Magyar Nemzet, 1953. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-01 / 1. szám

/ /v Jj/. 'jw j? ""3r '■ * „Föltámadott a tenger...66 Irtot Vavragi György 1953. újévi cikkének gondola­tai, előrevilágító és visszanéző távlatai köz­ben ragyog fel az újévi cikkíró­­lelkei szeme előtt ama :„új csillag... vérpiros sú­góra*, amely százharminc év­vel ezelőtt, 1823. január else­jén tűnt fel nemcsak a magyar, de az egész emberiség égbolto­zatán. Petőfi Sándornak nevez­ték ezt a csillagot. Nevét isme­­rik a földkerekség sokféle nem­zetiségű, százmilliónnyi egyszerű emberei. Ahogy a csillagokna­k, csillagképeknek az egyszerű em­berek szava járásában külön nevük van, épúgy Petőfit is e szabadságszerető emberek százmilliói így nevezik: „a sza­badság csillaga*. Petőfire emlékezünk, amikor 1953. újév előestéjén az elmúlt 1952. évre visszatekintünk és amikor a­ ma haladó új esztendő­be belegondolunk. Ha egy Petőfi-vers címét ke­resnénk az elmúlott év jel­lemzésére, keresve sem ta­lálhatnánk jobbat, mint ezt, s Föltámadott a tenger.. .« Valóban, az elmúlt év során­ fel­támadott a tenger abban az érte­lemben, ahogy ezt a hasonlatot Petőfi fejezi ki: Föltámadott a tenger, ,A népek tengere; Ijesztve éget földet, Sziláj hullámokat vet Rémítő ereje. Petőfi ,látnoki szemével, amely­nek tekinte­te századok el­követke­­zésébe villant bele, meglátta a tengereknek, a népeknek föltá­madását, egyesülését, amelynek rémítő ereje a pokolra süllyeszti m­ajd e tengereket átszelő gőgös hajókat, széttöri ezek büszke árbocait, ronggyá tépi címeres Vitorláit Petőfi hasonlatában a tenger ,a népei tengerek, a ten­geren hatalmaskodó, kalózkodó hajók és gályák, a népeket el­nyomó zsarnokok­­ hatalmi esz­közei.­­ Árbocaik és zászlók az elnyomás jelképei. Megjósolta, hogy a tenger ereje az igazi erő, az örök erő, a rabszolgákat szállító, a gályarabok által haj­tott, messzi idegen népek kin­cseit kirabló kalózhajók urai nem tudják örökre megnyerhetni a tengert. Xerxes, az ókori világ legnagyobb zsarnoka, dühében f­iegostoroz­tatta a tengert, ami­kor esznek vihara a Görögország meghódítására elindított hajó­hadát pozdorjává törte. De Petőfi értelmében nem az új zsarnokok, a monopolkapita­listák tehetetlen és esztelen dü­hét kell-e látnunk abban, hogy ők ás láncokkal, bilincsekkel, na­palm-bombákkal, fa biktérium­­fegyverekkel akarják ostorozni a népek feltámadt tengerét, amely­nek vihara, szémítő ereje a meg­semmisítéssel fenyegeti nem­csak gályáikat, vitorlásaikat, de atombombát hordozó, repülőgép­­anyahajókat is? Ha visszapillantást vetünk 3952-re, akkor az erőviszonyo­kat, az eseményeket, a hideg­háború és e forró háború esemé­nyeit egyformán összevetve va­lóban azt mondhatjuk, hogy az elmúlt esztendő »a feltámadott tenger* éve volt A nemzetközi békemozgal­­mat joggal nevezi ve­­jük ma el •­a népek tengerének*. A népek tengere 1952. év során elárasz­totta a földgömb minden szé­lességi fokát, öblöket, széles öblöket, vagy keskeny fjordo­­kat vágott magának minden országban. Petőfi gondolata a népek tengeréről, a szabadság egyetemességéről, találkozott 1952. legnagyobb eseménye, a népeit bécsi világkongresszusa leghatásosabb szónokának, a nagy szovjet írónak és publicis­tának, Hja Erenburgnak beve­zető szavaival. — A nagy folyók észrevétle­nül kis patakokként törnek elő a föld mélyéből — mondotta. Ezzel a Petőfire emlékez­tető egyszerű, természetes, de f­­zívhezszóló hasonlattal kezdte Hja Erenburg felszólalását, majd így folytatta: „ Azután egyre növekednek, szélesednek. Száz és száz patak­os folyó siet feléjük és végül a hatalmas folyamok már egész szárazföldeket szelnek rá, országokat kötnek össze egymással, emberek millióinak életét változtatják meg. Ehhez hasonló a mi mogalmunk is, amely méltatlankodó szívek mélyén született, de gyorsan nőtt,é s most immár átfogja századunkat, összeköti a népe­ket. Soha ilyen mozgalom nem­­ volt a történelemben.* A népeknek ez a tengere az emberi szívek mélységéből táp­lálkozik. Nyugtalan, szorongó, összeszoruló emberi szívek mélységéből. Anyák szívének vére táplálja, amely sebesen és kétségbeesetten fut át a szíven akkor, amikor a háborús gyújto­gatók gonosz kijelentéseit, uszí­tásait hallja és amikor minden egyes ilyen uszító szó tőrként sebzi át minden anya szi­vét, amely gyermekéért, fér­jéért dobog. Az emberi szivek kimeríthetetlen vérforrásának hosszú évezredeken keresztül mindig csak a háború özönvizét kellett táplálnia. De 1952-ben valóban víz',tám­a­­dott a tenger­. Kiszélesedett a békének, a népek tengerének ha­talmas mozgalma. Azokat a te­rületeket akarja újra megtermé­kenyíteni, amelyeket emberi go­noszság és emberi butaság, em­beri kapzsiság és rablógazdál­kodás elpusztított A békemoz­galomnak nemcsak szimbóluma, de az elmúlt esztendőkben leg­nagyobb alkotása volt a Volga— Don-csatorna megnyitása. Szim­bóluma azért, mert ahogy a Leninről elnevezett csatorna ha­tártalan, terméketlen és aszá­lyos területeket kenyeret adó, emberi boldogságot teremtő ter­mékeny talajokká változtatott, épúgy akarja a békemozgalom is az egész emberiség számára biztosítani a békés alkotásnak feltételeit Azt szimbolizálja ez a csatorna és a sok más gigászi sztálini békealkotás, hogy az em­ber számára nyitva állnak a természet meghódításának soha nem látott távlatai. Az imperialista háborús gyúj­­togatókkal szembe­n a béke­­mozgalom azt h­irdetni: örökre befellegzett a hódítások bru­tális erőszakkal, kizsákmányo­lással, fegyveres erővel történt korszakának. Minden népnek, minden országnak a saját hatá­rain belül kell meghódítania a saját népe számára a tudo­mány eszközeivel, a felszabadí­tott munkával a maga terüle­teit, a maga kincseit. Ezért a maláji ón a malájiaké. Az in­donéziai, a ceyloni kaucsuk az indonéziaké és a ceyloniaké. A kínai szén, a kínai termőföld, a kínai kenyér a kínaiaké. Az irá­ni, az iraki, a szauda-arábiai, a burnai olaj ezeké a népeké. Az egyiptomi, az indiai gyapot az egyiptomiaké és az indiaiaké. A bolivai ón, a chilei réz, a vene­zuelai olaj, a mexikói olaj ezek­nek az államoknak a népeié. És így az angol népé a walesi szénbányák, az angliai vasérc­­telepek kincse. A német népé a Ruhr- és Rajnia-vidék nyers­anyaga. A finneké, a norvégoké a cellulózé. A svédeiké a vasérc. Az amerikai népé az amerikai föld gazdag nyersanyagkincse. A kongói bennszülötteké az ottani uránium-érc. A kanadai népé a nikkel. De kérdezzük, hogy a való­ságban így van-e? Nem a brit ón, kaucsuk és olajtőke zsarolja-e ki még mindig a malájai, burmai kaucsuk, ón. olaj nyersanyaglelőhelyeket és nem ezek birtokáért folytat­­ják-e Lidice, Oradour elpusztí­tásához hasonlóan szörnyű gyarmati háborúikat? A viet­­­ nami nép ellen évek óta folytat kizsákmányoló gyarmati hábo­rút a francia Indokínai Bank­nak és más nagybank részvé­nyeiben osztozó — a francia proletariátust éppúgy, mint az indokínai bennszülötteket ki­zsákmányoló — kétszáz francia plutokrata család. Milyen alá­való cserebere-játék folyik Iránban annak érdekében, hogy az iráni nép kincsét, az iráni olajat Moszadik saját ki­jelentése szerint a »p­ehiszto­­rikus korbeai nyomorúságban 6©nyvedő* iráni nép helyett az amerikai kapitalizmus kapja illeg? Mi a koreai imperialista há­borúnak fő célja? Miért szabo­tálják mindezideig az ameri­kaiak a koreai fegyverszünet megkötését? üzleti érdekből. Minden imperialista törekvést az jellemez, hogy az úgyneve­zett katonai s­tartégiai célok­ mögött tulajdonképpen nagy üzleti érdekek húzódnak meg. Ezek az üzleti érdekek mozgat­­ták az elmúlt évben is az im­perialisták forró és hideghábo­rúját, az ENSZ-beli és a koreai véres harctereken, Vietnamban, Burmában, Malájában, Kenyá­ban, Tuniszban és Marokkó­ban aa­fficalakosság fegyve­reivel, az ENSZ közgyűlésében az atomdiplomácia mérgezett tőreivel folytatták a béke ellen meg-megújuló támadásaikat. A Tito-banda ebben az össz­­játékban a láncnak egyik fontos szemét alkotja. De csak a bel­grádi kényurak coctailoznak az amerikaiakkal, csak a Tito-bam­­ba árul egy gyékényen a görög­országi monarcho-fasisztákkal, az ön­telt egykori nácibarát reak­ciós török kjaténai körűikkel. A jugoszláv nép többsége gyűlöli a nyugati imperialistákat és ezek janicsárjait, gyűlöli azokat, akik elárulták nemzeti, gazda­­­sági függetlenségét. A múlt visszatekintő reflektor­­fényében meglátjuk, hogy a né­pek tengere valóban feltornya­­dott. A népek tengerének veze­tő csillaga, a már lezajlott és még ezután következő viharok­nak biztos útmutatója a haladó emberiség bölcs vezére, Sztálin, akinek legutóbbi nyilatkozata az új esztendő küszöbén megmu­tatja a világtörténelem mostani viharzónájától a béke, az alko­tás, az emberi boldogság kikö­tőjébe vezető utat. A Dér­- és a Volga-csatorna megalkotása is azt bizonyítja, hogy békea­ka­­rattal, emberszeretettel, elszánt hősi esővel nemcsak folyókat, de világrészeket, tengereket és világóceánokat, népeket telél összekötni. A mi ütünk az új esztendőben is a béke útja. Magyar­ország is része a feltámadott tengernek, a népek tengerének. Rákosi Mátyás vezetésével roha­nnibri­­gádja a haladásnak, a társadalo­­mi igazságnak, a népek közötti egyetértésnél­. Születésének százharmincadik évfordulói ám felénk szállnak Petőfi versének idézett sorai. Valóban f­öltámadott a tenger, a népek tengerei 1952-ben és győzni fog a dolgozó nép, a világtörténelem vizének árja. A Szovjetunió átadta a finnál Népköztársaságnak a Csang-Csang-vasútvonalat Mao Ce-tung távirata Sziámin generalisszimuszhoz Bidani­ kudarca után Mayer kapott megbízást a francia kormány megalakítására A külpolitikai helyzet Sztálin óriási jelentőségű békenyilatkozata továbbra is erősen foglalkoztatja a világ közvéleményét. A New York Times hasábjain Drew M­adleton Bonnból küldött beszámolójában rá­mutat arra, hogy milyen nagy hatása volt a nyilatkozatnak a nyugatnémet szövetségi köztársaságban. Az amerikai lap han­goztatja, hogy jó Sztálin barátságos szavai komoly aggodalmat keltettek a nyugatnémet kormányban és a Szovjetunió kezdemé­nyezése alkalmas arra, hogy még bonyolultabbá tegye a bonni és párizsi szerződések ratifikálását... Jóllehet, Adortauer kancellár nem hajlandó nyilatkozó, mégis biztosan el lehet mondani, hogy a Sztálin-nyilatkozat nyomán a legfelsőbb kor­mánykörökben a szóbanforgó szerződések ratifikálásának további elhúzódása fölött érzett aggodalom Bonnban valószínűleg erő­sebb, mint bármely más nyugati fővárosban­. Fassbinder asz­­­szony, bonni egyetemi tanár, aki az egységes német delegáció tagjaként részt vett a népek békekongresszusán, a következőket mondotta a Sztálin-nyilatkozatról: "A Sztálin-nyilatkozat, amelyet most a népek békekongresszusán hozott határozatok szemszögé­ből kell értékelnünk, a szovjet politika békés szándékainak újabb nagyjelentőségű bizonyítéka. Most Amerikán a sor: a békére­­vágyó emberiség világos választ vár az Egyesült Államoktól.* ’A Német Kommunista Párt vezetősége újévi üdvözletet küldött mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben fáradhatatlanul harcoltak a német egység helyreállításáért. A Német Kommu­nista Párt különös melegséggel üdvözölte a nyugatnémetországi börtönökben sínylődő békés h­arcosokat, továbbá azokat a szociál­demokratákat, akik bátran küzdenek az Adenauer-kormány el­űzéséért és a Szociáldemokrata Párt jobboldali vezetősége munkásáruló politikájának felszámolásáért. Az újévi üdvözlet ezekkel a sorokkal végződik: »Sztálin elvtárs nyilatkozata hatal­mas visszhangot és nagy örömet váltott ki az egyszerű emberek körében. Ezek az egyszerű emberek, mint szavaikból kitűnik, felismerték, hogy Sztálin elvtárs a békéhez vezető utat mutatja és támogatja a német nép igazságos küzdelmét.* December 31-én délután a Szovjetunió kormánya — a szovjet-kínai egyezmény értelmében — ellenszolgáltatás nélkül a Kínai Népköztársaság kormányának teljes tulajdonába adta át a kínai Gsang-Csung-vasútvonalat a vasúthoz tartozó összes javakkal és jogokkal együtt. Január 1-én Harbinban felavatják azt az emlékoszlopot, amely a vasútvonal közös igazgatása során a Szovjetunió és Kína között kialakult őszinte barátságot hirdeti _ „ A Reuter-iroda jelenti, hogy Ba deur felnégyelt az új francia­ kormány megalakítására irányuló kísérleteivel. Ezzel immár a negyedik dezignált miniszterelnök kormányalakítási kísérletei végződtek Franciaországban kudarccal Vincent Auriol köztársa­sági elnök most Remié Mayer-t k­érte fel a kormány megalakítá­sára. A l'Hunnanté rámutat arra, hogy nagyrészt a nyomor és a fasizálás politikája elleni tiltakozás akadályozta meg Bidaust kormányalakítását. A tömegek szembeszállnak az »amerika­ii pártok« különböző frakcióinak az alkotmány eltiprására irányuló törekvéseivel. A l’Humanité hangoztatja: »Bidauit kudarca — amely újabb bizonyítéka a burzsoázia erői megosztottságának és belső ellentéteinek — kell, hogy újabb lendületet adjon annak a küzdelemnek, amelyet a munkásosztály köré tömörült demokra­tikus erők folytatnak.* Az utóbbi napokban Franciaország több nagy­városában munkabeszüntetésekre került sor, amelyeknek során a dolgozók követelték a munkabérek emelését, valamint Alain le Léap és a többi bebörtönzött francia hazafi szabadonbocsátását.­nak szövege a következő:­­Sztálin elvtársnak, a Szov­jetunió minisztertanácsa elnö­kének. A kínai Csang-Csung-vasút­­vonal Kína és a­­ Szovjetunió által történt közös igazgatása alatt a szovjet fél igen nagy mértékben hozzájárult a kínai nép vasútépítési programmjá­­hoz. A kínai nép sohasem feled­kezik meg erről a testvéri, ba­ráti támogatásról. Őszinte szív­ből jövő köszönetet mondok a nagy szovjet népnek, a szovjet kormánynak és Önnek abból az alkalomból, hogy a szovjet kor­mány — az 1950. évi egyez­ménnyel­­ és­ az 1952. évi közle­ménnyel összhangban — ellen­szolgáltatás nélkül a Kínai Nép­köztársaság kormányának tulaj­donába adja át a kínai Csang- Csung-vasútvonal közös igaz­gatásával kapcsolatos minden jogát a vasúthoz tartozó összes javakkal együtt. Kívánom, hogy a Szovjetuniót és Kínát egybefűző nagy barát­ság napról napra még jobban elmélyüljön és erősödjék. 1952. december 31. lílao Ce-tung.« A Csang-Csung-vasútvonal átadása Harbinból jelenti az Új Kína. Az 1950. február 14-én a kínai Csang-Csung vasútról, Port- Arthurról és Dalnyijról kötött kínai-szovjet egyezmény, vala­mint a kínai Csang-Csung­­vasútvonalnak a Kínai Népköz­társaság kormányának átadá­sáról szóló 1952. szeptember 15-i kínai-szovjet közlemény ér­telmében a Szovjetunió kormá­nya 1952. végén ellenszolgálta­tás nélkül a Kínai Népköztársa­ság kormányának teljes tulaj­donába adta át a kínai Csang- Csung-vasútvonal közös igaz­gatásával kapcsolatos minden jogát a vasúthoz tartozó összes javakkal együtt. 1952­ december 31-én 18.00 órakor (pekingi idő) véget ért a­­kínai Gsang-Csun­g-vasú­tvo­­nal közös kínai-szovjet igazga­tása. A vasútvonal átadásával meg­bízott kínai-szovjet vegyes­bizottság december 31-én 13.00 órakor Harbinban ünnepséget rendezett, amelynek keretében aláírták a vegyesbizottság ülé­seiről készült jegyzőkönyveket. 1953. január 1-én avatják fel Harbinban azt az emlékoszlo­pot és csarnokot, amely a vas­útvonal közös igazgatása során Kína és a Szovjetunió között ki­alakult őszinte barátságot hir­deti. Mao Ce-tung táviratban mondott l­szönetet J. V. Sztálinnak. Mao Ce-tang, a Kínai Nép­­köztársaság központi népi kor­mányának elnöke, december 31-én táviratot intézett J. V­­Sztálinhoz, a Szovjetunió mi­nisztertanácsának elnökéhez, amelyben köszönetet mond Sztálinnak, a szovjet népnek és a szovjet kormánynak a kö­zösen igazgatott kínai Csang- Csung-vasútvonal átadásáért. Mao Ce-tung elnök távirata­ ­­nnep­­ülés Bukares­tben a Román­­­épköztársaság kikiáltásának ötödik évfordulóján Bukarestből jelenti a TASZSZ: December 30-án a Román Nép­köztársaság kikiáltásának ötödik évfordulója alkalmából a Ro­mán Munkáspárt bukaresti vá­rosi bizottsága és a bukaresti városi tanács végrehajtó bizott­sága ünnepi ülést tartott. Az ünnepi ülés viharos taps és éljenzés közepette a díszel­­nökség tagjává választotta a ro­mán nép legjobb barátját, a dolgozó emberiség vezérét, J. V. Sztálint. A díszelnökségbe választották még a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága elnökségét és­­a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének politikai bizott­ságát, élén Gh. Gheorghiu-Der­­zsel. Az ünnepi ülésen Emil Bod­­r­aras hadseregtábornok, a fegy­veres erők minisztere mondott beszédset. Böőnoran rámutatott, hogy a monarchia megdöntése és a népköztársaság kikiáltása Ro­mániában azért vált lehetővé, mert a szovjet csapatok fel­szabadították ez országot a fasiszta iga alól.­ Megállapí­totta, hogy a Hohenzollern­­dinasztia — a burzsoáziára és a földesurakra támaszkodva — alárendelte Romániát a nyu­­gati monopolistáknak. A román király 150.000 hektár földdel rendelkezett, ő volt a legna­gyobb román földbirtokos, de egyúttal­ az ország legnagyobb ipari vállalatainak részvényese is volt. A Román Népköztársaság fejlődéséről elmondotta, hogy gyors ütemben valósul meg az ország szocialista iparosítása. Különösen nagy ütemben fej­lődik a nehézipar. 1938-hoz ké­pest Romániában két és félszer annyi acélt és villamose­­ergiát, háromszor annyi cementet ter­melnek, az olajkitermelés sok­kal magasabb az 1938-as szín­vonalnál. Bodnaras ezután a kultúra fejlesztése terén elért komoly sikerekkel foglalkozott. — Sikereinket mindenekelőtt a Szovjetuniónak és a román nép legjobb barátjának, a vi­lág dolgozói zseniális tanító­jának és vezérének, Sztálin elvtársnak köszönhetjük — mondotta Bodnaras. (Mindenki feláll, szűnni nem akaróan, el­­jenzik Sztálin elvtársat.) A népgazdaság minden ágában élvezzük a Sze " " mélyesen Szié­landó segítsé­­­eszarrtartó­­i . Államunk ,_„A nép békés munkáján, a le­győzhetetlen Szovjetunió és a népi demokratikus ■ országokkal való szoros szövetségen alapul: ez az összes békeszerető né­pekkel való barátság politikája — mondotta Bodnaras. — Románia dolgozói — foly­tatta Bodnaras — eredményei­ken fellelkesedve, a Szovjetunió testvéri segítségével, magabizt­­osan fognak hozzá kötelezett­ségeik megvalósításához, az öt­éves terv négy év alatti teljesí­téséhez. A beszéd után az egybegyűl­tek nagy lelkesedéssel üdvözlő táviratot intéztek J. V. Sztálin­hoz. A reakciós holland kormány megtal­­­lta a vízumot a szovjet szakszervezeti delegációtól Moszkvából jelenti a TASZSZ. A Szovjetunió Szakszervezetei­nek Központi Tanácsa a Hol­land Egységes Szakszervezeti Központ vezetőségéhez táviratot intézett, amely a többi között az alábbiakat tartalmazza: »A szovjet szakszervezeti kül­döttség sajnálja, hogy nem élhe­tett az Önök baráti meghívásá­val és nem üdvözölheti szemé­lyesen a kongresszust, mivel a holland hatóságok megtagadták a vízvám­ kiadását a szovjet kül­döttektől.­ A távirat a továb­biakban sikereket kíván a hol­land szakszervezeti mozgalom munkájához, a holland dolgozók békéért vívott harcához. A Holland Egységes Szak­­szervezeti Központ III. kon­gresszusa választáviratában kö­zölte: tiltakozott a hatóságok önkénye ellen, amellyel azok megtagadták a szovjet küldöt­tektől a vízum kiadását. Az Indonéz Kommunista Párt nyilatkozata Az Indonéz Kommunista Párt­ nyilatkozatot adott ki azok­kal az október 17-i dzsakartai tüntetésekkel kapcsolatosan, amelyeknek az volt a céljuk, hogy meghiúsítsák a hadügy­minisztérium ellen elrendelt vizsgájától és a hadügyminisz­térium vezetésében végrehajtan­dó változtatásokat. Az Indonéz Kommunista Párt megállapítja, hogy a sikertelen államcsínyt a jobboldali szocialisták szervez­ték, élükön Sarir-ral. Az angol és holland imperialistáknak ezek az ügynökei fasizálni akarják az indonéz államapparátust. A demokrácia erői azonban Indo­néziában a fasizmus erőinél sokkal hatalmasabbak.

Next

/
Thumbnails
Contents