Magyar Nemzet, 1952. november (8. évfolyam, 257-281. szám)

1952-11-01 / 257. szám

Nyugati aggodalmak és kérdőjelek Ha gondosan és figyelmesen olvassuk a nyugateurópai saj­tót, egyre inkább az az érzé­sünk, hogy a tehetetlenség, ta­nácstalanság és­ a tolsztoji ,el­­odázhatatlan pusztulás rémüle­téhez­ hasonló jelek bukkan­nak fel a nyugateurópai országok újságjaiban. A Szov­jetunió Kommunista Párt­jának XIX. kongresszusa óta a nyugateurópai la­pok hangszerelése észrevehe­tően megváltozott. Nem mint­ha nem uszítanának továbbra is a Szovjetunió és a népi de­mokráciák ellen, nem mintha a legcsekélyebb mértékben is el­ismernék a szocialista rendszer magasabbrendűségét, hanem a jelek­ szerint kevésbbé hisznek abban, amit leírnak, mint még néhány héttel ezelőtt. Mélyen elgondolkoztató ön­magában az a tény, hogy Sztálin világtörténelmi jelentő­ségű­ megállapításaira és Ma­­lenkov beszédére az imperia­lista, hierarchia legmagasabb ranglépcsőjén álló emberek is mennyire erőtlen, semmitmondó válaszokat tudtak csak adni. Churchill mindössze annyit mondott, hogy a háborús ve­szély csökkent, Acheson pedig egységre és összetartásra hívta fel Amerika »szövetségeseit«, mintha felszólításokkal, a jám­bor óhaj kifejezésével, vagy akár paranccsal el lehetne térí­teni útjukból a könyörtelen lo­gikával ható erőket. Eisenhower és Stevenson nagy hangon ki­jelentették, hogy nem hagyják rászedni magukat a szovjet po­litika részéről, holott jól tud­ják, nem holmi taktikázásról, nem kísérletekről van szó, ha­nem olyan megdönthetetlen tör­vényszerűségek leszögezéséről, amelyekkel szemben üres sza­vakkal nem lehet küzdeni. A nyugtalanság és a bizony­talantól való félelem érzése az, ami belopakodi­k a nyugati veze­tők elméjébe és a tőkések pénzén élő újságok hasábjaira, a nö­vekvő hitetlenség nemcsak az eddig követett politika sikeré­ben, hanem annak helyességé­ben. »Érzékeny fülek már hall­ják a szú percegésék -- írta erről lehangoltan az egyik fran­cia kommentátor. Az egész at­lanti tákolmányt a szú őrz­ s be­lülről s ha ma még ellen tud állni a felháborodott tömegek külső ostromának, elkerülhetet­lenül eljő az idő, amikor por­halmazzá válik és a történe­lem szemétdombjára kerül. ■ Az imperialista vezető körö­ket a XIX. pártkongresszus óta több dolog aggasztja. Minde­nekelőtt meg kell állapítani, hogy a Szovjetunió támadó szándékairól hét esztendőn ke­resztül terjesztett hazugság nem tartható fenn tovább.­­Sztálin cikke azt mutatja, hogy a Szovjetunió véleménye szerint a háború nem elkerül­hetetlen a két hatalmi csoport között és a Szovjetunió első­sorban az építés problémáira fordítja figyelmét* — írta a Daily Teleg­raph. ■4Az ötödik ötéves tervből vi­lágosan következik, hogy a Szovjetunió békekorszakra szá­mít* (Washington Star),­­vi­­lágos, hogy a terv nem háborús terv* (Observer). Az ilyen és ehhez hasonló megnyilatkozások azt mutat­ják, hogy —­ mindenekelőtt Nyugat-Európában — az im­perialista lapok is kezdik be­ismerni eddigi propagandájuk hamisságát. Az Egyesült Álla­mok vezető körei és az amerikai lapok igyekeznek ugyan újból életre galvanizálni a s­zovjet veszélyről­ szóló hazugságot, Nyugat-Eu­rópában azonban mindinkább növekszik a való­ságot ismerő emberek se­rege. Pedig köztudomású, hogy Amerika világuralmi ter­vektől szédelgő urai ezt a hazugságot a támadó szövet­ség kovászának , tartják, an­nak a csiriznek, amely az at­lanti tömb ellentétes, egymás­hoz nem illő részeit hivatott összetartani. A­­veszély" han­goztatásával próbálják eltompí­tani a szövetség belső ellent­mondásait, ■ leszerelni az ellen­tétes érdekeket, csökkenteni a marakodást és rávenni a nyu­gateurópai országokat az ame­rikai diktátumok ellentmondást nem tűrő teljesítésére. A második, aggodalom, vagyis az ellentétek kiéleződésétől való félelem, egyenesen követ­kezik a fent mondottakból. A nyugateurópai kormányok mint­ha most térnének magukhoz ab­ból a delejes álomból, amelybe az amerikai Svengáli sorvasz­totta őket, egymásután teszik fel a kérdést — ha ma még erőtlenül és bocsánatkérően is —, mire való az egész nagy hűhó, miért támasszuk életre ősi ellenségeinket, miért ron­­gyoskodjunk az elviselhetetlen katonai kiadások súlya alatt, miért törölje belénk minden jöttment amerikai őrmester a csizmáját, miért lopják el ipar­­vállalatainkat és árasztják el selejtes árukkal piacainkat, miért kell ezt a rettenetes árat megfizetnünk, ha az egész állítólagos veszedelem nincs is a kapuk előtt? Ennek a hangulati elemnek volt a legjellemzőbb megnyil­vánulása Auriol francia köz­­társasági elnök október 25-én Bollene-ban mondott beszéde. Auriol válaszolt Eisenhower sértő, franciaellenes kirohaná­saira és aggodalmas hangon beszélt Nyugat-Németország re­­militarizálásáró­. Közben meg­jegyezte, hogy alaptalan az amerikai uralkodókörök kérke­dése az úgynevezett Marshall­­»segéllyel«. A beszéd amerikai körökben érthető megrökönyö­dést keltett. »Francia állam­férfi — írta a New­ York Times — soha nem beszélt még eny­­nyire nyíltan a franciaországi felháborodásról. Az európai hadsereg , megteremtésének ter­vét politikai kudarc fenyegeti Franciaországban. Az említett ügy súlyos válsághoz vezethet Amerika és a kontinens közötti kölcsönös viszony alapvető kér­désében.­ A Washington Star ehhez hozzátette: »Az egyszerű franciának meggyőződése, hogy a­ Szovjetunió sohasem volt és ma sem ellensége Francia­­országnak.* " Mindez, persze, nem jelenti azt, mintha Auriol valami va­rázslat folytán a francia füg­getlenség védelmezőjévé válto­zott volna. De, mint a jobboldal lapjai is, elismerték, a francia köztársasági elnök a közvéle­mény érzéseit fejezte ki. Azt a növekvő felháborodást és hara­got, amely egyenes következ­ménye a nyugatnémet fasiszták felfegyverzésének. Mert mit is mondjanak Párizsban, amikor azt látják, hogy Kesselring és Ramcke, Krupp és Papen, Schacht és Skorzeny hamisítat­lan porosz ripökséggel beszél már ismét a franciákról, hogy ezek a hitlerista háborús bűnö­sök a legszemérmetlenebbül hangoztatják az Ost- és West­­politik­ot, a német imperializ­mus régóta ismert ragadozó törekvéseit, mérhetetlen prepo­­tenciával lépnek fel a Saar­­kérdésben és a Schuman-terv szervezetét egyre inkább német intézménnyé igyekeznek átala­kítani. Mindezt, természetesen, Amerika támogatásával, sőt ösztönzésével. Az atlanti tömb hajszálrepe­déseit az ellentétek eróziója egyre szélesebbre tágítja. A földközitengeri parancsnokság kérdésében teljesen nyíltan fo­lyik az angol-amerikai harc, az iráni ügyben az amerikai tőké­sek nagyon is félreérthető ma­gatartást tanúsítanak, a Távol- Keleten pedig, egyszerűen be­csapták Anglia orra előtt a ho­nolului értekezlet ajtaját. Ezek a jelek felfedezhetők az ENSZ jelenlegi közgyűlésén is, hiszen az Egyesült Államok ál­lásfoglalása Tunisz és Marokkó kérdésében nyíltan sértő volt a franciákra, Dél-Afrikával szem­beni eljárásuk pedig az ango­lokra. Az úgynevezett európai védelmi közösség az ellentétek viharzónájában hánykolódik, ugyanakkor az európai tanács kulisszái mögött javában dúl az angol-amerikai »egyetértés«. A harmadik aggodalmuk a Szovjetunió roppant erőnöveke­dése és szédületes gazdasági fejlődése. És mindez a két vi­lágpiac kialakulása közben, az, imperialista gazdasági blokád ellenére történt. Kezdik el­ismerni, hogy a Szovjetunió erejének növekedésével párhu­zamosan erősödtek a népi- de­mokratikus országok és a Kínai Népköztársaság, amelyről az US News and World Report nemrégiben keserűen azt írta: »S­ína a harmadik világha­talommá fejlődik fel.« Hatalmas kérdőjelként me­red az amerikai uralkodókörök elé a fegyverkezés problémája. Fenn lehet-e tartani ilyen hely­zetben a­­fegyverkezés jelenlegi ütemét, vagy pedig bizonyos idő után annak csökkentése e­l­kerülhetetlen? Mi lesz a hatása az egész kapitalista világra, ha a jelenlegi, a fegyverkezési megrendelésekkel mestersége­sen mozgásban tartott termelő­­gépezet a pangás, majd a nö­vekvő kihasználatlanság sza­kaszába kerül? Végül, de nem utoljára, min­den tőkés ország vezető kö­reinek aggodalmát fokozza a békem­ozgal­om lendületes ki­bontakozása, a nemzeti egység­front-mozgalom terjedése. A békemozgalom ereje máris arra kényszerí­tette Adenauer kormá­nyát, hogy a különszerződést és a párizsi háborús egyezmény második és harmadik olvasását november közepéről december közepére halasszák, a francia kormányt pedig a legnyakate­­kertebb mesterkedésekre, a par­lament nagyon is kétséges döntésének elodázása céljából. A jövő esztendő a választások éve lesz Nyugat-Németország­­ban és Olaszországban és a kormányok — bármennyire la­káspolitikát folytatnak is — nem hunyhatnak szemet a köz­vélemény növekvő felháborodá­sa, az amerikai gyártmányú politikával szemben fokozódó tiltakozása előtt. Mindez természetesen nem ok arra, hogy a békeharc akárcsak egy pillanatig is lanyhuljon. Ellenkezőleg. A vereség előér­­zete megsokszorozza az impe­rialisták dühödt támadásait a polgári szabadságjogok ellen, fokozza a fasiszta intézkedése­ket, újabb és újabb provoká­ciókra sarkalja a zsandárokat a béke híveivel, a nemzeti füg­getlenség védelmezőivel szem­ben. Éppen ebben a helyzetben van szükség a fokozott éber­ségre, minden tisztességes em­ber tömörítésére, a harc új és új formáira, a békéért küzdő erők teljes egyesítésére. A nyugtalanság és félelem az imperialista táborban ma még inkább jel, mint jelenség, in­kább hír, mint esemény. De semmiféle propagandával nem lehet tovább elkendőzni azt a tényt, hogy a két világ küzdel­mében a mérleg egyre inkább a béke táborának javára billen. A világtörténelem óramutatója nem az imperialisták vágyai és elképzelései szerint mozog Az elkövetkező években — írta az Economist — azzal kell szá­molni, hogy a diplomaták ép­­úgy beássák magukat, mint most a katonák Koreában. És ebben a diplomáciai álláshábo­rúban — most Walter Lipp­­mant idézzük —­­az idő már nem a Nyugat számára dolgo­zik”. Pethő Tibor Kilenc milliónál többen szavaztak eddig a nyugatnémetországi békenépszavazáson a bonni háborús különszerződés ellen A Saar-kérdésben élesednek a nyugatnémet-francia ellentétek A Pravda a kenyai nemzeti felszabadító mozgalom erősödéséről A külpolitikai helyzet Visinszkij szovjet külügyminiszternek a koreai kérdés ren­dezéséről szóló beszéde — több nyugati lap véleménye szerint is — nagy hatást keltett az ENSZ delegációnak tagjai köré­ben. A Combat megállapította, hogy Visinszloj­­ csupa olyan küldöttet járt maga körül, akinek egyetlen kívánsága: megszaba­dulni az amerikai gyámságtól és főleg semmi olyat nem tenni, ami hozzájárulna a koreai háború Kínára való kiterjesztéséhez. A News Chroni.de szerint: »A legtöbb ember egyetért a szovjet külügyminiszterrel abban, hogy hamarosan valamilyen meg­egyezésre kell jutni. Amerika és Anglia népe őszintén kívánja, h­og­y vége■ legyen a háborúnak.«­­ Még a newyorki sajtó is elismerte — jelenti New Yorkból a TASZSZ —, hogy Visinszkij meggyőző érveket sorakoztatott fel beszédében és alaposan el­emez­te Acheson legutóbbi beszé­dét a koreai kérdésről. Visinszkij alaposan dokumentált és gazdag érvelésű beszéde négy órán át tartott. A terem zsúfo­lásig megtelt ebből az alkalomból. A küldöttségek és a vendé­gek nagy figyelemmel hallgatták a Szovjetunió külügyminisz­terét és°"beszédét többször hosszantartó tapssal szakították meg. Az amerikai sajtó kiemelte, hogy az ENSZ-közgyűlés poli­tikai bizottságában három napon át nem volt olyan küldött, aki az Acheson-féle amerikai határozati javaslat mellett szólalt volna fel. A lapok ezzel kapcsolatosan megjegyzik, hogy több ázsiai és latinamerikai ország küldöttségének megnyilatkozásai­ból­­kiderül: ezek az országok nem támogatják az ENSZ lobogó­jával visszaélő amerikai parancsnokságnak a koreai fegyver­szüneti tárgyalásokon elfoglalt álláspontját. Míg a Szovjetunió mindent megtesz, hogy az ENSZ-et visszatérítse eredeti hivatásához, a béke és biztonság elősegí­téséhez, az amerikai külpolitika változatlanul arra törekszik, hogy az ENSZ az amerikai imperializmus eszköze legyen. A Die Tat hangoztatja, hogy erre irányul az Egyesült Államok egyik kongresszusi különbizottságának az ENSZ-titkárság alkal­mazottainak ellenőrzésére irányuló vizsgálata. Ugyanakkor — a svájci lap szerint — az, amerikai nép Imrében határozottan nép­szerűtlennek mutatkozik az ENSZ. Ez a körülmény főképp a koreai háború amerikai népszerűtlenségével magyarázható. Nyugat-Néme­torsz­ágban és Franciaországban egyre erőseb­ben nyilvánul meg a tömegek békeakarata. Ez abban is­merni nyilvánul, hogy mind többen és többen szállnak síkra a béke lilééivé!­­szemben elkövetett terrorintézkedések meghiúsításán. Düsseldorfi jelentés közl:, hogy a s­fungatné­netországi békenép­­szavazás keretében október 1áiig 6Mb­r1­­ ember toglalt állást a bonni háborús különszerződés ellen és az egész Németország­gal kötendő békeszerződés mellett. A bonni szövetségi gyűlés állandó bizottsága csütörtökön elhatározta, hogy a Ném­et Kom­munista Párt nyolc parlamenti képviselője mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló vitát, amelyet most kellett volna megkez­deni, november 1--re halasztják. Az elhalasztás oka az a fel­háborodott tiltakozás, amellyel a nyugatnémet lakosság miinden rétege Adenauernak ezt­ a legújabb alkotmánysértési kísérletét fogadta. A l'Humanté közli, hogy , Párizs, La Pallice, Nizza és más városok gyáraiban folytatódnak a tiltakozó sztrájkok a Pinay­­korm­­ánynak a kommunista képviselők mentelmi joga ellen inté­zett támadásai, valamint Le Léap-nak és a Köztársasági Ifjú­sági Szövetség négy vezetőjének jogtalan letartóztatása miatt. Francia politikai körökben — pártkülönbség nélkül — újabb bírálatok hangzottak el az ő európai védelmi közösségé­ről és az ő európai hadseregéről. Jacques Bardoux, a francia nemzetgyűlés külügyi bizottságának elnöke, hangoztatta, hogy Franciaország­nak és Nagy-Britanniának kellene irányító szerepet­­ kapnia Európa­­újjászervezési erőfeszítéseiben, mert az E­gyesült Álla­moknál hiányzik a megfelelő­­tapasztalat és politikai érettségi. Kertig tábornok,a francia parlament nemzetvédelmi bizottságá­nak elnöke, cikket írt arról, hogy az eddigi elgondolások szerint: »Németország nyer és Franciaország veszít ebben a játékban. Franciaország aláírja volt ellenfele felfegyverzését és azt­ lehet mondani, hogy felsorakozik tegnapi legyőzöttje oldalán. Néhány nappal ezelőtt a köztársasági elnök felemelte hangját. Még vann lehetőség arra, hogy bebizony­ítsa: Franciaország —• Francia­ország a­kar maradni. Reméljük, hogy a parlament alkalmat ad neki ennek bebizonyítására.* A Saar-kérdésben fokozódnak a német-francia ellentétek. A Manchester Guardian kifejti, hogy máris igen súlyosan esik latba az­z európai védelmi szerződés­ ratifikálása szempontjából az egy hónapos német-francia tárgyalások kudarca. Ez bátorí­tást ad mindkét oldalon a szélső nacionalistáknak. Adenauer börtönnel fenyegeti Bodensteiner képviselői csoportjai működnek az angol megszá­lási övezetben. Ezek a csoportok hasonlóak a nemré­gen leleplezett hesseni és bajor­­országi terror­szervezetekhez. A lap jelentéséből kitűnik, hogy Schleswig-Holstein bel­­ügyminiszt­érumin Flensburg, Neumünster és Schleswigr kör­nyékén több amerikai eredetű, fegyverekkel és lőszerekkel teli, titkos raktárt fedezett fel. Az angol megszálló hatóságok megtiltották a közvélemény tu­dósítását erről a tényről. Ugyanebből a forrásból eredő hírek szerint Zinn hesseni mi­niszterelnök leleplezései után Kirkpatrick angol főbiztos el­rendelte, hogy adják át az an­gol hatóságoknak a Német Ifjú­sági Szövetség titkos csoport­jainak tevékenységéről szóló anyagokat, amelyek Alsó-Szász­­ország, Schleswig-Holstein és Északra­jna-Vesztfália belügymi­nisztériumaiban voltak. A fenteml­ett minisztériumok munkatársait figyelmeztették: felelősségre vonják őket, ha hí­reket terjesztenek arról, hogy a Német Ifjúsági Szövetségnek fegyverraktárai vannak az angol megszállási övezetben. Berlinből jelenti az MTI. Ade­­nauer kőnyomatos sajtószolgá­lata, a Deutschland-lim­ons­­dienst felszólította a Keresz­tény-Demokrata Unió parla­menti csoportjából kizárt Hans Bodensteiner képviselőt, hogy mondjon le mandátumáról. A kőnyomatos megfenyegeti Bodensteinert, hangoztatva, hogy Hitler harmadik birodal­mában az ilyen magatartású politikusokat minden gondolko­­dás nélkül börtönbe vetették. Hans Bodensteiner, aki most pártonkívüli képviselőiként vesz részt a bonni parlament ülésein — mint ismeretes — néhány hó­nappal ezelőtt szembefordult Adenauer háborús zsoldos politi­kájával. Bodensteiner kijelen­tette, hogy lelkiismeretével nem tudja összeegyeztetni a bonni kancellár háborús uszításait. Azóta több ízben élesen támad­ta Adenauert és erélyesen fii-­ Lakozott az ellen, hogy a Ke­resztény-Demokrata Unió kép­viselőit terrorral akarják a kü­lönszerződés ratifikálására kény­szeríteni. Fasiszta terrorcsoportokat szerveztek N Nyu­gat-'N£metorgzás' angol övezetében is Berlinből jelenti a TASZSZ. A berlini Nacht Express kieli je­lentése szerint Schleswig-Hol­stein belügyminisztériumának tudomására jutott, hogy a Né­met Ifjúsági Szövetség titkos Az osztrák parlament 1953 február 22-re tűzte ki az új választásokat Az AFP jelenti Bécsből, hogy az osztrák parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely jóváhagyja a parlament korábbi feloszlatását, s azt, hogy a tör­vényhozói választásokat 1953. február 22-én tartsák meg. Az új parlament március 24-én ül majd össze. A francia nemzetgyűlés külügyi b­igotságának kérdése a Lorn-Lo- Jio/­­ Hant-Ar­stin Párizsból jelenti az MTI. A francia nemzetgyűlés külügyi bizottsága csütörtöki ülésén el­határozta, kérdést tesz fel a kormánynak, milyen lépéseket tesz a bonni kormánynál an­nak érdekében, hogy a jövőbeli ne legyen lehetőség olyan be­szédek elhangzására,­ amilyet Ramcke tábornok mondott az SS-ek Hannover mellett vasár­nap tartott ülésén. Lecoeur beszéde az egységfrontról Párizsból jelenti a­ TASZSZ: Párizsban ,a Mutualité-terem­­ben a Francia Kommunista Párt nagygyűlést szervezett. Auguste Lecoeur számolt be a Szovjetunió Kommunista Párt­­ja XIX. kongresszusának mun­kájáról. Lecoeur tagja volt a kongresszuson részt, vett francia küldöttségnek. Rámutatott, hogy a Kommunista Párt és vala­mennyi becsületes hazafi ellen küzdő reakció fegyvertárában a hazafiatlanság koholt vádja nem utolsó helyet foglal el. Ezt az eszközt már a francia nép leggaládabb ellenségei, Hitler szövetségesei — Petron, Laval, Bonnet és a többi haza­áruló — is használni próbál­ta a kommunisták által veze­tett ellenállási mozgalom ellen vívott harcában. Lecoeur hangoztatta, hogy a Szovjetunió és a munkásosztály egysége ellen indított hazug­sághadjáratot a jobboldali szo­cialista vezérek irányítják ame­rikai gazdáik utasítására. Le­coeur végül arról beszélt, hogy az ország nemzeti függetlensé­géért és a békéért harcoló egy­séges frontot kell létesíteni Franciaország munkásosztálya és kommunista pártja körül és ezt a frontot meg kell szilár­dítani. A francia sajtó a Saar-kérdésről A francia sajtót élénken fog­lalkoztatják az úgynevezett Saar-kérdésben folytatott fran­cia-német tárgyalások, amelye­ken a párizsi és a bonni kor­mány képviselői a saarvidéki választások kérdéséről és a francia-saarvidéki gazdasági szövetség jövőjéről tárgyaltak. A tárgyalások kudarcot vallot­tak. A kudarc okaira rávilágít a De Soir cikke, amely megálla­pítja: »A francia kormány 1947- ben cserébe a Saarvidék anne­­xiójáért, lemondott a német jó­vátételről és most nem hajlandó odaadni a Saarvidék szenét és acélját, mert ezekre akarnak támaszkodni a nagyiparosok az­­európai szervezetekben, külö­nösen a szén- és acél közösségben

Next

/
Thumbnails
Contents