Magyar Nemzet, 1954. február (10. évfolyam, 27-50. szám)

1954-02-02 / 27. szám

aKedd, 1954. f e b r u á r 2.. A Szovjetunió tervjelentése az 1933. évről A Szovjetunió Központi Sta­tisztikai Hivatalának most nyilvánosságra hozott terv­jelentése igen figyelemreméltó dokumentum, amelyből világo­san kidomborodik, hogy mi­lyen mértékben állította a szovjet kormány a nép anyagi és kulturális életszínvonalának gyors emelését a terv közép­pontjába. A tervjelentésből ki­tűnik, hogy a Szovjetunió egész iparának 1953. évi összterme­lése 12 százalékkal emelkedett az 1952. évihez képest és 45 százalékkal az 1950. évihez vi­szonyítva. Különösen figye­lemreméltó az, hogy a fogyasz­tási cikkeket gyártó iparágak különösen 1953 második felé­ben sokkal nagyobb ütemben fejlődtek, mint 1952-ben és mint ahogy ezt az eredeti terv­ben előirányozták. A terv fel­sorolja azokat az ipari termé­keket, amelyekben túlteljesí­tették az eredeti előírásokat, ugyanakkor rámutat arra, hogy egyes minisztériumok nem biztosították kellő intéz­kedésekkel a termelési tervek teljesítését. Az ipar és a lakosság megnövekedett kereslete Ami az ipari termelést illeti, ott mindenekelőtt meg kell állapítani azt, hogy a termelés különösen az olyan árufajták­ban, emelkedett, amelyek meg­felelnek a lakosság megnöve­kedett keresletének. Elsősorban vonatkozik ez a könnyűiparra és az élelmiszeriparra. A nép anyagi és kulturális életszínvonala emelésének út­ján döntő fontosságú a terme­lékenység emelkedése és ami ettől elválaszthatatlan, az új technika fokozott alkalmazása a népgazdaságban. E téren az 1953-as év ugyancsak jelentős eredményekre vezetett. A Szovjetunióban 1953-ban 700 rendkívül fontos új típusú és márkájú gépet és gépegységet gyártottak. Ezek biztosítják a népgazdaság további technikai fejlődését. Igen érdekes, hogy a könnyű- és élelmiszeripar számára több mint száz új típusú, nagy termelékenységű berendezést gyártottak. Jelen­tős a fejlődés az energetikai, e­lektrotechnikai, ásványolaj­ipari, vegyi, kohászati, továbbá a bányamunkálatok gépesítését szolgáló új berendezések gyártásánál. Folytatódott olyan új gépek, gépegységek és auto­maták bevezetése, amelyek elősegítik a munka termelé­kenységének növelését, meg­könnyítik a munkakörülmé­nyeket és biztosítják a termé­­­kek kiváló minőségéű­ egy évben 139.000 traktor a mezőgazdaságnak A mezőgazdasági termelés­­vorsütemű fejlesztése szem­­pontjából igen nagyjelentő­ségű az a haladás, amely a mezőgazdasági munkálatok to­­vbbi gépesítésének terén tör­­ént. 1953-ban több mint 80 különböző fajta mezőgazdasági gépet és szerszámot gyártan­ak a Szovjetunióban. Máris átható, hogy az SZKP és a ■zovjet kormány határozatai a m­ezőgazdaság fejlesztéséről komolyan hozzájárultak a ter­melés kiszélesedéséhez és elő­segítették azt, hogy a jövő esztendőben azokon a terüle­­eken is, ahol bizonyos elma­radás mutatkozott, ugrásszerű ejlődés következzék be. Min­­denekelőtt rá kell mutatni, hogy a vetésterületek 1952-hez iszonyítva 1.400.000 hektárral rekedtek. A legértékesebb : -.bonanövénynek, a búzá­sak vetésterülete kétmillió­­hektárral nőtt. Növelték a cu­korrépa, az olajos növények, a­urgonya, a zöldségfélék ve­­ésterületét. Komoly gépi se­­g­ítséget kapott a mezőgazdaság­­'53-ban. Ezek közül kiemel­ik a 139.000 szántótraktort, vlamint a több mint kétmil­­ió talajművelő eszközt. Jelen­ős intézkedések történtek az ilattenyésztés kibővítésére és ázámának növelésére is. Az 953. október elsejei állatösz­­szeírás szerint a Szovjetunió összállatállománya szarvas­­marhából 63 millió, sertésből 47.6 millió, juhból és kecské­ből 135.8 millió, lóból 16.2 mil­lió. Igen érdekes számot ol­vashatunk arról is, hogy a me­zőgazdaságnak nyújtott agro­nómiai és zootechnikai segít­ség fokozása céljából hány szakember ment át a mező­­gazdaságba. Ezeknek száma százezer. Ezenkívül az iparból és a népgazdaság más ágaza­taiból a gép- és traktorállo­másokra küldtek jelentékeny számú mérnököt és technikust, hogy igazgatói, főmérnöki, va­lamint egyéb funkciókban dol­gozzanak. Komoly fejlődést mutat a vasúti-, vízi- és gépkocsiteher­szállítás növekedése. Milyen árukból vásároltak többet a szovjet emberek? Igen érdekes adatokkal sze­repel a bel- és külkereskede­lem. A Szovjetunióban a jegy­rendszer eltörlése óta 1953. áp­rilis 1-én hatodszor szállítot­ták le az élelmiszerek és ipar­cikkek állami kiskereskedelmi árát. Az újabb árleszállítás elősegítette a szovjet rubel to­vábbi megerősödését és a la­kosság életszínvonalának ko­moly emelkedését. Áprilistól decemberig a kereskedelmi szervek pótlólag 33 milliárd rubel értékű közszükségleti cik­ket kaptak azon a 312 milliárd rubel értékű közszükségleti cikken felül, amit a lakosság­nak 1953 áprilisától decembe­réig eladásra szántak. 1952- höz képest a lakosságnak je­lentősen több árut adtak el, így például az állami és szö­vetkezeti kereskedelemben 21 százalékkal több áru jutott a lakosságnak, mint 1952-ben, ezen belül az év második fe­lében ez a szám 26 százalék volt. Ugyanakkor a falusi ke­reskedelmet lebonyolító fo­gyasztási szövetkezetek áruel­adása is jelentősen nőtt 1952- höz viszonyítva, még­pedig 24 százalékkal. Jelentős volt a hús és húskészítmények, állati zsiradékok, tojás, cukor, cuk­rászkészítmények, gyümölcs és zöldség eladásának növeke­dése. Az iparcikkek közül a tavalyihoz képest jóval többet adtak el gyapot és gyapjúszö­vetben, lábbeliben és az olyan árukban, mint gramofon, por­szívó, rádióvevőkészülék és televíziós készülék. Ez utób­biból 64 százalékkal több ke­rült eladásra, mint 1952-ben. Jelentősen növekedett a sze­mélygépkocsik eladása is, az előző évhez viszonyítva idén 2,6-szor annyi személygép­kocsit vásároltak a szovjet emberek. A lakosság jó áru­ellátása érdekében tovább bővült az állami és szövet­kezeti kereskedelem hálózata. A múlt évben mintegy 6000 új üzlet nyílt meg. Kereskedelem 61 állammal A külkereskedelem fejlődé­se figyelemreméltóan mutatja, hogy a Szovjetunió a keres­­kedelmi kapcsolatok normali­zálása terén 1953-ban nem­csak jelentős kezdeményező lépéseket tett, hanem komoly eredményeket is ért el, így például 1953-ban a Szovjet­unió 51 külföldi állammal folytatott kereskedelmet, még­pedig 25 országgal évi és több évre szóló kereskedelmi egyez­mények alapján. A háború óta első ízben került sor árufor­galmi egyezmény megkötésére Indiával, Franciaországgal, Ar­gentínával, Görögországgal és Izlanddal. Ezt azért emeltük ki különösképpen, mert a terv­jelentés nemcsak a szovjet nép békés építőmunkájának belső eredményeit tárja a közvéle­mény elé, hanem e száraznak mondott számokból kitűnik az is, hogy a nemzetközi feszült­ség csökkentése útján, a keres­kedelmi kapcsolatok kiterjesz­tésének segítségével miként igyekszik a szovjet kormány normalizálni kapcsolatait szá­mos tőkés országgal és ezzel megteremteni a megfelelő ala­pot a politikai kérdések ren­dezésére. A Szovjetunió kül­kereskedelmi forgalma az 1952. évi 20,8 milliárd rubel­hez képest 23 milliárd rubelre emelkedett, vagyis 11 százalék­kal növekedett. Emellett a kül­kereskedelmi forgalom csak­nem négyszeresen felülmúlja a háború előtti színvonalat. A Szovjetunió a népi demokra­tikus országokkal lebonyolí­tott áruforgalmának további növekedése mellett jelentősen fokozta kereskedelmi forgal­mát Nyugat-Európa, valamint a Közel- és Közép-Kelet több országával. A jövedelem emelkedése igen jelentős megállapítása a tervjelentésnek az, hogy a Szovjetunió népgazdaságában foglalkoztatott munkások és alkalmazottak száma 1953 vé­gén elérte a 44.800.000 főt. Egy szűkszavú mondat csak ennyit állapít meg: »1953-ban éppúgy, mint az előző évek­ben, az országban nem volt munkanélkü­li párt .. A nemzeti jövedelem gyara­podásáról és a lakosság anyagi és kulturális élet­­színvonalának emelkedésé­ről számolnak be a kö­vetkező számok. Ezekből kitű­nik, hogy csupán az árleszál­lításból az állami és szövet­kezeti kereskedelem vonalán a lakosság közvetlen nyeresége több mint ötven milliárd ru­belre rúg, ahhoz a huszonnégy milliárd rubelhez képest, ame­lyet a lakosság, ugyancsak egy évre számítva, az 1952. évi ár-­rleszállítás után megtakarított. Ez azt jelenti, hogy csak ezen az egy vonalon a lakosság köz­vetlen nyeresége több mint duplájára növekedett. A mun­kások és alkalmazottak bér­alapja az előző évhez képest öt százalékkal emelkedett. A munkások és alkalmazottait reálbére az árleszállításokból kifolyóan további tíz százalék­kal emelkedett. • Ezen kívül a Szovjetunió dolgozói jelentős segélyeket és kedvezményeket kaptak. Külön megemlíti a tervjelentés a kölcsönkibocsá­­tási összeg csökkentését is. Mindent összevetve, a munká­sok és alkalmazottak és parasz­tok összjövedelme egy dolgo­zóra számítva, 1953-ban több mint 13 százalékkal emelke­dett. Igen jelentősek voltak a lakásépítési beruházások, amelyek eredményeként a múlt esztendőben 28 millió négyzetméter lakóterületű la­kóházat építettek föl. Külön kitér a jelentés a pa­rasztok jövedelmének növe­kedésére, amely abból tevő­dött össze, hogy növelték a be­gyűjtési árakat, bevezették több mezőgazdasági cikkre az állami felvásárlás rendszerét, a begyűjtési árat jelentősen meghaladó áron, csökkentették a kötelező beszolgáltatások nor­máját, leszállították a mező­­gazdasági adót, eltörölték a a múlt évről fennmaradó adó­tartozásokat. Ezenkívül a pa­rasztok jelentős nyereségre tettek szert a kiskereskedelmi árak csökkentése révén is. A parasztok éppúgy, mint a mun­kások és alkalmazottak, in­gyenes orvosi ellátásban, díj­talan oktatásban és egyéb ked­vezményekben részesültek. A parasztok jövedelmének gya­rapodásáról tanúskodik az a tény is, hogy 1953-ban a fal­vakban összesen több mint 400.000 új lakóház épült. Negyven százalékkal több végzett középiskolás Rendkívül érdekesek a kul­turális életszínvonal emelkedé­sét bizonyító számok. Ebből, többi között kitűnik, hogy a tízosztályos középiskolát vég­zett tanulók száma a múlt évi­­hez képest 40 százalékkal, a főiskolások száma 120.000-rel növekedett. A múlt évben több mint 380.000 könyvtár műkö­dött a Szovjetunióban. Tovább bővült a kórházak, szülőott­honok, szanatóriumok és üdülőházak hálózata. Az orvo­sok száma tizenegyezerrel lett nagyobb. Csak néhány számot ragad­tunk ki a terv­jelentésből, de ezek a számok is önmagukért beszélnek, megmutatják, hogy a békés építőmunka nagyszerű lendületében élő szovjet embe­rek milyen jelentős eredmé­nyeket értek el az életszínvo­nal még gyorsabb emelésének, a Szovjetország további erősí­tésének útján. Ákrucsereforgalmi megállapodás a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között az 1954. évre 1954. január 30-án aláírták a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztár­saság között az 1954. évi köl­csönös áruszállításokra vonat­kozó jegyzőkönyvet. Az áru­­szállítások mindkét országban a lakosság életszínvonalának emelkedését segítik elő. A Magyar Népköztársaság a Német Demokratikus Köz­társaság részére autóbuszokat, Diesel-vonatokat, mezőgazda­sági termékeket, valamint fo­gyasztási cikkeket szállít, a Német Demokratikus Köztár­saságból különféle vegyianya­gokat, gépeket, finommecha­nikai, optikai, elektrotechnikai termékeket és könnyűipari árukat kapunk. A tárgyalások baráti szellemben folytak és hozzájárultak a két ország közötti gazdasági kapcsolatok további elmélyítéséhez. (MTI) Hol építhető családi ház Budapesten Országszerte nagy érdeklő­déssel és örömmel fogadták a dolgozók a minisztertanács va­sárnap megjelent határozatát, amely a családi lakóházépítke­zések fokozott támogatásáról intézkedik. Messzemenő ked­vezményekkel, rendkívül elő­nyös feltételű kölcsönökkel se­gíti elő a kormány az egyéni házépítkezést. Egy nappal a határozat köz­zététele után már látható, hogy milyen hatalmas lendüle­tet vesz az építkezési kedv. Az intézkedés nyomán hétfőn délelőtt a Budapesti Városi Tanácsnál és a kerületi taná­csok építési osztályain sok száz érdeklődő jelent meg és kérdezősködött az építési lehe­tőségek körülményeiről, érdek­lődött, hol vannak családi ház­építésre alkalmas, megszerez­hető telkek. A Városháza me­zőgazdasági osztályának bir­tokrendező csoportjánál mint­egy 300-an fordultak meg csa­ládi házépítési ügyben. Egyénileg építendő családi házak céljaira a Budapesti Városi Tanács hatalmas kiter­jedésű területeket szemelt ki. Ezeknek a területeknek egy részét még csak ezután fogják parcellázni, vannak azonban szép számltán olyan telkek, amelyeken máris megindulhat az építkezés. A városi tulaj­donban levő, családi házépí­tésre alkalmas területek a kö­vetkezők: A II. kerületi Pesthidegkúton: a­ Remetekertváros, a hidegkúti Vár­hegy egy része, továbbá az Ady Endre-u. — Bujdosó-köz — Szabad­ság útja — Dimitrov-út — Kont vezér­ út — Városi erdő közötti te­rület, végül a Csatárka-dűlő egy A III. kerületben Csillaghegyen: a Ságvári Endre-utca — Vörös Had­­sereg-út — Mátyás király-út — Hu­nyadi-utca közötti területet, valamint a Táborhegytől nyugatra eső terü­let egy részét jelölték ki. A IV. kerületben Újpesten: a Fóti­­út — Szilágyi-utca — Vécsey Ká­­roly-utca — Leiningen-utca által ha­tárolt terület. A X. kerületben Kőbányán: az Ihász-utca — Sörgyár-utca — Lavot­­ta-utca —­ Harmincad-utca közötti terület, a Pilisi-utca — Heves utca — Dömsödi-út közötti telkek és a Keresztúri-út — Hortobágyi-út — Nemes-utca között fekvő terület. A XI. kerületi Kelenvölgyön: a Pa­csirta-hegy egy része, valamint Sa­­sadon: a Sasadi-út — Budaörsi-út — Nagyszeben-utca — Törökbálinti-út terület A XVI. kerületi Rákosszentmihá­­lyon: a Csömöri-út — Határ-út — Tompa-utca — Király-utca közötti terület, továbbá a János-utca — Ig­­lói-utca — Nyitra-utca — Baross-utca — József-utca és a rákospalotai határ-út közötti terület. Mátyásföl­dön: a Határ-út menti állami lakó­telep egy részét jelölték ki. A XVII. kerületi Rákosligeten: a Lenin-utca — Határ-utca — Kapiszt­­rán-utca — Damjanich-utca — Sza­­bolcs-utca — Frangepán-utca — Rát­­kai-utca — Hunor-utca közötti terü­let, Rákoscsabán: az Álmos-utca — Martínovics-utca — Felvidéki-utca — Batthyány-utca közötti terület, to­vábbá az Árpád fejedelem-út — Ha­tár-utca — Jászberényi-út közötti telkek. Rákoshegyen: a Vörösmarty­­utca — Külső Ferihegyi-út — Rákos­hegy határa — Batthyány-utca kö­zötti terület. A XVIII. kerületi Pestszentlőrin­­cen: a Vörös Hadsereg-út — Szent István király-út — Egressy Gábor-utca — Tinódi-utca — Gyulai Pál-utca — Szent István ki­rály-út — Nefelejts-utca — Mikszáth Kálmán-utca közötti terület, továb­bá a Sallai-utca — Madarász-utca — Dráva-utca — Petőfi-utca közötti te­rület. A XX. kerületi Soroksáron: az Eötvös-utca — Vécsey-utca — HÉV- vonal közötti telkek. A XXI. kerületi Csepelen: a Király­erdő egyes részei. A XXII. kerületben Budafokon: a Liszt Ferenc-utca — Mérleg-utca — Alkotmány-utca közötti terület. Bu­­daté­tény­ben: a Napréti-utca — Batthyány-utca — Táncsics-utca — Iskola-utca — Bacsó Béla-utca — Templom-utca — Dózsa György-utca — Klauzál-utca - Marx-utca — Géza-utca közötti terület, valamint a Rákóczi-út — Dózsa György-utca —­ Vörös Hadsereg-út — Árpád-út közötti terület. A Városi Tanács nemcsak egészséges fekvésű, értékes közműves telkek juttatásával segíti elő a budapesti dolgo­zók családi házépítkezéseit, hanem nagyszabású tervpályá­zatot rendez, hogy az újonnan épülő családi házak városias jellegűek, kényelmesek, kor­szerűek legyenek. A napokban jelenik meg a tanács terv­pályázati felhívása. A pályá­zati feltételek szerint olyan szabadon álló, kertes családi házakat kell építeni, amelyek megfelelnek a városi dolgozók követelményeinek. A pályázat eredményeként kivitelre leg­alkalmasabbnak minősített családi házak terveit album formájában hozzák majd for­galomba, hogy minden épít­tető számára hozzáférhetővé tegyék és ezeknek a terveknek alapján épüljenek fel a buda­pesti dolgozók modern családi otthonai. Gárdonyi Jenő Felhívás a mezőgazdasági termelés területén kívül dolgozó mezőgazdasági szakemberekhez Mezőgazdaságunk fejlesztésé­nek nagyszerű feladatait csak akkor valósíthatjuk meg, ha a mezőgazdasági szakemberek minél nagyobb számban vesz­nek részt a termelés közvetlen irányításában. A gépállomások, termelőszövetkezetek dolgo­zóinak tömege, a falu népe várja azoknak a szakemberek­nek a segítségét, akik jelen­leg irodai, vagy hasonló be­osztásukban nem tudják kel­lőképpen gyümölcsöztetni tu­dásukat. A mezőgazdaság dol­gozói számítanak rájuk meg­növekedett feladataik végre­hajtásában, számítanak köz­vetlen tanácsaikra, útmutatá­saikra, a gépek jobb kihasz­nálása, a helyes agrotechnika alkalmazása, a hozamok növe­lése érdekében. A földművelésügyi miniszté­rium ezért felhívással fordul azokhoz a mezőgazdasági szak­emberekhez, akik jelenleg nem a mezőgazdasági termelés területén dolgoznak, jöjjenek a gépállomásokra, termelőszö­vetkezetekbe, a községekbe! Legyenek a mezőgazdaság fel­­emelkedéséért megindult ha­talmas küzdelem cselekvő részvevői. Szaktudásukkal mozdítsák elő a párt és a kor­mány célkitűzéseinek megvaló­sítását, a dolgozó nép életszín­vonalának felemelését. A párt és a kormány foko­zott megbecsülésben részesíti a mezőgazdasági szakembere­ket. Messzemenően gondosko­dik anyagi és szociális helyze­tükről. A földművelésügyi minisztérium tudatában van annak, hogy a helyi ismere­tekkel rendelkező szakembe­rek az általuk választott ter­melőszövetkezetekben vagy községben eredményesebb munkát tudnak kifejteni, ezért a lehetőségekhez képest elő­segíti, hogy a szakemberek az általuk választott munkahe­lyen dolgozzanak. Az agronó­­musok a gépállomások sze­mélyi állományába tartoznak, munkásságukat a gépállomá­son vagy közvetlenül a ter­melőszövetkezetekben és a községekben fejtik ki. A mezőgazdasági szakembe­rek az iskolai végzettség és a szakmai gyakorlat figyelem­­bevételével 1050 Ft-tól 1750 Ft-ig terjedő havi fizetést kap­nak, ezenfelül működési terü­letük termelési terveinek túl­teljesítéséért pénzbeni és ter­mészetbeni prémiumban része­sülnek. A földművelésügyi mi­nisztérium minden szakember számára biztosítja a helybenla­­kást. A háztartás jobb ellátá­sának biztosítása céljából a családfenntartók abban a köz­ségben vagy városban, ahová munkaterületük tartozik, fél katasztrális holdtól egy ka­­tasztrális holdig terjedő ház­táji földterületet kapnak. Az agronómusi munkakör betöltésére jelentkezhetnek mezőgazdasági egyetemet, gazdasági akadémiát, mező­­gazdasági főiskolát, mező­­gazdasági középiskolát, mező­­gazdasági akadémiát, mező­­gazdasági technikumot és 2 éves mezőgazdasági szakisko­lát végzett növénytermelő, kertész és szőlőtermelő szak­emberek. Akik vállalkoznak erre a szép feladatra, a megpályázott munkahely szerint illetékes megyei tanács vb. mezőgazda­­sági osztályához, a Budapesten lakók, vagy Budapesten dolgo­zók pedig a földművelésügyi minisztérium személyzeti fő­osztályához adják be kérelmü­ket. A pályázat jelentkezési lapon történik, amelyet a gép­állomásokon, a járási és me­gyei tanácsok mezőgazdasági osztályain, vagy a földműve­lésügyi minisztérium személy­zeti főosztályán (Budapest, V., Kossuth Lajos­ tér 11, III. em. 335. sz.) kaphatnak meg. Ab­ban az esetben, ha a lakó­helyen jelentkezési lap nem szerezhető be, a jelentkezést írásban, jelentkezési lap nél­kül is be lehet küldeni a me­gyei tanács vb. mezőgazdasági osztályához, vagy közvetlenül a földművelésügyi miniszté­riumhoz. A jelentkezéshez csatolni kell a szakképzettséget és a termelési gyakorlatot igazoló okiratokat, vagy azoknak hi­teles másolatát és részletes önéletrajzot. A jelentkezőket az általuk választott gépállomás telephe­lye szerint illetékes megyei ta­nács mezőgazdasági osztálya hívja be. A jelentkezéssel kap­csolatos útiköltséget a megyei székhelyen való megjelenéskor megtérítik. A Budapestről, vagy a me­gyei székhelyről községbe, fa­lura költöző szakember az át­költözés után az előző munka­helyén élvezett három havi alapfizetésének megfelelő ösz­­szegű segélyben részesül. A költözési költséget a földmű­velésügyi minisztérium ezen az összegen felül téríti meg. Eddig soha nem tapasztalt szép feladat vár a mezőgazda­­sági szakemberekre. A föld­művelésügyi minisztérium szá­mít rájuk és várja a­­jelentke­zésüket. (MTI) Honvédek ástak ki a hóból egy vonatot a miskolci vonalon A vasárnapi hófúvás Miskolc közelében, Mezőnyárád-Mező­­keresztes és Csincsetanya kö­zött eltorlaszolta nemcsak a vasútvonalat, de az országutat is. A vasút a miskolci hely­őrséghez fordult gyors segít­ségért. Az egyik laktanyában éppen kultúrverseny folyt. A műsor a végefelé tartott, ami­kor bejelentették a vasút dol­gozóinak kérését. »Segítsetek a forgalmat helyreállítani.« önkéntes jelentkezéseket kér­tek. Rövid percek alatt csak­nem négyszer annyian jelent­keztek, mint amennyire szük­ség volt. Lapátokkal, csá­kánnyal felszerelve indultak a miskolci pályaudvarra. Mezőnyárád - Mezőkeresztes állomás közelében a nyílt pá­lyán vesztegelt egy hosszú teherszerelvény, amely nyers­anyagot szállított a Borsod­­vidék üzemeinek. Mikor a hon­védek odaértek, a mozdony lámpája alig látszott ki a nagy hóból. Volt, ahol ütköző ma­gasságig tornyosult a hóaka­dály. A már ott lévő vasúti dolgozókkal együtt kemény harc indult a tehervonat ki­szabadításáért és a pálya meg­tisztításáért. Nehezítette a munkát, hogy az eltakarított hó helyett a szél szinte pilla­natok alatt újabb buckákat és torlaszokat emelt. A mozdonyt és néhány kocsit valósággal ki kellett ásni a hótengerből. Jó­kedvűen és megállás nélkül ment a munka. A honvédek tisztjeik vezetésével és sze­mélyes példamutatásával nagy­szerű munkát végeztek. Nemcsak a vonatot és a vonalat szabadították fel, de a közeli országúton is számos gépkocsit mentettek ki a hó­torlaszok közül és egész éj­szaka fáradhatatlan munká­jukkal hajnalra biztosították a forgalom zavartalanságát. Újabb hófúvások, hóakadályok Szombaton és vasárnap or­szágszerte újra megindult a havazás. Vasárnap az erős északi-északkeleti szél néhány megyében komoly hóakadályo­kat, hótorlaszokat hordott ösz­­sze. Vas és Szabolcs megyének valamennyi főközlekedési útja járhatatlan, Győr, Veszprém és Borsod megyében is sok hóaka­dály van az utak nagy részén. A hótorlaszok eltávolítása már vasárnap teljes erővel haladt. Valamennyi hómarógép és mo­toros hóeke kint dolgozott az utakon és ennek köszönhető, hogy az éjszaka folyamán az erős havazás ellenére is felsza­badították a dudari bányászjá­rat útját. Hétfőn délelőtt csak Sopron környékéről jelentettek hóvi­hart, az ország többi részén csak csendes hószállingózás­ volt. Hideghullám Európaszerte Bécsben és Ausztria legtöbb részén a hőmérsékleet 20 fok alá süllyedt. A dunai ha­józás a jégtorlaszok miatt tel­jesen szünetel. Hollandiában a vasárnapra virradó éjszaka volt az idei tél legalacsonyabb hőmérséklete: mínusz 15 fok.­Brüsszelben mínusz 12, az Ardennekben mínusz 23 fokot mértek. Svédország középső részein a hőmérséklet mínusz 36 fokra süllyedt. Franciaországban is nagy a hideg. Normandiában a hó 10 centiméter vastag, a párizsi deauvillei úton csaknem szü­netel a forgalom. Strasbourg­­ban mínusz 15 fok a hőmér­séklet.

Next