Magyar Nemzet, 1952. december (8. évfolyam, 282-305. szám)

1952-12-02 / 282. szám

. Pák Heti En nyilatkozata a Szovjetunió javaslatáról tésének kérdését együl­ sor pro-Phenjanból jelenti az Új Kína. Pak Hen En, a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság külügy­minisztere november 28-án nyi­latkozatot tett, amelyben támo­­gat­ja A. J. Visinszkijnek, a Szovjetunió küldöttsége vezető­jének a koreai kérdésben az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének I. számú (po­sti- 18ét) Bizottsága elé terjesztett határozati javaslatát. A szovjet küldöttség javasla­tainak rövid ismertetése után Pak Hen En nyilatkozata a kö­vetkezőképpen hangzik: — Huszonkitenc hónapját hogy az amerikai beavatkozók megindították a háborút Koreá­ban és már több min­t egy év telt el azóta, hogy a Szovjet­unód javaslata alapján megkez­dődtek a fegyverszüneti tárgya­lások. A fegyverszüneti tárgya­lások menete megmutatta,­hogy az Amerikai Egyesült Államok a legcsekélyebb mértékben sem törekszik a koreai kérdés békés rendezésére, hanem ehelyett előbb a legkülönfélébb módokon elnyújtotta a tárgyalásokat, és végül a hadifoglyok hazatelepí-Vikáción keresztül arra hasz­nálja fel, hogy önkényesen szü­neteltesse a tárgyalásokat.­­ A Szovjetunió, amelynek külpolitikája a népek közötti béke és baráti együttműködés meg­szilárdítására alapozódik, követ­kezetesen a koreai kérdés békés és igazságos rigyfezésére törek­szik. A koreai nép és az egész haladó emberiség mindig egy­hangúlag támogatta és ezentúl is egyhangúlag támogatja a Szovjetunió békepolitikáját.­­ Az a javaslat, amelyet A. J. Viem­szkij, a Szovjetunió kül­döttségének vezetője november 24-én a politikai bizottságban előterjesztett, újból az egész Vi­lág elé tárja a Szovjetuniónak a koreai kérdésben elfoglalt pár­tatlan álláspontját és a koreai kérdés békés rendezésére irá­nyuló törekvését. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormánya — fejezi be nyilatkozatát Pak Hen Eh — teljes erővel támogatja a Szov­jetunió ENSZ-beli küldöttségé­nek javaslatát A Hszinmanista csapatok torkig vannak a beborfival hí­rt Kína hírügynökség kü­löntud­ósí­tója írja: November 27-én volt egy éve, hogy a ko­reai fegyverszüneti tárgyaláso­kon a két fél megvonta a kato­nai demarkációs vonalat. Az azóta eltelt egy esztendő alatt az amerikaiak »katonai nyomás" alkalmazásával igyekeztek kény­szeríteni a koreai-kínai felet, hogy elfogadja észszerűt­len kö­veteléseiket. Jou, az amerikai fegyverszüneti küldöttség volt vezetője nyíltan azzal dicseke­dett, hogy skót fél hetet t­éri kato­nai nyomással­ kell előmozdíta­ni a megállapodást az egyes napirendi pontokban. Az ame­rikaiak azonban katasztrofális vereségeket szenvedtek, anélkül, hogy bármit is elértek volna. Az agresszorok 1951. decemberétől 1952. októberéig több mint 212.000 embert veszítettek halot­takban és sebesültekben. Ezek közül több mint 94.000 amerikai. Az agresszorok ennek ellenére egy lépéssel sem jutottak to­vább az 1951. november 27-én megállapított katonai demar­kációs vonalnál. Éppen ellenke­zőleg: a koreai-kínai tiépi erők elleni t­ám­adásai­kkal á­ltal­áb­a­n véve déli irányban szorították vissza az arcvonalat. Az Associated Press egyik tudósításában megállapítja, hogy »az ezután következő har­cok valószínűleg csupán a szám­lát növelik és nem hoznak ered­ményt* az amerikai csapatok számára”. Az AFP jelentése arról szá­mmol be, hogy Szöulban tovább­­folynak az *előkészületek« Eisenhower tervezett látogatá­sával kapcsolatban. Az előké­születek — mint az a jelentés­ből kitűnik — főleg a letartóztatá­sok számának növelésében és a terror fokozódásában összpon­tosulnak. A napokban — han­goztatja a jelentés —* ismét több mint 450 polgári személyt tartóztattak le Szöulban. Az Új Kína keszoni jelentése hírt ad arról, hogy Nam Jr tá­bornok, a koreai fegyverszüneti tárgyalások koreai-kínai kül­döttségének vezetője vasárnap erélyesen tiltakozott az ameri­kaiaknál az Újabb kocsedaszige­­ti kegyetlenkedések ellen. No­vember 25-én ugyanis a koreai és kínai népi erők újabb 32 fog­­ságba esett tagját sebesí­tték m­eg a kocsedói hadifogolytá­borban. Az összekötő tisztek vasár­napi ülésén a koreai-kínai fél összekötő tisztje közölte az amerikaiakkal, hogy egy ameri­kai katonai repülőgép november 26-án bombázta az évakkoreai 11. számú hadifogolytábor kang­­dongi részlegének területét és a tábor négy épületét megron­gálta. Az Új Kína jelenti a koreai frontról: A s Három kívánság dala­, am­ely egyre népszerűbb a Li Szín Man-féle csapatok kö­zött, rávilágít, hogy a délikoreai katonák mennyire torkig vannak már a háborúbón. A három kí­vánság: fegyverszünet, hogy hazamehessenek, vagy ha az nem, hát legalább áthelyezés a front mögé, vagy pedig végső esetben valamilyen kisebb se­besülés, ami betegszabadsággal jár. A koreai néphadsereg Vagy a kínai népi önkéntesek kezére került délkoreai hadifoglyok el­mondják, hogy a hiszinmanista katonák közül egyre többért szöknek meg, vagy öncsonkí­tást követnek el. Aki teheti, megvesztegeti a katonaorvoso­kat, hogy szolgálatmerttességi igazolást adjanak. A hiszinma­­nista tisztek is minden létező ürügyet igénybe vesznek és min­den mesterkedett megkísérel­nek, hogy elhelyezzék őket az arcvonásról. A délkoreai katonák nyomo­rúságos életére jellemző, hogy fejenként és naponta csak há­rom ökölnagyságú rizscipőt kap­nak. A tisztek rendszerint elsik­kasztják a katonák zsoldját és dohányadagját. Li Man Kjo hadifogoly, a Li Szin Man-féle 7. hadosztály volt katonája elmesélte, hogy egysé­gének egyik katonája, amikor szabadságot kapott, elment a hadsereget kísérő bordélyházak egyikébe és ott feleségével ta­lálkozott. Az asszony keserve­sen sírva fakadt és zokogva me­sélte el, milyen nyomorban kel­lett élnie. Elmondta, hogy szü­lei és gyerekei mind éh­enh­altak és hogy őt az amerikaiak kény­­szerítették erre. A katona nem bírta ki ezt a megrázkódtatást, öngyilkos lett. Ennek az eset­nek hamar híre ment és nagy nyugtalanságot okozott a dél­koreai katonák között Mind­egyik arra gondolt, hogy saját felesége, vagy nővére is hasonló sorsra juthatott. A Li Szin Man-féle hadsereg katonái egyre nagyobb számban mennek át a koreai és kínai népi erők oldalára, hogy megmene­küljenek a haláltól és az ame­rikai rabszolgaságtól. Az amerikai reakció új támadása a szakszervezeti jogok ellen New Yorkból jelenti a TAS­ZSZ. Az amerikai reakció új módsze­reket alkalmaz, hogy megfossza a dolgozókat szakszervezeti jo­gaiktól. Az Egyesült Államok kormánya egyes szakszervezete­ket, amelyeknek élén haladó ve­zetők állnak, igyekszik megfosz­tani attól a joguktól, hogy tag­jaik nevében a vállalkozókkal­árgyaljanak. Az új módszer lényege az, hogy e szakszervezet egyik helyi vezetőjét letartóztatják és eskü­­szegéssel vádolják, mert aláírá­sával ellátott vallomásában (amelyre a Tafta Hartley-tör­­vésig minden szakszervezeti ve­­zetőt kötelez) kijelentette, hogy nem tartozik a Kommunista Párthoz. A megvádolt szakszervezeti vezetőt bíróság elé állítják, itt két-három fölkérett provokátor azt vallja, régóta ismerik a vád­lottat s tudják, hogy kommunis­ta volt. A hamis tanúvallomások alapján a szakszervezeti veze­tőt bűnösnek mondják ki és a Tafta Hartley-t­örvény megsze­géséért börtönbe zárják. Ez­után az országos munkaügyi hivatal kijelenti, hogy a szak­­szervezetnek mindazok a szer­vezetei, amelyekkel az elítélt kapcsolatban állok­, elvesztik azt a jogukat, hogy tagjaikat kollektív szerződések kötésénél, vagy más kérdésekben kizáró­lagos joggal képviselhessék. Ez azt jelenti, hogy az országos munkaügyi hivatal lényegében feloszlatja azt a szakszerveze­­tet, amellyel az elítélt kap­csolatban volt. A nyílt fasiszta módszerek al­kalmazása a legnagyobb felhá­borodást váltja le az amerikai dolgozók körében. Magyar Nemzet Az albán nép lelkesen ünnepelte felszabadulása 8. évfordulóját Tiranából jelenti a TASZSZ. November 28-án Albánia felsza­badítása 8. évfordulója alkalmá­ból Tiranában tartott ünnepi gyűlésen Mehmed Sehu, az Al­bán Népköztársaság miniszterta­nácsának elnökhelyettese tartott beszámolót — 1944. november 29-én az albán nép a fasiszta megszállók ellen vívott véres harcokban tel­jesen felszabadította hazáját és népi demokratikus hatalmat léte­sített a­ megdöntött feudális­­burzsoa hatalom romjain — mondotta Mehmed Sehu. — No­vember 29-e, a felszabadulás ün­nepe a legforttosabb fordulat az albán nép egész történetében. Véget vetett a­ külföldi uralom, a kizsákmányoló osztályok ural­ma korszakának Albániában. Rámutatott, hogy Albánia fel­szabadulásának alapvető, döntő tényezője a Szovjet­unió győ­zelmes antifasiszta háborúja volt. A Szovjetunió hős hadse­rege pusztító csapást mért a hitleristái hordáséra és a Szov­jetunió segítsége révén vált le­hetővé az albán nép fegyveres felkelése és az ország teljes felszabadítása az olasz-német hódítók uralma alól Sehu ezután Albániában a felszabadulás után bekövetke­zett hatalmas felemelkedésről beszélt s részletesen foglalko­zott az albán népnek a felszaba­dulás utáni időszakban elért ki­emelkedői sikereivel. Ismertette az ipari, m­ezőgazdasági, kultu­rális téren elért eredményeket, majd az albán nép bákelharrcáról beszélt. Az Albán Népköztársaság mi­nis­z­ter t­ártu­­sán­a­k el­sőhel­yette­­se megbélyegezte a belgrádi, az athéni és a római imperialista csatlósoknak Albánia ellen irá­nyuló agresszív politikáját és rámutatott, hogy 1949. óta a leg­utóbbi napokig 920 provokációt követtek el Albánia ellen. Sehu leszögezte: az albán nép ellen­ségei nem tudják megvalósítani terveiket. Az albán nép az Al­bán Munkapárt és Ert Ver llodzsa körül tömörülve, kész vissza verni az ellenséget Az ország belső helyzete szilárdabb, m­int bármikor, az albán nép egyre inkább tömörül a Munka­­párt körül és egyre forróbban szereti a Szovjetuniót és a nagy Sztálint. K. N. Galickij vezéreecedes beszéde K. N. Galickij vezérezredes Albánia felszabadulásának 8. év­fordulóján beszédet mondott Ti­ranában.­­ A szovjet kormány és a szovjetunió kommunista­­Pártja Központi Bizottsága nevében és megbízásából, a szovjet nép és személyesen Sztálin elvtárs ne­vében szívből üdvözlöm önö­ket és az egész albán népet, Al­bánia­­ felszabadulásának 8. év­fordulóján — mondotta beveze­tőjében K. N. Galiotaj vezérez­­redes, majd így folytatta: — Nyolc évvel ezelőtt az al­bán nép történelmi jelentőségű győzelmet aratott. Kiragadta hazáját a fasizmus katm­ai közül és szabad, független, népi demo­kratikus köztársaságot létesített. A hős albán népnek, az egyik legrégibb európai népnek évszá­zados hagyományai vannak a külföldi hódítók ellen vívott harc terén. Az idegen hódítók le akar­ták igázni a szabadságszerető albán népet, el akarták foglalni gyönyörű földjét. Galickij vezérezredes ezután rámutatott arra, hogy a szovjet nép számára Albánia felszaba­dulásának napja azért is jelen­tős, ifiért a két ország népei együtt küzdöttek a fasiszta hó­dítók ellen és együtt arattak győzelmet az ellenség felett. K. N. Galickij ezután hang­súlyozta, hogy a szovjet embe­rek nagy érdeklődéssel és rio­­konszernvvel figyelik az albán nép felszabadulás óta elért si­kereit. ("íme­rl felvonulás és katonai díszszemle Tiranában November 29-én, Albánia fel­­szabadulásának 6. évfordulója alkalmából katonai díszszemle és ünnepi felvonulás volt Tira­nában. A díszemelvényen Haver Hodzsa vezetésével az Albán Munkapárt Központi Vezetősé­gének tagjai, a kormány tagjai és a néphadsereg képviselői, va­lamint a szovjet kormányküldött­ség és a népi demokratikus or­szágok kormányküldöttségei fog­­laltak helyet. Szviridov altábornagy bírálta az osztrák parlament munkáját Bécsből jelenti a TASZSZ. Az ausztriai Szövetséges Ellen­őrző T­anács november 28-án ülést tartott, amelyen megvitatták az osztrák kormány­nak a parlament határi­dő előtti feloszlatásáról szóló törvényét Szviridov altábornagy, a Szov­jetunió képviselője nem tiltako­zott a törvény kihirdetése ellen, de egyidejűleg megtett nyilat­kozatában a többi közt a követ­kezőket mondotta: — Az osztrák parlament hiva­tali ideje alatt egyetlen olyan törvényt sem hozott, amely Ausztria demokratikus újjászü­letését szolgálná. Ausztriának mindmáig nincs demokratikus el­veken alapu­ló alkotmánya, pedig a Szövetséges Ellenőrző Tanács 1946. március 25-i határozata megköveteli azt. A munkaügyi, oktatásügyi, adóügyi kérdéseket és a gazdasági tevékenység je­lentős részét szabályozó hitleri törvények és rendelkezések szá­zával maradtak fenn és vannak érvényben. A parlament emellett egész sor olyan törvényt hozott, amelynek célja Ausztria gazda­sági életének militarizálása. Szviridov altábornagy fel­hívta a Szövetséges Ellenőrző Tanács figyelmét az osztrák ipari munkásság súlyos hely­zetére, tiltakozott a haladó ele­mek üldözése ellen és java­solta: a Szövetséges Ellenőrző Tanács kötelezze a Figle Scharf­­kormányt, hogy szüntesse meg az osztrák állampolgároknak de­mokratikus meggyőződésük és a békemozgalom támogatása miatt történő üldözését. A nyugati megbízottak — a közvéleménytől félve —­ kijelöl­tették, hogy készek részt venni a felvetett kérdés megtárgya­lásában. Katolikus papok kém­szervezetét leplezték le Lengyelországban Varsóból jelenti az MTI. A Lengyel Népköztársaság közbiz­tonsági hatóságai ez év novem­berének második felében a krakkói vajdaság területén le­lepleztek és felgöngyölítettek egy külföldi kémközpont szol­gálatában álló kémszervezetet. A letartóztatottaknál kémjelö­­léseket, utasításokat és egyéb kémanyagot találtak. A szervezet bűnös tevékeny­ségét megkönnyítette, hogy ve­zetőinek egy része a katolikus érseki kúria magas beosztású papjai közül került ki: ezek tisztségüket kémtevékenységre és a Lengyel Népköztársaság ellen irányuló diverzióra hasz­nálták fel. A katolikus érseki kúriában, különböző rejtekhe­lyeken a többi között 35.700 amerikai dollárt, körülbelül öt kilogramm aranypénzérmét és nagyösszegű más valutát talál­tak. Megállapították, hogy az ér­seki kúria pincéjében műkincse­ket, valamint már külföldre me­nekült hercegeknek, mágnások­nak és földbirtokosoknak egy­kor tulajdonában volt nagyérté­­kű vagyontárgyakat rejtegettek a hatóságok elől. A letartóztatottak között vannak a többi között Witz Brzicky és Jan Pochopien pa­pok, a katolikus érseki kúria protonotáriusai, Boleslaw Przy­­byszewitski, a katolikus érseki kú­ria kancellárja, valamint Jozef Lelito és Szybiohek papok. „Szólói együttműködésről" tanácskoznak az imperialisták balkáni ügynökei Londonból jelenti az MTI. Az angol-amerikai imperialisták balkáni ügynökei buzgón mun­kálkodnak a Belgrád-­Athén— Ankara agresszív tengely létre­hozásán. Bajar török köztársa­sági elnök például jelenleg a monarchofasiszta Görögországé­ban tartózkodik s baráti látoga­táson* Sajtójelentések szerint a török köztársasági elnök ‚a két or­szág védelmét illető* kérdések­ről folytatott megbeszéléseket a görög kormánnyal A Bajar látogatása alkalméból rendezett sajtókonferencián Papagosz, az új görög miniszterelnök, a bal­káni csatlósállamok­­szoros ka­tonai, gazdasági és politikai együttműködését* sürgette.­­Sze­­fertesésnek mondható — jelen­tette ki a londoni rádió tudósí­tása szerint —, hogy Görögor­szág és Törökország kapcsolatai Jugoszláviával napról napra erősödnek.* A londoni rádió egy másik tudósítása arról ad hírt, hogy a Tito­ Jugoszláviában tartóz­ kodó görög monarchafasiszta katonai küldöttség, amelynek ugyancsak a két ország közötti kapcsolatok további kibővítése volt feladata, vasárnap vissza­utazott Görögországba. Ünnepi hángulatban választotta meg a román nép a nagy nemzetgyűlés képviselőit Bukarestből jelenti sz MTI. A Román Népköztársaságban lelkes, ünnepi hangulatban, az új alkotmány szellemében foly­tak le a november 30-i választá­sok. A román dolgozók — mun­kások, parasztok, értelmiségiek — boldog örömme­ mentek a szava­lóhel­y­iségekbe, hogy ha­zafias kötelességüket teljesítsék. Már a déli órákig az ország egész területén a szavazók túl­nyomó többsége leadta szavaza­­tát. Erdélyben — a Magyar Auto­nóm Területen — a román és magyar dolgozók a testvéri együttműködés, a nemzetiségek közötti megértés jegyében adták le szavazatukat. Rözgyűléseken mutattak rá, hogy az új román alkotmány a nemzetiségek kö­zötti m­egértés politikáját, a béke politikáját írja elő: a hűséges szövetség és barátság politikáját a Szovjetunióval, a népi bér lntokratikus országokkal és min­den­­békeszerető néppel. A romániai német és szerb lakosság is lelkesen vett részt a szavazásban. összefoglaló a vietnami hadihelyzetről A *Vietnaimi Hírügynökség* je­lenti: A vietnami néphadsereg alakulatai Észak-Vietnam arcvo­­nalain csupán a november 13-val végetért 40 nap harcaiban 8500 főnyi ellenséges katonát semmi­sítettek meg. A néphadsereg főparancsnokságának szóvivője összefoglalta az Észak-Vietnam­­­ban kialakult katonai helyzetét és a vietnami néphadsereg leg­utóbbi győzelmeinek eredmé­nyeit: 1. A vietnami néphadsereg ala­kulatai átkeltek a Fekete-folyón, összezúzták a folyó jobbpart­ján húzódó ellenséges védelmi vonalat, felszabadították a Ha­noitól több mint 200 kilométerre északnyugatra fekvő Son-La tartományi fővárost, csaknem egész Son-La tartomány és La- Chau tartomány három körzetét. 2. Az ellenség támadást i­ndí­­te­tt Phutho ellen, támadása azonban kudarcba fulladt és sú­lyos vereségeket szenvedett. 3. A vietnami néphadsereg alakulatai fokozták tevékenysé­güket Észak-Vietnam síkságain és több győzelmet arattak. Ez idő szerint — folytatta a szóvivő — az ellenség San-La tartományi fővárostól húsz kilo­méterre délkeletre fekvő Na-San támaszponton vonja össze erőit abban a reményben, hogy kitart­hat a néphadsereg támadásai­val szemben. A francia agresszoroknak leg­utóbbi Phutho elleni támadásá­ról szólva, a szóvivő kijelentette: az ellenség vereségét g­yakarna leplezni ezzel a hadművelettel, majd rámutatott: a vietnami néphadseregnek az elmúlt hetek­ben aratott nagy győzelmei le­leplezték Leb­urneau és Satán tábornokok hazugságait, akik azt állították, hogy a néphad­sereg semmikép nem képes meg­támadni a franciák északnyugati támaszpontját. A szóvivő végül hangsúlyoz­ta, a győzelmek Cio Li Minh elnök, a Vietnami Demokratikus Köztársaság kormánya és a Vietnami Munkapárt Központi Bizottságának előrelátó és hatá­rozott vezetéséről tesznek tanú­bizonyságot. ■Kedd, 1952. december A koreai néphadsereg hadijelentése Phenjan, dec. 1. (TASZSZ) A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága december 1-én közölte: A koreai néphadsereg és a kínai népi önkéntesek ala­kulatai az elmúlt nap folyamán korábbi vonalaikon védelmi har­cokat vívtak az amerikai-angol intervenciósok és a h­szinmanás­­za csapatok ellen. A néphadsereg légvédelmi egységei és az ellenséges repülő­gépekre vadászó lövészek a h­átországi lakott területek elleni támadásokban részvevő ellensé­ges repülőgépeik közül ötöt lelőt­­­tek, négyet pedig megrongál­tak. A külpolitika fairói A (Berlin, MTI) Christian Fette-t, a nyugatnémet szak­­szervezeti szövetség megbukott munkásáruló elnökét, a Hütten­­werk Oberhausen A. G. acélkon­szern felügye­lőbizottságának évi 120.000 márka tiszteletdíjjal járó alelnöki állásába nevezték ki.­ A (Monte videó, TASZSZ) Sajtójelem­tések szerint a brazí­liai parlament határozatlan idő­re elhalasztotta Brazília és az Egyesült Államok közötti kato­nai egyezmény ratifikálását. A (London, MTI) Cassady altengernagy, a földközitengeri 6. amerikai hajóraj parancsno­ka, vasárnap Trak­szjordánia fővárosába érkezett. A (Kairó, MTI) A Journal d' Egypte című kairói lap sze­rint az egyiptomi hadügymi­nisztériumban szakértőcsoportot állítanak fel, hogy s megkönnyít­­sék az együttműködést­ a had­­ügyminisztériumi tisztviselők és az egyiptomi kormány nyugat­német katonai »tanácsadói« kö­­zött. A (Moszkva, TASZSZ) No­vember 30-án a Szovjetunió Szakszervezetei Központi Taná­csának meghívására Moszkvába érkezett a Szabad Német Szak­­szervezeti Szövetség küldöttsé­ge.­­ A A Sunday Times a kenyai helyzettel foglalkozva a terror fokozását követeli, mert­­Afri­­kán­ak ezen a területén igen sok értékes nyersanyag van, nem lehet tehát az időt tovább vesz­­ tegetni, rendezni kell a helyze­tet*. A A Reuter jelenti Tokióból, hogy az amerikai Ashtabula ne­vű 25.000 tonnás olajszállító hajó az amerikai haditengeré­szet egyik legnagyobb tapárti támaszpontján felrobbant. A A Reuter jelentése szerint 12 angol munkáspárti képviselő tiltakozó javaslatot nyújtott be az alsóházban az ellen, hogy a kormány támogatta France-Spa­­nyolország felvételét az UNESCOba. A A londoni rádió jelenti. New Yorkban hivatalosan kö­zölték, hogy Eisenhower Win­­throp Aldrich-ot, a newyorki Cha­se National Bank elnökét készül a londoni követség élére állítani, az ENSZ mellett működő ame­rikai küldöttség vezetőjévé pe­dig Lodge volt szenátort szerezi ki. A News Statesman ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az Eisenhower-garnitúra összeál­lításából kiderül az a »korlát­­lan tisztelet, amelyet Eisenho­wer a nagytőke és a nagy velé­i­tek képviselői iránt érez”. A (Peking, Új Kína) A viet­nami hírügynökség jelenti, hogy az első marokkói lövészezréd 3. zászlóaljának tiszthelyettesei és katonái — akik megadták ma­gukat a vietnami néphadsereg­nek —, felhívással fordultak a francia gyarmati csapatokban szolgáló marokkói, algériai és tüniszi katonákhoz, hogy tegyék le a fegyvert. A (Róma, TASZSZ) As'Uní­­ta jelenti, hogy az olajfeldolgo­­zó ipar dolgozói november 29-én 24 órás általános tiltako­zó sztrájkot tartottak, a kollek­tív szerződés megújításáról fo­lyó tárgyalások beszüntetése miatt. A magyar sakkbajnokság Hétfőn a IX. és X. forduló fog­­gójátszmáit bonyolították le. Eredmények: Flórián—Hegyesy 1:0, Bán—Vajda 0:1, Bakonyi—­ Kóbert 0:1, László—Szk­y és Sza­bó D—Bakonyi döntetlen. A Vajda—Barcza játszma újra füg­gőben maradt. A X. forduló után a pontállás a következő: Szabó 7V., Kőben 7, Tipary Il’­., Barcza 8 (1), Szily 6, Bén, Gereben és Sándor 5' t, Lengyel és Pogáts 5, Kluger i'li, Flórián Négyésy és Szilágyi 4, Vajda SVi (1), Bakonyi i'li, Szabó V. és László 6 ponttal. A keddi XI. fordu­ló párosítása: Szabó—Négyés­y, Kőbert—Pogáth, Barcza—Sándor, Szily—Bakonyi, Lengyel*—Gereben, Bart—Tipszy, Kluger—Vajda és Szilágyi— László. Az országos női bajnokságon eddig két fordulót bonyolítottak le. A vezetők pontállása: Ker­­tészné és Lángos­z, Dancs, Hinta és Lantosné l'/­ ponttal stb. Ked­den VfS-kór a It1. fordulót bo­nyolítják le a Bányász Szakszer­­vezetben. . A hőmérséklet csökken Hazánkban hétfőn országszerte esett az eső, Nyíregyházán az esti órákban havazott Budapes­ten hétfőn 21 órakor a hőmérsék­let 4 fok, a tengerszintre átszámí­tott légnyomás 7,3 milliméter, gyengén emelkedő irányzatú. Várható időjárás kedd estig: Többfelé még eső, az északi tmí­­gyékbén havazás. Holnapié­t felhőzet felszakadozása. Mérsé­kelt szél. A hőmérséklet főleg délen csökken. Várható hőmérsékleti értékek Budapestre: kedden reggel 1— plusz 2, délben 2—4 fok között

Next