Magyar Nemzet, 1953. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1953-07-01 / 152. szám

2 a most lemondott kormányhoz és nem támaszkodhat azokra a politikusokra­, akik felett az olasz választók június 7-én ítéletet mondtak. Véleményem szerint az új kormánynak a nemzet legszélesebb rétegei aka­ratának megfelelően békepoli­tikát kell folytatnia, ezzel az akarattal őszintén össze kell egyeztetnie a saját akaratát, te­hát nem szabad azt politikai opportunizmusból követnie, hogy azután ismét visszatérjen a régi útra.« Scoccimarro, az Olasz Kom­munista Párt szenátusi csoport­jának vezetője a következőkép­pen nyilatkozott: »A választás eredményei azt igazolják, hogy új politikára, te­hát új kormányra van szükség. Ez pedig nyilván azt jelenti, hogy új emberekre van szükség a kormányban.* Egy újságíró megkérdezte Scoccimarrot, hogy véleménye szerint elérkezett-e már az idő arra, hogy a baloldali pártok is­mét részt vegyenek a kormány­ban? »A jelen pillanatban — vála­szolta Scoccimarro — talán még túl korai lenne. A politikai hely­zet azonban megváltozhat olyan értelemben, hogy felvetődhet ez a kérdés.* Li Szin Mán a kínai népi önkéntesek fogságbaesett harcosainak erőszakos visszatartásán mesterkedik Keszonból írja az új Kína különtudósítója. Miután Li Szín Mán a koreai néphadsereg fog­ságbaesett harcosai közül az amerikaiak hallgatólagos bele­egyezésével sokakat erőszakkal visszatartott, most újabb terv készül a kínai népi önkéntesek fogság­ba esett harcosai nagy ré­szének visszatartására. Li Szin Man, aki az ameri­kaiak magatartásán felbáto­rodva nem elégszik meg a ko­reai hadifoglyok tömeges elhur­colásával, összejátszik a Csang Kai-sek-klikkel, hogy együttesem megkíséreljék »szabadombocsá­­tani«, majd erőszakkal Tajvan­ra hurcolni a kínai népi önkén­tes egységek fogságba esett és Dél-Korea területén őrzött harcosait. A h­szinmanista és csangkaisekista banditák már meg is kezdték ennek a sötét tervnek keresztülvitelét. Az Associated Press jelen­tette,, hogy a hiszinmanista ban­diták június 20-án a kizárólag amerikai katonák által őrzött 2. számú puszani hadifogolytábor­ból 107 kínai népi önkéntest elraboltak. Ezek közül 57-et az amerikaiak később visszasze­reztek a hiszinmanista rendőr­ségtől, a többi 50 azonban még mindig Li Szin Man kezén van. Egy amerikai tiszt állí­tása szerint ennek az 50 elhur­colt kínai hadifogolynak kézre­­kerítésére nincs lehetőség. Közben a moszulpoi táborban­­(Csezsu szigetén), ahol a nem közvetlenül hazatelepítendőnek minősülő kínai hadifoglyokat őrzik, kuomintangista ügynökök ismételt tüntetéseken követelték a hadifoglyok *sz­abadonbocsá­­jtását*. Az Egyesült Államok hallga­tólagos beleegyezésével és bá­torításával egyre szorosabb együttműködés jön létre a hadi­foglyok visszatartása terén a h­sziamanista és a kuomintan­­gista banditák között. Amerikai hírügynökségiek is­mételten olyan jelentéseket kö­zöltek Tajvanról, hogy a Kuo­­mintang-banditák örömmel üd­vözölnék, ha a­­szabadon bocsá­tott kínai hadifoglyok Tajvan szigetére mennének. Az Inter­national News Service jelentése arról számol be, hogy a Kuo­­mintang-banditák javaslatot tet­tek az Egyesült Államok kor­mányának a hadifoglyok erő­szakos visszatartására. Köszöni megfigyelők hangsú­lyozzák, hogy az Egyesült Ál­lamok Li Szin Man provoká­ciója után mindezideig semmi­féle eredményes intézkedést sem tettek e provokáció meg­fékezésére. Az a tény, hogy Li Szín Man együttműködik a Csang Kai­­sek-bandával a kínai népi ön­kéntesek fogságbaesett harco­sainak erőszakos visszatartásá­ban és ezzel a fegyverszür­et további aláaknázásában, ko­moly figyelmet érdemel a világ részéről. Clark beismerte, hogy az ösz­­szes hadifogolytáborok ellen­őrzése alatt állnak. Ezért sem­miképpen sem menekülhet a sú­lyos felelősség alól, amely azért terheli, hogy Li Szin Ma­n erő­szakkal visszatart több mint 27.000 hadifoglyot. Az Egyesült Államokat teljes és közvetlen felelősség terheli a hadifogoly­táborokban bekövet­ező bármi­lyen incidensért. Békes­yűlések Indiában a koreai háború kitörésének évfordulója alkalmából Új-Delhiből jelenti az Új Kína. Az Indiai Országos Béketanács felhívására Indiá­ban békegyűléseket rendeztek a koreai háború harmadik év­fordulója alkalmából. Június 27-én a delhi béke­bizottság rendezésében nagy­gyűlést tartottak, amelyen Rana Zsang Banadur Szingh, a delhi törvényhozó gyűlés tagja elnökölt. A nagygyűlésen hozott határozat bírálja az Egyesült Államok kormányát és az ENSZ haderejének pa­rancsnokságát, amiért meg­engedték Li Szin Mannak, hogy valóra váltsa a koreai fegyverszünet meghiúsítását célzó fenyegetéseit. A határo­zat követeli, hogy haladéktala­nul kézre kell keríteni a „sza­­badon bocsátott” hadifoglyo­kat, tiszteletben kell tartani a hadifoglyok hazatelepítésére vo­natkozó egyezményt és kése­delem nélkül alá kell írni a koreai fegyverszünetet. Amerikában is követelik a koreai fegy­verszünet megkötését New Yorkból jelenti a TASZSZ. A Daily Worker wash­ingtoni tudósítójának jelentése szerint 13 állam békeharcosai­nak küldöttei Washingtonba ér­keztek, hogy találkozzanak az amerikai kongresszus tagjaival és követeljék a koreai fegyver­szünet mielőbbi megkötését. A küldöttek levélben fordultak Eisenhower elnökhöz. Ebben felhívják az elnököt, hogy te­gyen meg minden szükséges in­tézkedést a koreai fegyverszü­net megkötésének meggyorsí­tása és a nagyhatalmak talál­kozójának megszervezése érde­kében. A koreai néphadsereg hadijelenléte Phenjanból jelenti a TASZSZ. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága június 30-án közölte, hogy az elmúlt n­ap folyamán a népi csapatok Jon­­csontól és Hagamneintől nyu­gatra, valamint Penamdontól délre védelmi harcokat folytat­tak. A néphadsereg légvédelmi egységei és az ellenséges repü­lőgépekre vadászó lövészek jú­nius 30-án lelőttek 5 és meg­rongáltak 2 ellenséges repülő­gépet. Tömegesen térnek haza a Német Demokratikus Köztársaságból eltávozott személyek Berlinből jelenti az MTI. A Német Demokratikus Köztársa­ság kormánya — mint ismeretes — teljes büntetlenséget és min­den tulajdonuk visszaadását biz­tosította mindazok számára, akik a tévesnek bizonyult in­tézkedések miatt Nyugat-Né­­metországb­a vagy Nyugat-Ber­­linbe szöktek és most visszatér­nek a Német Demokratikus Köz­társaságba. Az eltávozott személyek nagy számban élnek ezzel a lehető­séggel. A legutóbbi napokban igen sok kiskereskedő, kisiparos és egyénileg gazdálkodó pa­raszt tért vissza a Német De­mokratikus Köztársaságba. Ollenhauer a négyhatalmi értekezlet mellett Berlinből jelenti az MTI. Ol­lenhauer, a nyugatnémet szo­ciáldemokrata párt elnöke a tö­­megek nyomására Duisburgban újra kijelentette, hogy a német kérdés békés megoldása csak négyhatalmi értekezlet eredmé­nye lehet. Ollenhauer hozzáfűz­te, hogy­­ez a követelés nem jelent eltérést a szociáldemokra­ta párt eddigi politikai vonalá­tól". A szociáldemokrata párt elnöke felszólította a nyugati megszálló hatalmakat és az Adenauer-kormányt, tegyenek meg mindent a négyhatalmi ér­tekezlet mielőbbi összehívása ér­dekében. Ollenhauer beismerte: r­ A Szovjetunió békekezdemé­nyezésével máris jelentős lélek­tani sikert ért el. i Bijjar Snt A bonni parlament pénteken tartja a választások előtti utolsó ülését Berlinből jelenti az MTI. A bonni parlament szerdán, csü­törtökön és pénteken tartja utol­só három ülését a szeptember 6-án megtartandó választások előtt. Szerdán kerül sor a már kétszer elhalasztott külpolitika vitára, amelyet Adenauer kor­mánynyilatkozata vezet be- A parlamentnek a pénteki ülései­n Adenauer kifejezett kívánságá­ra újra foglalkoznia kell Német­ország Kommunista Pártja tíz képviselőjének mentelmi ügyé­vel. Adenauer azért akarja el­rabolni a kommunista törvény­hozók mentelmi jogát, hogy megnehezítse részvételüket a választási hadjáratban. Nagyköveti rangra emelték a nyugatnémetországi amerikai, angol és francia főbiztosokat Berlinből jelenti az MTI. Mint a Reuter közölte, az Egye­sült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország kormánya nagyköveti rangot adományo­zott a nyugatném­etországi amerikai, angol és francia fő­biztosnak. A három kormány egyidejűleg közölte: nincs ki­fogása az ellen, hogy Adenauer kormánya ugyancsak nagykö­veti rangot adományozzon wash­ingtoni, londoni és párizsi kép­viselőjének. A DPA nyugatnémet hírügy­nökség közli, hogy Adenauer kormánya ugyancsak nagykö­veti rangra emelte a washingto­ni, londoni és párizsi nyugat­német ügyvivőt. A Reuter szerint ezt a vál­toztatást Blankenhorn, Aden­auer személyes megbízottja, a közelmúltban tett washingtoni útján javasolta. Beszámoló Berlinben a Béke­­Világtanács budapesti ülésszakáról Berlinből jelenti a TASZSZ. Walter Friedrich professzor, a Német Béketanács elnöke, a ta­nács teljes ülésén beszámolt a Béke Világtanács budapesti ülésszakáról. Emlékeztetett Wilhelm Elfes-r­ek az üléssza­kon elhangzott szavaira. Elfes, mint ismeretes, arról beszélt, a németekre nyomasztólag hat az a körülmény, hogy Német­ország új háború okává válhat. Walter Friedrich ezt mondotta: •Közülünk, akik ezeket a sza­vakat hallották, senki sem gon­dolhatta, hogy két nappal ké­sőbb Németország fővárosában olyan provokáció kezdődik, amely valóban komoly követ­kezményekkel járt volna, ha a szovjet hatóságok határozott­sága és a Német Demokratikus Köztársaság lakossága többsé­gének józansága nem vetett volna gyorsan véget ezeknek a veszélyes cselekményeknek.* Friedrich professzor foglalko­zott a Német Demokratikus Köztársaság kormányának új intézkedéseivel és hangsú­lyozta, hogy azok megnyitják az utat a német kérdésben kö­tendő­ megegyezés felé. Fried­­rich rámutatott, hogy Li Szin Man provokációs cselekmé­nyeinek célja a koreai fegyver­szüneti tárgyalások meghiúsí­tása. A francia békeértekezlet határozatai Párizsból jelenti a TASZSZ, hogy június 28-án befejezte munkáját .A tárgyalásokéért és békéért küzdő országos értekez­lete, amelynek tanácskozásai so­rán különböző társadalmi ré­tegek és politikai­ pártok képvi­selői szólaltak fel. A felszólalók hangsúlyozták, hogy az egész francia nép a jelenleg folyó há­borúk békés rendezésére és va­lamennyi vitás nemzetközi kér­dés tárgyalás útján történő megoldására törekszik. Az értekezlet egyhangú hatá­rozata rámutat arra, hogy a vietnami nép elleni háború meg­­szü­ntetése Franciaország­­ szá­mára »elismert nemzeti szük­­ségszerűséggé« vált. A konflik­tus »nemzetközivé téte­lének« bár­mely formája növelné a­ Fran­ciaországra nehezedő terhet és világkonfliktus kirobbanásának veszélyével járna. A német kér­déssel foglalkozó határozat hangoztatja: a népektől függ, hogy végleg megbuktassák a háborús szerződéseket és kivív­ják a német probléma békés megoldását. Az értekezlet elfogadta a Franciaország lakosságához in­tézett felhívást. Ez felszólítja a­ franciákat, hogy harcoljanak az indokínai háború békés, tárgya­­lások útján történő befejezésé­ért, a bonni és­ a párizsi szerző­dés elutasításáért, a négy nagy­hatalom tanácskozásának össze­hívásáért és azért, hogy Fran­ciaország kereskedelmi kapcso­latokat létesítsen megkülönböz­tetés nélkül minden országgal A világ ifjúsága készül a VIT-re A békeszerető fiatalok világ­szerte nagy lelkesedéssel ké­szülnek a bukaresti VIT-re. Finnországban eddig körülbelül 2500 ifjú és leány jelentette be, hogy részt kíván venni a fesz­tiválon — jelenti a TASZSZ Helsinkiből. A Vietnami Hírügynökség közlése szerint negyventagú vietnami küldöttség indult út­nak, hogy részt vegyen a IV. Világifjúsági Találkozón és a III. Világifjúsági Kongresszu­son. A küldöttség tagjai eluta­zásuk előtt nyilatkozatot adtak a sajtónak. Egy középvietnami katolikus ifjúsági küldött el­mondotta, községének katolikus lakossága felkérte, hogy tolmá­csolja legőszintébb jókívánatait a VIT-nek és a Világifjúsági Kongresszusnak. Vietnam ka­tolikus ifjúsága — mondotta — továbbra is tevékenyen ki­veszi részét az ellenállási harc­ból. A TASZSZ ottawai jelentése arról számol be, hogy az Ama­­tőr Kosárlabdázók nevű kana­dai kosárlabdázó csapat beje­lentette, részt akar venni a bu­karesti VIT sporteseményein. Az Amerikai Egyesült Államok kormányának egyik hivatalos ■képviselője a közelmúltban ki­jelentette, hogy ha a kanadai kosárlabda csapat részt vesz a VIT-en, akkor a csapat tagjai­nak megtiltják a beutazást az Egyesült Államokba. A kanadai fiatalok határozottan tiltakoz­tak ez ellen. A TASZSZ bukaresti jelenté­sében beszámol arról, hogy a Demokratikus Ifjúsági Világszö­vetség értesülései szerint a nyu­gatnémet fiatalok »az ifjúság követeléseinek listáját« terjesz­tik. Ezt a listát eljuttatták a bonni kormányhoz is. A ceyloni ifjúság kongresszu­sán, amelyet május 30-án ás 31-én tartottak, elfogadták az ifjúság követeléseit, amelyek a szociális és politikai helyzet megjavítására irányulnak. A ceyloni ifjúsági küldöttség ezt a programmot a buk­a­resti kon­gresszuson is ismerteti. A III- Világifjúsági Kon­gresszus felkeltette valamennyi svéd ifjúsági és szakszervezeti szervezet figyelmét. Svédor­szágban most választják a kon­gresszusi küldötteket. Az Angliában élő indiai diá­kok szervezete közölte, hogy egy küldöttet és több megfigyelőt küld a kongresszusra. Wheeler képviselő „vádpontjai" Douglas bíró ellen Washingtonból jelenti az MTI. Ismeretes, hogy Douglas bíró, az Egyesült Államok leg­felső bíróságának tagja, a Ro­­senberg-házaspár kivégzését megelőzően állást foglalt amellett, hogy az ártatlanul el­ítélt házaspár kivégzését ha­lasszák el. Douglas bíró dön­tését az amerikai reakció kö­reiben nagy felhördüléssel fo­­gadták. Az AFP jelentése sze­rint Wheeler demokratapárti képviselő kedden a képviselő­­házban követelte Douglas bíró eltávolítását a legfelső bíró­ságból. Wheeler — az AFP jelen­tése szerint — a Rosenberg­­házaspár ügyében hozott hatá­rozata miatt a következő hat­­vádpontot­ emelte Douglas bíró ellen:­­1. a legfelső bíró­ság tagjához méltatlan maga­tartás; 2. tevékenység, amely a legfelső bíróságot rossz hírbe keveri; 3. Douglas nyilatkoza­tot tett, mielőtt a bíróság elé terjesztette volna az ügyet; 4. erkölcsi gyalázatosság; 5. ösz­­szeesküvés; 6. árulás.* Fagerholm visszaadta a kormányalakítási megbízást Londonból jelenti az MTI. A londoni rádió jelentése sze­rint Fagerholm finn szociálde­mokrata vezető, akit Paasikivi elnök kormányalakítással bízott m­­eg, hétfőn este visszaadta a megbízatást. ■ Szerda, 1953. ] a­­­i­a­s . A francia nemzetgyűlés a Kommunista Párt javaslatára napirendre tűzte a piaszter-botrány kivizsgálását Párizsból jelenti az MTI. A francia nemzetgyűlés kedden ülést tartott. Az ülésen a kor­mány javaslatára a további teendők felől döntött és meg­állapította tanácskozásainak napirendjét. Elhatározták, hogy a nemzet­­gyűlés a jövő héten tárgyalja Daniel bejelentett reform-javas­latait. A kedd délután tartott ülé­sen több javaslatot terjesztet­­tek elő, azonban a nemzetgyű­lés csupán a Kommunistái Párt napirendi indítványát fogadta el — mégpedig egyhangúlag! A Kommunista Párt javasoltat vitassa meg a nemzetgyűlés, hogy vizsgálóbizottságot küld­jenek ki az indokínai piaszter­­rel űzött visszaélések ügyében. E javaslat fölött a vita a július 2-i ülésen indul meg. A külpolitika hírei A (Peking, új Kína.) Ran­­gunból érkezett jelentés­­sze­rint a burmai békebizottság le­velet intézett U Nu burmai mi­niszterelnökhöz. A békebizott­ság felszólítja a kormányt, hogy támogassa az öthatalm­i békeegyezmény megkötését. A Az MTI jelenti: Az ame­rikai hatóságok »a kommunista propaganda áldozatainak« tün­tetik fel és üldözik azokat a beteg és sebesült amerikai ka­tonákat, akik hadifogságuk ide­jén felismerték, hogy az Egye­sült Államok agressziót folytat a koreai nép ellen. Az AFP san franciscói jelentése szerint Paul Schnur amerikai katonát, akit hazatelepítésekor érdemrenddel tüntettek ki, az amerikai hatóságok hétfőn le­szerelték és katonakönyvébe beírták: »Hírtlen és felforgató.«­­ (New York, TASZSZ.) Az amerikai munkáspárt szervezé­sében gyűlést tartottak New Yorkban. Marcantonio, a párt elnöke követelte, hogy az Egyesült Államok haladéktala­nul vonja , ki a csapatokat Ko­reából, ha Li Szin Man tovább­ra is akadályozza a fegyver­szüneti tárgyalásokat. A (Dortmund, ADN.) A dortmundi perben a védők til­takoztak az államügyész által követelt büntetések ellen. Az államügyész a­ 14 vád alá he­lyezett hazafira összesen 28 év és 11 hónap fogházbüntetést követelt. Az utolsó szó jogán, felszólalt ifjak bátran hitet tet­tek a békéért és a német egy­ségért folytatott igazságos harc mellett.­­ (Párizs, MTI.) A viet­nami francia haderők vezérkari főnöksége hivatalos jelentésé­ben beismeri, hogy a bao­­dajista "hadsereg" által eddig tartott állások feladása követ­keztében Észak-Vietnamban át kellett csoportosítania haderőit. A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának ismertetése Fokos Dávid magyar nyelvész tudományos munkájáról A Szovjetunió Tudományos Akadémiája irodalmi és nyelv­­tudományi osztálya közlemé­nyének 1953. évi 3. száma közli V. I. Lu­kin cikkét, amely­ben a szerző méltatja Fokos Dávid: »A komi (zürjén) nép­költészete című tudományos munkáját. Fokos Dávid magyar tudós — írja Li­kin — már több mint 40 éve foglalkozik komi-zürjén nyel­vkutatásokkal. Még az első világháború előtt ellátogatott a komi-zürjén­ vidékre, ahol tanulmányozta e vidék lakói­nak életét, ő volt az első, aki alaposan tanulmányozta a komi nyelv udori dialektusát. V. I. Li­kin rámutat, hogy a Fokos Dávid könyvében össze­gyűjtött anyagnak csupán kis része került kiadásra 1920-ban, bár a szerző már 1919-ben sajtó alá rendezte az egész anyagot, a burzsoá Magyar­­országon nem adták ki ezt az értékes munkát, csak a felsza­badulás után a Magyar Nép­­köztársaság Tudományos Aka­démiájának kiadásában jelent meg. Fokos Dávid — hangsúlyozza a továbbiakban Lu­kin — nagy­szerű szakértője a komi nyelv­nek, rendkívül pontosan érzé­kelteti a komi nyelv dialektu­sát mind hangzás, mind értel­mezés szempontjából. Bár a komi-zürjén dialektusokat nap­jainkban viszonylag eléggé, ta­nulmányozzák, mégis — hang­súlyozza Li­kin — sok újat, számunkra ismeretlent találunk Fokos Dávid könyvében. A könyv — írja befejezésül —, amely egész sor szokás, szertartás, elbeszélés stb. le­írását tartalmazza, nemcsak nyelvészeti és népköltészeti szempontból, de etnográfiai szempontból is komoly értékű. Elutazott Sir Sahib Singh Sokhi indiai békeharcos Kedd este elutazott hazánk­ból Sir Sahib Singh Sokhi in­diai vezérőrnagy, a Béke Világ-­ tanács tagja. A kiváló béke­harcost a Keleti-pályaudvaron­ Benke Valéria, az Országos Béketanács titkára és a magyar békemozgalom több más képvi­selője búcsúztatta. (MTI) Megérkezett az első idei gabonaszállítmány a Gizella-malomba Kedden este a Gizella-malom­ feldíszített bejáratánál lelkes csoport várta Soroksárról az Agrártudományi Egyetem tan­gazdaságából az első, idei ga­bonával megrakott teherautó­kat.­­Az Agrártudományi Egyetem tangazdasága idei békearatásának első, több mint száz mázsa, kenyérgabona-kül­deménye Budapest dolgozói­naké — hirdették a felvirágo­zott kocsikért levő feliratok. A dolgozók nagy örömmel szedték le a kocsikról a zsáko­kat, boldogan vizsgálták az első idei rozsot. A gabona ki­váló minőségű és tisztaságát azonnal megállapították. Min­den zsákban fejlett, telt sze­mek voltak. A kedvezőtlen idő­járás ellenére a tangazdaság dolgozói valóra váltották ígé­retüket, határidőre szállították a malomba az első kenyér­­gabonát. AZ OLVASÓ írja : liiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Életveszélyes játékszer A szomszédom 12 éves fia az üzletben rézből készült riasztó­­patronokat vásárolt s játszado­zás közben egy tégladarabbal ütögette azt. Az én 6 éves kis­fiam nézte és mikor a patron felrobbant, abból egy kis réz­­lemezecs­ke fúródott a szemébe. Azonnal a Mária­ utcai Szem­klinikára vittük be, ahol az or­vosok még nem tudják, hogy megmenthetik-e gyermekem sze­­mevilágát. Amikor a klinikán felindultan elmondottam, hogy mi történt, azt felelték, hogy sajnos, ilyen balesetek még min­dig előfordulnak, pedig már régóta folyik a küzdelem az életveszélyes játékszerek betil­tásáért és a forgalomból való kivonásukért. Feljelentést tettem a rendőrsé­gen, hogy büntessék meg azt, aki gyermek kezébe ad sérülést okozó játékot. De így a nyilvá­nosság útján is kérem az illeté­keseket, hogy a régi, nyerészke­dő játékszerkereskedelem idejé­ből még megmaradt pusztító­­játékokat­ sürgősen vonják ki a szocialista üzletekből és akadályozzák meg a további baleseteket: azt, hogy mindnyá­junk legdrágább kincseit, gyer­­­mekeink szemevilágát fenyeges- Pityer Mihály XI., Elek­ u. 8. Körmöczi Zsuzsi nagy küzde­lemben kikapott a tavalyi wimbledoni másodiktól A wimbledoni nemzetközi te­niszversenyen a legjobb nyolc közé bejutott Körmöczi Zsuzsi az elődöntőbe jutásért a tavalyi női világbajnokság II. helyezett­jével, az amerikai Harttal ke­rült szembe, akitől csak hatal­mas küzdelem után szenvedett 5:7, 5:7 arányban vereséget. A női párosban azonban Körmöczi Zsuzsi Erdődynével együtt má­sodik ellenfelét, a bermudai Brewer és angol Cheatle-párt is legyőzte 6:3, 6:8, 7:5 arányban. A vegyespárosban a kínai Tsai -Brewer-pár legyőzte a Jan­­csó-Peterdy-párunkat 6:4, 3:6, 6:2 arányban. Bolgár válogatott úszók és vb*1, Abdizók érkeztek Budapestre, akik a mi válogatott úszóinkkal és vízi­labdázóinkkal közös edzésen vesznek részt. ... . új ifjúsági úszórekordot ért el a keddi pécsi versenyen Hunyadit Magda a 100 m hátúózásban 1:1# c-cel. ■*

Next