Magyar Nemzet, 1952. november (8. évfolyam, 257-281. szám)

1952-11-01 / 257. szám

4 NAPI KRÓNIKA toiiuniiiimiimiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiim­ ­ Szovjet Zene Ünnepi Tíz Napja a rádióban A Magyar Rádió november 6-től kezdődően idén is megren­dezi a Szovjet Zene Ünnepi Tíz Napját. Az ünnepi műsorokban kiváló szovjet zeneszerzők mű­vei hangzanak fel, neves szov­jet és magyar művészek, együt­tesek tolmácsolásában. A tíz nap során több mű magyaror­szági bemutatójára is sor kerül.­­—­ A Felszabadulás emlék­mű környékét november 7. tiszteletére megszépítette a Fővárosi Kertészet. Az utakat és a gyepet a Gellérthegy ol­dalában rendbehozták és szép virágokat helyeznek el a szo­bor mellett.­­ A grafikusművészek nagy lelkesedéssel készülnek a III. Magyar Képzőművészeti Kiállí­tásra. Számos műben örökítik meg a magyar történelem ki­emelkedő eseményeit, a fel­szabadult magyar nép életét és több regényhez és népmesé­hez készítenek illusztrációkat. A Rákospalotán a Gorove­­(volt Zápolya) utcánál levő vasúti felüljárót 1927-ben el­bontották és a villanegyedhez helyezték át. Most a régi he­lyen 200.000 forint költséggel új felüljáró épül, amelyet elő­reláthatólag december 15-én nyitnak meg.­­ A budapesti gyógyfür­dőkben és uszodákban novem­ber 7-én üzemszünet lesz. No­vember 6-án a szombati nyit­­vatartás szerint, november 8- án a vasárnapi, november 9- én pedig a rendes hétköz­napi üzemmenetnek megfele­lően látogathatók a fürdők és uszodák. ■— A Ruhaipari Tervező Vál­lalat a textilminta-vállalatok­­kal együttműködve, kiválasz­totta azokat az anyagokat, amelyekből télire a dolgozó nők és gyermekek számára ízléses kabátokat és ruhákat készíte­nek. Eddig 50 kabát- és 30 fla­­nellruha-modell készült el.­­ A New Yorkban megjele­nő »Variety« című­ színházi szaklap egyik legutóbbi száma cikket közöl arról, milyen rossz fogadtatásban részesül­nek a háborúra uszító és kom­­munistaellenes hollywoodi fil­mek a világ számos országá­ban. Indiában most három ilyen filmet tiltottak be éspedig a­­Peking expressz«, a »Vörös Duna« és »Az összeesküvőd cí­mű uszító filmeket. Hollandiá­ban is megtiltották a »Diplo­­máciai futárt című szennyfilm előadását. Hasonló intézkedése­ket hoztak egyes amerikai fil­mek ellen a skandináv orszá­gokban és Izraelben. A »Va­­riety« kesereg a hollywoodi filmipar helyzetének súlyosbo­dása miatt és megállapítja, hogy most nagyobb mértékben volna rászorulva az amerikai filmgyártás a külföldről szár­mazó bevételekre, mint bármi­kor és súlyosan érinti, hogy egyre több amerikai film kerül feketelistára egyes kapitalista országokban.­­ A Földalatti Gyorsvasút építkezésénél, a Szent István­­téren, a föld mélyében épülő alagútban most szerelték be a századik tübinggyárűt. Itt most az úgynevezett kihúzó-vágány épül, amelyen a földalatti pesti szakaszán közlekedő egyes szerelvényeket a cse­kélyebb forgalmú órákban fél­­reállíthatják. — A Fővárosi Autóbuszüzem va­sárnap a Nyugati pályaudvartól M jelzéssel a Dózsa Sportstadionig rendkívüli autóbuszjáratot közleked­tet a Bp. Dózsa—Bp. Vasas és a Bp. Bástya—Bp. Honvéd mérkőzés­re. Első kocsi a Nyugati pálya­udvartól 10.45-kor, az utolsó 14 óra­kor indul.­­ Két új orvosi rendelő készült el a IX. kerületben. Az üllői­ út 87. szám alatti ren­delőintézetet e héten adták át a kerület dolgozóinak, novem­ber 3-án pedig a Lónyay­ utca 19. szám alatt nyitják meg az újabb rendelőintézetet. — Mezőgazdasági újító hó­napot rendeznek novemberben, hogy ezzel is elősegítsék az ag­rotechnika fejlődését. Az ez­alatt beadott javaslatokat az újítóbizottságok 48 óra alatt elbírálják és lehetőleg azonnal alkalmazzák is. — A begyűjtési miniszter a villányi »Új Alkotmány« és a fertőbozi »Szabadság« III. tí­pusú termelőszövetkezeti cso­portoknak engedélyezte a bor szabadforgalmát, miután bor- és szőlőbeadási kötelezettségük­nek teljes egészében eleget tettek.­­ Az Operaház ifjúsági elő­adásokat rendszeresít ebben a tanévben. Az elsők között a Szöktetés a szerályból, a Tra­­viata és a Szevillai borbély ke­rül színre az Operában, a Vá­rosi Színházban pedig a Tru­badúr, a Denevér és a János vitéz.­­ Az »Erkel«-t, az új ma­gyar zenésfilmet november 6-án mutatja be a Vörös Csillag, az Uránia, a Május 1., a Táncsics (Csepel), a Munkás és a Dó­zsa filmszínház. A filmszínhá­zak pénztárai az »Erkel«-re szóló jegyek elővételi árusítá­sait ma megkezdték. November 1-én az ország négy megyéjében kezdődnek a vasgyű­jtő napok A Népgazdasági Tanács ha­tározata alapján november 1. és december 20. között ország­szerte vasgyűjtő napokat tarta­nak. November első tíz napján a budai kerületekben, valamint Heves, Borsod, Szabolcs-Szat­­már és Hajdú-Bih­ar megyék­ben folyik majd a vasgyűjtés. Az onkológus szakorvosok országos értekezlete Péntek délelőtt az Orszá­gos Onkológiai Intézetben meg­kezdődött a megyei rákbeteg­­gondozó intézetek vezetőinek, a szűrőállomások és szakrendelé­sek orvosainak országos érte­kezlete. A két napig tartó érte­kezleten a többi között megtár­gyalják a 40 éven felüli férfiak részére, a közeljövőben meg­kezdődő rákszűrővizsgálatok bevezetése kapcsán szükséges teendőket. Az értekezlet során péntek este az Orvos-Egészségügyi Szakszervezetben megalakult az Onkológus Szakcsoport. Meg­alakítása lehetővé teszi, hogy a többi szakcsoporttal szorosan együttműködve az eddiginél át­fogóbban vehessék fel a harcot a rosszindulatú daganatos meg­betegedések ellen. A közeljövő­ben megalakulnak a szakcso­port vidéki szervezetei is. Eb­ben az évben Szombathelyen és Szegeden, 1953. elején pedig Pécsett onkológus vándorgyű­lést rendeznek.--­-a Színházak műsora Operaház: A hattyúk tava; II. 2. (7) — Nemzeti Színház: Csongor és Tünde (7) — Katona József Szín­ház: Sok hűhó semmiért (7) — Magyar Néphadsereg Színháza: Foster ezredes bűnösnek vallja magát (7) — Madách Színház (Izabella-tér): Farkasok és bárányok (7) — Ifjú­sági Színház: Légy Jó mindhalálig (7) — Ifjúsági Színház Kamaraszín­háza (volt Úttörő Színház): Zója (7) — Fővárosi Operettszínház: Állami áruház (7) — Fővárosi Vígszínház: Most jelent meg (fél 8) — Vidám Színpad: Vannak még hibák (7) — Városi Színház: Trubadúr; V. Sz. V/2. (7) — Állami Bábszínház: Misi mókus kalandjai (3, 5). Sztárparádé (fél 8) — Artista Varieté: Mindenki sevet (6, 8). AZ ÁLLATKERTI GUNDEL ÉTTEREM teljes újjáépítése időtartamára RÓZSADOMB ÉTTEREM címen a Keleti Károly utca és Bimbó­ út sarkán NOVEMBER 1-ÉN este nyitja meg helyiségeit Hideg, meleg ételek, italkülönlegességek Lakatos Tóni és népi zenekara muzsikál kilex­terem Elérhető a 6 és 18-as villamossal, valamint a II, 12 és 39-es autóbusszal Bölöni György 70 éves Hetven esztendős ma Bölöni György, a kiváló, harcos író és publicista­. Az Ady Endre pát­riájából, a „hepehupás, vén Szi­lágyból” származó Bölöni már egészen fiatal újságíró korában a század legelején túlnézett és túllátott az akkori ellenzéki po­litika korlátain és amikor 1904-ben, Párizsban megismer­kedett nagy földijével, Ady Endrével, benne nemcsak az új formák csodálatos, megrázó dallamú mesterét tisztelte, ha­nem a magyar népért küzdő, szenvedélyes politikust is Bö­löni György élete ettől kezdve összekapcsolódik Ady Endre életéve­ — a nagy költő nem egy versét és számos publicisz­tikai írását ihlették meg Bö­löni György meglátásai —, s Ady halála után is Bölöni az, aki a legharcosabban, a leg­izzóbb és legtisztább szenve­déllyel őrzi Ady Endre költői és politikai örökségét. Horthyék »kultúrpolitikája« elhallgatta, s meghamisítani próbálta Ady lángoló, forradalmas életművét. É­s a megcsonkított, eltorzított Ady-kiadások korában a leg­jobb hazafiak, a magyar iro­dalom igazi barátai Bölöni György Párizsban kiadott könyvét terjesztették egymás között az igazi Ady Endréről. Emigrációban töltötte a ne­gyedszázados Horthy-korszakot Bölöni Györgyi, de soha egy percre sem távolodott el a ma­gyar nép életének nagy problé­máitól, részt vett — Ady szelle­méhez méltóan — abban a harcban, amelyet a magyar nép legjobbjai vívtak a prefasizmus és a fasizmus ellen, népünk fel­szabadulásáért. »Az igazi Ady* írója, Anatole Francé műveinek magyar tolmácsolója, Henri Barbusse barátja és munkatár­sa harcos humanistához méltóan nem vonult vissza a gyakorlati küzdelem elől és mint a Rákosi Mátyás kiszabadításáért folyó nemzetközi küzdelem aktív rész­vevője, majd — a német meg­szállás korszakában — a fran­ciaországi Magyar Ellenállási Mozgalom elnöke, bátor, nagy­szerű tettekkel bizonyította be, hogy nincsen ellentmondás nála gondolat és magatartás, szó és cselekvés között. Röviddel hazánk felszabadu­lása után Bölöni György visz­­szaérkezett Magyarországra. Visszaérkezett, de már új hazá­ba, ahol nem titokban terjesz­tették Adyról szóló művét, ha­nem nagy példányszámban, dí­szes külsőben adták ki, min­denki okulására. Megjelent a Hallja kerül, Táncsics­ című műve is, amelynek kéziratát a legváltozatosabb búvóhelyeken rejtegette az ellenállás hősi, nehéz korszakában. Két évig mint magasrangú diplomata, mint Népköztársa­ságunk hágai követe végzett elismerésre méltó munkát. A 70 esztendős író ma is dol­gozik. Nemcsak mint a Magyar Népköztársaság Irodalmi Alap­jának elnöke tevékenykedik — élén állva a fontos munkának, amely a magyar írók alkotásai­nak gazdasági alapját szerve­zi —, hanem nagyszabású, elemző tanulmányt írt Deák Ferencről, megmutatva a »haza bölcsének« igazi szerepét és he­lyét a magyar történelemben. Bölöni György vezeti az írószö­vetségnek azt a bizottságát, amely most készül Ady Endre születése 75. évfordulójának méltó megünneplésére. Részt vállalva és részt kérve mun­kánkból és harcainkból, ápolja Bölöni György Ady Endre örök­ségét, amely — a többi között Bölöni György segítségével is — a magyar hazafiak egyre na­gyobb tömegének közös, drága kincse. Cédiusa divat az őszi-téli divatbemuta­tókon sok változatban szere­pelt. Divatos egyszínű és min­tás — főleg kockás — szövet­ből vagy kardbársonyból. Min­denképpen egyike a legjobban öltöztető ruháknak. A kiskosztüm szoknyája sima, szűk, hátul hajtással, vagy bő, részekbe szabott, lehet rakott, vagy plisszirozott is. újszerű megoldás a »kihagyásos­ p­isz­­szé« szoknya. Azért »kihagyá­­sos«, mert csak egyes részein plisszirozott. A kabát a divatos raglán­­vagy japán­ szabással készül. A kiskosztüm szép és finom dísze a sujtás és a bársony. A Ruhaipari Tervező Vállalat egyik legszebb kiskosztüm­­modellje fekete szövetből ké­szült, sujtásos zsebekkel és ki­hajtóval. A Női Divatszabóság kis­­kosztüm-modelljeit legtöbbször bársony­ díszíti. A fekete szövet­kosztüm gallérja és zsebe fe­kete bársony, halványszürke kiskosztümkabátot pedig bordó bársonnyal paszpoloztak. Rajzunk első modellje fekete, japánszabású kiskosztüm, „kar­­digán gombolással”. A gombo­láspánt és a zsebek pántja fe­kete bársonyszalag. Modellünk szoknyája sima, egyenes, a má­sodik rajz egyszerű vonalú. A KORDBÁRSONY RUHA A kordbársony kosztüm, kulikabát, szoknya és mellény mellett az őszi-téli divatban fel­tűnt a kordbársony ruha is. A kordbársony ruha minél egy­szerűbb, annál szebb. Lakkör és ón-gomb illik hozzá legjob­ban. A kordbársony legdivato­sabb színei: kávébarna, rozsda­barna, bordó és acélszürke. A kordbársonyból készült , ruhát vagy szoknyát — hátul, a de­réktól lefelé — aj­ánlatos se­lyemmel bélelni. Egy jó tanács a kordbársony kezeléséhez: ne vasaljuk a színén, hanem a visszáján gőzöljük, úgy, hogy a felfordított meleg vasaló lap­ján húzogatjuk az anyagot. NÉGY DIVATÚJDONSÁG: 1. Kártolt gyapjúfonal­ból készült, jersey-kötésű bő, húzott szoknya és hozzávaló kardigán. Szürke és bordó szín­ben a legszebb. 2. Lódenszoknya: zöld lóden­­ból, elől hajtással, saját anya­gából készült tűzött övvel és tűzött zsebekkel. Jó téli modell, szeretni fogjuk, mint a lóden­­kabátot. 3. Színes, norvég mintával díszített, kötött hollandi vagy svájci sapka, hozzávaló kesz­tyűvel, új színfolt a kötött di­vatban. 4. Csíkos szatén-sál, pasztell­színekben, ízléses, szép szín­összeállításokban láttuk a Ru­házati Boltok kirakataiban. (f. b.) ■— Az újtermésű cukorrépa feldolgozásánál idén szovjet módszerek felhasználásával ugyanannyi répából 2 százalék­kal több cukrot gyártunk, mint tavaly. Ugyanekkor a cu­kor minősége is megjavult A KISKOSZTÜM ■Szombat, 1952. november 1. S­PORT A labdarúgó NB I. döntő fordulójának csapatai A labdarúgó Nemzeti Bajnok­ságban vasárnap nagyon sok helyezés sorsa dől el. Nemcsak az első helyért küzd a Bástya és a Honvéd, hanem a III—IV. helyért a Dózsa és Vasas, az V—VI. helyért pedig a Csepel és a Kinizsi. Erre a fordulóra tehát nagyon felkészültek csa­pataink. A bajnokságot eldöntő Bás­tya-Honvéd mérkőzés várható összeállítása: Bástya: Gellér — Kovács II, Börzsei, Lantos — Kovács I, Zakariás — Sándor, Hidegkúti, Palotás, Szolnok, Molnár. Honvéd: Garamvölgyi (Grosics) — Rákóczi, Lóránt, Tóth III (Bányai) — Bozsik, Bányai (Városi) — Budai II, Kocsis, Budai I, Puskás, Babo­­­csay. A Honvédben bíznak ab­ban, hogy Grosics sérülése va­sárnapig teljesen rendbejön. A Bástyában Lantos sérülése már rendbejött. Sándor és Ko­vács I is pihent a héten, hogy vasárnapra teljesen rendben le­gyen. A harmadik hely döntőjének csapatai: Dózsa: Gulyás (Hen­ni) — Balogh II, Várhidi, Far­sang — Kiss II, Gyurik — Eg­resi, Szusza, Deák, Virág, Tóth. Vasa­?: Bakó — Lőrincz, Tefesd, Konta (Ullmann) — Szilágyi II, Bundzsák — Csordás, Mező (Vadász), Szilágyi I, Berendi, Illovszki (Sárosi). A Dózsában Henni vállsérü­lése miatt pil­ent, remélik, hogy vasárnapig harcképes lesz. Deák bokasérülése már rendbejött. Az ötödik helyért vívandó küzdelem csapatai: Csepel: Mé­száros — Kónya, Domán, Ta­kács — Preiner, Keszthelyi — Szentesi, Tóth II, Faludi (Bé­res, Fenyvesi), Lovász, Czibor. Kinizsi, Szabó — Ombódi, Kis­­péter, — Dalnoki — Héri, Dé­­kány — Pataki, Horváth, As­­bótii, Mészáros, Koczó. Kisorsolták az ökölvívó CsB mérkőzéseit A BTSE elkészítette Buda­pest ökölvívó csapatbajnoksá­gának beosztását és sorsolá­sát. Az A-csoportba került: Honvéd, Vasas, Kinizsi, V. Meteor. A B-csoportba került: Dózsa, Lokomotív, Bástya, Kis­­text. Minden csoport körmérkőzést vív és az első két helyezett ke­rül a november 28—29-én ví­vandó döntőbe. A csapatok ma­gukkal viszik a csoportban egy­más ellen elért eredményüket. A moszkvai női sakkverseny A női sakkvilágbajnok-jelöl­­tek versenyén Moszkvában a VI. fordulóban függőben ma­radt Ignatyeva és Lángos Jó­­zsa játszmája, a szovjet sakko­zónő nagyobb esélyével. Befe­jezett játékok: Zvorikina— Carif 1:0, Bjerovai—Bruce 1:0, Bikova—Keller 1:0. Több mint 100 szakkönyv és tudományos munka jelenik meg novemberben Tudományos és szakkönyv­kiadóink november hónapban több mint 100 mű kiadását ter­vezik. Az Akadémiai Kiadó Kiss Géza: »Ormánsági szótár* című művét, valamint Tőrt­ Kálmán: »A Duna szabályozása* című munkáját adja ki. Aruljanov szovjet szakíró :Elektromos mérőműszerek* és Geraszimov: A Kazánberendezések automa­tikus szabályozása* című szak­könyvét, továbbá Grimm—Sebők: »Gyártástechnikai utasítások* című forgácsolás-technológiai példatárát a Nehézipari Könyv­kiadó adja ki. A Közlekedési Kiadó novem­beri programmjában Balogh Artúr: »Az autómozgástan ele­mei* című könyvét, továbbá Czére Béla—Vásárhelyi Boldi­zsár: »A közlekedés magyar­nyelvű szakirodalma 1945—51.* című bibliográfiai összeállítása szerepel a többi között. Az Építőipari Könyvkiadó no­vemberi tervéből kiemelkedik. Szimonov: »A beton és vasbe­tonelemek új típusa és gyártási elemek című szakkönyve. Több mint 500 oldalas terje­delemben »Növényhatározat je­lenik meg a Tankönyvkiadó Vál­lalatnál. SAKK A stockholmi zónadöntőn a rendes díjazáson kívül 5 szépségdíj került kiosztásra, melyet a rendezőség a legszebb játszmákra tűzött ki. Alábbi játszmánk ebből a ,.csokorból­­ való. VEZÉRINDIAI VÉDELEM BARCZA GOLOMBEK (Magyarország) (Anglia) 1.c4, Hf6 2d4, e6 3.Hf3, b6 4.e3, (A vezérindiai védelemben a b7-re kerülő futó erejének ellensúlyozásá­ra gyakoribb a 4.g3, Fb7 5.Fg2 stb. fejlődési rendszer. A játszmafolyta­tás régebben előforduló mester­játszmákban található és az elmélet­búvárok véleménye szerint, sötétnek az e4 mezőre kifejtett nyomása kö­vetkeztében, kölcsönös esélyű.) 4.... Fb7 5.Fd3, Fe7 (Itt 5. . . . Fb41, 5. . . . d5 és 5. . . . c5 folytatások is játsz­hatók.) 6.0—0, 0—0 7.HC3, d5 8.b3, c5 (A „centrumharc" kezdete.) 9.Ve2, cd4: 10.cd4:, Hc6 11.Bd1, Bc8 12.Fb2, Be8 13.Bad­, dc4: 14.bc4:, (Világos a közismert „lógós" gyalo­gokhoz jutott, melyekben azonban — gyengeségük mellett — lappangó erő van.) 14. . . . Vc7? (Kétes foly­tatás. A vezér a c-vonalon is bi­zonytalanul áll, mint azt Barcza éles válasza azonnal felfedi. 14. . . . Ha5 volt helyén.) 15.d5!. ed5: (Egyet­len: 15___ Hd8-ra 16.d6!. Fd6* 17. Hb5 nyer.) 16.Hd6:, Vb8 (Gyen­gébb 16____ Hd5: 17.cd5:, Fc5 18. VC­ 2, Hb4 19.Fh7 :1, Kf8 20.Vf5 döntő világos előnnyel.) 17.Vd2, Hd5: 18.cd5:, Hb4 19.Fe4, Bel: 20. Bel:, Bd8 (A világos d-gyalog elveszett, Barcza azonban finom, messze számított lépéssorozattal futó­­párjának nagyobb aktivitásával szét­zúzza az angol mester királyállását.) 21. Vd4!, f6 (Nem mentett 21-----­Ff8 sem, mire a játszmafolytatás­hoz hasonló tisztáldozat dönt. Pl. 22. Fh7:+, Kh7: 23.Vh4f, Kg6 (Kg8, Hg5) 24.Vg5f, Kh7 25.Vh5f, Kg8 20.Hg5 védhetetlen mattal.) 22.Fh7:|! Dia­gramm) . 22____ Kh7: 23.Ve4f, Kg8 (33-----­Kh8-ra 24.Hg5!, fg5: 25.Ve7;. Bg8 26.Vg5: után a h5 és h6-on fenye­gető mattok ellen nem volna véde­lem.) 24.Ve7Hd5: 25.Ve6t, Kh3 (25. . . .Kh7 26.Vf5t. K6 — Kh6, He5! — g$ 27.Vh3f, KgS 28.Hd5, fg: Szombati sportműsor Asztalitenisz: Férfi és női bajnoki mérkőzések. Atlétika: Kinizsi verse­nye, Üllői-út. 3 ó. Birkózás: MTSE versenye, Wesselényi-u.. 6 ó. Cél­lövés: Szabadságharcosok kispuskás bajnoksága és CSB mérkőzések, Mar­­czibányi-lőtér, d. u. fél 1 ó, Brüss­­szeli-út, 3 ó. Kézilabda: Ságvári­serlegmérkőzések. Kosárlabda: Férfi és női CSE mérkőzések: Honvéd— MÁVAG, fél 7 ó. Sportcsarnok. Labdarúgás: NB II. és tartalék baj­noki mérkőzések. Ökölvívás: Hon­véd—Beloiannisz-gyár, Fehérvári-út, 7 ó. Dorog bajnokságai. Röplabda: MTSE bajnoksága, Szombathelyen. Torna: Országos verseny, Pécsett. Vízilabda: Komjádi-Kupa döntői, Sportuszoda, 7­6. 29.Bell és sötét néhány lépésben matt lesz.) 26. Vh3f, Kg8 27.Hg5! (Újabb szép áldozat.) 27. . . . fg5, 28. Ve6f és sötét feladta, mert 28. . . . Kf8-ra 29.Fa3f és 28____ Kh7-re 29. Vf7, Bg8 80.Vh5 matt következik. Végig élvezetes, gyönyörű Barcza-­ produkció, méltó a szépségdíjra! SAKKHÍREK A BTSE rendezésében folyó „Bé­ke" és „Szabadság" sakkcsapatbaj­nokságok a VI. forduló befejezése után a félidőhöz érkeztek. Eredmé­nyek: I. osztály: Petőfi VTSK —Vörös Meteor 7­:4»/«. (A Petőfi győzelme meglepetés.) Építők—Va­sas Izzó 7:5, Szikra—Kinizsi 6:6, Vasas Láng—Bp. Vasas 6^:5‘/s, Lo­komotív—Kistext 8­2:3^1, Postás— Eizett 7:5. Állás a 6. forduló után: Építők 49‘/2, Szikra és Vörös Meteor 43, Vasas Láng 4iyfe, Kinizsi 39^, Petőfi VTSK és Lokomotív 38, Pos­tás 32, Vasas Izzó 31%, Bp. Vasas 30. Kistext 25%, Vasas Eizett 18 és ponttal. Ezúton is közöljük a buda­pesti sakkegyesületek vezetőivel, hogy a november 9-re kiírt VII. forduló, a vasárnap munkanappá való nyil­vánítása következtében november 8-án, szombaton délelőtt bonyoló­dik le. A BTSB november közepén sakk­oktatói és sakkversenyvezetői tan­folyamokat indít szakelőadók vezeté­­sével. Jelentkezési határidő novemb­­­ber 5. (Kemény Imre, V. Bárczy-S út 5. BTSB.) JÖN!­JÖN! 1952. MÁJUS – MOSZKVÁBAN Színes film a szovjet munkás, osztály nagy ünnepéről* VOLGA—DON CSATORNA Film a kommunizmus hatal­mas alkotásáról.

Next