a béke erős bástyáját. Kívánom, hogy a kínai nép hatalmas építő munkáját és a béke megvédéséért folytatott bátor küzdelmét teljes siker koronázza. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Kiss Károly elvtárs távirata Csou En-laj elvtársnak CSOU EN-LAJ Elvtársnak, a Ki­ -u Jiénkörtársaság Központi Néni Kormánya Közigazgatási Tar.aíi­.frak t­.iök«, (.u.ugyminiszter P e k I n g. Engedje meg, hogy a Kínai Népköztársaság fennállásának harmadik évfordulója alkalmából legmelegebb üdvözletemet és őszinte jókívánságaimat fejezzem ki. A magyar nép testvéri együttérzéssel ünnepli ezen a napon a baráti kínai nép ra­gyogó sikereit, amelyeket népi demokratikus köztársaságának felépítésében és az imperialista háborús gyújtogatók távolkeleti terveinek meghiúsításában elért. Szilárd elhatározásunk, hogy egyre tovább fejlesszük az országaink között már mély gyöke­reket vert politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat, ame­lyek a béke közös nagy ügyét szolgálják. KISS KÁROLY, a Magyar Népköztársaság külügyminisztere. (MTI) Jacques Duclos a csehszlo­vák néphez intézett üzenetében kiemeli, hogy Franciaország dolgozó népe, minden béke­szerető francia gyűlölettel gon­dol a szégyenletes müncheni kapitulációra. — A szovjetellenesség Fran­ciaország érdekeinek elárulásá­hoz, a népellenes fasiszta hábo­rúhoz vezetett — mondotta Jacques Duclos. — München szelleme, a szovjetellenes tá­madás szelleme ma ismét meg­kísérli új, véres kalandba so­dorni a népet. — A Francia Kommunista Párt a munkásosztály és or­szágunk egész népe nevében biztosítja Csehszlovákia baráti népét: a francia népet a hábo­rús gyújtogatók ellen mozgó­sítjuk, hogy győzzön a meg­egyezés szelleme az erőszakos megoldáson s biztosítva legyen a tartós béke. Harry Pollist, az Angol Kom­­munista Párt főtitkára üzeneté­ben kijelentette: az angol népi szégyenli magát a müncheni árulás miatt, amely beszennyez­te Nagy-Britannia becsületét Tudatosítja magában, hogy a Szovjetunióval szemben tanúsí­tott ellenséges politika az an­gol dolgozóknak sohasem ho­zott mást, mint szenvedést. Az angol nép szilárdan eltökélte, hogy megakadályozza az új Münchent. Szovjet dolgozók ajándéka az éhező Indiának Delhiből jelenti a TASZSZ. Szeptember 29-én este az indiai Vöröskereszt Társaság fogadást rendezett a Szovjetunió Szak­­szervezetei Központi Tanácsa küldöttségének tiszteletére. A küldöttség azért érkezett In­diába, hogy átadja a­z élelmi­szer- és pénzajándékot, amelyet a Szovjetunió dolgozói küldtek In­dia éhező lakosságának. Cserednyicsenko, a küldött­ség vezetője, a fogadáson át­nyújtotta az egészségügyi mi­niszternek és az indiai Vörös­­kereszt Társaság elnökének a 250.000 rúpiáról szóló utal­ványt. Szeptember 30-án reggel a Szovjetunió Szakszervezetei Központi Tanácsának küldöttsé­ge India fővárosából Madrasba utazott. Ideérkeznek az élelmi­szerrel megrakott szovjet ha­jók. A Daily Telegraph cikke Stevenson két választási alapjáról Londonból jelenti az MTI. Az amerikai elnökválasztási hadjá­rat során a Köztársasági Párt igyekszik­­visszafizetnie a De­mokrata Pártnak Nixon kor­rupciós botrányának leleplezé­séért. Mivel alelnökjelöltjét semmiképpen sem tudja tisztáz­ni, azzal fizet, hogy viszonzá­sul a demokratapárti elnökjelölt, Stevenson korrupt üzelmeiről rántja le a leplet. Nemrégiben derült fény ar­ra, hogy­ Stevensonnal, Illinois államban titkos személyes vá­lasztási alap állot­t rendelkezé­sére. A Daily Telegraph wash­ingtoni tudósítója most arról számol be, hogy Stevensonnal­ nem egy — mint ezt bevallotta —, hanem két­­személyes vál­­asztási alapja­ van. Illinois áll­­am beszerzési és ellátásügyi hivatalának vezetője, McKinney szerint a második alap —, ame­lyet hatalmas üzleteket lebo­nyolító egyének és vállalatok gyűjtöttek össze *— több mint

Next

/
Thumbnails
Contents