Magyar Nemzet, 1952. október (8. évfolyam, 230-256. szám)

1952-10-01 / 230. szám

2.Szerda, 1952. október . 35.000 fontot tesz ki. Ebből az összegből­­ segítséget nyújtot­tak* azoknak a törvényhozók­nak, akik Stevensont támogat­ták. A Daily Telegraph tudósítója szerint a Demokrata Párt kö­reiben »növekvő izgalom tett úrrá Stevenson ügyletei miatt*. A Köztársasági Párt alelnökje­­löltje után most a Demokrata Párt elnökjelöltjének ü­zelmeire derült fény. A fa­vanlaták hat helyet szereztek a Munkáspárt végrehajtó bizottságában, Morrison és Dalton kibukott Londonból jelenti az MTI. Az angol Munkáspárt kon­ferenciájának második napján Attlee mondott beszédet. Beszé­dében javasolta a végrehajtó bizottság ideiglenes politikai nyilatkozatának elfogadását. Attlee beszédének jórésze üres frázisokból és­­általánosságok­ból állt és nem körvonalazta a Munkáspárt terveit. Attlee nem mulasztotta el hangsúlyozni, hogy a végrehajtó bizottság nyilatkozata nem jelent új po­litikát. Finch, az egyik déllondoni kerület munkáspárti szerveze­tének küldötte a végrehajtó bizottság nyilatkozatának visz­­szautasítását javasolta, mert elmével ellentétben (»Nézzünk szembe a tényekkel”­) egyálta­lán nem néz szembe a té­nyekkel. — Az Egyesült Államoknak, mint a világ vezető kapitalista országának — folytatta Finch — különleges érdeke a világ­kapitalizmus helyzetének erősí­tése. Amerika feladatának tart­ja elfojtani a gyarmati forra­dalmakat, amelyek Koreában, a Malájföldön és másutt foly­nak s visszaállítani a kapita­lista kizsákmányolást a Szov­jetunióban, Kelet-Európában és Kínában. Amerika újból fel akarja osztani a világot. Ehhez fegyverkezésre és reakciós szö­vetségesekre van szüksége, olyan elemek támogatására, mint Csangkajsek, Li Szín Mán, Bao Dáj és hasonlóak. Amerika ismét fel akarja osztani a vilá­got, ezért harmadik világhábo­rúra van szüksége. A vita után a Munkáspárt jobboldali vezetőinek a csaló szavazási rendszer segítségével sikerült keresztülvinniök a vég­rehajtó bizottság javaslatának elfogadását. Ezután került sor az országos végrehajtó bizottság tagjainak megválasztására. A 25 tagú or­szágos végrehajtó bizottság hét tagját a kerületi munkáspárti szervezetek választják. A meg­választott hét tag közül hat a Bevárt-csoporthoz tartozik. Ennek a csoportnak a tagjai: a négy régi tag: Bevan, Cast­­le, Drnberg és Mikordo, továbbá két új tag: Richard Crosman és Harold Wilson volt munkáspárti kereskedelmi miniszter. A TASZSZ jelentése szerint Herbert Morrison és Hugh Dal­ton, aki eddig tagja volt a vég­rehajtó bizottságnak, most ki­bukott. A konferencia további tanács­kozása során egyhangúlag el­fogadta a villamosipari szak­­szervezet javaslatát, amely fel­hívja a végrehajtó bizottságot, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel sürgesse a kor­mányt, fejlessze a kereskedelmi kapcsolatokat minden nemzet­tel. Az amerikai légihaderő újabb barbár támadása Koreában Phenjanból jelenti a TASZSZ. Az utóbbi időben fokozódnak az amerikai­, légierők bombatá­madásai Dél-Hamgen tarto­mány békés városai és falvai ellen. Szeptember 5-én ameri­kai repülők 270, szeptember 7-én 1800, szeptember 10-én 670, szeptember 19-én 1600, szeptember 23-án pedig 200 különböző űrméretű bombát dobtak le lakott helységekre. A légikalózok támadása kö­vetkeztében igen sokan meg­haltak és megsemmisültek. Szep­tember utolsó napjaiban ismé­telt bombatámadásokat intéz­tek Dél-Hamgen községei el­len. A bombatámadások nagy kárt okoztak, a lakosság köré­ben sok áldozat van. Amerikai repülőgépek görög csapatokat bombáztak Koreában A Reuter jelentése­­beszám­ol­ arról, hogy a koreai Interven­ciós csapatok egyik görög egy­sége kénytelen volt visszavo­nulni egy magaslatról, mivel az amerikai repülőgépek a görögök állásait bombázták. A jelentés szerint a bom­bázás senki »»Hg volt halálos áldozata« és a gö­rögök nem szenvedtek »túlsá­­gosan sok veszteséget". A koreai néphadsereg hadijelentése Phenjan, szept. 30. (TASZSZ) A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága jelenti szep­tember 30-án. Az­ elmúlt napon a koreai nép­hadsereg egységei, a kínai népi önkéntesekkel együtt, egyes arcvonal szakaszokon helyi jelen­tőségű harcokat vívtak. Szeptember 30-án az ellensé­ges repülőgépekre vadászó lö­vészek három ellenséges repülő­gépet lelőttek és négyet meg­rongáltak. A külpolitika hírei­ ­ (Róma, MTI) Az olasz lapok jelentése szerint októ­ber 12-én Olasz Demokrata Párt néven új párt tartja ala­kuló gyűlését. Az új párt szer­vezésében részt vesz Alliata és Molichesano királypárti kép­viselő és úgy látszik, a kezde­ményezők között van Giannini képviselő, az Inomo quaiun­­quec nevű hírhedt neofasiszta mozgalom volt vezetője is. Az új csoportosulás hivatalos lapja a szélsőjobboldali Popolo di Róma lesz, amely az Dalia Nuova nevet veszi fel. A Az AFP beszámol arról, hogy a dél-koreai bábállam mi­niszterelnöke, Csan Trok Szán kedden benyújtotta lemondását. A (Párizs, TASZSZ.) Fran­ciaországban a teljes és rész­leges munkanélküli textilmun­­kások száma elérte a félmilliót. A A THumanité hírt ad ar­ról, hogy a liégei haditörvény­­szék 22 belga katonát öt évig terjedő szabadságvesztésre ítélt, mert részt vettek a júliusi na­­muri tüntetésekben, amelyeken a katonai szolgálati idő fel­emelése ellen tiltakoztak. A A jugoszláv hivatalos hírügynökség jelentése szerint Clément Blanc hadseregtábor­­nok, a francia szárazföldi erők vezérkari főnöke, a jugoszláv vezérkar meghívására október elején »baráti látogatás« céljá­ból Jugoszláviába utazik . (Párizs, TASZSZ.) Né­hány nappal ezelőtt az algíri repülőtéren a rendőrség letar­tóztatta Ali Jatá-t, a Marokkói Kommunista Párt főtitkárát, amikor repülőgépen Franciaor­szágba akart utazni. Azóta nem érkezett megbízható értesülés a letartóztatott sorsáról. All Jata az utóbbi időben súlyos beteg volt. Kezelőorvosa szerint egészsége veszélyben forog. A A Der Abend című bécsi lap közli, hogy a jugoszláv had­seregben a közelmúltban több zendülés történt. A Tito-banda katonai bírósága Zágráb körze­tében több mint száz tisztet és altisztet agyonlövetett. Sza­rajevóban, Szkopljében és más helyeken a katonák tiltakoztak az amerikai katonatisztek je­lenléte miatt. A (Berlin, MTI). A berlini tartományi bíróság büntetőta­nácsa hétfőn kezdte meg egy a CIC amerikai kémszervezet szol­gálatában álló kém- és geng­szterbanda bűnperét. A 18 ban­dita bűnlajstromán rablótáma­dások, betörések, lopások, zsa­rolások, emberrablások, kémke­dések, okiréthamisítások és más súlyos bűncselekmények sora szerepel. Hamburgi lap az Amerika-ellenes hangulatról A Hamburger Abendblatt c. polgári lap írja a következőket: »Az Amerika elleni zúgolódás­nak igen mély gyökerei vannak. Minden európai államban meg­található egész Görögországig. A társadalom minden rétegénél megnyilatkozik, az utca embe­rénél és az értelmiségnél, ural­kodik egészen a parlamentekig és a kormányokon belül is. Aki ezt a fejlődést figyelmesen szemlézi, nem lehet kétsége afelől, hogy az Amerika-el­lenes érzések és hangok az elmúlt év­ben kiterjedtek és erőre kaptak. A különböző európai államok között a közeledésnek és az egyetértésnek egyenesen kedvelt eszközévé vált az, hogy közö­sen rámennek az amerikaiakra.« A VILÁGPOLITIKA SZEPTEMBERBEN írta: Parragi György Szeptemberben a világpolitika legkimagaslóbb eseménye a szovjet-kínai tárgyalások ered­ményeképpen szeptember 15-én Moszkvában megkötött egyez­mény volt. Fontosságát kidom­borítja az a tény, hogy ezeken a tárgyalásokon részt vett J. V. Sztálin, a Szovjetunió minisz­tertanácsának elnöke. A szovjet-kínai egyezmény A szovjet-kínai tárgyalások mindvégig abban a barátsági hangulatban folytak le, amely­nek feltételeit megteremtette a Szovjetunió és a Kínai Népköz­­társaság között 1950. február 14-én létrejött történelmi jelen­­tőségű barátsági, szövetségi és kölcsönös segélynyújtási egyez­mény. E barátság megbonthatat­­lan erejét fejezte ki Mao Ce­­tung szeptember 2-i üdvözlő távirata Sztálin generalisszi­­muszhoz és Sztálin választáv­irata. De nemcsak a világ két leghatalmasabb birodalma né­peinek megbonthatatlan barát­ságát tükrözik vissza a távira­tok, valamint a szeptember 15-i szovjet-kínai­ egyezmény, hanem a Szovjetunió és a Kínai Nép­­köztársaság törhetetlen békeaka­­ratát és következetes, nagyvo­nalú békepolitikáját is. Mao Ce-tung táviratában erről ezt olvassuk: »Most, amikor újjá­éled a japán militarizmus, és is­mét megjelenik a japán agresz­­sziós erő, Kína és a Szovjetunió elszakíthatatlan barátsága és szövetsége szilárdan útját állja minden újabb inváziónak, ame­lyet Japán vagy vele együtt más ország megkísérelne és ha­talmas biztosítéka a béke vé­delmének Keleten, valamint a világ más részeiben.« Sztálin generalisszimusz vá­­lasztávirata újabb világos és fontos békenyilatkozata a béke­tábor vezérének. »A Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság ha­talmas barátsága szilárd bizto­síték az új agresszió veszélyé­vel szemben. Ez a barátság a Távol-Kelet és az egész világ békéjének erős bástyája.* E táviratváltás szellemében jött létre a szeptember 15-i egyezmény, amely logikus kö­vetkezménye az 1950. február 14-i szövetségi szerződésnek. A szeptember 15-i egyezmény 10ét részből áll. Az egyezmény értel­mében a szovjet kormány ellen­szolgáltatás nélkül a Kínai Nép­­köztársaság kormányának teljes tulajdonába adja át a kínai C­sang Csung-vasútvonal közös igazgatásával kapcsolatos min­den jogát a vasúthoz tartozó összes javakkal együtt. Port Arthur és a Csang Csung-vasút Az egyezmény másik részé­ben a szovjet kormány elfogad­ja a kínai kormánynak Port Arthur közös használatára vo­natkozó javaslatát. Ebben a kí­nai kormány arra kérte a szov­jet kormányt, egyezzék bele an­nak a határidőnek meghosszab­bításába, amelyet a Port Arthur­­ról­ szóló kínai-szovjet egyez­mény a szovjet csapatoknak közösen használt Port Arthur kínai haditengerészeti támasz­pontról való kivonására megál­lapít. Ennek értelmében ezt a határidőit a Kínai Népköztársa­ság és Japán, valamint a Szov­jetunió és Japán közötti béke­szerződés megkötéséig meg­hosszabbították. A távolkeleti politikának hosz­­szú és viharos múltra vissza­tekintő két fontos problémáját veti­ fel és oldja meg a szep­tember 15-i egyezmény. A Csang Csung-vasút a Tá­vol-Kelet legfontosabb vasúti vonala, amely 1600 kilométer hosszúságban szeli át Kínának iparilag legfejlettebb, nyers­anyagokban leggazdagabb tar­tományát, Mandzsúriát és a ko­reai határ mentén elhaladva, összeköti a szovjet határ köze­lében lévő Mandzsuid a Sárga­­tenger két legfontosabb kikötő­jével, Dalnij­jal (Dairen) és Port Arthurral. E két kikötő az 1905. évi japán-orosz háború előtt orosz birtok volt. A vasút igazgatásában, tulajdonjogában a cári Oroszország különleges előjogokat szerzett, még 1896- ban. Ezeket az orosz-japán há­ború után a japán imperialisták kaparintották meg maguknak. A japánok mellett az első vi­lágháború előtti időkben szemet vetett Mandzsúria nyersanyag­­kincseire és a mandzsúriai vas­út nagy stratégiai jelentőségére az amerikai imperializmus is. Különösen Harriman, az ak­kori amerikai vasútkirály igye­kezett koncessziókat kicsikarni a pekingi kormánytól az ameri­kaiak részére Mandzsúriában. Az első világháború után a nyugati imperialisták teljesen átengedték Mandzsúria gyar­matosítását, a mandzsúriai vas­utat, a japán imperialistáknak, részben azért, mert ők maguk a Csang M­sen-uralom alá ke­rült Kína más részeiben sze­reztek maguknak újabb zsíros koncessziók formájában busás kárpótlást Mandzsúria átenge­déséért, másrészt pedig a japán militarizmus mandzsúriai ter­jeszkedése, a Kvantung-hadse­­reg megszervezése által állandó agresszió lehetőségével akarták fenyegetni a Szovjetuniót. Az ázsiai béke védelmében A Kvantung-hadsereget és az egész japán militarizmust a Vö­rös Hadsereg verte szét és így felszabadította többek között Mandzsúriát is. Annak ellenére, hogy a Csangkajsek-rendszer már a második világháború alatt is a Szovjetunió ellenségének, az amerikai" imperializmus minden szolgálatra­ kész csatlósának mutatkozott­­"be, a Szovjetunió kormánya a­­Csang Csung-Vas­­úttal" kapcsolatban lemondott a cári Oroszország által szerzett privilégiumok nagy részéről. Az 1945. augusztusában kötött egyezmény értelmében a Csang Csung-vasút a Szovjetunió és Kína közös tulajdonába ment át. Amikor a kínai népi felszaba­dító hadsereg győzelmének eredményeképpen létrejött a Kínai Népköztársaság, az 1950. február 14-én Moszkvában a Csang Csung-vasútvonalról is új egyezményt írtak alá. A kínai nép iránti barátságainak bizonyságaképpen ennek az egyezménynek értelmében a szovjet kormány ellenszolgálta­­tás nélkül a kínai kormány tel­jes tulajdonába adja át a vasút­vonal közös igazgatásával kap­csolatos minden jogát a vasút­hoz tartozó összes javakkal együtt. A moszkvai egyezmény most szovjet-kínai vegyesbizottságot alakított, amelynek legkésőbb 1952. december 31-ig be kell fejeznie a vasútvonal átadását a Kínai Népköztársaságnak. Nemigen találunk példát a történelemben olyan önzetlen cselekedetre, mint amiilyennel a szovjet kormány bizonyította be a kínai nép iránti barátságának őszinteségét és önzetlenségét. A Port Arthurra vonatkozó megállapodásnak elsősorban a Távol-Kelet békéjének biztosí­tása, az imperialista agresz­­sziós tervek elhárítása szem­pontjából van nagy hordereje. Ez a megállapodás súlyos csa­pást mér az amerikai impe­rialisták távolkeleti agressziós politikájára, amelynek legfon­tosabb eszközéül, felvonulási terepéül Japánt szemelték ki. A Kínai Népköztársaság ellen tervezett új invázióban az ame­rikaiak az újból feltámasztott japán imperializmusnak szán­ják a főszerepet. Ennek az akut veszélynek hatásos ellenintézkedését, a Távol-Kelet békéje megőrzésé­nek egyik fontos biztosítékát jelenti a Port Arthurra vonat­kozó megállapodás. Érthető, hogy elsősorban a kínai, a koreai nép fogadta nagy örömmel a szeptember 16-i moszkvai egyezmény hírét. De megelégedéssel vettek erről tu­domást egész Ázsia népei, amelyek e megegyezésben a sa­ját békéjük védelmi vonalának megerősítését látják. Viszont a moszkvai szovjet-kínai tárgya­lások keservesen kiábrándítot­ták azokat az imperialista kö­röket, amelyeknek fejéből a szovjet-kínai barátság lazulásá­nak hiú ábrándját az elmúlt két esztendő tényei sem tudták kiverni. Most ezek a reményeik ezzel az egyezménnyel végleg kútba estek. A japán parlament feloszlatása Az amerikai imperialisták most még fokozottabb erővel igyekeznek Japán gazdasági és katonai erejét a maguk sze­kerébe befogni. A Josida-kormánynak ameri­kai parancsra kellett váratlanul feloszlatnia a japán parlamen­tet és október 1-re általános vá­lasztásokat kiírnia­. Washing­tonnak még szolgaibb kor­mányra és parlamentre van szüksége, hogy meggyorsíthas­sa Japánnal kapcsolatos ag­ressziós tervei megvalósítását. Nemcsak Murphy, a Wall Street egyik legismertebb diplomáciai cselszövője diktál a tokiói kor­mánynak, hanem Clark koreai főparancsnok tokiói főhadiszál­lása is. Clark tábornok vezér­kari főnöke, O'Hickey levelet írt nemrég Josida miniszterelnök­nek, amelyben követelte, hogy Japán gyorsítsa meg felfegy­­verkezését. A levelet a legna­gyobb japán lap, a Majiici tel­jes terjedelmében közölte. Hic­­key kilátásba helyezi ugyan ezért a Wall Street dollármil­liókban számlált »vérdijá­lak« folyósítását, ezzel sze­mben kö­veteli Japántól, hogy szüntesse meg a koreai eseményekkel szemben tanúsított »közöm­bös« magatartását, vegye ki jobban a részét a Japánban létesítendő amerikai támaszpontok építésé­ből, vegye fontolóra a fegyve­res beavatkozást Koreában. Az amerikai imperialisták elsősorban azért szeretnék Ja­pánt felvétetni az ENSZbe, mert ezáltal automatikusan Ja­pánra hárulna a koreai háború­ban való részvétele. A japán nép egyre szélesebb tömegei látnak át az amerikai megszállók alattomos és élet­­veszélyes játékán, amelyet a japán nép biztonságával, bé­kéjével folytatnak. Semmi sem bizonyítja a bé­­két szerető népek szemében any­­nyira az imperialista atomdip­­lomácia háborús szellemét, mi­ az a körmönfont játék, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsá­ban folytatnak. A baktérium­­fegyverek alkalmazásának ál­talános megtiltását megaka­­dályozták, és megakadályozták 14 állam, köztük a béketábor­­hoz tartozó népi demokráciák felvételét az ENSZ-be Ugyanezt a bajkeverő, a bé­két fenyegető politikát folytat­ják nemcsak Japánban, de ennek európai ellenpólusában, Nyugat- Németországban is. Első lépés a­ német egység útján Németországban azonban még nagyobb nehézségekbe ütközik az amerikai háborús tervek végrehajtása, mint Japánban. A német népnek az ameri­kaiakkal szembeni ellenállása napról napra fokozódik. A Né­met Demokratikus Köztársaság kormányának, népi kamará­jának hazafias, a békés, egységes, független Németország megte­remtésére irányuló politikája szeptember folyamán aratta ed­­digi legnagyobb győzelmét. A Német Demokratikus Köztársa­ság népi kamarája szeptember 5-én öttagú küldöttséget vá­lasztott, abból a célból, hogy ez Bonnban átadja a bonni szö­vetségi gyűlés elnökének a né­­­met egység megteremtésére, a német békeszerződés megköté­sére és a szabad össznémet vá­lasztások megtartására vonatko­­­zó javaslatait. Adenauer minden tiltakozása ellenére Ehlers, a bonni parla­ment elnöke elhatározta a kül­döttség fogadását. Ez szeptem­ber 22-én meg is történt. Ez­zel létrejött az első hivatalos érintkezés a népi kamara és a szövetségi gyűlés között. Az egész német nép nyugaton és keleten egyaránt hatalmas lel­kesedéssel fogadta ezt a hírt. Történelmi kiindulópontot lát ebben, amely megmutatja az utat nemcsak a német egység, függetlenség visszaszerzéséhez, ha a német nép külső és belső békéjének, egész Európa béké­jének biztosításához. A német népnek mindinkább erősödő békeakaratával szem­ben az amerikaiak Nyugat-Né­­metor­szágban kénytelenek a titkos diplomácia eszközeivel, a kulisszák mögött, katonai meg­beszélésekkel folytatni háborús politikájukat. Erre a módsze­rükre tipikusan jellemző az a reggeli, amelyet Adenauer adott a Bonnba érkezett Ridgway tábornok tiszteletére. Ezen a­ reggelin Adenaueren, az Uraiig terjedő keleti »kereszteshadjá­­ratot« hirdető Hallstein külügyi államtitkáron kívül részt vett Hitler két hírhedt tábornoka: Speidel és Heusinger. A sobonni reggel­a személyi összetétele és természete vilá­gosan megmutatja, hogy Aden­auer pontosan Hitler nyomdo­kaiba lépett, amikor ez szakí­tott a weimari Németország első korszakának rappalói poli­tikájával. Imperialista kudarc a Közép-Keleten Az amerikai imperialisták to­tális diplomáciájuk változatos formáiban híven követik ezt a közmondást: »ha rövid a kar­dod, toldd meg egy lépéssel!« A kapitalista világnak ama ré­szeibe, ahova még katonailag nem tudtak befurakodni, ahol még nem tudtak szárazföldi, légi, tengeri támaszpontokat szerezni, oda behatolnak diplo­matáikkal, a­ monopoltőke bizal­mi embereivel, olajügynökök­kel, barikárokkal, a Rockefeller­­alap izgalmas szamaritánusok­nak álcázott kémeivel. Néha, bár ritkán, ú­gy látszik mintha a Közel- és Közép-Ke­leten brit riválisaikkal egyetér­tésben és egy irányban kavar­nák e boszorkányüstök zavaro­san fortyogó levét. Rövid idő­re ez volt a látszat az elmúlt hónapban Iránban is. Augusz­tus 30-án ugyanis Trum­an és Churchill közös írásával nyúj­tottak át Moszadik miniszterel­nöknek az iráni olajkérdés megoldására közös amerikai­angol javaslatot. Hogy elfoga­dását tetszetősebbé tegyék, ame­rikai részről készek lettek vol­na azonnal tízmillió dolláros csekket kiállítani az iráni kor­mány részére. Ezúttal azonban az történt, hogy mind az amerikaiak, mind az angolok megégették a kezü­ket. Míg angol részről Mosza­dik erélyes elutasító javaslatán mélyen felháborodtak, addig Truman egyszerűen megfújta megégett kezét és mintha sem­mi sem történt volna, elküldte Iránba az amerikai olajtőke egyik bizalmi­ emberét, William Alton Jones olajmágmást, a Cities Service® Oi! Co. elnö­két, »bizal­mas misszióban”. A »bizalmas« jelző azonban csak a brit kormány felé szólt, ame­lyet Trumanék Jones kiküldésé­ről épúgy nem tartottak szük­ségesnek informálni, mint an­nak idején a Jalu-folyó vidéké­nek bombázásáról. Jones teheráni tárgyalásai, amelyek a legnagyobb gyanak­vást keltették fel a brit sajtó­ban, elsősorban azt bizonyít­ják, hogy a monopoltőke egyál­talán nem kényes és nem ra­­gaszkodik etikett-szabályokhoz, ha üzleti érdekeiről van szó. Amikor első számú ügynökét, Truman elnököt Moszadik ki­tessékelte az ajtón, elküldte Iránba az ablakon keresztül Mister Jonest, hogy mindezek ellenére is igyekezzék az ame­rikaiak számára nyélbeátrni az iráni olajüzletet. Az iráni nép azonban épúgy házatáján kívül akarja látni az amerikai, mint az angol olajimperialistákat

Next