Magyar Nemzet, 1953. december (9. évfolyam, 281-306. szám)

1953-12-01 / 281. szám

2 nélkül kell részt venniük a po­litika­i értekezletnek a két fél megállapodásával meghatározók napirendje valamennyi pontjá­nak megvitatásában és ki kell fejteniük nézeteiket, hogy meg­könnyítsék a két fél közötti meg­állapodást. A semleges orszá­goknak részt kell venniük to­vábbá a politikai értekezlet alá­rendelt szerveiben folytatandó megbeszéléseken is, de nem ve­hetnek részt a politikai értekez­leten, vagy annak alárendelt szerveiben folyó semmiféle sza­vazásban 6©m. 4. A politikai értekezletet Új- Delhiben (India) kell megtar­tani. II. A politikai értekezlet idő­pontja: 5. A politikai értekezletet 1953 december 28-ra kell összehívni. A harmadik pont a politikai­­ értekezlettel kapcsolatos eljárási­­ kérdésekre, a negyedik pont az adminisztratív intézkedésekre, az ötödik pedig a felmerülő kiadá­sok kérdésére vonatkozik. Hvang Hua, a Kínai Népköz­­társaság kormányának megbí­zottja teljes mértékben egyet­értett a Ki Szok Bok által elő­terjesztett általános javaslattal és támogatta azt. Az amerikai megbízott továbbra is tagadta a Szovjetunió semlegességét és ellenezte a koreai-kínai fél ja­vaslatát, végül pedig azt kérte: napolják el az ülést december 2-re, hogy tanulmányozhassa a koreai-kínai fél­ általános ja­vaslatát és utasításokat kérjen a 17 ország kormányától. A ko­reai-kínai fél hozzájárult, hogy az ülést december 2-re elnapol­ják. Ho Si Mlark­ nyilatkozata az Expressen című svéd lapnak Stockholmból jelenti az MTI. Ho Si Minh, a Vietnami Demo­kratikus Köztársaság elnöke nyilatkozatot adott az Expressen című svéd lapnak. A svéd újság vasárnapi számában közölte azokat a válaszokat, amelyeket Ho Si Mi­nh a lap munkatársá­nak kérdéseire adott. A nyilat­kozat a következőképpen hang­zik: Kérdés: A francia nemzetgyű­lés legutóbbi vitája rámuta­tott, hogy nagyszámú francia politikus az indokínai konflik­tusnak tárgyalások útján való rendezését kívánja. Számítani lehet-e arra, hogy ezt a kíván­ságot, amely még erősebben él a francia népben, ön és kormánya kedvezően fogadná? Válasz: A háborút a francia kormány kényszerítette a viet­nami népre. A vietnami nép kénytelen volt fegyvert ragadni, harcolni és már nyolcadik éve hősiesen védelmezni nemzeti függetlenségét és azt a­z óhaját, hogy békében élhessen. Ha a francia gyarmatosítók folytat­ják hódító háborújukat, a viet­nami népnek az az elhatáro­zása, hogy győzelemre viszi hazafias harcát. Ha azonban a francia kormány, okulva az elmúlt évek tanulságaiból, haj­landó fegyverszünetet kötni és tárgyalások útján megoldani az indokínai kérdést, a Vietnami Demokratikus Köztársaság és népe, kész megvitatni a francia javaslatot. Kérdés: Jelenleg megvannak-e a fegyverszünet lehetőségei és ha igen, milyen feltételekkel? Válasz: A francia kormány­nak, meg kell szüntetnie az el­lenségeskedéseket, a fegyver­szünet tehát ilyenformáin való­sággá válik. Ennek a fegyver­­szünetnek az alapja azonban az, hona a francia kormány tiszte­letben tartja Vietnam függet­lenségét. Kérdés: Elfog­a­dná-e ön vala­melyik semleges ország c­iószol­­gálata.lt, hogy az találkozást kezdeményezzen az ellenséges féllel? Svédország magára vál­lalhatná-e ezt a küldetést? Válasz: Ha a semleges or­szágok azt kívánják, hogy vége szakadjon a vietnami háború­nak és törekszenek a tárgyalá­sok kezdeményezésére, akkor e­zeket a kezdeményezéseket szívesen fogadnánk. De a fegy­verszünetről szóló megbeszélé­­sek kizárólagosan olyan kér­dést jelentenek, amelyek csak a francia kormány és a Viet­nami Demo­kratikus Köztársa­ság között rendezhetők. Kérdés: Ebben az esetben el­fogadná-e ön egy olyan érte­kezlet megtartását, amely lehe­tővé tenné a folyamatban lévő ellenségeskedések megszünteté­sét? Válasz: A háború igen sok megpróbáltatással járt népünk számára. A francia nép is so­­■kat szenvedett, ez az oka an­nak, amiért a francia nép a vietnami háború ellen küzd. Min­dig nagy rokonszenvel és cso­dálattal kísértem a francia nép és a francia békeharcosok küz­delmét. Ma azonban nemcsak Vietnam függetlenségét fenye­geti agresszió, súlyos veszély­ben forog Franciaország függet­lensége is. Egyrészt az ameri­kai imperializmus arra uszítja a francia gyarmatosítókat, hogy folytassák és terjesszék ki Viet­nam meghódítására irányuló háborújukat, azzal a céllal, hogy mindjobban és jobban gyen­gítse Franciaországot és átve­gye helyét Vietnamban. Másrészt az amerikai imperializmus arra­ kényszeríti Franciaországot, hogy hagyja j­óvá az­­európai védelmi­­ közösségről szóló egyezményt, amely a német mi­­litarizmus újjáéledését jelenti. A francia népnek a független­ségért, a demokráciáért, a bé­kéért és a vietnami háború be­fejezéséért vívott küzdelme egyike azoknak a legfontosabb tényezőknek, amelyek révén megoldható a vietnami kérdés. NEMES LÁSZLÓ TISZTA SZÍV — Regényrészlet— (2) Zalánból kitört a keserűség. Nem tett lakatot a szájára, bár nem tudhatta, hogy ezek­ben a zavaros időkben milyen emberré lett Herczeg Géza, nem lett-e éppen nyilas belőle? — Megette a fene az egészet — mondta komoran­ — Ott­hagytam a gyárat. Te tudo­d, Géza, hogy én sohat nem poli­tizáltam. Most bent érdekel a politika. De ezeket a koszos banditákat, ezeket a hitvány rablógyilkosokat nem veszi be a gyomrom. — Nem is magyarok ezek, németbérencek — mondta Her­czeg és ott, a vendéglőben a padlóra köpött. — Azt akarják, hogy Hitlerjükért elpusztuljon egész Magyarország! Kő kövön nem marad itt... — Tegnap átvették a gyár vezetését — folytatta­ Zalán. — Kora reggel bejött néhány árpádsávos suhanc, meg zseb­­metsző, köztük Sebő István is, a vezérigazgató volt soffőrje. Annak volt a legnagyobb szá­ja. Kiabáltak, hogy így meg úgy, ezután más világ lesz, nincs amerikázás, meg szabo­­tálás, dolgozni kell, mert ez frontvonal, itt, Magyarországon fordul meg a háború sorsa, mindenféle marhaságokat ordí­tottak német csodafegyverekről, talaj­gyökérről, zsidóbérenc sza­bótőrökről, Ki fene tudja még miről. Hát nekem ez nem kell. Ha akarják, csinálják egyedül. — És te mit csinálsz? — kérdezte Herczeg Géza. — Mit tudom én? Semmit. — Tudod mit, öregem, gyere le velem Somogyba. Van még egy kis földecskén, egy kis há­zam, majd csak kihúzzuk vala­hogy. Én is ilyen magányos far­kas vagyok, mint te, legalább együtt üvöltünk a holdra. Nem kellett hosszas rábeszé­lés. Két­­nagy bőröndbe becso­magolta a ruháit, néhány ér­téktárgyat, arany cigarettatár­cáját, gyűrűket, miegymást, amit nem akart Pesten esetleg veszni hagyni, néhány apró emléket Annától, a többire rá­­zárta az ajtót és leutazott So­mogyba. Hónapokig ott húzó­dott a frontvonal a közvetlen közelükben, de azután a ta­vasszal olyan hirtelen elsöpör­ték a szovjet csapatok a né­meteket, hogy a községet szinte nem is érintette a harcok szele. Annál élesebb küzdelem kez­dődött a faluban, mindjárt a következő hetekben. Budapest­ről a legvadabb rémhírek érkez­tek. Soha többé nem lesz o­tt élet, mondogatták egyes jólér­tesültek. Azután megjöttek az első pesti újságok. Hírek a ro­mok eltakarításáról, felhívás a munkára- Furcsa, szokatlan, új hang a magyar sajtóban. Zalánban is felcsillant egy percre a remény. Hátha haza­térhet és beletemetkezhet még egyszer a munkába? Már hal­lotta is a gépek csattogását, a gőz sistergését, érezte a kiké­szítő üzem kesernyés-édeskés lehelletét. »Csak nem dőlsz be a kommunisták és az oroszok propagandájának?* — mondták az ismerősök, a plébános, a jegyző és a többiek. Herczeg Géza nem mondott semmit. Naphosszat iddogálta maradék borát és csak azt hajtogatta: »Vége a világnak, vége Ma­gyarországnak!* — De hiszen te is utáltad a­ nyilasokat! Vége a garázdálko­dásuknak — kockáztatta meg egyszer Zalán a kérdést. — Annak vége. Dehát most örüljek? Táncának örömömben? Te sem örülsz.Ugye, hogy nem örülsz? — kiáltotta diadalma­san. — Mert te is tudod, hogy vége a mi világunknak. Mert mi csak ilyen siránkozó anyám­asszony katonái voltunk örökké! Elkeresésü­lt, gerinctelen gene­ráció! Előbb hagytuk, hogy or­giát üljön a nyilas söpredék — de most még rosszabb követke­­zik. Megint csak a söpredék uralma, de ennek már senki sem fog tudni gátat vetni. Ott állnak mögöttük az oroszok. Győztesen, ellenállhatatlanul­ A keservű­ annak a vén, hülye Horthynak, hogy nem tudta előbb ide hívni az angolokat, vagy az amerikaiakat! — Az talán jobb lett volna... — Talán? Megőrültél? Csak talán? Az az életet jelentette volna. Kapcsolatunkat a nyu­gati kultúrával. Nemes hagyo­mányaink továbbfejlesztését. De ezek? Mindent lerombolnak. És minden értéket elhurcolnak. Gé­peinket, műkincseinket Orosz­országba viszik, embereinket Szibériába. Zalán arra gondolt, hogy­­ a falun is átvonultak a szovjet katonák, de nekik a hajuk szála sem görbült meg. A barátja, mintha csak kitalálta volna a gondolatát, máris lecsapott rá. — Itt még nem érezzük. Ná­lunk még csak a­ harcosok jár­tak, akik siettek a németek után. — Méci,s fel kellene menni Pestre- Megnézni, mi van ott... — Csak eredj! — Herczeg dühösen csapkodta az asztalt. — Csak eredj, ha nem hiszel a­ barátaidnak és néhány h­ét múlva Szibériában akarsz ól­mot bányászni! A barátainak higgyen? Hát kik a barátai? Igaz, hogy Her­czeg régi iskolatársa, hónapok óta kedves vendéglátó gazdája, de mi fűzi egyébként őt, a nagykultúrájú mérnököt ehhez a kissé megkopott vidéki dzsentrihez? És kik még a­ ba­rátai? Balázs plébános, ez a szikkadt, öreg pap, vagy Ke­­nessey Zoltán, a pökhendi, mű­veletlen jegyző? Vagy álljon ki czivvel­láekkel a püspöki ura­dalom mellett, védje ezt a nagybirtokot, amelyhez semmi köze, amelynek eminenciás urát még csak nem is látt­a soha? És itt a faluban mégis úgy érezte, hogy a sors ellenállha­tatlan erővel ezekhez sodorja, ezekhez láncolta. Miért nem a parasztoknál vendégeskedik? Miért nem azoknál borozgatott a hosszú téli estéken? Mert ez az ő fajtája, az ő osztálya. Hoz­zájuk fűzi a közös emlékek és barátok, s ha jól megvakargat­­ják, a közös komák és sógorok egész sora. Hozzájuk fűzi az apja, Zalán Menyhért képvi­selő emléke. Az öregúr dísz­magyaros, kócsagtollas arcképe a lezárt — és azóta biztosan porráégett, vagy kifosztott — pesti lakásban. És hozzájuk fűzte a jeges szakadék,­ ami a gyárban az ő­skorrekt* és a tár­gyilagos* viselkedése ellenére elválasztotta a munkásoktól. (Folytatása következik) I Magjar Nmt Eden angol külügyminiszter és Pella olasz ju­­diszteri­lnsok a szovjet jegyzékről Londonból jelenti az MTI. A londoni rádió és a DPA tudósí­tása beszámol arról, hogy Eden külügyminiszter az alsóház hét­fői ülésén — munkáspárti kép­­­­viselők kérdésére válaszolva — a november 26-i szovjet jegyzékkel kapcsolatban kije­lentette: »Az angol kormány re­méli, hogy most már lehetséges lesz hamarosan egybehívni a négy külügyminiszter találko­zóját. A szovjet jegyzék azt jelenti — mondotta ezután —, hogy »a szovjet kormány haj­landó feltételek nélkül tárgyal­ni. Hozzáfűzte, hogy az angol kormány a szovjet jegyzékkel kapcsolatban eszmecserét foly­tat más érdekelt kormányokkal. Egy munkáspárti képviselőnek az amerikai kormány állásfog­lalását illető további kérdésére Eden azt válaszolta: reméli, hogy a Washingtonnal folyta­tott eszmecsere nem húzódik el és bízik abban, hogy az ameri­kai kormány is támogatni fogja azt a nyilatkozatot, amelyet ő most tett az alsóházban. Rómából jelenti az MTI. Pella olasz miniszterelnök vasárnap este Hágából jövet Rómába ér­kezett. A miniszterelnök rövid időre megszakította útját Milá­nóban és a pályaudvaron az újságíróknak a négyhatalmi ér­tekezletre és a német kérdés bé­kés rendezésére vonatkozó szov­jet jegyzékről a következőket mondotta: »Nem vagyok sem derűlátó, sem borúlátó — de a szovjet jegyzék újabb remény­­sugá­rt jelent, amely lehetővé teszi, hogy­ nagyobb bizakodás­sal tekintsünk a jövő elé.« Az ENISZ-03*gy­űlés ilén New Yorkból jelenti a TASZSZ. Az ENSZ-közgyűlés novem­ber 28-i ülésén megvizsgálta a politikai bizottság jelentését és a »Val­­amennyi fegyveres erő és valamennyi fegyverzet szabályo­zása, korlátozása és arányos csökkentése* című napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatot. A. .­. Visinszkij, a Szovjetunió küldöttségének ve­zetője kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Anglia képviselői a leszerelési bizott­ságban fel akarták cserélni az atomfegyver és a többi tömeg­­pusztító fegyverfajta eltiltásá­nak és a fegyverzet csökkenté­sének kérdését azon adatok ösz­­szegyűjtésének kérdésével, ame­lyek iránt különösen érdeklő­dött és továbbra is érdeklődik az amerikai titkosszolgálat. A Szovjetunió képviselője kiemel­te, hogy a szovjet küldöttség a politikai bizottságban azért tar­tózkodott a szavazástól a hatá­rozati javaslat szavazásra bocsá­­tásakor, mert elutasították az általa javasolt és a leszerelési bizottság munkájának sikeres­ségét célzó módosításokat. A Szovjetunió küldöttsége azon­ban — mondotta — nem szavaz e határozati javaslat ellen azért, mert vannak benne egyes ele­mek, amelyek bizonyos mértékig közelebb hozzák egymáshoz a küldöttségek különböző szem­pontjait a leszerelés kérdésében. A politikai bizottság határo­zati javaslatát a szovjet módo­sítások nélkül a közgyűlés tel­jes ülése szótöbbséggel elfo­gadta. A Szovjetunió és még másik négy küldöttség tartóz­kodott a szavazástól. Az Egyiptom­-barát párt győzött a Szudáni választásokon Mint a londoni rádió jelenti Khartumból, a szudáni válasz­tásokon a parlament képviselő­­házának 97 mandátumából az Egyiptomhoz való csatlakozás mellett állást foglaló Nemzeti Unionista Párt 43-at szerzett meg. Az­­AI-Umma Párt­ 22, a déli tartományok csoportja 10, a függetlenek 14, a köztársa­sági szocialisták 3 mandátumot kaptak. A még hiányzó 5 man­dátumot a jövő szombaton tar­tandó pótválasztások eredmé­nyei alapján osztják szét. A »DPA« beszámol arról, hogy az angol sajtó meglepe­téssel és csalódással fogadta azt a tényt, hogy a szudáni vá­lasztások az Egyiptom-barát Nemzeti Unionista Párt győzel­mével végződtek. Kihirdették az ítéletet a h­azaáru­ló csehszlovák kémbanda perében Prágából jelenti az MTI. A prágai katonai törvényszék két­napos nyilvános tárgyalás után hétfőn ítéletet hirdetett a dr. Josef Venáhlik vezetése alatt áló kémbanda bűnügyében. A bíróság a vádlottakat haza­árulás és kémkedés bűntettében mondotta ki bűnösnek és dr. Josef Venáhlikot és bátyját, Jiri Venáhlikot életfogytiglani sza­badságvesztésre, Hubert Loren­­zet és Josef Schwarzot 25 évi, Karél Sládekzt 18 évi, Marije Lorenzovát 17 évi, Jiri Lorenzet 15 évi, Václáv Tesárt 14 évi, Marije Venáhlikovát 11 évi és Josef Honerschlaget 10 évi sza­badságvesztésre ítélte. Sztrájk m­iatt nem jelentek meg a newyorki lapok New Yorkban szombaton sztrájkba léptek a mélynyomó­ki isókészítő munkások. A » Reu­ters közlése szerint hétfőn a város két nagy napilapja közül csupán a „New York Herald Tribüne” jelent meg, de a múlt hétfői 38 oldal helyett ezúttal csak 8 oldalon. ■1Kedd, 1953. december 1. Fogadás az Albán Népköztársaság nemzeti ünnepe alkalmából póttagja, Vég Béla, az MDP Központi Vezetőségének tit­kára, Rónai Sándor, az Ország­gyűlés elnöke, Boldoczki János külügyminiszter, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Ve­zetősége, a minisztertanács és az Elnöki Tanács több tagja, a politikai, gazdasági és kul­turális élet sok vezető szemé­lyisége. Részt vett a fogadáson J. V. Andropov, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségé­nek ideiglenes ügyvivője, Huan Cen, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete, s a budapesti diplomáciai kép­viseletek több vezetője és szá­mos tagja. (MTI) Ünn­epjének Albánia felszabadulásának 9­ évfordulóján Tiranából jelenti a TASZSZ. November 28-án a tiranai Nép­színházban ünnepi ülést tartot­tak Albánia felszabadulásának 9. évfordulója alkalmából. Az ünnepi ülés szónoka Hysni Kapó mezőgazdasági és begyűjtési miniszter volt. Enver Hodzsa, az Albán Nép­köztársaság minisztertanácsának elnöke az évforduló alkalmából fogadás­t adott. M. Pristinek, az Albán Nép­­köztársaság moszkvai nagykö­vetének a nemzeti ünnep alkal­mából adott fogadásán megje­lent V. M. Molotov, a Szovjet­unió minisztertanácsának első elnökhelyettese, a Szovjetunió külügyminisztere is. A Pravda közölte Enver Hodzsának a felszabadulás év­fordulója alkalmából írott cik­két. Piro Koci, a­z Albán Nép­­köztársaság budapesti követe az albán nép nagy nemzeti ünnepe, felszabadulásának 9. évfordulója alkalmából vasár­nap este fogadást adott a Ma­rgitsz­i­geti Nagyszállóban. A fogadáson megjelent Nagy Imre, a minisztertanács elnöke, Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, He­gedűs András, a miniszter­tanács első elnökhelyettese, Farkas Mihály, Ács Lajos, Hi­das István, Zsofinyecz Mihály, Kristóf István, a Magyar Dol­gozók Pártja Politikai Bizott­ságának tagjai, Bata István altábornagy, honvédelmi mi­niszter, a Politikai Bizottság Ilexiti nagykövető átnyújtotta megbízólevelét K. J. Vorosilovnak, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnö­ksége elnökének Moszkvából jelenti a TASZSZ. I. J. Vorosilov, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke november 30-án fogadta a Kremlben A. Rosenzwelp Diazt, Mexikó nagykövetét. A nagykövet átnyújtotta megbízó­levelét. A megbízólevél átadásakor K. J. Vorosilov és A. Rosen­­zweig Diaz nagykövet beszédet mondott. Rosenzweig Diaz nagykövet bevezetőül a mexikói népnek arra irányuló törekvéséről be­szélt, hogy önmaga szabja meg sorsát. A mexikói nép — mon­dotta — a béke alapján megte­remtendő egyetemes egyetértés létrehozásának nagy feladatát lelkiismereti kérdésének tekinti. A nagykövet kifejezte­­remé­nyét, hogy küldetése telj­esí­té­sében kellő segítséget kap a szovjet kormánytól. A nagykö­vet beszéde végén minden jót kívánt a szovjet népnek. K. J. Vorosilov válasz­beszé­dé­ben kijelentette, hogy a szov­jet nép, amely kezébe vette a hatalmat és sorsának gazdája lett, teljes egészében osztja a mexikói népnek azt a törekvé­sét, hogy maga szabja meg sorsát. I. J. Vorosilov rámuta­tott arra, hogy a Szovjetunió következetesen és rendületlenül folytatja békepolitikáját, a ba­rátság és együttműködés meg­szilárdításának politikáját min­den nép — nagy és kicsiny — ■között, amely ugyanerre törek­szik. A szovjet külpolitika az államok szuverén egyenlőségé­nek és az érdekek kölcsönös tiszteletben tartásának elvein alapszik. K. J. Vorosilov a megbízó­­levél átnyújtása és a beszédek elhangzása után elbeszélgetett A. Rosenzweig Diazzal. A beszélgetésben részt vett A. A. Gromiko is. Adenauer és Conant amerikai főbiztos tanácskozásai a szovjet jegyzékről Berlinből jelenti az MTI, hogy a bonni kancellári hiva­tal közlése szerint Adenauer hétfőn délelőtt a bonni Schaum­­burg-palotában hosszasan ta­nácskozott a szovjet kormány november 26-i jegyzékéről Co­­nant amerikai főbiztossal. Nyugatberlini újságíró­ körök szerint a nyugatnémet kormány­­koalícióban részt vevő pártok képviselőinek egy része köve­teli Adenauertól, tekintettel arra a mély hatásra, amelyet az új szovjet jegyzék a világ közvé­leményére gyakorolt, halassza el a hadkötelezettség beveze­tésére irányuló alkotmány­módo­sító törvényjavaslatok december 3-ra kitűzött parlamenti tárgya­lását­ . William Foster a White-ü­gy Hitleréről Wiliam Z. Foster, az Egye­sült Államok Kommunista Párt­jának elnöke, a Daily Worker hasábjain a JF/in­fo-üggyel kap­csolatban a többi között a kö­vetkezőket írja: A háborús uszító kommunis­­taüldözők­ szétágazó terrorisz­­tikus akcióik során olyan mesz­­szire mentek, hogy most már azt állítják: Truman, az Egye­sült Államok volt elnöke, a kommunistákkal cimboráit, azok és az állítólagos »kércek« vé­delmezője és pártfogója. Truman, mint elnök, a Szov­jetunió hírhedt gyűlölője volt. Az ő uralma alatt élesztették fel a háborús hisztériát, szorgal­mazták a koreai háborút, az ő elnöksége idején vált fenyegető nemzeti veszedelemmé a kom­­munistaüldözés, kezdték meg a kommunisták elleni koholmá­nyokon alapuló pereket és jelent meg a színen a mc­­carthyzmus — írja Foster. A mccarthysták azt hiszik, hogy a »vörösök« elleni terro­­risztikus hajszájuk minden po­litikai problémát megold. A Párizsból jelenti a TASZSZ. Sajtójelentések szerint szomba­ton befejeződött • Hágában a hat nyugateurópai ország (Franciaország, Nyugat-Né­­metország, Olaszország, Bel­gium, Hollandia és Luxem­burg) külügyminisztereinek ér­tekezlete, amely a „kis Európa* néven ismeretes­­politikiai egyesülés* tervével foglalko­zott. Ugyanúgy, mint e kér­désben tartott római értekez­leten, a legfontosabb problé­mákat nem érintették. Csupán arra szorítkoztak, hogy meg­erősítettek néhány szakértőt fantasztikus White-féle kém­történet — a rendőri besúgók hamis esküjén alapuló szoká­sos koholmány — fő célja, hogy elterelje a dolgozó tömegek fi­gyelmét az egyre súlyosbodó gazdasági helyzetről és hogy az 1954-es választásokon köz­­társasági párti győzelmet erő­szakoljanak ki. A mccarthysták végcélja, hogy uralomra juttas­­sák a­ fasizmust és az Egyesült Államokat az atomháború sza­kadékába taszítsák. Mivel az Eisenhower-kormány egyre merészebben háborúra uszító és reakciós politikát foly­tat, a szervezett munkásságnak az előtte álló politikai harc folytatásához szorosabbra kell fűznie sorait. A szakszerveze­teknek a sok sürgető feladat között követelniük kell, hogy mozdítsák el a kormány­ból Dulles külügyminisztert, az agresszív háború jelképét, Ben­son földművelésügyi minisztert, a farmerek elnyomásának fő szorgalmazóját és Brownell igazságügyminisztert, a mc­­carthyzmus megtestesítőjét — írja William Z. Foster. javaslatát és elhatározták, hogy 1954. Március 30-án újabb értekezletet tartanak. A francia álláspontot a Combat a következőikkel jel­lemzi: »Megbízottaink Hágá­ban negatív választ adtak az európai politikai közösség lé­tesítésével kapcsolatos minden intézkedésre* A Liberation megjegyzi, hogy »a hat ország kormánya nem tudott meg­egyezni egymással sem a poli­tikai szervekre, sem pedig a vpolitikai közösség­ hatásköré­nek kereteire vonatkozóan­. Sikertelenül végződött a hágai értekezlet

Next