Magyar Nemzet, 1953. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-01 / 1. szám

% A külpolitika hírei A (Hellas Press.) Ism­ail, az atlanti szervezet főtitkára, ja­nuár elsején Athénbe utazik. Ugyanakkora várják Athénbe Carney tengernagyot is. A (New York, TASZSZ.) A paraguayi Asuncionban, a béke­értekezlet összehívását tárgyaló konferencián részvevő kiemel­kedő személyiségeket a rendőr­ség letartóztatta, közülük sokat megkínoztak, majd koncentrá­ciós táborba szállítottak. A (Bécs, MTI.) Az osztrák fasiszta Függetlenek Szövetsége megváltoztatta nevét. A pártot ezentúl »Szociális Megújulás Mozgalmá«-nak nevezik és új elnöke Max Stendebach, Hugen­­berg és Stinnes egykori ügynöke lesz. A A belgrádi rádió jelentése szerint a Belgrádban tartózkodó külföldi újságírók „meghitt est­­ebédet" rendeztek az Avala- szállóban, Tito tiszteletére. A (Róma, MTI.) Olaszország washingtoni nagykövetsége til­takozó jegyzéket adott át az amerikai külügyminisztérium­nak amiatt, hogy­­különleges rendszabályoknak­ vetik alá az Amerikába érkező külföldi hajók személyzetét. A A Reuter jelentése szerint a távolkeleti hadtápterületen ál­lomásozó amerikai katonáknak a jövő évben két hónappal to­vább kell szolgálniok, mint ed­dig. A A Reuter jelentése szerint a 6. amerikai flotta január ele­jén­­baráti látogatásra­ Spa­nyolország földközitengeri ki­kötőibe érkezik. A (London, MTI.) Az angol munkáspárt a népek békekon­gresszusáról való hazatérésük után kizárta a pártból M. G. Wilsont, a volt tájékoztatásügyi megbízottat és Lily Iréne Warne-t, a párt halifaxi titkárát. A A DPA jelentése szerint 1953-ban amerikai ipari s­zak­­tanácsadók­ utaznak Egyiptom­ba. A (New York, MTI.) Január elsején 8000 newyorki autóbusz- Goffer sztrájkba lép, ha nem tel­jesítik béremelési és egyéb kö­veteléseiket. A A londoni rádió jelentése szerint a Colombiába utazó osztrák labdarúgó csapatot a McCarran-törvény alapján egy newyorki szállodában fegyveres őrizet alá helyezték. A (Beirut, TASZSZ.) A Szuezi-csatorna Társaság 4600 egyiptomi munkása követelte, hogy államosítsák a társaságot. A (Róma, TASZSZ.) A Tempó című lap szerint, a Vati­kánnak 465.000 hektárnyi föld­birtoka van. A földbirtokokon ilyen elmaradott módon művelik meg a földet. A (Bukarest, TASZSZ.) De­cember 30-án este a román m­i­­nisz­tertanács fogadást rendezett a Román Népköztársaság kikiál­tásának 5. évfordulója alkalmá­ból. A (Delhi, TASZSZ.) Az Egyesült Államok a Délkelet- Ázsiából származó élelmiszer­szállítások meghiúsításával akarja Indiát amerikai »segély« elfogadására kényszeríteni olyan feltételekkel, amelyek megfelel­nek az amerikai terveknek.­­ (Párizs, MTI.) A francia nemzetgyűlés jobboldali többsé­ge keddi ülésén megszavazta a január havi ideiglenes költség­­vetést, amelynek kiadási elő­irányzata 284 milliárd frank. Ebből az összegből 104 milliárd frankot irányoztak elő hadi­kiadásokra. A későbbiekben ezt az összeget még emelni fogják, mert a hadiköltségvetés a tel­jes költségvetési előirányzat 40 százalékát teszi ki.­­ A Magyar Rádió munka­társa meglátogatta a Galyatetőn üdülő tizenhét szuhakállói bá­nyászt. Közülük Vrábik Lajos aknász, párttitkár, január 1-én este 8 órakor a Kossuth-adón beszámol a föld alatt eltöltött hat és fél napról és megmenté­sükről.­­ Dallal, tánccal és vidám­sággal búcsúztak Budapest leg­jobb úttörői szerdán délután az óévtől. A DISZ Központi Veze­tősége a Közgazdaságtudományi Egyetem aulájában rendezte meg a budapesti úttörőcsapatok legjobb csapatgárdistái számára a fenyőfa ünnepét. A DISZ ne­vében Petrák Lajos üdvözölte a megjelenteket, majd az ajándék­­osztás után megkezdődött a vidám szórakozás. Kiváló művé­szek léptek fel, köztük Latabár Kálmán Kossuth-díjas, Bilicsi Tivadar, Kazal László és még "sokan mások.­­. . - Araiba listák mögött van A MESTERSÉGES DOLLÁRHIÁNY Az utóbbi időben a nyugat­európai országok sajtójában, de a kormánykörökben is egyre élesebb bírálatok hangzanak el az amerikai vámpolitikával szemben. A kelet-nyugati keres­kedelem megtiltásával párhu­zamosan az Egyesült Államok mind nagyobb nehézségeket gör­dít az Amerikába irányuló ex­port útjába is és ezzel lehetet­lenné teszi a nyugateurópai or­szágok dollártartalékainak fel­töltését. Az amerikai gazdasági életet mindig a széleskörű pro­tekcionizmus jellemezte. A vá­lasztási hadjárat során mindkét párt fennen lobogtatta a védő­vám-politika zászlaját. Jellem­ző, hogy számos árura éppen augusztusban és szeptemberben emelték fel a behozatali vámot. A Le Monde kimutatást közölt erről, amely szerint többi kö­zött az utóbbi hónapokban a gyümölcs vámja 40 százalékra, a tojásé 32 százalékra, a sajté 19 százalékra, a vászonneműjé 35 százalékra, a csipkéé 90-re, az orvosi készülékeké 37-re, az óráké 51-re, az elektromos ké­szülékeké pedig 20 százalékra emelkedett. Emellett az Ameri­kába irányuló exportárukra kü­lönleges törvényeket írtak elő s ha az áru minősége a legcseké­lyebb mértékben eltért az elő­írásoktól, a vámhatóságok kí­méletlenül visszadobják. Ennek első eredménye az lett, hogy egyes nyugateurópai or­szágok különböző megtorlások­kal éltek. A New York Herald Tribüne panaszos hangú cikkben számolt be ezekről a megtorlá­sokról és megállapítja, hogy az amerikai vámpolitikával szem­ben egyre növekvő tiltakozás veszélyezteti az amerikai búza, gyapot, dohány, tejpor, szója­bab és gyümölcs piacát. Az európai országok, valamint Ausztrália és Új-Zéland — írja a lap — azzal fenyegetőznek, hogy kevesebbet fognak vásá­rolni Amerikától, mivel korlá­tozott az a lehetőségük, hogy termékeiket amerikai piacokon eladják és így dollárhoz jussa­nak. Holland hivatalos körök máris kiszámították, hogy a tejre, vajra és a sajtra kisza­bott korlátozások milyen sokba kerülnek Hollandiának és a szá­mítások eredményeképpen elha­tározták, hogy az amerikai búza behozatalát 15.000 tonnával fog­ják csökkenteni, ami 1.500.000 dollár kiviteli értéknek felel meg. Az amerikai földművelés­­ügyi minisztérium egyik magas­állású tisztviselője nemrégen kijelentette: »Ha tekintetbe vesz­­szük, hogy sok más, az ameri­kai kereskedelem szempontjá­ból fontos ország nemsokára hasonló helyzetben lesz, akkor azt hiszem, hogy beláthatjuk, hová vezet ez az út: összezsu­gorodó kereskedelemre és el­helyezhetetlen feleslegek fel­halmozására. Az út végén Ame­rikában is és külföldön is a munkanélküliség, éhség és elke­seredés rémei állnak.­ Törökország a török árukra kiszabott amerikai behozatali vámok felemelésére azzal vála­szolt, hogy szintén felemelte az amerikai írógépek, mosógépek és egyéb háztartási eszközök vámját. Az amerikai vámpolitika azonban fontos politikai célokat is követ. Mint az Observateur megállapította: »Az amerikaiak a dollárínséget mesterségesen idézték elő, hogy minél jobban elmélyítsék a nyugati országok politikai és gazdasági függősé­gét Washingtontól és New Yorktól.­ Ez a rövidlátó politika azon­ban előbb-utóbb a legsúlyosabb válságba dönti az Egyesült Államokat is. Egyes józanabb amerikai gazdasági szakembe­rek is látják immár ezt. Eric Johnston, az úgynevezett stabi­lizációs hivatal egykori vezetője jelentette ki nemrégen: »Ha Amerika el akarja vágni a sa­ját torkát, aligha találhat jobb és gyorsabb eszközt ehhez, mint ha becsukja kapuit a külföldi áruk előtt.* › Magyar Nemzet Csütörtök, 1953. január 1­. A Rákosi Mátyás Művek dolgozói teljesítették vállalásukat: tizennégy és félmillió forint értékkel túlteljesítették IV. negyedévi tervüket A Rákosi Mátyás Művek dol­gozói Rákosi elvtársnak kül­dött levelükben megf­oga­dták, hogy negyedik negyedévi tervü­ket tizennégy és félmillió forint értékű termel­vénnyel túlteljesí­tik. A gyáregységek és brigá­dok között kemény harc folyt a vállalás teljesítéséért. A nagy­szerű küzdelemben több gyár­egység már december első két harmadában befejezte évi tervét és gépek, szerszámok sokaságát gyártották terven felül. A december 31-i műszak vé­gén örömmel jelentették a gyár­telep dolgozói, hogy tizennégy és félmillió forintos vállalásuk­nak is eleget tettek. MEGNYÍLT A SZOVJETUNIÓ 1952. ÉVI KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA Moszkva dec. 31. (TASZSZ) Moszkvában az Állami Tre­­tyakov-képtár termeiben decem­ber 30-án megnyílt a Szovjet­unió 1952. évi képzőművészeti kiállítása. A képtár 19 termében több mint 700 festményt, szobrot és grafikai művet mutatnak be. Matvej Manyizev, a Kiváló Sztál­in-díjas szobrász »Minden hatalmat a szovjeteknek című szobor­ kom­po­zícióját állítja ki. A szoborcsoport V. I. Lenint, J. V. Sztálint, F. J. Dzerzsin­­szkijt, J. M. Szverdlovot ábrázol­ja vörösgárdisták és matrózok körében a Szmolnij bejáratánál. II. Babaszjuk fiatal leningrádi festőművész »1917. október 25-nek éjszakája” címmel festett hatalmas művet. Baksejev, Romagyin és Gricaj festőművészek több tájképet festettek a szovjet tájakról. Igen sok festmény tárgya a szovjet emberek alkotó mókája, a szocializmus országának új élete, a tudomány, a termelés újítóinak munkája, kulturális és művészeti személyiségek mun­kássága. Több szovjet művész megfes­tette a Nemzetközi Sztálin Béke-díjasok portréit. Érdekesek a szovjet, valamint az orosz és nyugateurópai klasszikus irodalmi művek il­lusztrációi, amelyek közül szin­tén többet kiállítottak. Az 1952. évi képzőművészeti kiállításon plakátművészeti és szatirikus alkotások is láthatók. FILATOV PROFESSZOR A SZARUHÁRTYA ÁTÜLTETÉSÉRŐL ÉS A ZÖLDHÁLYOG ELLENI KÜZDELEMRŐL A Pravda munkatársa beszél­getést folytatott V. V. Filatov professzorral, a Szocialista Munka Hősével, a világhírű szovjet tudóssal, aki a követ­kezőket mondotta munkájáról: — Én magam és az Ukrán. Szembetegségek Intézetének kollektívája továbbra is főleg a szaruhártya átültetésének kér­désével foglalkozunk. A szaru­­hártyaátül­tetés jelentőségét ak­kor értjük meg igazán, ha tisztá­ban vagyunk azzal, hogy világ­­viszonylatban sokmillió ember­nél van szükség ilyen műtétre, hályogos szemmegbetegedés esetén. — 1922. óta­­foglalkozom e feladat megoldásával,­­életem jelentős részét a szaruhártya­­átültetés technikája tökéletesíté­sének szenteltem. Ez a műtét sok szovjet embernek adta visz­­sza elvesztett szemevilágát. Be­tegeim közül különösen gyak­ran gondolok vissza egy vak kislányra. A műtét után a kis­lány visszanyerte látását. Bol­dogsága leírhatatlan volt. Ez 15 évvel ezelőtt történt, ma már a kislány i­s egészségügyi dolgozó és maga is segítséget nyújt sok betegnek.­­ A műtét lényege az, hogy a hályog által megtámadott szaruhártyának kerek nyílásába egy kis darab áttetsző szaru­­hártyát ültetünk. A beteg ezen az »ablakon« át lát. Hosszú időn át a műtéthez szükséges szaruhártyát baleset vagy­ egyéb okok következtében eltávolított emberi szemből nyerték. Ter­mészetes, hogy ilyen eset kevés van. Nekem sikerült új forráso­kat feltárnom az átültetéshez szükséges szaruh­ártya nyeré­séhez, így vált lehetővé a fon­tos műtét széleskörű alkalma­zása. . . A Szovjetunió világ­­viszonylatban első helyen áll a szar­uhárt­yaátültetéssel kapcso­latos sikeres műtétek terén. Én magam több mint ezer műtétet végeztem, a szovjet szemészek pedig közel­­ötezer ilyen műté­tet hajtottak végre. Most azon dolgozunk, hogy tovább tökéle­tesítsük a műtét technikáját és egyben küzdjünk a hályogkép­ződést kiváltó okok ellen. — Kollektívánk még két fon­tos kérdés megoldásán dolgo­zik. Az egyik a szöveti gyógy­kezelés kérdése. Számos tapasz­talat és megfigyelés alapján megállapítottam, hogy­ az em­beri vagy állati szervezetből el­távolított szövetrészekben ala­csony hőmérséklet mellett bio­kémiai átalakulások mennek végbe. A szövetrészekben olyan anyagok keletkeznek, amelyek elősegítik az életreakciókat a szövetekben. Ezeket az anyago­kat biogén stimulátoroknak ne­veztem el. Ha az ilyen anyagok­ban gazdag szövetet vagy ol­datot a beteg szervezetébe jut­tatjuk, a biogén stimulátorok serkentik a szervezetben a fizio­lógiai folya­­atokat és ezzel hozzájárulnak a gyógyuláshoz, jótékony hatást fejtve ki az anyagcserére és a"z­elfiberi köz­ponti idegrendszerre. A szöveti gyógykezelés pozitív eredmé­nyeket hozott számos betegség gyógykezelésénél, a szembeteg­ségek terén eredményesen hoz­zájárult a belső szemhártyák, a szaruhártya megbetegedései, a szemidegsorvadás és több más megbetegedés eredményes gyógykezeléséhez.­­ Sokezer szovjet ember gyógyult meg súlyos betegsé­gekből szöveti gyógykezelés ré­vén. A szöveti gyógykezelést most széles körben alkalmazzák a Szovjetunióban, a népi demo­kratikus országokban, Kínában. Mi tovább munkálkodunk a szöveti gyógykezelés elméleté­nek és gyakorlatának kidolgo­zásán. Ez a gyógykezelés a szovjet orvostudomány egyik nagy vívmánya.­­ A harmadik kérdés, amely­nek megoldásával kollektívánk foglalkozik, a zöldhályog elleni küzdelem. A zöldhályog súlyos betegség, a vakság legfőbb oka. Intézetünkben tökéletesítettük a betegség felismerésének mód­szerét a betegség kifejlődésének korai stádiumában. Legelőször Ogyesszában szerveztünk gon­dozóintézetet a zöldhályogos megbetegedések gyógykezelésé­re. Kollektívánk a többi szovjet szemésszel közösen harcol e betegséggel kapcsolatban az idejekorán történő műtéti be­avatkozásért. Rendkívül fontos, hogy azokban az esetekben, amikor a gyógyszerek nem használnak, késlekedés nélkül, azonnal megtörténjék a műtét. — Életem célja — fejezte be nyilatkozatát Filatov —, hogy népemet szolgáljam. Még na­gyon sokat szeretnék tenni a szovjet emberekért. „SS-ek klubja" Amerikában Az amerikai New Orleansban fiatal nácik klubját fedezték fel. A klub neve »SS-ek klubja«. Fiatalkorú tagjai — akik a rendőrség meggyőződése sze­rint felnőttek irányítása alatt állottak — egy horogkeresztek­kel és Hitler fényképeivel díszí­tett teremben tartották össze­jöveteleiket. A tagsági igazol­ványon Hitler fényképe, vala­mint a következő nyilatkozat­a látható: »A Náci Párt tagja vag­­ gyok... Aki a szervezetbe be akart lépni — jelenti az AFP —, an­nak próbaképpen le kellett ug­rania egy mozgásban levő teher­­vonatról, utcai lámpákat kellett összezúznia és egy négert kel­lett téglával fejbevágnia. A klub birtokában fegyverek voltak. A klub tagjai beismer­ték, hogy több ízben rombolást követtek el vonatok ellen. Egy­­egy ilyen alkalommal több utas meg is sebesült. Két évvel ezelőtt adta ki a Szovjetunió minisztertanácsa rendeletét a Lenin-csatorna építéséről Moszkvából jelenti a TASZSZ. Két év telt el azóta, hogy a Szovjetunió minisztertanácsa közzétette a Lenin-csatorna épí­téséről, valamint a rosztovi és sztálingrádi területek aszályos földjeinek öntözéséről szóló ren­deletét. Az idén július 27-én üzembe helyezték a Lenin-csatornát, to­vábbá azt az öntözési hálóza­tot, amely ezen a területen az első százezer hektár föld öntö­zését biztosítja. A szovjet nép ezt a hatalmas hidrotechnikai létesítményt pá­ratlanul rövid idő alatt építette fel. Az ország a kommunizmus e nagy építkezését elsőrendű gépekkel látta el. A csatornához tartozó öntöző­­rendszer építői nagy sikerekkel köszöntik a rendelet kiadásának második évfordulóját. Az ön­tözőrendszer első részlegének építése során több mint 18 mil­lió köbméter földet mozgattak meg, több mint háromezer kilo­méter állandó csatornát és há­romezerötszáz kisebb-nagyobb hidrotechnikai építményt adtak át rendeltetésének. Jelenleg az öntözőrendszer második részlegét építik. A má­sodik részleg a rosztovi terüle­ten százezer, a sztálingrádi te­rületen 25.000 hektár földterület öntözését biztosítja. Fokozott ütemben építik az öntözőhálózatot a sztálingrádi területen is. A dolgozók jóval a határidő előtt, október 17-én teljesítették ez évi tervüket. Be­fejezték a földmunkákat az 53 kilométeres főcsatornánál is. Itt most két szivattyúállomást és több száz egyéb hidrotechnikai létesítményt építenek. AZ ELSŐ SZAKOSÍTOTT „KÖZLEKEDÉSI“ ÜGYÉSZEK Közlekedési balesetek tárgya­lásánál nehézségeket okoz az ügyészeknek, hogy nem elég jártasak a közlekedés szabá­lyaiban. Az igazságügyminisz­­térium és a közlekedési minisz­térium oktatási osztályai segí­tettek az ügyészeknek: három­hetes közlekedési tanfolyamot szerveztek, amelyen a főváros és a megyék 27 ügyésze vett részt. A Luther­ utcai Közlekedési Tanintézetben a közlekedés minden ágából jól képzett elő­adók várták a tanfolyam hall­gatóit. A jogászok megismer­kedtek a vasúti és közúti for­galom általános, elméleti alap­szabályaival, a biztonsági rend­szabályokkal, a jelzőberendezé­sekkel, egyes járművek fék­távolságaival és így tovább. Megtörtént eseteken, példákon keresztül tanulmányozták, mely esetekben történik mulasztás a szabályok mellőzése, a körül­tekintés hiánya miatt. Még nagyobb jelentőségű volt a gyakorlati oktatás. Kü­lönböző tanulmányi »kirándulá­­sokon« vettek részt. Egyik éj­szaka például mozdonyon utaz­tak. E­z az utazás természete­sen egész más képet tárt eléjük, mint amit eddig a kocsik abla­kaiból láttak. Alkalmuk volt megismerni a mozdonyvezető körülményeit, látási viszonyait ködben, sötétben, a jelzőlámpák­hoz való igazodását, a bizton­sági berendezések alkalmazá­sát. Utaztak autóbuszon is. Per­sze nem a kocsiban, hanem a vezető mellett. Közvetlen ta­pasztalatokat szereztek a pesti utca forgalmáról, beleélhették magukat a vezető helyzetébe és tanúi voltak gyors felismerést és határozottságot követelő ese­teknek. A fékrendszerek tanulmányo­zásának igen nagy hasznát ve­szik majd a tárgyalásokon.­­ A tanfolyam alapos fel­­készültséget biztosított szak­mai vonalon a részvevő ügyé­szek számára — mondja Süli Antal, aki a közlekedési mi­nisztérium részéről szervezte az előadásokat. — A jövőben nem kell kizárólag a szakértő meghallgatására támaszkod­­niok. Részben szakosította is a tanfolyam az ügyészeket, mert a hallgatók a jövőben túlnyomó­­részt baleseti ügyekkel foglal­koznak majd. VILÁG­GAZDASÁG Nemzetközi kartelleknek szolgáltatják ki az osztrák ipart A Neue Zürcher Zeitung né­hány nap előtt feltűnő hírt kö­zölt az »Übernationale Studien­­gesellschaft zur Ausnützung der Alpenwasserkrafte Österreichs« című vállalat megalakításáról és arról, hogy a vállalat alapítási szerződését az Electricité de France, az olasz Senel-csoport és a Deutsche Verbundgesell­­schaft szerkesztette. Sor kerül azonban negyedrész arányban osztrák érdekeltség bevonására is. Abban a »nemzetekfölötti« vállalatban, amely Ausztria vízierővel történő áramszolgál­tatásáról intézkedik, Ausztriá­nak csupán negyedrész érde­keltség és negyedrész beleszó­lási jog jut. Az Österreichische Volks­­stimme megállapította, hogy ez­zel a nemzetközi kartellal Auszt­ria elektromos iparát kiszolgál­tatták idegen érdekeknek, pon­tosan a nyugati fegyvergyáro­soknak, elsősorban a nyugat­németországi amerikai érdekelt­ségű muníciógy­áraknak. Ezzel megtörtént az első döntő lépés Ausztria gazdasági önállóságá­nak nyílt felszámolása felé. A valóságban ugyanis már régen megszűnt ez az önállóság Ausztria nyugati övezeteiben, amelyeknek gazdasági életével az amerikai, angol és francia megszálló hatóságok már több ízben úgy rendelkeztek, mintha a Fülöp-szigetekkel, Kenyával, vagy Szenegáliával lenne dol­­­guk. Az új nemzetközi kartellban látszólag nem szerepelnek az amerikaiak, de mind a francia, mind az olasz, mind a nyugat­német kartelltagok hátterében amerikai nagytőkések állnak. Az egész kartelltervet Hoar, az amerikai irányítás alatt működő Világbank megbízottja hozta tető alá. Az új nemzetközi kar­tell egyébként nemcsak az áram­szolgáltatási üzletből folyó közvetlen nyereségeket vágja majd zsebre, hanem oly módon is hasznot húz, hogy a kartell tagjai olcsóbb áron kapják az áramot, mint mások. Ez azt je­lenti, hogy­ félig ingyen osztrák árammal segítik elő a francia, olasz és nyugatnémet hadi­anyaggyárak nagyobb profitját. Míg Ausztria bizonyos vidékein komoly áramhiány mutatkozik és még a közvilágítást is redu­kálni kellett, az osztrák áram­szolgáltatás túlnyomó része a jövőben nem Ausztria népe, ha­nem idegen hadianyaggyárosok javát szolgálja. A vízi erővel hajtott villany­­telepek kiszolgáltatása, a­­­Je­tié­­szene elidegenítése — a Neue Zürcher Zeitung érte­sülései szerint — csupán a kezdet kezdetét jelenti, mert amerikai utasításra sor kerül több nemzetközi kartell létesí­tésére és az osztrák ipar leg­fontosabb ágainak ilyen alapon történő­­nemzetköziesítésére"­. Ez az elnevezés természetesen csupán az amerikai és nyugat­­európai hadianyaggyárosok uralmának elködösítését segíti elő. Az úgynevezett »Draper­­terv« előírja, hogy Ausztria vas- és acéliparát is nemzet­közi kartellek vegyék át és ezek csatlakozzanak »Morvan- Unió«-hoz, vagyis az amerikai irányítás alatt álló nyugat­­európai szén- és acél-szuper­­kartellhez. Bár Ausztriának a »Montao- Unió«-hoz történő hivatalos csatlakozása még nem történt meg, félhivatalosan az osztrák kormány máris bejelentette Luxemburgban, hogy elfogadja a szuperkartellhez való csat­lakozást előíró amerikai utasí­tást. Az Österreichische Volta,­stimme azt is leleplezi, hogy az osztrák kormány Eb­­h­ard nyugatnémet gazdasági mi­­nisztert bízta meg »az osztrák érdekek képviseletével«. Miközben a néppártiak és j­obb­old­a­l­i s­zoci­á­l­demok­raták kormánya, a Fig-12 Scharf-kor­­mány, hogy megtévessze az osztrák népet, az ENSZ előtt és mindenütt ^szabadságról* és ^függetlenségről* beszél, az a valóság, hogy a kulisszák mögött elősegíti Ausztria vég­­kiárusítását.

Next