Magyar Nemzet, 1953. november (9. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-01 / 257. szám

Vasárnap, 1053. november 1.■ a nép érdekében n­­agy jelentőségű határoza­tot hozott a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa és a Szovjet­unió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága a köz­szükségleti iparcikkek ter­melésének kibővítéséről és minőségének javításáról. An­nak a programm­ak, amelyet a Szovjetunió kormánya és a Kommunista Párt dolgozott ki a könnyűipar további, fokozott ütemű fejlesztésére, szilárd anyagi bázisa van. A Szovjet­unió eredményesen végrehaj­totta az ország iparosításának tervét, így ma műszakilag töké­letes, nagyteljesítményű nehéz­iparral rendelkezik, amely biz­tosította az ország gazdaságá­nak önálló, független és gyors fejlődését.Az iparosítás eredményei mind jelentősebben éreztetik ha­tásukat a nép anyagi jólétén. A szovjet állam a nehéziparra tá­maszkodva most fokozott ütem­ben fejlesztheti a könnyű- és élelmiszeripart, hatalmas ará­nyokban növelheti a lakosság céljaira szolgáló cikkek terme­lését. A könnyűipar fokozott fejlesz­tésére irányuló átfogó pro­­gramm elfogadása egyáltalán nem azt jelenti, hogy a múlt­ban ez az ipar nem fejlődött. Ellenkezőleg, a közszükségleti cikkek termelése a Szovjetunió­ba® évről évre fokozódik, s ma már lényegesen maga mögött hagyta a háború előtti színvo­nalat. Ha például az 1926-tól 1553-ig terjedő 27 éves idősza­kot tekintjük, és összevetjük ez­zel a cári Oroszország törté­nelmének 1885—1912 közötti szakaszát, akkor kiderül, hogy ebben az időszakban a lakos­ság számához viszonyított áru­­mennyiség a Szovjetunióban évente háromszor olyan gyor­san nőtt, mint a forradalom előtti Oroszországban. A folyó évben a fogyasztási cikkek termelése a Szovjetunió­ban 72 százalékkal múlja felül az 1940-es színvonalat. A szovjet nép anyagi jólété­nek gyors fokozódása azonban együtt jár az áruszükséglet gyorsütem­ű növekedésével. Ez is egyik nagyszerű sajátossága a szocialista tervgazdaság fej­lődésének, amelynek legfőbb célja az emberek szakadatlanul növekvő szükségleteinek álta­lános kielégítése. A háborút követő éveket a szovjet dolgozó tömegek élet­színvonalának roha­m­os emelke­dése jellemezte. Növekszik pénz­beli jövedelmük és ugyanakkor növekszik jövedelmük reális ér­téke, mivel a szovjet állam következetesen a kiskereske­delmi árak csökkentésére irá­nyuló politikát folytat. A hat­szoros árleszállítás eredménye­képpen a Szovjetunióban az ár­színvonal alacsonyabb az 1947-es árszínvonal felénél, szá­mos igen fontos áru, így a ke­nyér, a hús, a vaj ára egyhar­madára csökkent. A szovjet nép magas és egyre növekvő vá­sárlóképessége mind több és több árut igényel. Ez látható abból is, m­ilyen rohamosan fej­lődik a Szovjetunió belkeres­kedelme. Az 1928—1940 közötti i­dős­z­a­kban a k­isker­eske­del­m­i áruforgalom (viszonyított árak­ban) 2,3-szeresére nőtt. A há­ború után az ország áruforgal­ma ismét számottevő növeke­dést mutatott. Így például a Szovjetunió kiskereskedelme az 1949—1952 közötti négy év alatt megkétszereződött. A szovjet kormány és a Kom­munista Párt a nép fogyasztá­sának még ezt a rendkívül nagyarányú növekedését sem tartja elégségesnek. A lakosság egyre növekvő keresletének ma­ximális kielégítése, az árubőség megteremtése érdekében hagy­ták jóvá a­ Szovjetunióban a közszükségleti cikkek termelésé­nek gyorsított fejlesztésére irá­nyuló széleskörű programmot. A programút három évre — 1954—1956-ra — vonatkozik. E program it jelentősen emeli azo­kat az egyébként is nagy elő­irányzatokat, amelyeket a Szov­jetunió fejlesztésének ötödik ötéves terve a közszükségbeli cikkek termelésére vonatkozólag állapított meg, így például, míg a folyó év­ben a Szovjetunióban 5,3 mil­liárd méter pamutszövetet gyár­tanak, 1954-ben a pamutszövet termelése eléri az 5 milliárd 549 millió métert, 1955-ben a 6 milliárd 267 millió métert, 1956- ban pedig még tovább emelke­dik. Az idén több mint kétszáz­millió méter gyapjúszövetet állítanak elő, 1954-ben­­ 242 millió métert, 1­955-ben pedig 271 millió métert. 1956-ban két­szer annyi gyapjúszövetet fog­­nak gyártani, mint 1950-ben. A Szovjetunió az idén több mint négyszázmillió méter se­lyemszövetet termel, 1954-ben — 504 millió métert, 1955-ben — 573 millió métert, 1956-ban pedig 5,2-szer annyit, mint 1950-ben. A Szovjetunió 1954- ben 267 millió pár bőrlábbelit készít, 1955-ben 318 millió párt, 1956-ban pedig még többet. Ilyen hatalmas termelési üte­met és ilyen óriási termelési arányokat irányzott elő a szov­jet állam a közszükségleti ipar­­ci­kkek minden fajtájánál. Több százmillió pár kötöttáru, több millió varrógép, kerékpár, rádió­vevőkészül­ék és televíziós ké­szülék, több tízmillió különböző fajta óra, több tízmillió külön­böző ruhadarab, rengeteg bútor, edény, hűtőszekrény, mosógép, porszívó stb. — ezek az arányok jellemzik a Szovjetunióban a közszükségleti cikkek termelé­sének további­­kiszélesítését. A lakosság v­áljaira szolgáló cikkek termelésének átfogó pro­­grammja természetszerűen újabb óriási beruházásokat tesz szükségessé a könnyűiparban, az ipari termelőszövetkezetek­nél. És a szovjet kormány a nép érdekében végrehajtja ezeket a beruházásokat. Az ötödik ötéves terv új könnyűipari gyárak és üzemek építésére és műszaki berendezésére előirányzott óriási Ilyenkor déli egy óra tájt mozogni is alig lehet a salgó­tarjáni népbüffében. Hát még enni! De ha az ember nagyon türelmes és szépen sorbaáll a­­pénztárnál, néhány perc alatt megszerzi a cédulát a kiválasz­tott ételre. Sőt hamarosan a csemegekarajt is megkapja a pultnál (miiért csemege, amikor alig lehet megrágni?) párolt káposztával és burgonyával. Most már csak helyet kell ke­resni az egyik hosszúlábú, ma­gas asztalnál és akikor már sem­mi akadálya, hogy állva elfo­gyasszuk az ebédet. Bizony alaposan megéheztem. Hajnalban indultam el Pestről, reggeli nélkül. Délelőtt tíztől egy óráig ültem a megyei ta­nács tanácstermében és hall­gattam a megye minden részé­ből összegyűlt békeharcosok, a legjobban beszélő, a nemzet­közi békeharc dolgaiban legtá­­jékozottab falusi asszonyok, munkások, bányászok, tanács­kozását. Miközben a húst rágcsálom, minduntalan visszagondolok a sokf­okos hozzászólásra. Nem tudok betelni a sok jóízű hosz­­szú á­va­ meg ó­ vak­, amely olyan természetesen formálódik a nógrádi ajkakon. Estig el­hallgattam volna, közülük is, a legízesebb beszédét, a kazári Tőzsér Jánosnét. Vannak, akik még emlékeznek rá, a III. Ma­gyar Békekongresszus talán leg­sikeresebb szónokára, akinek száján oly zengőn szólt Pe­tőfi verse: Békét, békét a világ­­mar. .. • Most délelőtt arról beszélt, hogyan viszi ő Kazáron ember­től emberig a béke szent tüzet. — Akár úton járok, akár mészárszékbe vagy népboltba megyek — mondta —, minde­nütt a békéről beszélek. Leg­utóbb Henri Martinról hall­gattak a­z asszonyok, hogy minő élete volt s nagyon meghatotta őket, hogy a menyasszonyával az esküvőjüket a börtönben tar­tották. De Tőzsérné nemcsak beszél a békéről. Tesz is egyet-mást, s úgy látom, nem keveset. Elmondta, hogyan panasz­kodtak neki a minap az asszo­nyok. Tejibeadásu­kat teljesítet­ték, de a tejbe­gyűjtő beírta őket, hogy a felesleges tejet is be kell adniok. * Ilyen nincs! A feles­leget a szabadpiacon lehet ér­tékesíteni.* Elment a tanács­elnökhöz: mi van a tej­beadás­sal? Intézkedés­­nem történt, el­ment a földművesszövetkezet­hez: „Eiviánsiak, ez történt! Ha az a tejbegyűjtő nem kapott uta­sítást, váltsák fel. Tőzsérné mindig magával hordja az új­ságot a kormányprogrammal és tudja, mit mikor lehet. A tej­­begyűjtőt leváltották. Úgy érzi és joggal, hogy ez is béketett volt. Élményeimet nem is nagyon tudom összegezni, amikor egy­­szercsak kiket látok a pénztár körül? Három asszonyt a ta­nácskozásról, mindhárman is­merőseim. Nagy tanakodás, hogy mivel kezdődjék az ebéd. A másik kettő beadja a dere­kát, győz özv. Ferencz Mihályné Burjaspusztáiról s bizony egy­­egy kupica rummal kezdődik az ebéd. Miközben iszunk és kocsin­beruházásait tovább növelik. 1954-ben például a közszükség­leti iparcikkek minisztériumának beruházásai öt milliárd 850 mil­lió rubelt tesznek ki a­ beruhá­zási előirányzat 1953-ban vár­ható 3 milliárd 148 millió rube­les teljesítésével szemben. Az elkövetkező két év leforgása alatt az említett minisztérium­nak 1.861.000 fonóorsót, több mint 53 ezer szövőgépet és sok egyéb berendezést kell üzeletbe­­h­elyez­nie. A közszükségleti cikkek ter­melése fokozásának programm­­ja újabb tanúbizonysága a szo­cializmus országa békeszerető politikájának. A könnyű­ helyi­­ipari vállalatok és az ipari ter­­melőszövetkezetek mellett szé­leskörűen bevonták a közszük­ségleti cikkek termelésébe a ne­hézipari, többek között a kohó-, a vegyi-, a gép-, a repülőgép-, a védelmi, a faipari és sok egyéb nehézipari vállalatokat. Csak az az állam tud kitűzni és végrehajtani a polgári rendel­tetésű ipar fejlesztését szolgáló ilyen bámulatos terveket, amely­nek nincsenek támadó célkitű­zései és amely békés irányban fejleszti gazdaságát. Csak a nép érdekei fölött következetesen őr­ködő állam képes olyan határo­zatokat hozni, amilyeneket az utóbbi időben a szovjet állam hozott. M. Makszimov tünk­­én már csak ebéd után ( férfimódra csak sörrel)f­elné­zem ezt a három különböző asszonyt, akit — azonkívül, hogy egy járásba valók — egy dolog köt és tegezitet össze: a gyerekeik és a béke szeretete. Ferenczné idős asszony, hat gyereket nevelt fel. Fekete ru­hája, kendője teljesen ellent­mond vidám, okos és fiatalos szemének. Mellette Balla L­ászlóné tarka szoknyában, mélyzöld szűk plusztikjában és fején — mint egy világosuiló pompás dália —a nejtári módra m­egtűzött fejkendő, amely alól halántékéra húzott, szorosra font szőke haja incselkedik ki Cseléd volt, nem tagadja, ma pedig talán a legszebb ház az övék Dejtáron (a legszebb két gyerek feltétlenül az övéké), legfeljebb az a szívfájdító, hogy az ura csak kéthetenként tud hazajárni Sztálinvárosból. A falu mellett a város, ilyen Rákos Józsefné, ez a pici fiatal asszony nadrágban, kordbársony kabát­kában, úgy anyáskodik fölöttük, mintha a legidősebb lenne, pe­dig éppenséggel a legfiatalabb, jól­lehet két gyermeke van neki is. Viszont 5 a balassagyarmati járási békebizot­tsági titkár (mell d­iákesem még egy sereg funkciója van: a járási tan­ács alkalma­zottja, pártvezetőségi tag, szak­szervezeti bizottsági vezető­ségi tag, MSZT járási vezető­ségi tag — képtelenség, hogy ezt mind győzze). Ő választja ki nekik a cseme­ge-karajt (hiába figyelmeztetem őket, hogy a hús rágós), elhozza az ételt, sört csapoltál. Esznek és közben folyik a­ szó is. Néha-néha közbekérdezek: — Hogy megy a béke ma­guknál, Ferencz néni? — Megy is, nem is. Magától nem megy. El kell járni sok­a­t szülök iskolájába, család láto­gatá­sra i­s tudni kell a módját. »Hallottam, hogy szép rozma­ringod van, állítok be a­z egyik asszonyhoz, adnál kicsit palán­­tázni?« így kezdődik, meg ■máshogy és a végén mindig benne vagyunk a nagy beszél­getésben a világ sorsáról. Meg­hívom gyűlésre őket. Némelyik csa­k átszalad, dagasztásból, legfeljebb kissé keményebb lesz a tészta. De ő meg okosabb lesz,­­ az is valami. — Szóval mégis megy? — No, no- Va­n-nak ám békéi­knek is nálunk. Akik nem tud­ják megbecs­ül­ni, hogy mi min­den lett olcsóbb. Hogy minden fiún lóden-kabát lobog, mert hogy hétszáz forint lest az ára. Nekem a szívem van benne a békében. Most a békeestre ké­szülünk, november másodikén lesz, jöjjön el az elvtárs. Nehezemre esik a sz­alkódás, mert Batt­ámé is invitál s ő még hozzáteszi, ho­gy 17 liter szil­­vóriuma van, a tsz-ből kapta, munkaegységre s szívesen koc­cintana pestiekkel Dejtáron- Tudni kell, hogy Battáéknál a nyáron jártak a Béke Világta­nács ülésének külföldi küldöttei. Megcsodálták a vadonatúj há­zat, a nógrádi szőttesekkel dí­szes tiszta szobát, az örökölt szentképet a­ falon, arrébb a munkásmozgalom vezetőinek arcmásait. Bat­l­áné büszke a házára, 230 munkaegységére, férje 1800 fo­rintos havi keresetére. De leg­büszkébb arr­a­, hogy a­ nyáron egymaga­s ki­sgyűlést tartott a fiataloknak Henri Martiniról, az utcájukban nincs olyan ház, amelyet­­ne látogatott volna meg és nincs az utcában egyetlen olya­n 18 éve­n felüli, akit ne venne rész: a békemozgalomban — asz ő szavára ! — Vagyis Dejtáron minden rendben van — velem közbe, míg ezt mind elmondja. — Rendben? Jó volna egy­szer megkérdezni a tanácsot, miért dugják a fiókba a béke­brosúrákat. Szándékosan rejtik el, meg ne k­a­pjam, hátha úgy nem végzek majd békemunkát-Faggatásomra aztán még mást is elmond. Azt, hogy a tsz-ben az elnök egyes asszo­nyoknak kedvez, olyan helyre teszi őket, ahol könnyen sok munkaegységet lehet szerezni. Más meg, aki nem keresi a kedvét, rossz helyre kerül Megegyezünk, hogy ezt meg­felelő helyen elmondjuk, Rá­­kosné megtoldja a helyi taná­csokról mondot­tato­t- ő jól is­meri őket, állandóan járja a gyarmati járás községeit, ke­rékpáron meg motorbiciklin. — Ha már­­kérdezi, hát meg­mondom, azért járok nadrág­ban, mert n­em leszek bolond, köszvényt kapni a térdeimbe fiatalkoromban. A tanácsok bi­zony fütyülnek a békemozga­lom­ra — mondja. — Olim ötödik kerékfélének érzik a kocsiban. De a nemtörődömség, a büro­krácia sem tud erőt venni a békemoz­ga­lmon. Rátkosné, m­int járási békebizot­tsá­gi titkár, legbüszkébb az olyan győzelem­re, min­t az érsekva­dikerti­ A falu egyik legtekintélyesebb mintagazd­ája, Pálinkás Ignác 18 hadas paraszt ma ,a község legtevékenyebb békeharcosa. Amikor tavaly vetőmaghiány mutatkozott, ők­ként, béketett­ként egy mázsa búzát ajánlott fel. Éppen akikor toppa­nt be hozzá egy ku­pec és mindjárt meg akarta ven­ni a gabonát. — Megígértem, odaadom. En­gem nem lehet eltán­torí­tani a békétől — mondotta Pálinkás bácsi. — No ez szép történet — jegyzem meg —, csak azt ma­gyarázza meg, elvtársnő, hogy győzi ezt a sok funkciót? — Amelyik lő jól húz, arra sokat raknak­ Most megszólal Ferencz nén­i: — Özvegy v­agy, szép vagy. Az én­­kisfiam mindig azt mondja, hogy özvegy­ asszonyt akar feleségül venn­i. Rátkosné elvörösödik: — Menj már, Ferencz néni. Kinek is kell özvegy asszony két gyerekkel . •­ Közbeszól erre B­a­ttáné: — Hát azt mondanám: mondj le legalább az egyik funkciódról s helyette menj férjhez. — Erre inni kell — mondom­. Ös­szekoccintjuk a söröspoha­raka­t. — A békére! — A világbékére! — teszi hozzá egyszerre Ferencz néni meg Battáné. Nemes György Ebéden a tarjáni népbüffében Maflar Nemes Depressziós irányzat a vezető tőkés országokban A nyugati sajtó az elmúlt hetekben még csak bizonyos jel­legzetes válságtünetekről írt, amelyek a­ tőkés országok gazdasági életének különböző területein észlelhetők, újabban azonban már széles területen kibontakozó­­depressziós irány­zatról* írnak. A ^depressziós irányzat*, mely egyre nagyobb területe­ket borít el a tőkés országok gazdasági életében — mint a Wall Street Journal írja, már a nagy monopóliumok urainak osztalékait is fenyegeti. A Wall Street Journal kifejti, hogy még 1953 elején is­­rendkívül ked­vezően* fizettek osztalékot a nagy monopóliumok részvényei. Tény, hogy a koreai háború megkezdése óta az amerikai nehézipari és főként fegyverke­zési részvények tulajdonosai 123 milliárd dollár nyereségre tettek szert. »Ennek a korszak­nak, úgy látszik, végéhez ér­tünk" — jegyzi meg méla­bú­san a Wall Street-mágnások lapja. Persze a nagy nehézipari trösztök vezetői nem könnyen nyugszanak bele a helyzet ilyen irányú alakulásába és például II. Henrik, a Ford-dinasztia jelenlegi ura, a N. Y. Journal Americain munkatársai előtt ki­jelentette: »Két út áll nyitva előttünk, az egyik a háborúhoz, a másik a csődhöz vezet.« Kétségtelen, hogy az amerikai trösztvezérek mindent elkövet­nek a háborús politika fenntar­tására, de annak is kétségtelen jelei tapasztalhatók, hogy az Egyesült Államok közvéleménye egyre határozottabban szembe­helyezkedik ezzel az irányzattal, amelynek nemcsak politikai ve­szélyeit látják, hanem súlyos gazdasági következményeit is kénytelenek ta­paszt­alni. Hogy az egyszerű amerikai adófizető számára mit jelent az a fejő­dés, amely az elmúlt három év­ben 123 milliárd dolláros nye­reséget­­­gyümölcsözött­ a ne­­hézipari trösztök számára, ki­derül a Newsweek című folyó­irat egyik legutóbbi számában közölt statisztikából. A statisz­tika adataiból megáll­apítható, hogy míg az Egyesült Államok adófizetői 1936-ba­n 4 milliárd és 68 millió dollár adót fizet­tek összesen, addig 1951-ben a befizetett adók összege 48 mil­liárd és 142 millió dollár volt. 1953-ban pedig 68 milliárd és 300 millió dollár adóbevétellel számol az amerikai államkincs­tár. Ami annyit jelent, hogy két év alatt az adóterhek 20 milliárd dollárral nőttek ki egyszerű amerikai polgárok szám­ára. Ennek ellenére az Egyesült Államok költségvetése az 1953. július 30-val záródó költ­ségvetési évben 9 milliárd 389 millió dollár deficitet mu­tat, 1 millárd dollárral többet, mint amennyivel számoltak. Ezeknek a tényeknek gazda­sági hatását e­lemezve, a Ga­zette and Daily című lap meg­állapítja, hogy körülbelül­­hét esztendeje az Egyesült Államok gazdasága­­az i­nflátió érvényé­be került. Az árak állandóan emelkednek és ha még nem is tartunk ott, ahol Németország tartott az első világháború u­tán, amikor néhány tojás megvásár­lásához egy ko­sárra v­aló papír­pénzre volt szükség, de azért az amerikai polgár nyugtalanul figyeli a dollár vásárlóerejének rohamos csökkenését. Az úgy­nevezett árellenőrzás felfüg­gesztése óta hivatalos amerikai kimutatások szerint a 225 leg­fontosabb élelmi- és közszük­ségleti cikk ára körülbelül a duplájára emelkedett. Ugyan­csak hivatalos megállapítások szerint az amerikai dollár vá­sárlóértékének legmélyebb pont­jára zuhant 168 éves történelme során. Az U. S. News and World Report adatai szerint, az 1939-es nívót véve a­la­pul, e­gy dollár ma mindössze 54,50 centet ér vásárlóértékben-Ezek az ad­ato­k az úgyneve­zett »legerősebb« tőkés ország gazdasági helyzetét jellemzik. Az úgynevezett gyengébb tőkés országok helyzee még nyo­masztóbb. Ez különösen Fran­ciaország gazdasági életében figyelhető meg. Jean Fabiani, a Combat-ban megállapítja, hogy Francia­ország egész gazdasági politikájában gyökeres válto­zásra van szükség,­­ha nem akarjuk, hogy az ország vissza­vonhatatlanul elmerüljön a gazdasági hanyatlás mocsarába és elveszítse nemzeti szuvereni­tásának u­tolsó maradványait-­ is«­ A Com­bat cikkírója kifejti, F­ranc­iao­rsz­ágban legalábbis gazdasági síkon valóságos for­radalomra van szükség ahhoz, hogy az ország kilábaljon mai súlyos helyzetéből. »A termelés visszaesik. Az ország állan­dóan külkereskedelmi deficittel küzd. A dolgozók életszínvonala nem kielégítő. Az árak a­ civili­zált világ legmagasabb árai — írja Jea­n Fabiani. — Ez a ha­­ladásellenes politika­­két év óta, amióta engedtek a­­pénzügyi stabilitás* csalóka vágyának, hal­latlanul veszélyezteti az or­szág gazdasági jövőjét. Annak ellenére, hogy a beruházások elégtelenek, minden egyes költ­ségvetés során lefaragnak belő­lük, hogy elérjék az egyensúlyt. Ez a törekvés azonban mind­eddig hasztalannak bizonyult.* A francia társadalom külön­böző rétegei közül a legaggasz­­tóbb a mezőgazdasági lakosság helyzete. Amire rávilágít né­hány hiva­ta­los statisztikai adat. A mezőgazdasági lakosság be­vételét Franciaországban fejen­ként évi 110.000 frankra becsü­lik ugyanakkor, amikor — ugyancsak hivatalos megál­la­pít­ás szerint — az egy sze­mélyre eső létminimum évi 240.000 frank. Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági lakosság csupán a felét keresi meg ma Franciaországban annak, a­mi a normális megélhetéshez szük­séges- A l'Observateur-ban Charles d’Aragon, volt kép­viselő a francia parasztok hely­zetével foglalkozva megálla­pítja: »A parasztság régen nem volt olyan elégedetlen, mint most. Soh­a nem talált jogosabb hangokat és helytállóbb érveket az igazi agrárpolitika követelé­sére.­ A képviselő kifejti, hogy a francia parasztság problémái­nak megoldására­ csak egy ha­tásos gyakorlati út áll nyitva, éspedig a szövetkezeti termelés valamilyen formájának széles­körű megvalósítása. A francia­ ipar helyzetéről a Paris-Pretiste-l'Intransigeant ír néhány jellemző sort: »Ma már senki előtt nem ismeretlen, hogy iparunk 1914 óta elveszítette a talajt a lába alól amerikai, angol és német versenytársaival szem­ben. Annyira rövidlátóik voltunk és féltünk a »na­gyoktől*, hogy a végén kicsik maradtunk és a francia ipar versenyképesség és­­teljesítőképesség dolgában messze elmaradt a fejlődésben.* A vezető tőkés országokban kibontakozó depressziós irány­zatra jellemző még Anglia hely­­zete is. Az angol nemzetgazda­ság helyzetét elsősorban a kül­kereskedelmi kapcsol­a­tok fejlő­dése befolyásolja. Nos, a leg­utóbb Ge­nfben megtartott úgy­nevezett nemzetközi vám- és kereskedelmi egyezmények kon­ferenciáján az angol küldött kifejtette, hogy főként az ame­rikai kereskedelmi­­ rendszabá­lyok követ­kez­tében, Nagy-Bri­­tannia külkereskedelme állandó válsággal küzd. En­nek az év­nek első öt hón­apjában az an­gol külkereskedelem deficitje már elérte a 740 millió font­­sterninget. Emellett az angol kül­keres­k­edelem állandó vissza­­fejlődési irányzatot mutat. A múlt évben az előző évihez ké­pest az angol külkereskedelmi forgalom 6 százalékkal csökkent és ez a tendencia változatlanul tovább tart-Aggasztja az angolokat a ki­­pilaista világpiacokon jelent­kező egyre hevesebb nyuga­t-i n­émet kon­ku­rrenci­a is. Ilyen körülmények között érthető, hogy ha a­z angol gazdasági kö­rökben igen erős visszhangra talált Roland Bergernek, a nemzetközi kereskedelmi kap­csolatok kibővítésére alakult an­gol egyesülés elnökének az a kijelentése, hogy a demokra­tikus világpiac országaival, a Szovjet­unióval, Kínával és a népi demokratikus országokkal való kereskedelmi kapcsolatok kibővítése az angol kereskede­lem számára »élet és halál kér­déses­. P. F. Aláírták az 1953—54. évi magyar-holland árucsereforgalmi megállapodást A Hágában folytatott áru­csere-forgalmi tárgyalások ered­ményeképpen október 20-án alá­írták az 1953—54. évi magyar­­holland árucsereforgalmi meg­állapodást. A megállapodás a múlt szer­ződéses évhez képest­­növekedő áruforgalmat irányoz elő. Ma­­­gyarország a többi között vas-és fémtömegcikkeket, kerékpár­­alkatrészeket, különféle vegyi anyagokat, bőröket, elektromos szerelési anyagot,­­ gépeket és mezőgazdasági termékeket, míg Hollandia textil nyersanyagot, gyógyszeralapanyagot, elektro­technikai cikkeket fog szállí­tani. (MTI) _5 Müvén/­ fetiménn­ek, mátkád pmncelánok, ésomkxiatáfifok, cs antpocaquántfok, antik­­éd &ty£űiíbmik BIZOMÁNYBA VÉTELE ÉS ELADÁSA A BIZOMÁNYI ÁRUHÁZ VÁLLALAT SZENT ISTVÁN­ KÖRÚT 3. SZÁM ALATTI FIÓKJÁBAN Felvevőhely: Fálk Miksa­ utcai oldalon

Next